<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 8 19, 2006

No. 1088 (Upekha dịch)

Phải chăng hình ảnh Đức Phật bị lợi dụng?

By Alana B. Elias Kornfeld & Valerie Reiss, Newsweek, Aug 14, 2006


New York, USA—Ánh đèn thật là mờ ảo tại quán rượu Tao Á Châu, một nhà hàng và quán bar tại Manhattan, bạn có thể đọc rõ ràng thành phần trong một cốc rượu trộn của bạn với giá $ 12.00 trên thực đơn.Trên tất cả mọi thứ, tán tỉnh, nước uống, và tiêu xài, một pho tượng Phật 16 foot chói rọi hiện rõ.

Trong năm qua, nhiều nhà hàng, quán bar mang chủ đề Đạo Phật đang có chiều hướng tăng nhanh, hiện nay có ít nhất 20 trong khoảng 13 thành phố.

Mùa xuân này, chỉ tại thành phố New York náo nhiệt thôi mà đã có 4 căn tiệm Buddakan, Buddha Bar, Megu Midtown, và Moksha được mở cửa . Nhà hàng Om, tại Cambridge, tiểu bang Mass, vừa mở cửa với cách pha chế gia truyền các loại nước trái cây giải khát và đặc biệt được trang trí nghệ thuật Phật Giáo tác phẩm của một họa gia ở Nepal.. Nhà hàng Tao đã khai trương một sân chơi ở Las Vegas trong tháng Chín năm qua.

Đức Phật sẽ làm gì? Ðó là câu hỏi mà các nhà hàng và quán rượu nêu lên trong đề tài của họ. Uống rượu, ăn thịt và, thông thường, nhiều tham dục dường như sai trái với giáo lý cơ bản Phật Giáo, giản dị, chay tịnh và tiết chế. “Nam nữ gặp gỡ nhau thiếu ý niệm thanh tịnh sẽ vi phạm việc rèn tập chánh niệm, Chân Ðức, một ni sư thuộc dòng Thiền Thích Nhất Hạnh Việt Nam tại Green Moutain Dharma Centre, Vermont nói.
Xem Phật giáo như một công cụ trên thị trường thương mại không có gì mới mẻ.

Hình ảnh của Đức Phật dán đầy mọi nơi, từ áo t- shirt đến quần jeans với giá 200$ đến áo tắm Victoria’s Secret (bị phản đối bởi một nhóm Phật Tử Việt Nam tại Mỹ)

Những chủ nhân của các quán bia rượu và nhà hàng mang chủ đề Phật Giáo có nghĩ đến tôn giáo mà họ đang vay mượn hay chăng ?

”Không đúng lắm, tôi thành thực mà nói với bạn , tôi không nghĩ gì cả , Stephen Starr, chủ nhân của nhà hàng Buddakan - một nhà hàng chạy theo mốt có chi nhánh tại Philadelphia, và, hiện nay, Manhattan. Trong cách trang trí của những nhà hàng của ông, ông tìm tòi tạo dựng một khung cảnh gây cảm giác tốt đẹp và an toàn.

Gregory Levine, một phụ giảng của trường Đại học California tại Berkely cũng là chuyên gia mỹ thuật Phật Giáo, phán đoán rằng điều đó xảy ra bởi vì Đạo Phật đến từ Á Châu, nhiều người dân Mỹ nhìn nó như một đối tượng “ ngoại lai”,do đó có việc mở ra cánh cửa cho ai đó khai thác nhằm thu hoạch lợi nhuận hoặc thời trang.

Lama Surya Das , người thành lập tổ chức Phật Giáo Hoa Kỳ Dzogchen Foundation, đang phát triển món ice cream với khẩu vị Ben và Jerry có tên gọi là Jolly Lama a gold ông ta dự định cúng dường lợi tức của ông đến một dự án tỵ nạn Tây Tạng.

Trong hiện tượng bùng nở này, Ông nói, : Đức Phật không đế tâm, Đức Phật rất cởi mở, vị tha. Đức Phật với nụ cười hoan hỷ v.v.., và nếu phải nói điều gì, ông muốn nói , “Ðừng uống quá nhiếu , đừng uống khi lái xe, và đừng ăn quá nhiều,” bởi vì Đức Phật chỉ rõ con đường trung đạo, không chủ trưong khổ hạnh hay khắt khe.”
Nhưng Starr, chủ nhân của quán Buddakan, nói ông không cảm thấy làm tổn thương ai với lợi nhuận qua Đức Phật, một hình ảnh an bình, ông nói giới luật vẫn tồn tại tốt , ngay cả những người theo chủ nghĩa truyền thống.

