<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 15, 2006

No. 0771 (Hạt Cát lược dịch)

Tượng Phật trong bar rượu khiến Phật tử bất bình.
February 12, 2006 9:35:45 PM IST
Bản tin được đăng tải trên trang Web India123.com ngày 12 tháng 02, 2006
Dubai- Bar rượu Buddha, một hiệu bar phổ cập của Pháp, có một cơ sở chi nhánh tại Hotel Grosvenor House ở đây, đã làm cho hàng trăm Phật tử bất bình vì đã dựng một pho tượng Phật cao 8 foot bên trong quán bar.

Cư dân Phật tử tại đây đa số là từ Tích Lan, Thái Lan, Ấn Ðộ và Trung Quốc, coi điều này là một sự lợi dụng danh hiệu Ðức Phật và giáo pháp, và họ đang thỉnh cầu chính phủ có thái độ với vấn đề này.

Một nhân viên cộng đồng người Sharjah gốc Tích Lan nói “Không có một Phật tử nào hoan hỷ việc một trà đình tửu điếm trưng bày tượng Phật và các nghệ phẩm Phật Giáo chung quanh”.

Anh nói thêm “Ðó là một sự tổn thương nghiêm trọng” khi nhìn thấy tượng Phật bị lợi dụng và anh đề cập đến một tiệm buôn bán vật phẩm gia dụng địa phương đã dùng hình tượng Ðức Phật để quảng cáo hàng hóa của họ.

Quán rượu Buddha được tạo dựng bởi Raymond Visan tại Paris. Quán rượu nổi bật trong đại chúng bởi thức ăn, không khí và âm nhạc của nó.

Sanjeewa, một người Tích Lan khác nói có thể là không dễ dàng ngăn chận một hệ thống thương mại quốc tế theo kiểu hàng loạt như Buddha Bar, nhưng ít nhất hãy biểu lộ phản kháng của chúng ta và cho thấy cảm giác của chúng ta trên việc hình tượng Ðức Phật bị lợi dụng như thế.

Anh thêm “Thật khó mà tìm hiểu tại sao một địa phương như Dubai không có một ngôi chùa Phật Giáo nào lại cho phép một quán rượu lấy cái tên rõ ràng lợi dụng danh hiệu Ðức Phật như vậy”.

“Tôi hy vọng ít nhất nhà cầm quyền sẽ di dời pho tượng ra khỏi quán rượu.”

Buddha statue in bar upset people
February 12, 2006 9:35:45 PM IST

Dubai- Buddha bar, the popular French bar, which has an outlet in the Grosvenor House hotel here, has upset hundreds of Buddhists by placing an eight-foot tall statue of the sage and founder of Buddhism inside the bar.
The Buddhist population here, mainly from Sri Lanka, Thailand, India and China, see this as a gross misuse of their Lord's name and his teachings and they look up to their governments to take up the matter with the authorities here.

''No Buddhist will be happy about a place that serves liquor and has Lord Buddha's statue and Buddhist artefacts around,'' Sunil Chandrakumara, a Sharjah-based Sri Lankan national and community worker told the Gulf Today daily here.

He also said, it is ''extremely painful'' to see the Buddha's images being misused and referred to a local furniture retailer using Lord Buddha's image to advertise its wares.

When asked Jaideep Bhatia, marketing manager of the hotel, told the daily, ''I have no comments to make at this stage,'' and said, there are many Buddha Bar outlets in the world.

Buddha Bar was created by Raymond Visan in Paris. The bar shot up into the popularity charts for the food, the ambience and the lounge music from DJ Claude Challe as the crossover music caught the fancy of the upwardly mobile.

Danushke Sanjeewa, also a Sri Lankan national, said it may not be easy to tackle an international chain like Buddha Bar. ''We may not be able to take them head on, but can at least register our protest and reveal our feelings over misusing Lord Buddha's image,'' he said.

He added that it was difficult to fathom how a place like Dubai that does not have a Buddhist temple has allowed a bar named so obviously after the Buddha.

''I hope the authorities will at least get the Buddha statues removed from the bar,'' he said.

Mr Sanjeewa added that the eight-foot tall statue of Buddha is used as a showpiece in the hotel.

An Indian expatriate Jagan Rao said the whole thing is in bad taste. ''People should realise their moral responsibility in not hurting religious sentiments of anyone so as to develop a healthy societ,'' he said.

In the backdrop of the storm raised over the cartoons of Prophet Mohammed, published in a Danish newspaper, Buddhists here hope that the authorities will act to ensure that the followers of other religions do not feel insulted in this cosmopolitan city.

http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=247675&n_date=20060212&cat=AsiaNo. 0767 (Thiện Ngự dịch)
Phật tử và tín đồ Do thái cùng nhau tu tập
By Dan Hibshman, The Willits News, Feb 3, 2006
Ukiah, California (USA) Một hoạt động kết hợp tu tập chung của các Phật tử và tín đồ Do Thái vào trung tuần tháng 2 là một sự kiện tôn giáo thật đặc biệt gây chú ý với nhiều người.

Nhóm Đời sống tâm linh Ukiah, một nhóm các hành giả trong truyền thống tâm linh do Thiền Sư Nhất Hạnh hướng dẫn và thầy Kol HaEmek, chủ quản của cộng đồng Do Thái giáo Mendocino cùng đứng ra tổ chức. Chương trình diễn ra tại học viện Mariposa, một vùng làng quê ở miền tây Ukiah từ buổi chiều thứ Sáu 17 tháng 2 đến hết ngày chủ nhật 19.02. Các tham dự viên có thể tham gia một phần hoặc tòan phần của khóa tu.

