<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 2 21, 2005

No.0094
THIỀN PHẬT GIÁO CÓ THỂ ĐEM LẠI NHỮNG THAY ĐỔI LÂU DÀI TRONG NÃO BỘ

(Bài viết của Jennifer Warner, đăng trên WebMD Medical News, ngày 10 tháng 11 năm 2004)

Thiền không chỉ có tác dụng làm tâm an tịnh, mà những nghiên cứu gần đây còn cho thấy việc hành thiền theo truyền thống Phật giáo còn đem lại những thay đổi lâu dài trong não bộ.
Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những vị sư tu tập thiền Phật giáo lâu năm có những hoạt động của não bộ mạnh hơn rất nhiều trong các phần của não liên quan đến việc học tập và sống hạnh phúc so với những người không bao giờ hành thiền.
Kết quả cho thấy rằng việc rèn luyện tâm lâu dài, như là việc hành thiền Phật giáo, có thể đem lại những thay đổi ngắn hạn cũng như dài hạn trong các hoạt động và chức năng của não bộ.
Trong nghiên cứu được đăng trong bản tin điện tử Biên Bản của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia, các nhà nghiên cứu đã so sánh hoạt động não của 8 vị sư Phật giáo có quá trình tu tập lâu năm với 10 sinh viên khoẻ mạnh. Tuổi trung bình của các vị sư là 49 tuổi, và mỗi người đều đã ngồi thiền từ 10.000 đến 50.000 giờ trong thời gian từ 15 đến 40 năm.
Tuổi trung bình của các sinh viên là 21 tuổi. Họ không hề có kinh nghiệm gì về thiền, và chỉ được hướng dẫn hành thiền 1 tuần trước khi bắt đầu cuộc nghiên cứu.
Cả 2 nhóm được yêu cầu hành thiền tâm từ, là một phương pháp thiền không đòi hỏi phải tập trung vào một đề mục đặc biệt nào. Thay vào đó, những người tham gia chỉ cần phát ra tâm từ và tâm bi, mà không chú ý vào một đối tượng cụ thể nào.
Các nhà nghiên cứu dùng điện não đồ đo hoạt động của não bộ trước, trong và sau khi hành thiền. Họ tìm thấy sự khác biệt rất lớn giữa 2 nhóm trong một loại hoạt động của não gọi là hoạt động của sóng gamma, vốn liên quan đến các tiến trình tâm lý bao gồm việc chú ý, ghi nhớ, học hỏi, và nhận thức hữu thức.
Các vị sư Phật giáo có độ hoạt động của sóng gamma cao hơn trước khi bắt đầu hành thiền, và sự khác biệt này càng gia tăng đáng kể trong suốt thời gian hành thiền. Các nhà nghiên cứu cho biết là mức độ hoạt động của sóng gamma ở các vị sư cực kỳ cao, và là mức độ cao nhất mà họ từng gặp.
Các vị sư cũng có độ hoạt động cao hơn trong các bộ phận của não liên quan đến những cảm xúc lành mạnh, như là cảm giác hạnh phúc. Sự kiện rằng các vị sư có mức độ hoạt động của não rất cao ngay cả trước khi hành thiền cho thấy việc tu tập thiền lâu năm có thể làm thay đổi não bộ.
Mặc dầu sự khác biệt về tuổi tác có thể ảnh hưởng đến một vài sự khác biệt tìm thấy trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu nói rằng số lượng thời gian hành thiền, chứ không phải tuổi tác, ảnh hưởng đến hoạt động của sóng gamma. Họ cho biết cần phải tiến hành thêm vài cuộc nghiên cứu nữa để xác định xem sự khác biệt của hoạt động não bộ là do việc hành thiền lâu năm hay là do sự khác biệt của từng cá nhân trước khi tu tập.

