<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 03, 2006

No. 0972 ( Hạt Cát dịch)
Cư dân Port Arthur, Texas lại được thưởng ngoạn vườn sen chùa Bửu Môn.
by Ashley Sanders, The Port Arthur News, June 2, 2006

PORT ARTHUR, Texas (USA) -- Ðức Phật đã có lần nói rằng “mặc dù mọc lên từ bùn lầy nhưng hoa sen có một hương vị thanh khiết”. Tinh thần của bài học này để cho đệ tử Ngài hiểu rằng cái đẹp vẫn có thể tìm thấy ở những nơi tăm tối.

Cuối tuần này, tức là Thứ Bảy, 03 và hôm nay, Chủ Nhật, 04 tháng 06, hàng trăm cư dân miền Ðông Nam Texas và du khách từ xa đến sẽ được dịp thưởng ngoạn sắc màu tươi thắm đẹp xinh của hoa sen, ít nhất là 38 loại, trong lễ hội Liên Viên kỳ thứ tám và Ðại Lễ Vesak tại chùa Bửu Môn.

ÐÐ Brumfiel và TT Huyền Việt đã gửi thư mời cộng đồng đến tham quan 4 khu vườn cây cảnh nhiệt đới với các loại sen súng hiếm quý, ít nhất là 35 loại, và các loại tre trúc, nhất là một loại tre có chiều cao 80 feet nổi bật trên nền trời cuối xuân đầu hạ trong xanh, ngoài ra còn có các loại rau quả nhiệt đới được trồng tại vườn chùa.

Một nhà chuyên môn cây cảnh sẽ có mặt tại hội trường để hướng dẫn cư dân địa phương cách thức chăm sóc tre trúc, cam quít và phương pháp tưới tẩm tốt nhất.

Họa phẩm và hình ảnh sẽ được chưng bày trong khuôn viên ngôi chùa và cũng sẽ được bán để gây quỹ cho chùa vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Nếu như các loại hình nghệ thuật như cây cảnh và tranh ảnh chưa đủ cho cuộc thưởng ngoạn của bạn thì bạn có thể tham gia vào đám đông với màn múa lân sinh động.

Thêm vào đó, buổi lễ ngày Chủ Nhật sẽ còn đặc biệt hơn ngày thứ Bảy rất nhiều. Bắt đầu vào lúc 10:30 AM ngày Chủ Nhật, chùa Bửu Môn sẽ cử hành đại lễ Vesak, Khánh Ðản Phật Lịch 2550 với tất cả những tiết mục như trên. Quần chúng tham dự Ðại Lễ Vesak cũng sẽ được chiêu đãi cơm trưa sau khóa lễ chính.

Dưới đây là vài nét về chương trình vắn tắt

Ngày thứ Bảy 03, tháng 06, 2006

9:30 sáng đến 5:00 chiều: Giờ tham quan ngoạn cảnh các khu vườn.
10-11:30 sáng : Các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm vườn.
1- 2:30 chiều: Các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm vườn tiếp theo.

Chủ Nhật 04 tháng 06, 2006

9:30 sáng đến 5:00 chiều : giờ tham quan ngoạn cảnh các khu vườn.
10:30 sáng : Cử hành Ðại Lễ Vesak.
1:00 chiều: Ngọ Trai phục vụ cho tất cả mọi người tại Trai Ðường
---------------------------------------


Local Texans to glimpse Lotus garden this weekend
by Ashley Sanders, The Port Arthur News, June 2, 2006

PORT ARTHUR, Texas (USA) -- The Shakyamuni Buddha once said “although born out of mire and unwasted refuse, a lotus has a pleasing scent.” The moral of this lesson was for his students to understand that great beauty can be found in even the darkest of places.

This weekend, hundreds of Southeast Texans and visitors from far and wide will experience the true beauty of the Lotus flower during the Buu Mon Buddhist Temple’s Eighth Annual Lotus Garden Tour and Vesak Celebration.

Ren Brumfield and the Rev. Huyen Viet are inviting the community to tour four spacious gardens that boast tropical and hardy water lilies, bamboo that reaches 80 feet in the air, more than 35 varieties of Lotus flowers and a variety of fruits and vegetables.