Ngay sau khi nhà hàng mở cửa, một nhóm Chư Tăng Phật Giáo đã đến và Starr đã bực bội vì nghĩ rằng sẽ bị họ xúc phạm. Nhưng một vị tu sĩ an ủi ông ta với ngôn ngữ hiền thiện của trí tuệ “ món Pad Thai này ngon hơn món mà mẹ của tôi làm”.

-------------
Exploiting Buddha?

By Alana B. Elias Kornfeld & Valerie Reiss, Newsweek, Aug 14, 2006
A surge of swanky Buddha-themed bars and restaurants begs the question: WWBD (What Would Buddha Do)?

New York, USA -- The lights are so dim at Tao Asian Bistro, a Manhattan restaurant and bar, you can barely read the menu to see the ingredients in your $12 Tao-tini cocktail. Above all the flirting, drinking, and spending, an illuminated 16-foot Buddha statue looms. In the past year, Buddhism-themed restaurants and bars have proliferated; there are now at least 20 in about 13 cities.

This spring, four bastions of serene extravagance-Buddakan, Buddha Bar, Megu Midtown, and Moksha-opened in New York City alone. Om, in Cambridge, Mass., just opened its doors, with aromatherapy cocktails and specially commissioned Buddhist art from a master painter in Nepal. Tao opened a Las Vegas playground last September.

What would Buddha do? Drinking liquor, eating meat and, in general, spending huge sums on sensual indulgence would seem to conflict with the core Buddhist tenets of simplicity, vegetarianism, and moderation. The Buddha wasn't all that into cruising, either. "Men and women meeting each other without pure intentions violates mindfulness trainings," says True Virtue, a fully ordained nun in Thich Nhat Hanh's Vietnamese Zen tradition, at the Green Mountain Dharma Center in Vermont

Buddhism as a marketing tool is not new.

Images of Buddha plaster everything from t-shirts to $200 jeans to Victoria's Secret tankinis (which were protested by a group of Vietnamese American Buddhists). Do the owners of these Buddhist-themed bars and restaurants give any thought to the religion they're borrowing? “Not really, I have to be honest with you, I didn’t,” says Stephen Starr, owner of Buddakan—a trendy restaurant with outlets in Philadelphia, and recently, Manhattan. In designing his restaurants, he "was looking for an image that felt good and safe."
Gregory Levine, a University of California at Berkeley associate professor and Buddhist art expert, suggests that because Buddhism comes from Asia, many Americans view it as "exotic," thereby opening the door for some to exploit it for commercial gain or fashion.
In other words, Americans who find Buddha-booze sexy might be offended by sipping Martyr-tinis under a giant illuminated crucifix. But even some Buddhists have gotten into the act.
Lama Surya Das, American Buddhist founder of the Dzogchen Foundation, is developing an ice cream flavor with Ben & Jerry's called Jolly Lama-a gold and maroon-swirled sorbet that's in the early stages of review-and plans to donate his profits to a Tibetan refugee project. Of this booming phenomenon, he says, "Buddha doesn't mind, Buddha's open-minded. Buddha's a fat, happy laughing Buddha, and if anything he'd want to say, 'Don't overdrink, don't drink and drive, and don't overeat,' because he taught the middle way, not a way of austerity or grim unworldiness."
But Starr, the owner of chic Buddakan, doesn't feel he's hurting anyone by profiting off of Buddha's hip, peaceful image. He says the concept has gone over well, even with traditionalists.

Right after the restaurant opened, a group of Buddhist monks came in and Starr fretted that they would be offended. But one monk assuaged him with these sage words of wisdom: “This Pad Thai is better than my mom’s."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=60,3015,0,0,1,0
No. 1087(Hạt Cát dịch)

Tu Viện Phật Giáo Scotland khai trương Bệnh xá và Trung tâm Huấn Nghệ ở Tích Lan.

Lanka Everything, July 31-2006

Glasgow, Scotland -- Scotland’s Buddhist Vihara, Tu Viện Phật Giáo Scotland, tu viện Phật Giáo Tích Lan (viết tắt SBV) duy nhất tại Scotland, chính thức khai trương Bệnh xá Metta và trung tâm huấn nghệ vào ngày 19 tháng 08, 2006 tại Pamburana, Matara, Tích Lan.

