<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 01, 2005

Bản tin ngày 30 tháng 05 năm 2005 (Minh Hạnh nghe và đánh máy)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bạn tin Phật sự trong ngày.

Hôm qua ngày Chủ Nhật dân chúng Pháp đã đã bỏ phiếu chống lại sự phê chuẩn hiến pháp của cộng đồng chung Âu Châu, Pháp là một quốc gia có thể nói rằng là cột trụ chính trong việc thành lập Liên Âu và hiện nay khi dân chúng Pháp chống lại việc đó sẽ tạo nên ti`nh trạng hết sức bấp bênh về tương lai cộng đồng chung Âu Châu, mặc dù Tổng Thống Jacques Chirac và những viên chức liên hệ đến chính quyền Pháp cho biết rằng các nước khác sẽ tiếp tục công việc phê chuẩn này. Điều này cho chúng ta thấy một bài học lớn ở trong thế giới ngày hôm nay người ta muốn một lúc cả hai điều: Một là người ta muốn mở ra tất cả cánh cửa, nhất là cánh cửa biên giới để cho ngành thương mại cũng như những lãnh vực khác đi lại được thoải mái có được nhiều mở rộng, nhưng phần khác người ta muốn gi`n giữ cái gi` đó, lấy ví dụ như tổ chức thương mại thế giới với mệnh danh là WTO Word Trade Organization được nhiều chánh phủ tham gia và thuyết phục dân chúng rằng chính sự gia nhập để trở thành thành viên của tổ chức này sẽ mang lại một cơ hội mới cho đất nước về thực hiện kinh tế, nhưng đồng thời người ta cũng nhận thấy có những cuộc biểu ti`nh lớn khắp nơi của các nghiệp đoàn của những người họ sợ rằng những việc làm công ăn của họ bị các nước khác lấy mất đi. Về phương diện này phải nói rằng là một bài học lớn đối với nhân loại và khi đối với người Phật tử thi` nó không phải là bài học đơn giản, một khi chúng ta muốn mở rộng tấm lo`ng mi`nh ra để tiếp xúc và để hoà nhập với thế giới ở bên ngoài, thế giới đó có muôn ngàn sự đe dọa nó có thể chi phối ảnh hưởng và người ta cũng không thể lựa chọn một lối sống tháp ngà, một góc trời riêng để tự sanh tự diệt với bản thân của mi`nh được. Bài học của thế giới cũng là bài học của cá nhân và mỗi cá nhân phải chiêm nghiệm rất nhiều để thấy rằng trong thế giới ngày hôm nay không phải dễ dàng để cho con người hiểu biết thế nào là tinh thần đại đồng, và thế nào là tinh thần tư kỷ ở trong một thời đại sự cạnh tranh càng ngày càng ráo riết, nhân loại phải dùng đến chỗ làm nên những quyết định không đơn giản ở trong đời sống của mi`nh.

Tại Thái Lan ngày hôm qua chính phủ Thái theo lời báo cáo riêng của dân chúng đã ti`m được những dấu hiệu cho thấy rằng tổ chức Islamic là một tổ chức Hồi giáo qúa khích lập lên bởi Binladin đang có những liên hệ với cộng đồng hồi giáo tại Thái Lan nhằm mục đích là chống phá chính phủ Thái Lan và điển hi`nh là tổ chức này đã đốt hai ngôi trường học của Phật giáo tại miền Nam tỉnh Pattamo, sự việc này tạo nên một lo ngại lớn ở trong quá khứ như chúng ta đã biết rằng chính phủ Thái Lan đã từng hợp tác với Hoa ky` để bắt giữ và dẫn độ một viên chức cao cấp ở trong tổ chức Islamic và có lẽ đây là một hành động trả thù, khi mà vấn đề khủng khoản nó không co`n mang tánh chất địa phương mà nó tạo nên một cuộc thánh chiến giữa Hồi giáo với Phật giáo tại miền Nam Thái thi` điều đó mọi vấn đề đều phải được đặt lại. Thật ra hiện nay với nạn khủng bố của Hồi giáo đang đe dọa nhiều quốc gia thi` chính phủ Thái Lan đang ở trong một tư thế rất có lợi để đàn áp mạnh mẽ những thành phần khủng bố này vi` ly' do là trong những quốc gia khác kể cả Hoa ky` đều tán đồng một thái độ thẳng tay đối với những tổ chức khủng bố, tuy nhiên những nhà trí thức Thái Lan đã lên tiếng rằng nếu Thái Lan không đi theo sách lượt riêng của mi`nh, một sách lượt mà trong quá khứ đã mềm dẻo thành công giải pháp đối với những bế tắc của những quốc gia thi` Thái Lan có thể rơi vào trong nguy cơ nổi tiếng như trường hợp Tích Lan và trường hợp của một số các quốc gia khác