(Liễu Pháp dịch)

Buddhist Meditation May Produce Lasting Changes in the Brain

By Jennifer Warner, WebMD Medical News, Nov. 10, 2004

New York, USA -- Meditation may not only produce a calming effect, but new research suggests that the practice of Buddhist meditation may produce lasting changes in the brain.
Researchers found that monks who spent many years in Buddhist meditation training show significantly greater brain activity in areas associated with learning and happiness than those who have never practiced meditation.
The results suggest that long-term mental training, such as Buddhist meditation, may prompt both short and long-term changes in brain activity and function.
Buddhist Meditation May Change the Brain
In the study, which appears in this week's online edition of the Proceedings of the National Academy of Science, researchers compared the brain activity of eight long-time Buddhist monks and 10 healthy students.
The average age of the monks was 49, and each had undergone mental training in meditation for 10,000 to 50,000 hours over the course of 15 to 40 years.
The students' average age was 21. They had no prior experience in meditation and received one week of meditative training before the start of the study.
Both groups were asked to practice compassionate meditation, which does not require concentration on specific things. Instead, the participants are instructed to generate a feeling of love and compassion without drawing attention to a particular object.
Researchers measured brain activity before, during, and after meditation using electroencephalograms. They found striking differences between the two groups in a type of brain activity called gamma wave activity, which is involved in mental processes including attention, working memory, learning, and conscious perception.
The Buddhist monks had a higher level of this sort of gamma wave activity before they began meditation, and this difference increased dramatically during meditation.
In fact, researchers say the extremely high levels of gamma wave activity are the highest ever reported.
The monks also had more activity in areas associated with positive emotions, such as happiness.Researchers say the fact that the monks had higher levels of this type of brain activity before meditation began suggests that long-term practice of Buddhist or other forms of meditation may alter the brain.
Although age differences may also account for some of the differences found by this study, researchers say that the hours of meditation practice, rather than age, significantly predicted gamma wave activity.Researchers say more studies are needed to look at whether differences in brain activity are caused by long-term meditation training itself or by individual differences before training.
No. 0093
Kim Thân Phật Vĩ Đại được dựng lên ở miền Bắc Ấn Độ

Maseeh Rahman in New Delhi, the Guardian

Kim Thân Phật lớn nhất trên thế giới được xây dựng tại Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, làm nhỏ hẳn đi các Kim Thân Phật lớn khác của các lãnh đạo tôn giáo tại Nhật và Trung Quốc.

Kim Thân Đức Phật Di Lạc, hay Đức Phật Tương Lai, cao 150 mét sẽ được xây dựng trên 267 mẫu Tây (660 mẫu Anh) ở Kushinagar là một thành phố vùng biên giới với Nepal. Kushinagar là nơi mà Đức Phật Thích Ca đã Nhập Diệt, hay Niết Bàn, cách đây hơn 2,500 năm.

Được đúc bằng đồng, Kim Thân Phật cao ngất sẽ ngự trên một bảo tọa là một tòa lầu 17 tầng. Nhỏ hơn là bức tượng 12 mét (40 feet) và một chánh điện rộng lớn, các phòng thờ, và những dãy vườn.

Công trình120 triệu bảng Anh này là sản phẩm tinh thần của Maitreya Project Trust dựa căn bản vào thành phố Gorakhpur và được ủng hộ bởi liên bang và một nhóm các tôn giáo Nhật bản.

Ông Cn Dubey, bí thư văn hóa của chính quyền Uttar Pradesh tuyên bố: “Kushinagar đã thu hút rất nhiều Phật tử đến hành hương, nhưng một khi công trình được hoàn tất thì Kushinagar sẽ trở thành một trung tâm Phật Giáo quốc tế chính yếu”.

Những kim thân vĩ đại của Đức Phật là cách nhìn chung ở Á Châu. Thi dụ Kim Thân Phật bằng đá cao nhất thế giới là Kim Thân Phật ở Leshan cao 67 mét trong tỉnh Sichuan ở Trung Quốc. Kim Thân Phật ở Bamiyan tại Afghanistan, đã bị tàn phá bởi Taliban, cao 53 mét và rộng 34 mét.

