<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 4 07, 2005

No. 0230

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đảo Hải Nam đi vào kỷ lục thế giới

GuangDong News :Latest Updated by 2005-04-07 10:28:27

Một pho tượng Phật biểu hiệu từ bi lớn nhất thế giới sẽ được khánh thành trong tháng này tại thành phố du lịch Tam Á ở tỉnh đảo Hải Nam.

Pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 108 mét, bốn lần cao hơn pho tượng Phật bằng đồng khổng lồ cao 26.4 mét tại Lantau, Hong Kong.

Sẽ có 108 vị tu sĩ được tuyển chọn từ Trung Hoa Lục Địa, Đài Loan, Hương Cảng và Ma Cao sẽ khai nhãn cho pho tượng này vào ngày 24 tháng tư tới đây, điều được xem như là sẽ trở thành một thắng tích du lịch tín ngưỡng tại Hải Nam.


Ông Âu Kiệt Minh, Tổng thư ký Hiệp Hội Phật Giáo Hong Kong nói “Đây sẽ là pho tượng Quán Âm lớn nhất thế giới”

Ấn Độ cũng đang kiến tạo một pho tượng Phật lớn nhất thế giới cao 152 mét.
Ông Âu nói “Quan Âm là biểu tượng từ bi và là thánh điển phổ thông nhất trong văn hóa TrungHoa”.

Phí tổn của công trình này khoảng 1 tỷ nhân dân tệ ( 12 triệu USD), ngân quỹ này được hiến tặng bởi công chúng và một số là vay mượn từ ngân hàng.

Một ngôi chùa rộng 15 ngàn mét vuông được xây dựng để trưng bày pho tượng. Phát ngôn viên của công trình nói nó sẽ thu hút hằng trăm ngàn du khách tới viếng thăm khu vực mỗi năm.

Thị trưởng Tam Á đã nói với truyền thông địa phương rằng pho tượng sẽ giúp nâng cao con số du khách đến thành phố. Hải Nam là một trong số các địa điểm du lịch phổ thông nhất Trung Hoa Lục Địa.
( Hạt Cát dịch)


Hainan Buddha to enter world record

GuangDong News :Latest Updated by 2005-04-07 10:28:27

A statue of the Buddhist goddess of mercy, the largest in the world, will be unveiled this month in the tourist city of Sanya in Hainan Province.

The statue of Avalokitesvara, or Guanyin in Chinese, rises 108 meters, four times higher than Hong Kong's giant bronze Buddha on Lantau, standing 26.4 meters tall.

A total of 108 monks chosen from the mainland, Taiwan, Hong Kong and Macao will unveil the statue April 24, which is likely to become a tourist and religious attraction in Hainan.

The statue would be the largest statue of the goddess in the world, said Au Kit-ming, secretary-general of the Hong Kong Buddhist Association.

India is building the world's biggest Buddhist statue, which will stand at 152 meters.

"Guanyin is the symbol of mercy and one of the most popular holy figures in Chinese culture," Au said.

A spokesman for the Nanshan Guanyin organization, who commissioned the statue, said it took five years to build.

It cost about 1 billion yuan (US$12 million), with some of the money coming from public donations and some from bank loans.

A 15,000 square-meter temple has been built to house the statue and the spokesman believed it would attract hundreds of thousands of visitors to the area each year.

Sanya Mayor Zhang Qi told local media that the statue would help boost city visitor numbers. Hainan is one of the mainland's most popular tourist destinations.

Editor: Catherine

By: Source:szdaily web edition