Trong bài giảng của Thiền Sư Nhất Hạnh thì yếu tố An trú trong hiện tại và thực hành thiền là phương pháp đưa chúng ta vào con dường tâm linh. Khóa tu bao gồm cả giờ thực hành thiền trong một không gian yên lắng và bao trùm bởi khu rừng ở hạt Mendocino. Trong giờ ăn các tham dự viên đều giữ yên lặng. Tuy nhiên , đây lại là một cơ hội để chia sẻ, trao đổi trong nhóm và quán chiếu đa dạng và sinh động thông qua bài viết, âm nhạcvà các họat đông tương tự.

Trong lịch của Do thái giáo thì đang là ngày lễ Tu Bshvat. Trong đó, người do thái sẽ quan sát thiên nhiên, tổ chức lễ sinh nhật cho cây cỏ .Do đó trong ngày 20.2 cũng sẽ tổ chức lễ Tu Bshvat . Khóa tu bắt đầu bằng nghi lễ bắt đầu của tuần lễ Sabbath vào tối thứ 6 ( thường thì thầy Kol HaEmek tổ chức lễ Sabbath ở trường học Do thái, ở nơi nào đó khác ở thung lũng Redwood nhưng lần này thì được tổ chức trong khóa tu).
Theo ông Rabbi Shoshanah Devorah, lễ Tu Bshvat theo truyền thống thì được tổ chức khi việc thu họach của trái cây hoàn tất và chu kỳ sinh trưởng và cho quả lại bắt đầu lại. Trong xã hội Do thái cổ xưa thì các lễ hội hàng năm cũng được tính theo mùa thu hoạch. Ngòai ra còn có những ngày lễ khác của đạo Do thái không nhiều ngườ biết đến như là Rosh Hashanah, Yom Kippur và Passover, còn hiện tại thì đang tổ chức mừng sinh nhật cho cây cối trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa .

Lyn Fine, một học trò của thầy Nhất hạnh, cũng là thành viên tổ chức cho biết thêm: “ Những ngày cuối tuần theo khoa thiền trong yên tĩnh, trong những bài hát, quán chiếu và hòa đồng trong thiên nhiên được mở vòng tay cho mọi người, không cần phải có kinh nghiệm tu tập thiền hoặc phải biết các sinh hoạt trong cộng đồng Do thái. Khóa tu tập trung vào việc chánh niệm và quán sát nước, là hạt nhân của tình thương trong thế giớu của chúng ta. Khi dùng lửa cho thức ăn và việc nấu nướng, chúng ta cùng quan sát tinh thần Shabbat, các nguyên lý sinh thái học của trái đất.”

Jewish-Buddhist tradition blend in February retreat
By Dan Hibshman, The Willits News, Feb 3, 2006
Ukiah, California (USA) -- A collaboration between Buddhists and Jews in mid-February will offer an unusual retreat and ritual experience to all interested people.

The Ukiah Community of Mindful Living, a group of practitioners in the Mindfulness tradition of monk and teacher Thich Nhat Hanh, and Kol HaEmek, the Inland Mendocino Jewish Community, are co-sponsoring this event. It will take place at Mariposa Institute, a rural setting west of Ukiah, from Friday evening, February 17, through Sunday, February 19. Participants may choose to attend for part or all of the weekend.

As taught by the Vietnamese Zen Buddhist master Thich Nhat Hanh, Mindfulness emphasizes awareness of the present moment and uses meditation as a way to follow a spiritual path. The retreat will include times of meditation, practiced especially in silence and in a wooded environment of Mendocino County. All meals will be taken in silence. However, there will be ample opportunities for spoken sharing and reflection, group discussion, and creative expression through writing, music, movement and/or art.

The Jewish calendar places the holiday Tu BShvat, with its emphasis on nature and marking of the birthday of the trees, during this time of year. Thus one retreat activity on Sunday, Feb. 20, will be a Tu BShvat seder (ritual celebration). Also, the retreat will begin with the Jewish weekly Shabbat (Sabbath) service on Friday evening. (Usually, Kol HaEmek congregants celebrate Shabbat at their shul, or gathering place, in Redwood Valley, but on Feb. 17 this service will be at the retreat.)

Historically, according to Rabbi Shoshanah Devorah, Tu BShvat marked the time when one years harvest of fruits was complete and the new years cycle of growth and fruition was beginning again. In the society of ancient Israel this division had practical significance as well, in connection with annual taxes collected on harvests. The holiday, though not as widely known as Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Passover, nonetheless continues to occupy its place on the Jewish calendar, and in contemporary times the birthday of the trees has converged meaningfully with environmental consciousness.

Lyn Fine, an ordained Buddhist teacher in the tradition of Thich Nhat Hanh and one of the event organizers, commented, This meditative weekend of silence, song, reflection, and connecting with nature is open to everyone; no prior experience with meditation or Jewish practice/traditions is necessary. The retreat will deepen our awareness and water the seeds of compassion for our planet. In our use of fire for food and cooking, we will observe the spirit of Shabbat and ecological principles of earth conservation.

A welcome to retreat participants will be expressed at 7 pm on Friday evening, with the Shabbat service following at 7:15. Registration may be completed as early as 3:30 p.m. up and salad dinner will be available at 6.

People attending the retreat have options to be there for all or part of it. Cost for the entire weekend has been set on a sliding scale of $60 to $75 plus contribution of one vegetarian dish for one of the potluck meals; organizers say that no one will be turned away for lack of funds. For those considering partial attendance, the Shabbat service is free, while cost for the Tu BShvat seder is $10. The seder is a ritual rather than a meal and will last approximately two hours, after the retreat lunch on Sunday.

Accommodations are rustic; people will sleep inside heated rooms that contain no beds, so participants should bring equipment for indoor camping. Also, since parking space at Mariposa Institute is very limited, carpooling is encouraged.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2278,0,0,1,0