<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 21, 2006

No. 0824(Hạt Cát dịch)
Phật Giáo Hàn Quốc khai mạc hội chợ công nghệ
03-20-2006 17:01

By Kim Ki-tae
Staff Reporter

Triển lãm hình tượng, tranh ảnh Phật Pháp, chuỗi hạt, tăng y, trà cụ và những vật phẩm thiêng liêng khác, một phiên hội chợ công nghệ kéo dài 4 ngày sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Triển Lãm Mậu Dịch Seoul vào ngày thứ Năm tới.

Chủ trì bởi Cơ Quan Truyền Thông Phật Giáo, phiên hội chợ sẽ được 120 công ty liên hệ và các hội đoàn tham gia với 250 quầy hàng dựng lên tại hội trường. Phiên hội chợ công nghệ lần đầu tiên cho tôn giáo được miễn phí cho du khách.

Phòng triển lãm đầu tiên trưng bày sản phẩm xây dựng chùa chiền, kể cả gạch ngói cổ truyền, chuông khánh và những thứ khác. Phòng thứ hai trưng bày nghệ phẩm như thư pháp và văn phòng tứ bảo nghệ thuật Hàn Quốc. Phòng thứ ba du khách sẽ tham quan quầy hàng của các tổ chức Phật Giáo và các triển lãm văn hóa khác.

Các nhà tổ chức cũng sẽ trình diễn một nghi thức hôn lễ theo truyền thống Phật Giáo và cử hành các khóa lễ tôn giáo cùng nhạc lễ dành cho du khách.

Cho Eun –sang, một viên chức của hội đồng tổ chức nói“Hoan nghênh công chúng đến tham dự hội chợ công nghệ với sự chuẩn bị trọng thể các triển phẩm và các chương trình”. Hội đồng tổ chức dự định tổ chức hội chợ hàng năm kể từ năm nay.

Buddhist Industry Fair to Open Thursday

03-20-2006 17:01

By Kim Ki-tae
Staff Reporter
Exhibiting Buddhist statues, Dharma drawings, rosary beads, clerical robes, tea ceremony utensils and other sacred objects, a Buddhist industry fair will take place at the Seoul Trade Exhibition Center in southern Seoul from Thursday for a four-day run.

Hosted by Buddhist radio broadcaster BBS, the fair will be joined by 120 related companies and bodies to see 250 booths installed at the venue. The first industry fair for the religion is free of charge for visitors.

Its first exhibition hall will show products on temple construction, including traditional tiles, temple bells and others. The second hall will exhibit Buddhist artifacts like calligraphy and Korean paper artwork. In the third hall, visitors will be able to see promotion booths of Buddhist organizations and other cultural exhibitions.

The organizers will also showcase a Buddhist-style traditional wedding ceremony and hold open religious services and concerts for visitors. Some one thousand visitors will get a free souvenir on first-come-first-serve basis. For more information, call (02) 736-8191.

``The general public is welcome to the industry fair as we have prepared numerous exhibitions and events,’’ said Cho Eun-sang, an official of the organizing committee. The committee plans to hold the fair annually from this year.

English Lecture on Buddhism

English lecture on Buddhism will be held at the Lay Buddhist Association building in central Seoul for two months from April 1.

The lecture will take place for two hours from 10 a.m. on every Saturday and participants can learn basic English language skills with the theme of Buddhism.

International Dharma Instructors Association, global missionary body of Chogye Order of Korean Buddhism, is hosting the lecture. The program fee is 20,000 won. For more information, call (02) 722-2206.

``We expect the participants to take an interest in Buddhism through English and some of them to be prepared to become international instructors,’’ an official at the association said. The association, founded in 1998, has licensed 228 Buddhist monks or laypeople for missionary work. Around 30 missionaries are currently working overseas.kkt@koreatimes.co.kr

http://times.hankooki.com/lpage/culture/200603/kt2006032017013111700.htm
N0. 0817(Nhị ÐộMai dịch)

Tổ Chức Phật Giáo với dự án xây dựng cơ sở
By Shirley Hsu Staff Writer
San Gabriel, CA, 3/16/2006

ROWLAND HEIGHTS- Các thành viên của hội cao niên Mỹ Á Pathfinder có thể yên tâm tham dự dạ vũ, khiêu vũ và ca hát-nếu họ có thể điều khiển được sự ra vào trong công viên Pathfinder, nơi mà họ gặp gỡ.

Rất khó, bởi vì lưu lượng giao thông trên Pathfinder rất lớn trong giờ cao điểm.,David Liu một hội viên của hội cao niên.nói “ Vận tốc trung bình là 45 đến 55”.

