<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 12 09, 2005

No. 0660 (Hạt Cát dịch)

Lý Liên Kiệt thành lập Quỹ Cứu Tế “Một Ðồng”
China View, Dec 5, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web China View ngày 05 tháng 12m 2005.

BEIJING, China -Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt – Jet Li dự định thành lập một quỹ cứu tế quyên góp từ công chúng để giúp đỡ cho những ai cần đến, anh nói với sinh viên Ðại Học Phục Ðán, Thượng Hải trong một buổi diễn thuyết ngày hôm qua.

Lý Liên Kiệt, 42 tuổi, đã nói với một cử tọa hơn 500 sinh viên tại trường Ðại Học Phục Ðán chiều hôm qua làm cách nào để tăng trưởng lòng tự trọng và đối phó với những bất đắc ý trong đời sống.

Buổi diễn thuyết với chủ đề “ Bảo vệ môi trường cho tâm hồn” là một phần của dự án “Sunshine in the Heart”, một dự án quốc gia được Hội Hồng Thập Tự Trung Quốc bảo trợ trong kế họach diễn thuyết về sức khỏe tâm lý tại 100 trường Ðại Học trong nước.

Li nói quỹ cứu tế anh thành lập có tên gọi là the One Fund tạm dịch Nhất Nguyên Quỹ- quỹ một đồng, sẽ kêu gọi công chúng, những ai sẵn lòng giúp đỡ người khác chỉ cần đóng góp một đồng yuan tức là một nguyên một tháng, “nguyên” là đơn vị tiền tệ Trung Quốc, một nguyên tương đương với 12 cent USD. Ngân khoản thu nhận được sẽ hiến tặng đến Hội Hồng Thập Tự Trung Quốc để giúp đỡ cho những ai cần thiết.

Lý Liên Kiệt, sinh tại Bắc Kinh, được chọn lựa để luyện tập võ thuật hồi năm 8 tuổi và đã thắng vài giải trong một số trận đấu quốc gia và đã nhận mình là một Phật tử năm năm về trước nói rằng “Sau nhiều năm làm việc cật lực trong lãnh vực võ thuật và giải trí vòng quanh thế giới, tôi nhận ra rằng hạnh phúc thực sự của một người nằm trong sự cống hiến của người ấy đến thế giới bên ngoài, không phải từ thành đạt, từ quyền lực hay nổi tiếng”.

Actor Jet Li unveils plans of charity for the needy
China View, Dec 5, 2005

BEIJING, China -- Kung fu movie star Jet Li plans to set up a charitable fund to raise money from the public to help the needy, he told students during a lecture at Fudan University yesterday.

Li, 42, talked to more than 500 students at Fudan yesterday afternoon about how to increase their self-esteem and deal with frustrations in life.

The speech, entitled "Environmental Protection for the Heart," is part of the "Sunshine in the Heart" project - a national project sponsored by the Red Cross Society of China to hold lectures on psychological health at 100 universities in the country.

Li said his charity, the One Fund, will ask people who are willing to help others to donate 1 yuan (12 US cents) a month. The money raised by the fund will be donated to the Red Cross Society of China to help the needy.

"After years of hard experience in the martial arts and entertainment circles around the world, I came to realize that one's true happiness lies in his contributions to the outside world, not from gaining fortune, power or fame," said Li, who claims he became a Buddhist five years ago.

Born in Beijing, Li was selected to study martial arts at the age of eight and won several national martial arts contests.

He took up acting at the age of 16 and shot to fame by performing in a series of mainland and Hollywood movies, including "Shaolin Temple, (his first film) "Lethal Weapon 4," and "Romeo Must Die."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2033,0,0,1,0
No. 0665 (TinhTấn dịch)
Phật tích Đản sanh thu hút khách hành hương nhiều hơn ở Nepal

Được viết bởi Ujjwal Khatiwada, NewsLine Nepal,
Ngày 8 tháng 12, 2005

Kathmandu, Nepal – Công ty Phát triển Phật tích Lâm Tỳ Ni (LDT: Lumbini Development Trust) tuyên bố rằng du khách hành hương viếng thăm Phật tích Lumbini đã gia tăng đáng kể trong năm nay.
Thạch Ấn đánh dấu chính xác nơi sinh của Thái tử Siddharta (tức là Đức Phật Thích Ca sau này) tại Phật tích vườn Lumbini, ở Nepal.

Theo dữ kiện cung cấp của LDT, trên 385 ngàn du khách, cả trong và ngoài nước, đã đến viếng thăm Phật tích Đản sanh của Thái tử Siddharta năm nay. Năm qua chỉ có khoảng 263 ngàn du khách viếng thăm.