Bệnh Xá Metta và Trung Tâm Huấn Nghệ được thành lập bởi Tu Viện Phật Giáo Scotland và được yểm trợ tài chánh bởi Hội Lloy TSB Scotland, một trong những cơ quan tài chánh lớn nhất xã hội Anh Quốc. Như lời của Sư Cả Tu Viện nói rằng “ Chúng tôi gọi bệnh xá và trung tâm huấn nghệ này là “Metta Scotland” bởi vì đó là những gì đã khiến cho nó khả thi và đến từ đâu. Chân thành cảm tạ tấm lòng bao la của mọi người và chính phủ cũng như cơ quan tài chính Scotland, chúng ta đã có thể cống hiến trực tiếp đến quần chúng Nam Tích Lan”.


Bệnh xá và trung tâm huấn nghệ hoạt động như một phần của chương trình cứu trợ hậu Tsunami được điều hành bởi Tu Viện Phật giáo Scotland. Bệnh xá và trung tâm huấn nghệ sẽ cung cấp cơ hội cho khoảng 500 người cô quả trong chương trình tự lực cánh sinh hoặc được huấn nghệ đề sẵn sàng làm việc như là một phần của dự án phát triển đời sống.

Bổ sung vào dự án phát triển đời sống là chương trình cố vấn và chữa trị y tế của Tu Viện Phật Giáo Scotland, chương trình cũng được thực hiện từ “Bệnh xá Metta Scotland”,

Tu Viện Phật Giáo Scotland đang điều hành 5 dự án có liên quan với nhau ở phiía Nam Tích Lan. Cơ quan Scottish Executive đã trực tiếp yểm trợ tài chánh cho những dự án này lên đến con số 30 tri ệu Rupees trong 2 năm vừa qua. Tống giám đốc hành chính của cơ quan tài chính Lloyd’ TBS Foundation Scotland, Ông Andrew sẽ là quan khách danh dự trong buổi lễ khai mạc. Viện chủ Tu Viện, Ngài Rewatha Thero và một vài nhân vật liên hệ đến dự án sẽ thay mặt Tu Viện tham dự buổi lễ.

‘Metta Scotland Clinic And Training Centre’, Matara officially opens

Lanka Everything, July 31-2006

Glasgow, Scotland -- Scotland’s Buddhist Vihara, (SBV) the only Sri Lankan Buddhist temple in Scotland, is officially opening its “Metta Scotland Clinic and Training Centre” on Saturday 19th August at 3 pm in Pamburana, Matara.

“Metta Scotland Clinic and Training Centre” was established by Scotland’s Buddhist Vihara and funded by the Lloyd’s TSB Foundation for Scotland, one of the largest financial institutions in British society. As Venerable K Sri Rewatha Thero, head monk of SBV said, “We called this clinic and training centre ‘Metta Scotland’ because that is what made it possible and that is where it came from. Thanks to the generosity of people and Government and large financial institutions of Scotland we have been able to offer direct assistance to the people in Southern Sri Lanka.”

The Clinic and training centre operate as part of the post-Tsunami relief projects run by Scotland’s Buddhist Vihara. The Clinic and Training Centre will provide opportunities for 500 widows and widowers to move into self-employment or to receive training for employment as part of SBV’s livelihood development project.

Complementing the livelihood development project is SBV’s counselling and medical treatment programme which will also operate out of ‘Metta Scotland Clinic’. The Clinic therefore serves a variety of purposes all aiming to keep families together and support the infrastructure in Matara.

Scotland’s Buddhist Vihara is running five interrelated projects in the Southern districts of Sri Lanka. The Scottish Executive directly funds these projects to the tune of 30 million rupees over two years. The projects represent a substantial investment in Southern Sri Lanka.

The Chief Executive of Lloyd’s TSB Foundation for Scotland, Mr Andrew Muirhead will be the guest of honour and perform the opening ceremony. Venerable Rewatha Thero (head of SBV), Mr. Barry McGivern (SBV Charity Advisor) and Ms Nelum Arachchige (Project Coordinator) will be participating in the ceremony on behalf of Scotland’s Buddhist Vihara.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2961,0,0,1,0
No. 1085 (Hạt Cát dịch)

Tranh luận về việc thành lập Ðài Phát Thanh, Ðài Truyền Hình Phật Gíao ở Tích Lan.

Colombo, Tích Lan – Aug 9, 2006- Mặc dù đã được phê chuẩn bởi nhà chức trách ngành truyền thông Tích Lan cho phép thành lập đài truyền hình, đài phát thanh Phật giáo từ bốn năm trước, cho đến nay nó vẫn chưa được bật đèn xanh. Mặc dù đã được chính Tổng Thống Mahinda Rajapaksa phê chuẩn dự án, Bộ Báo Chí và Thông Tin vẫn ngoan cố chống đối, căn cứ theo Ngài R.M. Navaratne, Chủ Bút của Cơ Sở Ấn Loát Phật Giáo Sinhala, Dhamsara.

