<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 23, 2006

No. 1082 (Upekha dịch)

Công trình xây dựng tượng Phật khổng lồ đã bắt đầu tại Bhutan.
Posted on Thurday, August 03,2006

Thimphu Bhutan- 3 thang8 2006-Công việc xây dựng tầng nền móng của pho tượng Phật 169 feet tại Thimphu,có lẽ tượng Phật cao nhất trên thế giới, đã bắt đầu tại đất nước Bhutan.

Ba máy đào xới và xe ủi đất đang san bằng mặt đất tại Kuensel Phodrang trên ngọn đồi được nhìn qua thung lũng Thimphu và công việc đào xới trên khoảng cách 4 km tiến gần mặt đường đang hoàn tất. Công việc trên tượng Phật đồng Dordenma hay Kim Cang Phật sẽ bắt đầu vào mùa đông này căn cứ theo phát ngôn viên đặc biệt dưới chỉ thị của bộ nôi vụ và bộ văn hóa.

Pho tượng đồng với tòa kim cang sẽ như ngôi nhà 17 tầng khác nhau của lhakkangs theo như lời của phát ngôn viên.

Lhakhangs sẽ có, giữa những nghệ phẩm khác, 25,000 phiến lá đồng và vàng mạ 12 inch lắp trên tượng Phật Dordenma, 8 tượng Bồ Tát đứng cao10 feet , 8 tượng Phật Dược Sư ngồi cao 10 feet, 16 tượng A La Hán cao 6 feet, tượng Vua Hashang, tượng Dharmata Tiger, Tàng Kinh Các, và tầng lầu ba cao chót vót sẽ trang trí bằng 100,000 pho tượng Phật Dordenma cao 8 inch.

Công ty Aeorsun Coporation, theo lời phát ngôn viên, sẽ chế tạo, chuyển vận và lắp ráp pho tượng tại Thimphu với giá 20$ triệu US.

Dự án được khởi xướng bởi chủ tịch Menjong Chhothuen Tshogpa, đồng thời, Lam Tshering Wangdi sẽ thành lập các phòng triển lãm hội họa, các nhà hàng, dharmasalas, tăng xá và các khu vực cắm trại. Nhà bảo trợ chính cho công trình là một tỷ phú Singapore, Rinchen Peter Teo.

Song song với việc cải thiện khu đất cung cấp những tiện ích căn bản như đường xá, nước nôi, năng lượng và kỹ thuật phối hợp với kế hoạch,chính phủ cũng sẽ xây dựng một công viên quốc gia, thực hiện công trình bảo tồn và phát triển những địa điểm cắm trại tại khu vực.

Sẽ có một công trình “ khu vực xanh” khác cho Thimphu, phát ngôn viên đặc biệt nói

Giữa tháng tới, Ngài Je Khenpo TRuelkhu Jigme Chhoeda sẽ chủ tọa một buổi lễ tại khu công trình để thanh tịnh hóa khu vực, và hòa bình an lac trong đất nước.


Work begins on giant Buddha
Posted on Thursday, August 03, 2006, @ 08:50:12 EDT


Thimphu- Bhutan- 3 August 2006- The groundwork to build the 169 feet statue of Buddha in Thimphu, perhaps the tallest Buddha image in the world, has begun.

Three excavators and a bulldozer are leveling the ground at Kuensel Phodrang on the hill that overlooks the Thimphu valley and the earthwork on the four-kilometre approach road to the site has been completed. The work on the bronze statue of Buddha Dordenma or the Vajra Throne Buddha, will start this winter according to a spokesperson for the special commission under ministry of home and cultural affairs.
The bronze statue with the thri (throne) will house 17 tiers of different lhakhangs according to the spokesperson.

A model of the statue
The lhakhangs will have, among other things, 25,000 12 inch copper and gold gilded images of Buddha Dordenma, eight 10-feet standing bodhisattvas, eight 10-feet sitting medicinal Buddhas, 16 six-feet high arahats, King Hashang, Dharmata Tiger, Sutra Holder, and the third storey up to the top will accommodate 100,000 eight-inch statues of Buddha Dordenma.