Trưởng Khối Liên lạc LDT, Ông Raj Bharati, đã nói khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Phật giáo, viếng thăm Phật tích Đản sanh của Thái tử Siddharta hàng năm. Ông Bharati đã nói hầu hết cư dân Nepal và dân Ấn viếng thăm Lumbini, cùng với khách hành hương của các quốc gia khác gồm có Nhật Bản, Tích Lan, Đài Loan và Miến Điện.

Ông Bharati đã nói: “Sự chấm dứt đấu tranh của những người theo chủ nghĩa Mao cũng đã góp phần cho sự gia tăng khách hành hương đến Lumbini.” Ông nói, thêm vào sự mở rộng tình bằng hữu của khách hành hương trong hạ tầng cơ sở đã cùng giúp trong sự khuyến khích du khách viếng thăm. Lumbini đã được đưa vào danh sách những Di sản của Thế Giới.

Thạch Ấn , đánh dấu nơi sinh chính xác của Thái tử Siddharta mà sau đã chứng quả vị Phật, là trung tâm lôi cuốn khách hành hương.
Thạch Ấn, thật vậy, đã được hiến dâng bởi Hoàng đế Ashoka trong khi Vua hành hương đến vườn Lumbini trong năm thứ 20 của triều đại Ngài.

(tinhtan dich)


Buddha’s Birthplace Finds More Tourists in Nepal

By Ujjwal Khatiwada, NewsLine Nepal, Dec 8, 2005

KATHMANDU, Nepal -- The Lumbini Development Trust (LDT) has stated that the arrival of tourists in Lumbini has increased considerably this year.
The Marker Stone which marks the exact birthplace of Lord Buddha in Lumbini, Nepal.

According to a data provided by the LDT, over 385 thousand tourists, both domestic and foreign, have already visited the birthplace of Lord Buddha this year. The number last year was around 263 thousand only.

Chief of the Liaison Section of the LDT, Raj Bharati, said tourists from all over the world, Buddhist nations in particular, visit the holy site of the Buddha’s birth every year. He said mostly the Nepalese and Indians visit Lumbini, along with tourists from the third countries including Japan, Sri Lanka, Korea and Myanmar.

“The cease-fire of the Maoists has also contributed to the rise in the number of tourists in Lumbini,” Bharati said, adding that the development of tourist-friendly physical infrastructure has equally helped in promoting the visitors arrival. Lumbini is enlisted in the World Heritage Sites.

The Marker Stone, which marks the exact birthplace of Prince Siddhartha who later attained Buddhahood, is the centre of attraction for tourists.

The Marker Stone, it is believed, was consecrated by the Mauryan Emperor Ashoka during his pilgrimage to Lumbini in the 20th year of his accession to throne.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2052,0,0,1,0
No. 0643 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Chuẩn bị Ðại Lễ Quán Ðảnh Kalachakra (Thời Luân) 2006 trong Phật Giáo Tây Tạng tại Ấn Ðộ.
Bản tin đăng tải trên trang Web Newindpress ngày 25 tháng 11, 2005.

GUNTUR: Ông K Rosaiash Bộ Trưởng bộ tài chánh, hôm thứ năm nói chính phủ mong muốn đại lễ Kalachakra vào tháng giêng năm 2006 sẽ được tổ chức hoàn hảo kỹ lưởng với chương trình đặc biệt trong một khu vực rộng 180 tại Amaravati.

Chủ tọa một buổi họp cao cấp với Tổng thư ký T K Diwan về việc chuẩn bị cho đại lễ, ông nói trong dự kiến hơn 13 vạn tu sĩ từ tất cả các nước trên thế giới dự trù tham gia cuộc gặp gỡ mà chính phủ thực hiện là một sự kiện uy tín.

Ông nói sự sắp xếp nơi đây nên phản ảnh văn hóa hiếu khách của Andhra Pradesh xuyên suốt thế giới, ông nhận xét. Đó sẽ là trách nhiệm của chính phủ bảo đảm cho những tu sĩ được trở về an toàn sau khi đến đây.

Ông nói chính phủ cần phải giữ gìn, giúp đỡ thích đáng tất cả trong việc vận chuyển, nước uống,điện năng và mọi hoạt động khác. Mặc dù vậy, ông cũng tức giận khi RTC mưu cầu nhận 28 vạn đồng Rupee cho việc cung cấp 300 chiếc xe bus đặc biệt trong thời gian đại lễ Kalachakra.

Nhận định rằng tất cả những cơ sở đã tìm kiếm thêm ngân quỹ phụ trội, ông nói họ nên hiểu rằng bộ tài chánh có giới hạn riêng.
Giám đốc du lịch ông Nagi Reddy nói nhân cơ hội này họ nên tổ chức hai cuộc triển lãm tại Amaravati. Chương trình văn hóa sẽ được sắp xếp.