Ông nói với trang Web Buddhist Channel rằng Ven. Inamaluwe Sumangala, Tăng Thống hệ phái Shyamopali thuộc Tu Viện Rangiri Dambulu đã xin phép chính phủ từ năm 2002 để thành lập đài phát thanh và đài truyền hình. Hệ thống truyền thanh truyền hình này thuộc tài sản của Tu Viện Rangiri Dambulu ở Dambulla. Ngôi chùa, nổi tiếng với các bích họa cổ xưa của nó, tọa lạc ở hướng Bắc một tỉnh trung bộ đảo quốc Tích Lan.

Lời thỉnh cầu về việc thành lập đài phát thanh và đài truyền hình đã được đệ trình lên chính phủ với phê chuẩn của Ngài Tăng Thống ba hệ phái chính của Phật Gíao. Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Phối Truyền Thông Kanchana Ratwatte cũng đã giới thiệu và phân phối các tần số phát thanh cần thiết sau khi cơ sở phát thanh được thành hình.

Theo Ven Sumangala thì cựu tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga cũng đã phê chuẩn việc thành lập đài phát thanh đài truyền hình Phật Giáo. Trong đề nghị của Bà Kamaratunga, Thư Ký Bộ Thông Tin thời bấy giờ, Tilak Ranaviraja, đã điện thoại cho Ngài Tăng Thống xác nhận rằng văn thư cho phép sẽ được gửi đến trong vài hôm.

Nhưng hiện nay sự việc lại rẽ sang một chiều hướng khác thật đáng tiếc, đó là lời phàn nàn của Ven Sumangala, người buộc tội Bộ Truyền Thông Báo Chí về việc bế tắc của đài phát thanh và đài truyền hình Phật Giáo. Trong luật pháp Tích Lan, cấp bộ là cơ quan thẩm quyền cuối cùng thông qua sự kiện thành lập đài phát thanh, truyền hình Phật Gíao.

Thư Ký Bộ Truyền Thông W.B Ganegala lập luận rằng cho phép thành lập đài truyền thanh, truyền hình để truyền bá tôn giáo không phải là chính sách của chính phủ. Theo quan điểm của ông, cấp phép cho họ có thể tạo ra một tiền lệ khiến các tôn giáo khác như Ấn Giáo, Ki Tô và Hồi giáo sẽ đòi hỏi tương tự.

Tuy nhiên, Ganegala không thể trả lời một cách suông sẻ cho câu hỏi mà phóng viên Mudiyanse Ratnayaka thuộc Dhamsara nêu lên trên đài Radio Veritas, đài phát thanh đã phát chương trình tin tức Ki Tô Giáo bằng tiếng Sinhala từ Phi Luật Tân, Nhưng Ganegana cũng đã nhìn nhận đã có hàng ngàn đài phát thanh và truyền hình trên thế giới chuyên môn truyền bá tôn giáo.

Ven Sumangala phàn nàn rằng quyết định của Bộ Truyền Thông là phi lý trong sự thể Tích Lan được nhìn nhận là cội rễ của Phật Giáo Theravada. Nếu chỉ một cá nhân được phép quyết định về những vấn đề có liên quan đến Phật Giáo, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận và nó được coi là bất công, Ngài Tăng Thống kết luận như trên.

Tussle over Buddhist radio, TV in Sri Lanka
by Janaka Perera, The Buddhist Channel, Aug 9, 2006

Colombo, Sri Lanka -- Despite approval by Sri Lanka’s telecommunication authorities for a Buddhist radio and television channel planned four years ago, it has still received no green light. Despite President Mahinda Rajapaksa approving the project, the State’s Information and Media Ministry is stubbornly opposing it, according to R. M. Navaratne, Editor of the Sinhala Buddhist Publication, Dhamsara.

He told the Buddhist Channel that the Most Venerable Inamaluwe Sumangala, Chief Prelate (Maha Nayake) of Rangiri Dambulu Chapter of the Shyamopali Sect had sought permission from the government in 2002 to operate the radio and TV station. The broadcasts and telecasts were to be made from the premises of the historic Buddhist Temple, Rangiri Dambulu Raja Maha Vihara in Dambulla. This temple, famous for its ancient frescoes, is located North of the island’s central province.

The request for launching the radio and TV channel had been made to the government with the approval of the Chief Prelates of the country’s three main Buddhist Sects. Telecommunications Regulatory Commission (TRC)’s Chairman Kanchana Ratwatte too had recommended it and allocated the necessary radio frequency after which the broadcasting studio was setup.

