<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 05, 2005

No. 0307 ( Hạt Cát dịch)

Hội Maha Bodhi Society Ấn Ðộ đón mừng Phật Ðản lần thứ 2,550 vào năm 2006: Xuất bản Tam Tạng Kinh Ðiển bằng ngôn ngữ Hindi

by Rohan L. Jayetilleke

Lễ Phật Ðản lần thứ 2,550 sẽ rơi vào tháng Năm, 2006 và Hội Maha Bodhi Ấn Ðộ do Ngài Anagarika Dharmapala sáng lập năm 1891 đã hoạch định một chương trình tỉ mỉ để kỷ niệm sự kiện trọng đại này của Phật Giáo và Phật tử trên toàn thế giới.


Ðại lễ kỷ niệm sẽ là một chương trình kéo dài liên tục hàng tháng trong suốt năm tại các trụ sở chính của Hội MahaBodhi Ấn Ðộ ở Tu Viện Dharmarajika Vihara, Calcutta, Buddha Gaya, New Delhi và tại các trung tâm khác ở Lucknow, Bhubaneswar, Shravasthi, Lumbini (Nepal Terai), Saranath và Kushinagar (Kusinara).

Chương trình đại lễ được sắp xếp như sau:

Tuần lễ thứ nhất tháng Giêng 2006:

- Lễ khai mạc sẽ được Tổng Thống hoặc Thủ tướng Ấn Ðộ và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tuyên bố khai mạc lễ hội.
- Hội nghị chuyên đề ba ngày chủ đề: Khuynh hướng Phật Giáo hiện thời tại Ấn Ðộ
-Xuất bản quyển sách “2,550 năm Phật Giáo Ấn Ðộ” tại Calcutta

Tháng hai 2006 tại Calcutta:

- “Hội Nghị Nhân Văn Quốc Tế” trong ba ngày 11,12,13 tháng Hai.

Tuần lễ thứ nhất tháng Ba năm 2006:
- tại Bồ Ðề Ðạo Tràng
- Hội nghị chuyên đề ba ngày chủ đề “Cống hiến của các Tu Viện Ngoại Quốc trong sự truyền bá Phật Giáo tại Ấn Ðộ” và “ Cống hiến của Ngài Anagarika Dharmmapala trong sự phục hưng Phật Giáo ở Ðông Nam Á”.
- Ðặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm đào tạo Tăng Ni Sinh.

Tuần lễ thứ nhất tháng Tư 2006:- Tân Ðề Li

- Khai mạc chương trình bởi Tổng Thống Ấn Ðộ/ Thủ Tướng Tích Lan, lễ hội Pirith tại công viên Buddha Jayanthi.
- Hội họp công chúng tại Ram Leela Maidan và một chương trình đầy sắc thái, địa điểm sẽ được quyết định với sự nhất trí của bộ Khảo Cổ.

Tháng Năm 2006: Tháng lễ Tam Hợp.

- Lễ hội cử hành tại tất cả các trung tâm Ðại Bồ Ðề, Ấn Ðộ. Ðại lễ kỷ niệm trọng thể do trung tâm Buddha Purnima tổ chức và điều hành.

Tuần lễ thứ nhất tháng Sáu 2006: ở Lucknow

- Hội nghị chuyên đề ba ngày (chủ đề sẽ quyết định sau)
- Lễ Thọ Giới Sa Di của ít nhất 10 người Ấn Ðộ.

Tuần lễ thứ nhất tháng Bảy 2006 : tại Bhubaneswar

- Hội nghị chuyên đề ba ngày về “ Lịch sử Phật Giáo tại Kalinga”

Tuần lễ thứ hai tháng Bảy đến tháng Tám, 2006:- Mùa mưa

- Lễ An Cư Kiết Hạ.

Tuần lễ thứ nhất tháng Chín 2006: tại Shravasthi ( Xá Vệ)

- Khóa thiền 7 ngày.

Tuần lễ thứ nhất tháng Mười, 2006:- Tại Lâm Tì Ni.

- Hội nghị chuyên đề ba ngày chủ đề “ Những khu Phật tích vô danh tại Nepal”.

