<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 5 11, 2005

No. 0321 ( Như Trúc dịch)

Một phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược đang chờ đợi du khách tại Bihar
Patna May 05, 2005 9:40:37 AM IST

Patna- Thôi thúc bởi sự thành công ở Kerala, Bihar muốn thu hút khách du lịch bằng liệu pháp thảo dược đặc biệt ở các trung tâm hành hương của Phật tử ở Raigir và Bồ đề đạo tràng.

Công Ty Phát Triển Du Lịch của chính phủ Bihar sẽ bao gồm liệu pháp trị bệnh như một phần trong chương trình phục hồi sức khỏe dành cho khách trong nước và nước ngoài.

Giám Đốc Điều Hành BSTDC Anand Kishor nói với IANS rằng hai trung tâm sức khỏe đã được xây dựng - ở thành phố Rajgir của tỉnh Nalanda và Bồ đề đạo tràng của tỉnh Gaya.

Hai trung tâm này dự định sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Bồ đề đạo tràng, cách nơi này 180 cây số, nổi tiếng là nơi phát triển của đạo Phật. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã giác ngộ dưới cội cây bồ đề, gần chùa Mahabodhi.

Rajgir, cách nơi này 100 cây số, nổi tiếng về những kiến trúc và di tích Phật Giáo.

Hai thành phố này thu hút hàng trăm khách du lịch mỗi năm từ Châu Á, Châu Âu và Mỹ.

Chương trình trọn gói dành cho sức khỏe bao gồm các liệu pháp thảo dược như shirodhar, nasya, abhyangam và pizichil.

Ở phương pháp shirodhar, dầu nóng đuợc rưới lên trán để làm dịu tinh thần và các giác quan. Nasya là phương pháp hít thở thảo dược để trị bệnh. Và ở phương pháp pizichil, các loại dầu thảo mộc ấm áp được thoa trên cơ thể một cách nhịp nhàng đều đặn. Abhyangam là một liệu pháp xoa bóp khác.

Một quan chức của BSTDC nói rằng các trung tâm sức khỏe sẽ là những mô hình của những tiện ích ở Kerala, một trong những nơi đến được ưa chuộng của du khách nước ngoài.

Quan chức trên nói “ Chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình trung tâm phục hồi sức khỏe ở Kerala” .

BSTDC đã ký hợp đồng với một công ty tư nhân ở Kerala. Ông Kishor nói công ty sẽ cung cấp bác sĩ cho các trung tâm.

Dù phong phú về lịch sử và văn hoá, Bihar hãy còn lạc hậu so với các bang khác của Ấn Độ về mặt du lịch. Rõ ràng là tình trạng bất ổn đã làm cho du khách tránh xa nơi này.

Để thay đổi tình trạng ngành du lịch của bang, vài tháng trước đây BSTDC đã quyết định sửa chữa lại các khách sạn và giới thiệu những chương trình du lịch trọn gói đặc biệt đến những người vãng lai và người hành hương.

Vào năm 2003, BSTDC đã bắt đầu kêu gọi những người vãng lai từ Bihar quay về nơi chôn nhau cắt rún của họ.

Các toà đại sứ Ấn Độ ở Fiji và Mauritius, nơi mà đại đa số người từ Bihar thường trú, đã được liên lạc để phổ biến chương trình trọn gói “Về Nguồn”.


An ayurveda treat awaits tourists to Bihar

Patna May 05, 2005 9:40:37 AM IST

Patna, May 5 : Inspired by its success in Kerala, Bihar wants to tempt tourists with a special ayurveda therapy at its Buddhist pilgrimage centres of Rajgir and Bodh Gaya.

The Bihar State Tourism Development Corp (BSTDC) will be offering the therapy as part of a new health rejuvenation package for international and domestic visitors.

BSTDC managing director Anand Kishor told IANS that two health centres have been planned - in Rajgir town of Nalanda district and Bodh Gaya in Gaya district.

The centres are likely to be operational by the year-end.

Bodh Gaya, about 180 km from here, is famous as the birthplace of Buddhism. Over 2,500 years ago, Lord Buddha attained enlightenment there under a banyan tree, near the Mahabodhi temple.

Rajgir, about 100 km from here, is known for its sculptures and Buddhist ruins.

The two towns attract hundreds of tourists from Asia, Europe and the US every year.

The health package would include ayurveda therapies such as shirodhar, nasya, abhyangam and pizichil.

In shirodhar, warm oil is poured on the forehead to soothe the mind and the senses. Nasya is the nasal administration of medicine to cure diseases. And in pizichil, lukewarm herbal oils are applied on the body in a rhythmic way. Abhyangam is another ayurvedic massage.

A BSTDC official said the health centres would be replicas of such facilities in Kerala, one of the favourite destinations of international tourists.

"We will build the health rejuvenation centres on the Kerala model," the official said.

BSTDC had signed a contract with a Kerala-based private company. "The company will provide doctors and therapists for our centres," Kishor said.

Despite its rich history and culture, Bihar lags far behind other Indian states in tourism. Its notoriety as a lawless state keeps tourists away.

To turn around the state's tourism, BSTDC a few months ago decided to revamp hotels and introduce special tour packages for non-resident Indians (NRIs) and pilgrims.

In 2003, BSTDC had started to woo NRIs from Bihar back to their place of birth.

The Indian embassies in Fiji and Mauritius, where a large number of people from Bihar have settled down, were contacted to popularise the "Trace Your Roots" package.


(IANS)

http://www.netindia123.com/showdetails.asp?id=80843&cat=Health&head=An+ayurveda+treat+awaits+tourists+to+Bihar