<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 10 17, 2005

No. 0575 (Hạt Cát dịch)
Thiền định giúp vận động viên tranh tài thi đấu thể thao
Bangkok Post, Oct 15, 2005

Bản tin đăng tải trên tờ Bangkok Post ngày 15 tháng 10, 2005
Bangkok, Thailand -- Một sáng kiến để giúp đỡ các vận động viên cải thiện thành tích sẽ được phát động vào ngày chủ nhật 16 tháng 10, 2005 với huấn luyện viên là một tu sĩ. Quyền Thủ Tướng Suwat Liptapanlpo và Nhà Ðương Cục Thể Thao Thái Lan, thống đốc Santiparb Tejavanijja đã khai triển kế họach trước khi Các Môn Tỷ Ðấu Thất Nội Á Châu bắt đầu vào tháng tới.
Ông Suwat nói “Sư Khru Paowana Waranusat, chùa Pai Lueng thuộc khu Nonthaburi sẽ hướng dẫn một nhóm khỏang 300 vận động viên thực hành thiền định”.

Kế hoạch này, là phần phối hợp của Phật giáo thực hành vào trong thể thao nhắm đến các vận động viên nam nữ, những người sẽ dự phần trong đợt tranh tài thể thao Tỷ Ðấu Thất Nội Á Châu sắp tới.

Vận động viên sẽ học hỏi phương pháp hô hấp đúng đắn và cách thức phát triển và duy trì sự kiên nhẫn, điều chủ yếu trong các cuộc tranh tài thể thao.

Ông Suwat nói Thái Lan sẽ là quốc gia đầu tiên phối hợp thiền định vào thể thao một cách nghiêm túc.

Sư Paowana nói vận động viên thực hành thiền định sẽ có một lợi thế đối với đối thủ trong cuộc các tranh tài.

Sư Paowana, cũng là một thầy dạy thiền của vận động viên môn golf Vijay Singh, nói “Trong một giây ngắn ngủi mà một vận động viên trở nên hồi họp, anh ta hoặc cô ta có thể thất bại trong trận đấu”.

Meditation to help athletes
Bangkok Post, Oct 15, 2005
Bangkok, Thailand -- An initiative to help Thai athletes improve their performance will be launched tomorrow with a monk as trainer. Deputy Prime Minister Suwat Liptapanlop and Sports Authority of Thailand governor Santiparb Tejavanijja have unveiled the scheme prior to next month's Asian Indoor Games.

Phra Khru Paowana Waranusat of Nonthaburi's Wat Pai Lueng will lead a group of around 300 athletes in meditation practice, said Mr Suwat.

The scheme, which incorporates parts of Buddhist practices into sports, is aimed at sportsmen and women who will be taking part in the Indoor Games and the Asiad.

Athletes will learn the correct way of breathing and how to develop and maintain patience, which is essential in competitive sports.

Mr Suwat said Thailand will be the first country to take a serious approach to adopting sports meditation.

Phra Khru Paowana said athletes who practice meditation will have an edge over their opponents in competitions.

In a split second that an athlete becomes nervous, he or she can lose the match, said the abbot, who is also a meditation mentor for Fiji's golf player Vijay Singh.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,1824,0,0,1,0