<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 21, 2005

No. 0375( Tinh Tấn dịch)

Hội nghị chuyên đề“ Đức Phật là Đấng Tối Thượng Y Vương” được tổ chức lại Mã Lai

Được đăng trên báo The Buddhist Channel ngày 22 tháng 6 năm 2005

Kuala Lumpur, Mã Lai – Hội Thanh Niên Phật Giáo Mã Lai (YBAM) sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề “Đức Phật là Đấng Tối Thượng Y Vương” vào ngày 13 tháng 8, năm 2005 tại Biệt thự Lễ Nhật, SuBang, Selangor (Mã Lai). Hội Nghị này dự phần vào các nhóm Hội Nghị Phật Giáo Đương Thời của YBAM. Hội Nghị cũng được tổ chức cùng chung với lễ kỷ niệm năm thứ 35 của Hội.

Mặc dù Phật Giáo đã xuất hiện hơn 25 thế kỷ, nhiều khảo cứu gần đây nhất về ngành tâm lý và tâm lý trị liệu phương Tây đã chứng minh rằng Phật Giáo quả thực đóng góp nhiều trong việc suy tìm hạnh phúc thật sự. Đây là nhờ vào tầm quan trọng của Phật Giáo về các kỹ thuật để phát triển sự an lạc của tâm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Các nhà tâm lý học hiện đại đã nghiên cứu về Phật Giáo, hiện nay đang bắt đầu ứng dụng Phật Pháp nguyên thủy vào trong các lãnh vực chuyên nghiệp, đặc biệt là trong ngành tâm lý trị liệu và cố vấn. Mục đích của hội nghị này là làm nổi bật một số phát triển gần nhất trong ngành tâm lý và tâm lý trị liệu phương Tây và sự thích đáng của những ngành này trong Giáo Pháp.
Ba thuyết trình viên nổi danh đã được mời đến dự để chia xẻ những kinh nghiệm của họ trong buổi hội nghị này:

Đại Đức Tiến sĩ K. Sri Dhammananda Maha Nayaka Thera
Là vị Trụ Trì của Tu Viện Phật Giáo Maha và Cố Vấn Tâm Linh cho nhiều tổ chức Phật Giáo ở Mã Lai, Tân Gia Ba và Tích Lan. Đại Đức tốt nghiệp Thạc Sĩ trong các Khoa Phật Giáo từ Đại Học Ấn Giáo Benares, Ấn Độ, và được trao tặng nhiều bằng Tiến Sĩ danh dự tại các đại học Phật Giáo về sự đóng góp của Đại Đức cho Phật Giáo. Đại Đức cũng là tác giả trên 50 quyển sách Phật Giáo.

Ni Sư Tiến Sĩ Hui Han
Là một Ni Sư theo truyền thống Bắc truyền Trung Hoa ở Đài Loan. Là một vị cố vấn danh tiếng, Ni Sư đã tốt nghiệp Thạc Sĩ Khoa Học năm 1996 và Tiến Sĩ năm 2000 từ Đại Học A & M Texas, USA. Ni Sư thuyết pháp cho các trường Cao Đẳng và Đại Học khác nhau tại Đài Loan và viết về Phật Giáo và mối tương quan đến ngành cố vấn và tâm lý trị liệu.

Tiến Sĩ Tan Eng Kong, MBBS, MPM, FRANZCP
Là Chủ tịch sáng lập Hội YBAM và nay là một nhà tâm lý học thành công ở Sydney, Úc Châu, nơi mà ông quản lý Bệnh Xá Từ Bi của chính ông. Ông cũng là Chủ Tịch của Khoa Tâm Lý Trị Liệu của Hoàng Gia Úc và Đại Học Tâm Lý New Zealand, và ông là một giảng viên ngành tâm thần và tâm lý trị liệu ở Đại Học Sydney và Đại Học New South Wales.

(tinhtan dich)Seminar on “The Buddha as the Healer" to be held in Malaysia
The Buddhist Channel, June 22, 2005

Kuala Lumpur, Malaysia -- The Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) will be organizing a seminar entitled “ The Buddha as the Healer” on August 13, 2005 at Holiday Villa, Subang, Selangor (Malaysia). The seminar is part of the YBAM's Contemporary Buddhist Seminar series. It is also organized in conjunction with association's 35th anniversary.

Although Buddhism is 2,500 years old, many of the latest researches in Western psychology and psychotherapy have shown that Buddhism indeed have much to contribute in the quest for true happiness. This is due to the Buddhist emphasis of techniques to develop peace of mind in our everyday lives. Modern psychologists, having studied Buddhism, are now beginning to apply many of these age-old Buddhist teachings in their professional fields, especially in psychotherapy and counseling. The objective of this seminar is to highlight some of the latest developments in Western psychotherapy and psychology and their relevance to Buddhist teachings.

Three well-known speakers have been invited to share their experiences at this seminar:

Venerable Dr K.Sri Dhammananda Maha Nayaka Thera is the Chief Abbot of the Buddhist Maha Vihara and Spiritual Advisor to many Buddhist organizations in Malaysia, Singapore and Sri Lanka. He holds an M.A. in Buddhist Studies from Benares Hindu University, India, and was awarded numerous Ph.D. degrees (honoris causa) by many Buddhist universities for his contribution to Buddhism. He is also the author of over 50 books on Buddhism.

Ven Dr Hui Han is a Buddhist nun in the Chinese Mahayana tradition in Taiwan. A well-known counselor, she received her M.Sc. degree in 1996 and Ph.D. in 2000 from Texas A & M University, USA. She gives talks on Buddhism to various colleges and universities in Taiwan and writes on Buddhism and its relation to counseling and psychotherapy.