Nhà Tài Chánh G Jaya Lakshmi nói ngân hàng Andhra và ngân hàng Quốc gia Punjab sẽ thiết lập máy rút tiền ATM đặc biệt, các viên chức trách nhiệm những nhu cầu cấp thiết cũng sẽ có mặt đầy đủ. Theo tài liệu tổng hợp trên Intenet, Ðại Lễ này sẽ được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chủ trì.


Bài đọc thêm: Giới Thiệu Về Pháp Môn Kalachakra (Luân-Xa Thời-Gian)

Pháp môn Kalachakra là một hệ thống hướng dẫn về tâm linh và tu tập phát xuất từ chính giáo pháp đã được đức Phật Thích Ca giảng dạy từ hơn 2500 năm trước. Pháp môn Kalachakra liên hệ rất nhiều đến một cảnh giới thần kỳ có tên gọi Shambala (Shambala chính là nguồn cảm hứng sáng tạo ra 'Shangrila' - một loại 'thiên đàng hạ giới' của giới văn sĩ lãng mạn Tây Phương). Từ gần một ngàn năm nay, pháp môn Kalachakra đã luôn luôn là một phần rất quan trọng trong truyền thống tu học của Phật Giáo Tây Tạng.

Kalachakra có nghĩa đen là 'Luân-Xa Thời-Gian,' và nền tảng của pháp môn này dựa trên Tứ Diệu Đế (bốn Sự Thật nhiệm mầu), là giáo lý căn bản của đạo Phật. Sau khi nhận lễ quán đảnh Kalachakra, hành giả sẽ được cho phép bắt đầu tìm hiểu và thực hành pháp môn này. Khi thực hành, nếu phát khởi tâm nguyện muốn giải thoát hết tất cả muôn người muôn loài khỏi biển khổ, và nếu đủ nhân duyên trợ lực bên trong cũng như bên ngoài, chắc chắn sẽ chứng nghiệm được con đường đưa đến giác ngộ.
Mặc dù pháp môn Kalachakra thuộc về Mật Giáo, nhưng lâu nay, những buổi trình diễn cho công chúng trong nghi lễ Kalachakra đã trở thành những diễn đạt vô cùng sống động để nói lên lòng tìm cầu đạo pháp chí thành của người Tây Tạng. Khi tham dự đại lễ quán đảnh Kalachakra, nếu chúng ta hết lòng phát khởi và nuôi dưỡng một trạng thái tâm thật tốt đẹp -chẳ ng hạn như tâm từ bi muốn đem lại an vui, lợi lạc cho muôn người muôn loài- thì sẽ nhận được rất nhiều ơn phước để vun trồng hạt giống tâm linh, giúp ta ngày càng chuyển hoá. Đối với Phật-tử Tây Tạng, tham dự đại lễ quán đảnh Kalachakra mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc, và người Phật-tử Tây Tạng nào cũng thế, đều có ước nguyện được tham dự đại lễ Kalachakra ít nhất là một lần trong đời. (Sưu tầm theo các nguồn Internet)

Elaborate arrangements for Kalachakra: Rosaiah
Friday November 25 2005 09:57 IST

GUNTUR: Finance Minister K Rosaiah, on Thursday, said that State Government would make elaborate arrangements for the Kalachakra-2006 empowerment in Amaravati in January, for which a special township would be created in 180 acres site.

Conducting a high-level review meeting on the arrangements with Chief Secretary T K Diwan, he said in view of over 1.30 lakh Buddhist monks from all over the world are expected to take part in the meet in over 1.30 lakh Buddhist monks from all over the world are expected to take part in the meeting the Government is taking it as a prestigious event.

The arrangements being made here should reflect the Andhra Pradesh culture of hospitality throughout the world, he observed. It would be the responsibility of the Government to ensure that Buddhist monks should return to their places safely after taking part here, he said.

He said administration should take all care to provide proper transport, drinking water, power and accommodation facilities. However, he got irritated when RTC authorities sought Rs 28 lakh to enable them to operate 300 special buses during Kalachakra.

Stating that all the departments were seeking additional funds, he said they should realise that Finance Department had its own limitations.

Tourism Director Nagi Reddy said on this occasion they would be arranging two exhibitions at Amaravati. Cultural programmes will be arranged.

Collector G Jaya Lakshmi said, Andhra Bank and Punjab National Bank would be opening special ATMs. Fire Services Director Alok Srivatsava, Guntur Range IG Rajwat Singh, Krishna Collector Navin Mittal, Guntur SP V C Sajjanar, Civil Supplies Director D Kadmial were present.
http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEA20051124233603&Page=A&Title=Southern+News+-+Andhra+Pradesh&Topic=0