Tuần lễ thứ nhất tháng Mười Một 2006:

– Khai mạc hội nghị chuyên đề ba ngày chủ đề: “Phát triển ngành Nghiên Cứu Phật Giáo tại các Ðại Học ở Ấn Ðộ, được khai mạc bởi Tổng Thống/ Thủ Tướng Tích Lan hoặc Ðức Dalai Lama.

Tuần lễ thứ nhất tháng Mười Hai năm 2006: tại Kushinargar( Câu Thi La)

- Khai mạc trung tâm mới Maha Bodhi Ấn Ðộ.
- Lễ bế mạc tại Calcutta
- Lễ khai mạc thành lập trung tâm Nghiên Cứu Toàn Thể Tôn Giáo, đặc biệt nhấn mạnh trên Phật Giáo.

Thêm vào đó, hiện nay Hội Maha Bodhi đang cộng tác với Chính Phủ Ấn Ðộ và Tích Lan tiến hành dịch thuật và xuất bản Tam Tạng Kinh Ðiển bằng ngôn ngữ Hindi.

Cuộc Kết Tập Kinh Tạng lần thứ Sáu kỷ niệm 2,500 năm Phật Ðản đã được tổ chức ở Rangoon, Miến Ðiện vào năm 1956. Thế nên, hành động mà hiện nay Hiệp Hội Phật Giáo nên làm là tổ chức cuộc Kết Tập Kinh Tạng lần thứ Bảy tại Anuradhapura vào năm 2006 để kỷ niệm Phật Ðản lần thứ 2,550 và sắp xếp kế hoạch đón mừng sự kiện này tại khắp các Tu Viện Phật Giáo, Trường học và những trung tâm Phật Giáo khác.
Hạt Cát dịch


Maha Bodhi Society of India to celebrate 2,550th Buddha Jayanthi in 2006 : Tripitaka to be published in Hindi

by Rohan L. Jayetilleke

The 2,550th Buddha Jayanthi falls on May, Vesak Poya Day of 2006 and the Maha Bodhi Society of India founded in 1891 by Anagarika Dharmapala has made elaborate plans to commemorate this event of great significance to Buddhism and Buddhists all over the world.

The celebrations will be a continuous program covering every month of the year at Maha Bodhi Society of India Headquarters at Dharmarajika Vihara, Calcutta, Buddha Gaya, New Delhi and in all centres of Maha Bodhi Society of India at Lucknow, Bhubaneswar, Shravasthi, Lumbini (Nepal Terai), Saranath and Kushinagar (Kusinara).

The tentative program of celebrations.

First Week of January 2006 - opening ceremony to be declared open by the President of India or Prime Minister of India and His Holiness the Dalai Lama.


2,550th Buddha Jayanthi in 2006

Seminar of three days - subject - Present trends of Buddhism in India.

Publication of a book - "2,550 years of Buddhism in India" at Kolkata.

February 2006 - at Kolkata (Calcutta) "International Conference on Humanism" on February 11 - 12 and 13.

First Week of March 2006 - at Buddha Gaya - Seminar of three days on "Contribution of Foreign Buddhist Monasteries in spreading Buddhism in India" and "Contribution of Anagarika Dharmapala in the revival of Buddhism in South-East Asia".

Laying the foundation stone for a Bhikkhu Training Centre.

First Week of April 2006 - New Delhi - Inauguration of program by President of India/Prime Minister of Sri Lanka, Pirith ceremony at Buddha Jayanthi Park.

Public meeting at Ram Leela Maidan and a colourful procession; (venue to be decided in concurrence with the Archaeological Survey of India).

May 2006 - Vesak/Purnima/Vaisakha Month 2006 - at all Maha Bodhi Centres in India. celebration of Buddha Jayanthi 2,550th on a large scale and Buddha Purnima Centres too will conduct celebrations and ceremonies.

First Week of June 2006 - at Lucknow - Seminar of three days (topic to be decided later), Ordination Ceremony of at least 10 Indians as Samaneras.

First Week of July - at Bhubanewswar - seminar of three days on "History of Buddhism in Kalinga".

Second Week of July - August - Rainy season - Vas ceremonies.

First Week of September 2006 - at Shravasthi meditation camp of seven days.

First Week of October 2006 - at Lumbini (Nepal Terai).