Dr Tan Eng Kong, MBBS, MPM, FRANZCP, is the founder President of the YBAM and now a successful psychotherapist in Sydney, Australia, where he manages his own Metta Clinic. He is also the Chairman of the Psychotherapy Section of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, and a lecturer of psychiatry and psychotherapy at the University of Sydney, and University of New South Wales.

Participation at the Seminar is by prior-registration only. The deadline for registration is August 5, 2005. There is an Early Bird fee of RM 75.00 per person before June 30. This fee includes coffee breaks and a Vegetarian Lunch.

For further information, please visit www.ybam.org.my or contact Liau Kok Meng at 016 323 3819 or email liaukom@yahoo.com.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001353,0,0,1,0
No. 0374 ( Khánh Văn dịch)

Ngôi chùa Phật giáo Theravada đầu tiên ở Hillsboro, Oregon.

Tuesday, June 21, 2005
By Ellen Ast
The Argus

Oregon Buddhist Vihara, là ngôi chùa Phật giáo Theravada Tích-Lan đầu tiên ở tiểu bang Oregon, Hoa-kỳ, đã được khánh thành vào cuối tuần qua. Khoảng hơn mười tăng sĩ trang nghiêm trong y cà sa lẫn lộn giữa 2 màu đỏ và cam đã tham gia buổi lễ.


Quan khách danh dự bao gồm vài viên chức chính quyền địa phương như ông thị trưởng, và ông cảnh sát trưởng, cùng với một số viện trưởng, chư tăng đến từ các chùa ở Los Angeles, thành phố New York, và Tích-Lan.

Buổi lễ khánh thành đã kéo dài 7 giờ. Năm trước, Phật tử từ những gia đình Tích-Lan đã đóng góp, cúng dường để sửa chữa căn nhà bình thường này thành ngôi chùa, và hiện nay ngôi chùa này là nơi trú ngụ của 3 vị tăng.

Giày dép phải được cởi ra trước khi bước vào chùa—vách tường trống vắng với màu vôi trắng xóa, đã được khỏa lấp bằng ánh sáng tự nhiên của ban ngày. Dưới nền nhà bằng gỗ, màu võ cây đậm, bóng loáng, Phật tử cung kính quỳ lạy trước một tượng Phật cao 1 mét rưỡi tọa thiền trong tư thế kiết già.

Phía dưới chân của Ngài là cái bàn phủ đầy hoa, quà tặng, cùng với những vật biểu tượng cho sự tái sinh thường thấy trong những ngày lễ Phật giáo.

Ông Michael Parks, thư ký của một số chư tăng trong vùng này, giải thích rằng: Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, là giáo phái chính thống của Đức Phật, đã được duy trì, bảo vệ qua nhiều thế hệ, và cũng là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất ở Tích-lan.

Ngày lễ vừa qua là một việc rất ít xảy ra trong cộng đồng Tích-Lan ở đây. Hàng trăm quan khách, đa số trong những bộ y phục dân tộc tham gia, hòa điệu trong những bài tụng, và nghi lễ . Lá cờ Hoa-kỳ, Tích-Lan, và cờ Phật giáo được treo phía trước trong sân chùa cùng với những món ăn dân tộc được trưng bài thiết đãi theo lối tự lấy thức ăn.

Ngôi chùa này cũng là trung tâm duy trì văn hóa cho cộng đồng. Đồng thời một số chương trình giáo dục sẽ được bắt đầu trong nay mai để phục vụ cho cộng đồng dân Tích-Lan nơi này.

Buddhist temple opens in Hillsboro
Tuesday, June 21, 2005
By Ellen Ast
The Argus

The Oregon Buddhist Vihara, the state's first Sri Lankan Buddhist place of worship, opened this weekend in Hillsboro. There at the temple's opening ceremonies were a couple dozen Buddhist monks, draped with robes customarily worn by the Asian religion's spiritual leaders in brilliant red and orange shades.

Honored guests included officials and high-ranking monks, called Abbots, from temples in Los Angeles, New York City and Sri Lanka, along with Hillsboro City Mayor Tom Hughes and Chief of Police Ron Louie.

The seven-hour ceremony was held at the temple located southwest of downtown Hillsboro at 148 SE Walnut St. Last year, funds were donated by a Sri Lankan family to renovate the white house that now serves as the temple and residence for three Sri Lankan Buddhist monks.

Shoes must be removed before entering the temple -- a bare, white-walled former living room flooded with natural daylight. On dark, polished hard-wood floorboards, worshippers bow before a gold, five-foot statue of a meditating, cross-legged Buddha. He sits high at the rear of an altar that fills a nook located at one end of the living room.

At Buddha's feet is a table with flowers, gifts and other symbols of rebirth celebrated in Buddhism, explained by 25-year-old Suranga Jayakody, a Portland State university student who moved to Portland two years ago from Sri Lanka to receive a college degree from the U.S.

Like many members of the state's small Sri Lankan community, there were few places for Jayakody to gather and worship with other Sri Lankan Buddhists.

Theravada Buddhism, described by Michael Parks, a secretary for many Oregon Buddhist monks, is a more conservative, orthodox branch of Buddhism and is the dominant religion in Sri Lanka.

Saturday's celebration was a rare event for many native Sri Lankans. A few hundred guests that day, most in variations of ethnic dress, participated in Buddhist chant and ritual, watched as American, Sri Lankan and Buddhist flags were raised in the temple's front yard and feasted on Sri Lankan cuisine, buffet style.

The temple will serve also as a public cultural center and there are tentative plans to begin education programs.
http://www.oregonlive.com/news/argus/index.ssf?/base/
news/111938949116250.xml&coll=6