Tinhtin dịch


Giant Buddha to rise in northern India

Maseeh Rahman in New DelhiThursday July 15, 2004The Guardian

The world's biggest statue of the Buddha is to be built in the northern Indian state of Uttar Pradesh, dwarfing other colossal representations of the religious leader in Japan and China.
The 150-metre-high Buddha Maitreya, or Buddha of the Future, will be installed on a 267-hectare (660-acre) site at Kushinagar, a town on the border with Nepal, where the Buddha died, or attained nirvana, 2,500 years ago.
Cast from bronze, the soaring Buddha will sit on a throne which itself will be a 17-storey building housing a smaller, 12-metre (40ft) statue and a vast prayer hall, shrine rooms and terraced gardens.
The £120m project is the brainchild of the Maitreya Project Trust based in Gorakhpur city and is supported by the state government and a Japanese religious group.
"Kushinagar already attracts many Buddhist pilgrims, but once the project is completed it will become a major international Buddhist centre," said CN Dubey, culture secretary in the Uttar Pradesh government.
Kushinagar's Buddha would have been the largest statue in the world were it not that an even bigger statue, the 169-metre-tall Spirit of Houston, is planned for the American space city. If the Buddha symbolises universal peace, the shimmering chrome Houston statue of a woman in a flowing cape will project the idea of intergalactic friendship.
Colossal representations of the Buddha are a common sight in Asia. The world's tallest stone statue, for instance, is the 67-metre Leshan Buddha in China's Sichuan province. The Bamiyan Buddhas in Afghanistan, destroyed by the Taliban, were 53 metres and 34 metres tall.

No.0092
Thúc đẩy chính phủ dùng giáo lý nhà Phật để giàn xếp
những xung đột ở vùng cực nam Thái Lan


Bangkok, Ngày 21, tháng 2. (TNA)—Chính phủ Thái Lan được hối thúc sử dụng giáo lý Phật pháp để giải quyết sự nổi loạn ở những tỉnh niềm nam gần biên giới. Lòng khoan dung phải là then chốt trong chính sách của chính phủ nhằm giải tỏa mối hỗn loạn liên tục không ngừng thuộc 3 tỉnh nằm về phía cực nam: Yala, Narathiwat, và Pattani. Chư tăng cùng những cư sĩ Phật giáo có tên tuổi đã khẩn cấp lên tiếng trong cuộc hội họp ở Sanam Luang ngày hôm qua, là ngày Makha Pucha, một trong những ngày lễ Phật giáo.
Chính phủ đương thời không bao giờ thành công trong việc giải quyết vấn đề hỗn loạn này với “chính sách ăn miếng trả miếng,” Hội trưởng hội Buddhist Dharma, Amnuay Suwannakhiri, đã nói.
Chính sách phân chia từng vùng mà ông thủ tướng tuyên bố đã không giải quyết được vấn đề gì, ông hội trưởng đã nói.
Sự tin tưởng vào lòng tha thứ của Phật pháp phải là nền tảng cho bất cứ một chính phủ hay một tổ chức nào cai quản vùng cực nam nêu trên, ông nhấn mạnh.
Chính phủ phải nhân đạo đối với bất cứ tội nhân nào. Đồng thời ông phó hiệu trưởng trường đại học quốc gia Sangha, ông Phra Thep Visuthi Kavee, khẩn cấp kêu gọi chính phủ hãy tích cực sử dụng phương cách của đạo Phật để giải quyết những vấn đề xã hội của quốc gia.
Ông ta hối thúc chính phủ nên tìm phương pháp làm gia tăng sự hiểu biết của dân Thái về tôn giáo để tự người dân có thể đối diện với những trở ngại cá nhân.
Khánh văn lược dich, HC hiệu định