Throughout the day a handful of plant experts will also be on hand to teach local growers how to care for bamboo and citrus plants and the best methods for water gardening.

Paintings and photographs will be on display throughout the temple. Both the artwork and plants will be on sale Saturday and Sunday.

As if the original art pieces and mesmerizing plant arrangements were not enough, Temple worshipers will also entertain crowds with lion and folk dances.

In addition, Sunday’s celebration will be even more special than Saturday’s. Starting at 10:30 a.m. Sunday, the Buu Mon Temple will celebrate Vesak, Buddha Day, with all those in attendance. Revelers will be treated to a special Vietnamese lunch in the temple’s main hall following the service.

The Buu Mon Buddhist Temple is located at 2701 Procter Street in Port Arthur. For more information on the 2006 Lotus Garden Tour, visit www.buumon.org.

------------------------
If you go
The Lovely Lotus

Saturday, June 3
9:30 a.m. to 5 p.m., Explore the gardens
10-11:30 a.m., Gardening talks by plant experts
1-2:30 p.m., Gardening talks by plant experts

Sunday, June 4
9:30 a.m. to 5 p.m., Explore the gardens
10:30 a.m., Vesak Celebration
1 p.m., Lunch served for everyone in Temple’s Dining Hall
1:30 p.m. to 3 p.m., Gardening talks by plant experts
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2787,0,0,1,0
No. 941 (TinhTấn dịch)

Ni viện Phật Giáo Theravada đầu tiên tại California
Được viết bởi Cadace Murphy, Inside Bay Area, ngày 7 tháng 05, 2006

Tại Fremont, một vị Tăng Phật giáo thành lập tu viện dành cho phái nữ đầu tiên tại California.

Fremont, CA (USA) – Trong chương trình truyền hình, vị Sư dường như luôn thuyết giảng cho môn sinh trẻ của Sư theo một cung cách giống nhau.
Sư lặng lẽ đi vào phòng và điều chỉnh tăng y. Nhẹ nhàng hạ mình xuống tọa cụ và khép đôi mắt lại, Sư bắt đầu theo dõi hơi thở với đôi môi cũng khép kín.

Sư nói: “Có một nguyên lý về sự an lạc, rằng những điều giá trị và quý báu nhất trong đời sống nhân loại không thể có bất cứ một giá biểu nào”, Sư mở đầu với một câu đề tài, rồi theo sau với một đọan văn “ Cao thượng và bình an đến không phải từ vật chất”.

Nhưng đây là đời sống thật sự của Sư, đúng ra là một Ni Sư Phật Giáo Theravada. Và đây là một cảnh tượng trong ngôi nhà của vị Tỳ khưu Ni Tathaaloka, người thọ giới xuất gia Tỳ Khưu Ni gần đây đã chuyển một căn nhà thuê cuối đường vòng Fremont thành một nữ tu viện Theravada đầu tiên của tiểu bang California mà cũng có thể là đầu tiên của cả nước Mỹ

Vị Tỳ Khưu Ni 37 tuổi, sinh quán tại Heather Buske, chịu ảnh hưởng bởi một vai trò nam tu sĩ mẫu mực. Mặc dù đã có nhiều cải tiến trong thế giới trần tục về lĩnh vực cư xử giữa nam và nữ, Phật giáo quan vẫn còn nặng vấn đề giới tính. Mặc dù có các vị Tỳ Khưu Ni – các nữ tu viện Phật giáo – hầu hết các Ni Sư trong Ni đoàn tại nước Mỹ đã phải du hành đến miền Đông Nam Á Châu để tu học trước khi thọ giới xuất gia.
Ni Sư Tathaaloka tu học tại Nam Hàn sau khi du hành qua Ấn Độ và miền Bắc Á Châu. Mặc dù các Ni Sư Phật Giáo đã được thọ giới xuất gia kể từ hơn 2,500 năm trước đây, phần nào hoạt động của Ni đoàn đã bị mất đi các đây 1,000 năm. Ni Sư Tathaaloka đã giúp phục hồi lại trào lưu vào năm 1997 khi Ni Sư được xuất gia tại tiểu bang Los Angeles trong một lễ thọ giới của đa quốc Phật giáo để đánh dấu sự phục hồi của tu viện Theravada đâu tiên dành cho phái nữ.