Bhutanese sculptors have developed a 12-metre model of the statue and designed the interior of the temple for Aerosun Corporation a Chinese company from Nanjing, China, which will build the statue.

Aerosun Corporation, according to the spokesperson, will do the fabrication, shipping and assemble the statue in Thimphu at a cost of US$ 20 million.

The project initiated by the chairman of Menjong Chhothuen Tshogpa, Lam Tshering Wangdi will also have public galleries, restaurants, dharamsalas, monk’s quarters and camping grounds. The projects main sponsor was a Singaporean billionaire, Rinchen Peter Teo.

Besides providing the land and basic amenities like road, water and electricity, and technical coordination to the project, the government will also build a national park, carry out conservation works and develop picnic spots at the site.

It will be another ‘green area’ for Thimphu, the spokesperson for special commission said.

Mid-next month, His Holiness Je Khenpo Truelku Jigme Chhoeda will preside over a mani dungdrup at the site for purification, and peace and happiness in the country.

By Bishal Rai

http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7280
No. 1091 ( Hạt Cát dịch)
Ấn Ðộ triển lãm hình ảnh về kiến trúc, nghệ thuật Phật Giáo Ấn Ðộ tại Trung Hoa.

Bắc Kinh, Aug 22: Ðợt triển lãm lần thứ tư về hình ảnh nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo Ấn Ðộ tại Trung Hoa đã bắt đầu nhằm mục đích phục hồi mối quan hệ văn hóa lâu đời và nâng cao mối thông cảm song phương cùng tình thân hữu giữa hai quốc gia.

“ Chúng tôi hy vọng rằng cuộc triển lãm này sẽ giữ một vai trò đúng mực trong sự phục hồi một mối quan hệ lâu đời và trọng đại. Ðại Sứ Ân Ðộc tại TrungHoa, Nalin Surie phát biểu như trên trong buổi lễ khai mạc phiên triển lãm chủ đề “ Con Ðường Từ Bi “ tại Vân Cương thạch động thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Hoa.

“Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm kỷ niệm 2550 năm Ðại Niết Bàn của Ðức Phật, cuộc triển lãm tại những hang động lịch sử này sẽ soi sáng cho du khách và tín đồ Phật giáo ở Trung Hoa những di sản lâu đời về nghệ thuật và kiến trúc Phật Giáo Ấn Ðộ, và hy vọng rằng nó sẽ biến đổi sự thông cảm và tình thân hữu song phương chặt chẽ hơn .

Cuộc triển lãm trưng bày 71 bức ảnh về nghệ thuật và kiến trúc Phật Giáo ở Ấn Ðộ được thu hình bởi Benoy Behl, sẽ được trưng bày thường trực tại các cơ sở thuộc Vân Cương Thạch Ðộng.

Cuộc triển lãm trùng hợp và hình thành một phần của Lễ Hội Du Lịch Ðại Ðồng Hằng Sơn kỳ VII, lễ hội cũng khai mạc cùng ngày với cuộc triển lãm.
Vân Cương Thạch Ðộng, một thắng tích quan trọng tại Trung Quốc hàng năm có số du khách viếng thăm lên tới 6 triệu, là một trong những hang động mang tính nghệ thuật Phật Gíao điển hình sớm nhất tại Trung Quốc .

Vân Cương thạch động không chỉ đại diện một đỉnh cao nghệ thuật thủ công, nó còn là một biểu tượng lâu đời của mối quan hệ lịch sử giữa Ấn Ðộ và Trung Hoa. Surie phát biểu như trên

Ông nhấn mạnh rằng Ấn Ðộ và trung Hoa đã liên hệ tốt đẹp trên 2 ngàn năm, và trên tiến trình đó, cả hai quốc gia đều bị ảnh hưởng văn minh và văn hóa lẫn nhau, và trong đức tính hòa bình khoan dung của Phật gíao, mối quan hệ này cho thấy sự bền bĩ hiển nhiên nhất của nó.
Viên đại sứ nói rằng Ðại Ðồng, một trong những căn cứ địa của hang động nghệ thuật Phật Giáo sớm sủa nhất ở miền bắc sa mạc Tân Cương, Trung Hoa , có cả hai giá trị lớn lao về biểu tượng và tồn tại trong liên hệ văn hóa lâu đời giưa Ấn Ðộ và Trung Hoa.