Seminar for three days on "Unknown Buddhist Places in Nepal".

First Week of November 2006 - Inauguration of three day seminar on "Development of Buddhist Studies in Universities and Colleges in India" to be inaugurated by President/Prime Minister of Sri Lanka or His Holiness the Dalai Lama.

First Week of December 2006 - at Kushinagar (Kusinara) inauguration of new centre of Maha Bodhi Society of India.

Closing ceremony at Kolkata - Laying of the foundation ceremony for All Religions Study Centre with special emphasis on Buddhism.

In addition, the Maha Bodhi Society of India is now taking steps for the translation and publication of Tripitaka in Hindi in collaboration with the Governments of India and Sri Lanka.

The Sixth Great Buddhist Council was held at Rangoon, Myanmar (Burma) to mark the Buddha Jayanthi of 2,500 in 1956.

Therefore action should now be taken by the Buddahsasana Ministry to hold the Seventh Great Council of Buddhism at Anuradhapura in 2006 to mark the 2,550th Buddha Jayanthi and arrange composite plans to celebrate this event at all Buddhist Viharas, schools and other Buddhist institutions.

http://www.dailynews.lk/2005/04/23/fea03.htm


No. 0310 (Hạt Cát dịch)

Lễ động thổ xây dựng trung tâm Phật học lớn nhất nước Mỹ

Article Last Updated: 05/04/2005 09:09:25 AM
FROM STAFF REPORTS

BERKELEY — Trung tâm Phật học lớn nhất nước Mỹ sẽ được xây dựng tại Berkeley, California, một thành viên Giáo hội Phật Giáo Hoa Kỳ San-Francisco và Kiến Trúc Sư Hayashida thuộc công ty kiến trúc Emeryville nói như trên.

Một buổi lễ động thổ xây dựng Trung Tâm Tịnh Ðộ Chân Tông 10 triệu Mỹ Kim sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu tại lô đất của trung tâm ở số 2140 Durant Ave., Berkeley.
Tu sĩ Koshin Ogui sẽ chủ tọa buổi lễ gồm có các nghi thức Phật Giáo và diễn văn chúc mừng của Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Hoa Kỳ vùng San Francisco Douglas Iwamoto và Thị Trưởng thành phố Berkeley Tom Bates. Các viên chức khác của thành phố cũng sẽ tham dự buổi lễ.

Trung Tâm Tịnh Ðộ Chân Tông 37 ngàn square –foot sẽ kết hợp với một cơ sở 22 ngàn square –foot trước kia vốn là trung tâm mua bán xe hơi Buick do ông Charles Howard, chủ nhân trường đua ngựa Seabiscuit nổi tiếng, xây vào năm 1930, mà hồi năm 1980, cựu minh tinh Reggie Jackson thuộc ngành bóng đá Oakland đã điều hành trung tâm tại địa điểm này.
Ðồ án này sẽ được Kiến Trúc Sư Hayashida của Công Ty Kiến Trúc Emeryville thiết kế.
Hạt Cát dịch

Buddhist center to break ground

Ceremony for the new Berkeley complex, the largest of its kind in the country, will be held Friday
FROM STAFF REPORTS

Article Last Updated: 05/04/2005 09:09:25 AM

BERKELEY — The country's largest center for Buddhist learning is being built in Berkeley, say officials from the San Francisco-based Buddhist Church of America and Hayashida Architects of Emeryville.
A ground-breaking ceremony for the $10-million Jodo Shinshu Center will be held Friday at the future home of the center, 2140 Durant Ave., Berkeley.

Bishop Koshin Ogui will lead the private ceremony, that includes a Buddhist service and congratulatory speeches from Buddhist Church of America President Douglas Iwamoto and Berkeley Mayor Tom Bates. Other city officials also will attend.

The 37,000-square-foot Jodo Shinshu Center will incorporate an existing 22,000-square-foot art deco building that Charles Howard, owner of the famous race horse Seabiscuit, built for his Buick dealership in the 1930s.

In the 1980s, former Oakland A's baseball star Reggie Jackson operated an auto dealership at the location.

The project was designed by Hayashida Architects of Emeryville. Architects

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=34c8f1c2eac295d1&cat=f97ff7b11934dbb6