Ni Sư đã thành lập tu viện Dhammadharini, một trong ba nữ tu viện được biết trong nước, là một ngôi nhà hai tầng trong vùng cư dân giữa quận Niles (Niles Historic District) và Old Canyon. Mặc dù chó sủa, âm nhạc trổi mạnh, và tiếng xe lửa vang rền phía sân sau của láng giềng, tu viện vẫn có ý nghĩa làm thanh thản cho các phụ nữ khác để tìm sự an tĩnh, thanh bình và cuối cùng là lễ thọ giới.
Ni Sư nói: “Tôi nghĩ điều đó giống như đất bị nứt nẻ, nhưng qua các vết rạn, hạt giống chân thật sẽ hình thành, không phải là không có những phụ nữ vĩ đại, chỉ vì phần lớn họ không được nhìn thấy và không được biết đến.”


(tinhtan dịch)


A monk's woman

By Candace Murphy, Inside Bay Area, May 7, 2006

In Fremont, a Buddhist monk creates California's first monastic residence and retreat for women

Fremont, CA (USA) -- IN the television show, the bald monk always seems to address his young scholar the same way.

He wordlessly enters the room. He adjusts his robe. He lowers himself soundlessly to a flat cushion not much plumper than a cool wooden floor. He shuts his eyelids. He purses his lips. He breathes audibly, a humming noise that calms. Then, he speaks — a bold, barefaced and cloudlike truth. Below it, the becauses fall like raindrops.

"There is a principle about peace, that the things most valuable and precious in human life cannot have a price tag," he might say, opening with a topic sentence first, like any well-tutored English student, then following with a supporting paragraph. "Preciousness, and peace, comes not from material objects."

But this is real life. The he is, notably, a she. And it's a scene in the home of Ayya Tathaaloka Bhikkhuni, an ordained Buddhist monk who recently converted a Fremont cul-de-sac rental into California's first monastic residence and retreat for women.

The bald head, shaved twice monthly, is her own. The rust-colored robe, her own. Those words about peace, too, are her own. Yet it all seems as if it's straight from a small screen script. And for good reason.

"The first time I remember aspiring to monastic life was watching the show, 'Kung Fu,' and watching Caine and his teacher when he was a young monk," says Ayya. "Then there was 'The Lord of the Rings.' 'Star Wars.' I read those books when I was a kid. The disciple and wise master archetype is very present in all those stories, the quest for enlightenment, the overcoming of greed... I just strongly connected with that."

It makes sense that 37-year-old Ayya — born Heather Buske — was inspired by a fictional male role model. Despite the strides the secular world has taken in leveling the playing fields for men and women, the Buddhist world still has gender issues. Though there are bhikkhunis — Buddhist female monastics — most women in orders in the United States have had to travel to Southeast Asia to study in anticipation of their ordination.

Ayya studied in South Korea, after traveling through India and North Asia. Although ordination for Buddhist women dates back more than 2,500 years, any sort of women's movement effectively died out 1,000 years ago. Ayya helped turn that tide in 1997 when she was ordained in Los Angeles in a multi-national Buddhist ordination that marked the beginning in a resurgence of female monastics.

Still, such a thing is the exception.

"It's something you think doesn't happen in Buddhism," she says. "It's almost as if women are impure, whereas the men can be ordained. It seems like those ideas get in there somehow. The teaching gets twisted around."

That's why Ayya founded what she calls Dhammadharini Vihara, one of only three known female monastic retreats in the nation, in a faceless two-story home in the residential area between the Niles Historic District and Old Canyon. Though dogs bark, bass beats thump and trains relentlessly roll past the neighborhood backyards, the vihara is meant to make it easier for other women to find peace, tranquility and, eventually, ordination.

"I think of it like soil. It may be parched, but through the cracks, the hearty seeds will come through," she says. "It's not that there aren't great ladies — there are. It's just that they're largely unseen and unknown."

Ayya is seeing the fruits of her labor. Dhammadharini

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2715,0,0,1,0