Ðược triển lãm thường trực tại các cơ sở thuộc thạch động Vân Cương , các hình ảnh trưng bày trong cuộc triển lãm miêu tả sự truyền bá thông điệp của Ðức Phật qua kiểu mẫu của các bức tranh họa và điêu khắc Phật giáo còn tồn tại ở Ấn Ðộ.
Nó sẽ đưa du khách hành hương bằng cái nhìn từ nơi Ðức Phật đản sinh đến nơi Ngài nhập Niết Bàn, và cống hiến một quảng cảnh về nghệ thuật Phật Gíao và các đền đài kỷ niệm ở Ấn Ðộ, Ông Surie nhấn mạnh.
Ðây là lần thứ tư cuộc triển lãm này được đặt trong một địa điểm hành hương Phậ Giáo / thắng tích du lịch trên thời khóa biểu thường trực căn bản, một viên chức sứ quán Ấn Ðộ nói như trên. Trước đó, cuộc triển lãm đã được diễn ra ở chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, núi Ngũ Ðài và hang động Ðôn Hoàng.India hosts exhibition of Buddhist architecture, art in China
13 Hours,48 minutes Ago

Beijing, Aug 22: The fourth Indian Buddhist art and architecture photo exhibition in China began here with an aim to revive the long-standing cultural relationship and promote mutual understanding and friendship between the two countries.

"We hope this exhibition will play a modest role in reviving an old and significant link," Indian Ambassador to China, Nalin Surie said as he inaugurated the "Path of Compassion" at the Yungang Grottos in Datong in north China's Shanxi province.

"We believe that in the 2550th year of the Maha Parinirvana of the Lord Buddha, the exhibition at these historic grottos will enlighten visitors and followers of Buddhism in China about the great and lasting heritage of India's Buddhist art and architecture, and hope it will translate into greater mutual understanding and friendship," he said.

The exhibition that features 71 photographs of Buddhist art and architecture in India taken by Benoy Behl, will be permanently hosted at the premises of the Yungang Grottos.

The exhibition coincides and forms a part of the seventh Datong Hengshan Tourism Festival, which was also formally unveiled on the same day.

Yungang Grottos a major tourist attraction in China is visited by about six million visitors annually and is one of the earliest examples of Buddhist cave art in China.

The Yungang Grottos represent not only a pinnacle of artistic achievement and craftsmanship; they are also an enduring symbol of the historical contacts between India and China, Surie said.

He pointed out that India and China have interacted for well over two millennia, and in the process, influenced and shaped the culture and civilisation of the other. "And it is in Buddhism and its tenets of peace and harmony, that this relationship finds its most lasting manifestation," he said, The ambassador said Datong one of the earliest repositories of Buddhist cave art in China east of the Xinjiang deserts, has both great symbolic and substantive value in the long-standing cultural relations between India and China.

To be permanently hosted at the premises of the Yungang Grottos, the photographs shown at the exhibition depict the spread of the Buddha's message through the mode of existing Buddhist paintings and sculpture in India.

It would take the visitors on a visual pilgrimage from the Buddha's birthplace to the place of his Nirvana, and provide a broad perspective of Buddhist art and monuments in India, Surie noted.

This is the fourth time this exhibition is being hosted in a Buddhist pilgrimage/tourist site on a permanent basis, an Indian Embassy official said.

Earlier, the exhibition was hosted in Jade Buddha Temple (Shanghai), Mt. Wutai and Dunhuang Grottos.

http://www.keralanext.com/news/?id=821570