Việc đó có thể thay đổi nếu vấn đề xây dựng ngọn đèn giao thông trước công viên được hoàn thành.

Trung tâm Phật Giao Yuan Yung sẽ trình bày một bản dự thảo đến người dân trong cộng đồng Vantage Pointe để mua một khoảnh đất hẹp phóng ra thuộc phía Bắc của con đường Pathfinder, mảnh đất cho phép chùa Phật Giáo xây dựng đường lái xe vào nhà đi ngang từ lối vào công viên. Nếu lối dành riêng cho xe chạy được xây dựng, ngôi chùa và quận hạt Los Angeles đồng ý trả tiền phí tổn cho ngọn đèn giao thông tại ngã tư phía trước công viên.
Hai nhóm thành viên tại công viên Pathfinder đã gởi bức thơ hỗ trợ kế hoạch, căn cứ theo Mike Lewis, một cố vấn của kế hoạch

Sau khi Trung Tâm Phật Giáo được quận hạt phê chuẩn vào tháng 4, họ tự nguyện cho biết di chuyển khu nhà ở ngoại ô và thêm vào khoảng trống đậu xe để kế hoạch phát triển nhịp nhàng với cộng đồng, một vài thành phần chống lại tu viện

Ông Lewis nói,thành viên cộng đồng đề nghị tu viện mở thêm một lối xe chạy khác vào trên con đương Pathfinder để tạo ra ngã tư sẽ thích hợp cho một ngọn đèn giao thông.
Cộng đồng nghĩ rằng điều này sẽ là một sự cải thiện an toàn tốt đẹp, ông Lewis nói.

Tu Viện sẽ đóng góp $ 25.000 cho việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông, quận hạt đồng ý chi trả cho những việc còn lại

Tu Viện trả giá vào khoảng $200,000 cho mảnh đất Người chủ đất Vantage pointe sẽ bỏ phiếu thông qua có hay không có chấp thuận bán, Ông Lewis nói. Hiệp hội chủ nhà hiện tại bảo khoảnh đất,vào khoảng 4 acres, nó không tiếp giáp với nhiều nhà.

“ Quá nhiều người dân dùng Công viên Pathfinder sinh hoạt Charles Liu của Rowland Heights Commuinity Coordinating Council nói. “Thật là” nguy hiểm. Trong những giờ đông đảo, nơi đó sự giao thông như là dòng thác lũ, mọi người khó có cơ hội tìm lối ra.

Ông Lewis noi,TrungTâm Phật Giáo đang làm việc trên đồ án, và công trình xây dựng không được thực hiện ít nhứt một năm.

N0. 0817

Buddhist temple may back signal plan


Buddhist temple may back signal planROWLAND HEIGHTS - Members of the Pathfinder Asian American Seniors Association can participate in line dancing, ballroom dancing and karaoke - if they can manage to get in and out of Pathfinder Park, where they meet.
"It is hard, because the traffic speed on Pathfinder \ is so high during rush hour," said David Liu, a member of the seniors club. "The average speed is 45 to 55."

That may change if attempts to get a traffic signal built in front of the park are successful.

The Yuan Yung Buddhist Center will present a proposal to homeowners in the Vantage Pointe community Wednesday to buy a thin strip of land on the north side of Pathfinder Road, which would allow the Buddhist temple to build a driveway on to Pathfinder across from the park entrance. If that driveway is built, the temple and Los Angeles County have agreed to pay for a traffic signal at what would be a four-way intersection in front of the park.

Two senior groups based at Pathfinder Park have sent letters supporting the project, according to Mike Lewis, a consultant to the project.

After the Buddhist Center received county approval last April, they voluntarily offered to remove dormitories and add parking spaces to the project to improve relations with community members, some of whom protested against the temple.

Community members then suggested the temple add another driveway on Pathfinder Road to create a four- way intersection that would justify a traffic signal, Lewis said.

"The community thought this would be a great safety improvement," Lewis said.

The temple would contribute $25,000 toward the traffic signal installation; the county has agreed to pay for the rest.

The temple has offered about $200,000 for the land. Vantage Pointe homeowners will vote on whether to approve the sale, Lewis said. The homeowners association now pays to maintain the strip of land, about four acres, which is not contiguous with the homes.

"So many people use the Pathfinder Park facility," said Charles Liu of the Rowland Heights Community Coordinating Council. "It's dangerous. During busy hours, there's a constant stream of traffic. People can't find a chance to exit."

The Buddhist Center is working on design plans, and construction is not expected for at least a year, Lewis said
http://www.sgvtribune.com/news/ci_3606911