Govt urged to use Buddhism to solve violence in deep South

BANGKOK, Feb 21 (TNA) -- The Thai government has been urged to use Buddhist philosophy to solve the insurgency in the country’s southern border provinces.
Forgiveness should be at the core of the government’s policies for solving the violent unrest in the three southern-most provinces of Yala, Narathiwat and Pattani, prominent Buddhists and monks urged when gathering at Sanam Luang here yesterday for Buddhist events to mark Makha Pucha Day, which falls on 23 February.
Successive Thai governments have never succeeded in solving the insurgency problems in the deep South with “an eye-for-an-eye policy,” the Chairman of Parliament’s Buddhist Dharma Club, Amnuay Suwannakhiri, said.
The zoning policy announced by Prime Minister Thaksin Shinawatra was not a solution, he said.
The Buddhist belief of forgiveness should be the basis of any government policy or operation in the deep South, he stressed.
The government should humanely treat anyone who commits a crime, he said.
Meanwhile, the vice rector of the national Sangha university, Phra Thep Visuthi Kavee, urged the government to promote Buddhist approaches in trying to solve the Thai society’s social problems.
He urged the government to increase religious education for Thais, which would help them deal with their personal problems.
Thousands of Thais paid respect to Buddha’s relics on display at Salam Luang to mark the Makha Pucha Day, one of the Buddhist holy days. (TNA)--E112
No.0091

NGÀY LỄ RẰM THÁNG GIÊNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÀ NGÀY LỄ TÌNH THƯƠNG CỦA PHẬT GIÁO Ở THÁI LAN

Theo bản tin của TNA ra ngày 21 tháng 2 ở Bangkok, người ta đang yêu cầu Chính Phủ Thái đẩy mạnh các hoạt động của Phật giáo để giúp tạo nên một xã hội hoà bình và nhân ái.Đại Đức Phra Thep Visuthi Kavee, hiệu phó trường đại học Tăng già quốc gia, bảo phóng viên TNA rằng ngày lễ Rằm tháng giêng nên được chọn làm ngày lễ tình thương theo phong cách Phật giáo để thu hút những người trẻ tuổi ở Thái đến với Phật giáo.Đại đức cho biết là thủ tướng Thaksin Shinawatra đã hứa là sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề tôn giáo và xã hội trong 4 năm tới, và hy vọng là ông sẽ không quên lời hứa của mình.Gần đây người Thái ít quan tâm đến việc học đạo, và số người đi lễ chùa hay đi đến các thánh tích Phật giáo cũng giảm sút, vì vậy Chính phủ có trách nhiệm phải nâng cao ý thức của người Thái về các giá trị và hoạt động của Phật giáo.Đại Đức đề nghị rằng các nhân viên chính phủ nên được khuyến khích nghiên cứu tư tưởng Phật giáo một cách nghiêm túc hơn, chẳng hạn như là cho họ nghỉ phép từ 5 đến 7 ngày để đến chùa học Phật pháp hay hành thiền.Đại Đức cũng động viên người dân Thái nên đến chùa để nghe pháp vào những ngày lễ Phật giáo.
(Liễu Pháp dịch)

Thailand: Make Makha Pucha as a day of Buddhist love

TNA, Feb 21, 2005
BANGKOK, Thailand -- The government has been urged to promote Buddhism to help create a peaceful and loving society. The Makha Pucha day should be promoted as a day of love in a Buddhist fashion to attract young Thais, the vice rector of the national Sangha university, Phra Thep Visuthi Kavee, told TNA.

"Prme Minister Thaksin Shinawatra has promised that the government will pay more attention to religious and social issues over the next four years. I hope he won't forget his promise," he said.Thais interest in religious study had fallen, he said.The number of Thais visiting temples regularly or other sacred Buddhist places has also declined.It is the government’s responsibility to try to increase the Thai public awareness of Buddhist values and activities, he said.Government officials should be given incentives to study Buddhist thought more rigorously.For example they should be given time off -- 5 or 7 days -- to study the Buddhist scriptures or meditate at Buddhist temples, he suggested.He urged Thais to attend the temple and listen to the monks preach on Buddhist Holy days.