According to the Ven. Sumangala, former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga too approved launching of the Buddhist radio and TV channel. On her instructions the then Secretary to the Media Ministry, Tilak Ranaviraja, had telephoned the Maha Nayaka to inform him that written permission would be given in a few days.

But now things had regrettably taken a different turn, laments the Ven. Sumangala, who accuses the Information and Media Ministry of obstructing the TV and radio channel. Under the Sri Lankan law the ministry is the final authority on establishing radio and television stations.

Media Ministry Secretary W.B. Ganegala argues that it is not government policy to permit radio and television stations to propagate religion. In his view, giving licences to them would create a precedent resulting in Hindus, Christians and Muslims making similar requests.

However, Ganegala could not respond effectively to a question that Dhamsara reporter Mudiyanse Ratnayaka posed on Radio Veritas, which is already broadcasting Christian news in Sinhala from the Philippines. But Ganegala admitted there were thousands of religious-oriented radio and TV channels worldwide.

The Ven. Sumangala laments that the Media Ministry’s decision is preposterous in view of the fact that Sri Lanka is considered the repository of Theravada Buddhism. If one person is permitted to make decisions on Buddhist-related issues, it is highly unacceptable and unjust concludes the Maha Nayaka.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,3007,0,0,1,0
No. 1078 (Upekha dịch)
Tượng Phật cao 36m đang được xây dựng tại Kelantan, Mã Lai

Bernama, August 9, 2006
BACHOK, Kelantan (Malaysia)—
Một pho tượng Phật chiều cao 36 thước “ Tượng Phật đứng” đang được xây dựng tại chùa Phithikyan Phutthaktham tại Kampung Balai .Chi phí pho tượng vào khoảng 2 triệu Mã Kim (RM2 mil) ( US$ 548,000), hầu hết từ trong quỹ cúng dường do cộng đồng đóng góp.

Công trình bắt đầu xây dựng vào năm 2002 và dự trù hoàn tất vào 2009, Sư trụ trì chùa, Acharn Pho Chai nói.

Kelantan đã có hai pho tượng Phật—chiều cao 30 metre “ Tượng Phật đứng” tại Kampung Jubakar và 10.6 metre cao và 40.9 metre chiều dài “ Tượng Phật nằm” tại Kampung Jambu hoặc Kampung Berok. Cả hai tại quận hạt Tumpat.

Tượng Phật đứng có thang máy bên trong cho người đến viếng thăm dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên đỉnh chóp của pho tượng

Năm chuyên viên và một kỹ sư chịu trách nhiệm trong công trình này.

Sư trụ trì nói pho tượng sẽ thu hút nhiều du khách đến Kelantan c ũng nh ư hi ện nay, dân chúng từ Đài Loan, Hongkong, Trung Hoa, Viêt Nam. Cambodia, Laos và Thailand đến quan sát diễn tiến thực hiện công trình.

Với kiến trúc duy nhất , Kampung Balai sẽ là một địa điểm du lịch quan trọng , Ngài nói.

Ông nói hai tượng rồng, mỗi tượng chiều dài đo được 181,6 mét làm thành hàng rào của ngôi chùa.

Mỗi tượng trị giá RM 150,000 Mã Kim và cả hai được cúng dường bởi vị trụ trì trước của chùa, Ngài Ajchan Porchai hồi năm 1992.

36m Tall 'Standing Buddha' Being Built In Kelantan
Bernama, August 9, 2006

BACHOK, Kelantan (Malaysia) -- A 36-metre tall "Standing Buddha" is being built at Wat Phithikyan Phutthaktham in Kampung Balai here.It costs RM2 mil (US$ 548,000) to build, mostly using funds donated by the public.

The construction work began in 2002 and was scheduled to be fully completed in 2009, said head priest Pharphochai Acharn Pho Chai.

Kelantan already has two huge Buddha statues -- the 30-metre tall "Sitting Buddha" in Kampung Jubakar and the 10.6-metre tall and 40.9-metre long "Sleeping Buddha" in Kampung Jambu or Kampung Berok. Both are in Tumpat district.

The Standing Buddha has a lift inside it which will enable visitors to have a clear view of the village from the top of the statue.

Five skilled workers and an engineer are involved in the construction.

The priest said the statue would attract more tourists to Kelantan as even now, people from Taiwan, Hongkong, China, Vietnam, Cambodia, Laos and Thailand had come to see how the work was being carried out.

With the unique architecture, Kampung Balai would be a major tourist spot, he said.

He said two dragon statues, each measuring 181.6 metres long, made up the fence of the temple.

Each was worth RM150,000 and both were donated by former priest Archan Phrak Ajchan Porchai in 1992.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3006,0,0,1,0