<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 2 23, 2006

No. 0782 (HạtCát dịch)
Tu Viện Mahavihara KualaLumpur được liệt vào hàng thắng tích du lịch
By LIM SHIE-LYNN, The Star, February 20, 2006
KUALA LUMPUR, Malaysia -- Chùa Maha Vihara tại Brickfields, Mã Lai sẽ được liệt kê vào danh sách địa điểm du lịch nên viếng thăm, Bộ Trưởng Bộ Du Lịch mới được bổ nhiệm Tengku Adnan cho biết như trên.

Tu Viện Maha Vihara một trăm năm tuổi được xem như một trong những thắng tích tôn giáo ở Kuala Lumpur bởi vì “Rất nhiều du khách đã tới thăm viếng những khu vực thắng tích tôn nghiêm khác nhau để chiêm bái, chúng ta sẽ nhìn thấy Tu Viện Maha Vihara nằm trong danh sách thắng tích tôn giáo mà họ nên viếng thăm.”. Ông Bộ Trưởng Tengku Adnan đã nói với phóng viên báo chí như trên trong một buổi lễ trao tặng ngân phiếu cho một dự án cô nhi viện ở Aceh ngày hôm qua.

Ông Bộ Trưởng, đồng thời cũng là chủ tịch tổ chức Yayasan Al-Mansoriah, đã tiếp nhận một ngân khoản hiến tặng từ Quỹ cứu trợ Nạn Nhân Tsunami của chùa Maha Vihara số tiền 300 ngàn Mã Kim trong công trình xây dựng khu chung cư 4.5 triệu cho nạn nhân, công trình này đã bắt đầu hồi tháng 8 năm rồi tại Aceh.

Kuala Lumpur's Buddhist Mahavihara listed as tourist site
By LIM SHIE-LYNN, The Star, February 20, 2006
KUALA LUMPUR, Malaysia -- The Buddhist Maha Vihara Temple in Brickfields here will be placed on the list of tourist must-see sites, said newly-appointed Tourism Minister Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor.

The century old Buddhist Mahavihara is earmarked as one of Kuala Lumpur's tourist site for “There are many tourists who come to visit the different places of worship here. As such, we will see to it that the Maha Vihara is included on a list of religious sites that they should visit in Malaysia.”

Tengku Adnan told reporters this at a cheque presentation ceremony yesterday for a 5ha orphanage project in Aceh.

Tengku Adnan, who is also the chairman of Yayasan Al-Mansoriah, received an
RM300,000 donation from the Buddhist Maha Vihara Tsunami Relief Fund in aid
of the RM4.5mil complex. The construction began in Desa Kebun Rantau, Aceh,
last August.

The complex will include prep-rooms, principal and staff quarters, nurseries, four hostels and two dining halls.

It will be accepting orphans from overcrowded orphanages in the vicinity, as it is able to house a maximum of 500 people.

Wholly managed and operated by the foundation, the orphanage plans to introduce a child-sponsorship programme in which a donation of RM1,500 per year by individuals is expected to cover the child’s education, food and
clothes.

The complex, which was initially set to begin operations in April, will only do so in June as the construction team in Aceh were hampered by materials and logistical problems
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2349,0,0,1,0
No. 0779 (Hạt Cát dịch)

Lớp học Phật giáo bằng Anh ngữ tại Kualalumpur

Kuala Lumpur, February 22, 2006- Khoảng 20 trẻ em chăm chú lắng nghe khi Sư Sumetta Maha Thero thuộc Giáo Hội Phật Giáo Mahindarama diễn giảng giáo pháp tại Berapit, Bukit Merte-jam, Mã Lai.

Nhóm trẻ trong lứa tuổi từ 7 đến 12 này là nhóm tiên phong trong việc tham dự buổi khai mạc Lớp học miễn phí của trường dạy tiếng Pali ngày Chủ Nhật, được thành lập bởi Hội Phật Giáo Vivekavana cho trẻ em vùng Bukit Merta-jam

Sư Sumetta nói rằng thật quan trọng để gieo chủng tử Phật pháp trong tâm thức trẻ con để chúng có thể học hỏi đưa tới một đời sống đúng đắn.

Sư nói đề tài của hai giờ học bao gồm một lãnh vực rộng lớn về Phật giáo như là thấu suốt giáo pháp và thực hành kỉnh mộ, kệ kinh và để bát cúng dường.

Ủy viên Hội Ðồng điều hành trường Pali Chủ Nhật, Dr Lee nói đây là tổ chức Phật Giáo đầu tiên trên đất liền giảng dạy Pali Chủ Nhật bằng Anh ngữ.

Các trường Pali khác ở Taman Sentosa và Taman Sri Rambai ở Bukit Mertajam giảng dạy các lớp học của họ bằng tiếng Quan Thoại.

Chúng tôi quyết định sử dụng Anh ngữ vì mong muốn trẻ em cải thiện khả năng ngôn ngữ của chúng.

Ông Lee nói rằng 10 vị giáo thọ gần đây đã được gửi đi tu nghiệp 3 tháng tại trường Phật Giáo Mahindarama trước khi tham gia giảng dạy tại trườngPali.

Ông Ủy Viên hội đồng hành chánh Lau Chiek Tuan, người đã thành lập trường học, nói rằng trẻ em quen thuộc với kiến thức Phật Giáo thường trở nên những công dân có kỷ luật và đầy đủ trách nhiệm.
.
Tôi hy vọng rằng các vị giảng viên trường Pali Chủ Nhật hãy đơn giản hóa bài h ọc để các em dễ dàng theo dõi đề tài.
For details, contact Dr Lee at 019-4520198 or visit the school at 33, Tingkat Berapit 4, Taman Pearl, Bukit Mertajam.


Buddhist class in English
Wednesday February 22, 2006
SOME 20 children listened at-tentively as Mahindarama Buddhist Society high priest Rev Sumetta Maha Thero delivered a Dharma talk in Berapit, Bukit Merta-jam.

The seven to 12 year-olds were the pioneer group to attend the inaugural free Sunday Pali school on Sunday, set up by the Vivekavana Buddhist Society for children in Bukit Merta-jam.

Rev Sumetta said it was important to sow the seeds of Buddhism in the young minds so that they could learn to lead a righteous life.

He said the syllabus of the weekly two-hour long Pali school covered a wide aspect of Buddhism such as un-derstanding the religion and practising filial piety, chanting and giving of offerings.

The school’s committee member Dr Lee Chai Guan said it was the first Buddhist organisation on the mainland to conduct the Sunday Pali school in English.

“The other Pali schools in Taman Sentosa and Taman Sri Rambai in Bu-kit Mertajam conduct their classes in Mandarin.

“We decided to use English as we wanted the children to improve their command of the language,” he said.

Dr Lee said that 10 teachers re-cently underwent three months of training at the Mahindarama Bud-dhist School on Kampar Road prior to teaching at the Pali school.

State executive councillor Lau Chiek Tuan who opened the school, said children with sound knowledge in Buddhism often became responsible and well-disciplined citizens.

“I hope the Pali school teachers will simplify their lessons so that the children can easily follow the sylla-bus,” said Lau who is also Berapit as-semblyman.

For details, contact Dr Lee at 019-4520198 or visit the school at 33, Tingkat Berapit 4, Taman Pearl, Bukit Mertajam.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/2/22/north/13445703&sec=North