<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 2 19, 2006

No. 0775 (Hạt Cát dịch)

Ðáp ứng lời kêu gọi của Ðức Ðạt Lat Lạt Ma, hàng ngàn dân Tây Tạng thiêu hủy sản phẩm bằng da, lông thú

LAST UPDATE: 2/18/2006 12:45:45 AM

DHARMSALA, India (AP) -18 tháng 02, 2006- Hàng ngàn người dân TâyTạng đã thiêu hủy các tấm da lông thú quý hiếm để đáp ứng lời kêu gọi của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trong việc từ bỏ sử dụng sản phẩm được chế tạo từ các giống thú nguy hiểm, văn phòng lưu vong Tây Tạng cho biết như trên hôm thứ Sáu.

Áo khoác ngoài viền lông thú như cọp, beo, hải cẩu và những giống thú hiếm khác gần đây trở nên phong trào thời trang ở Tây Tạng, nhắc nhở báo động sự nguy hại của các môi trường sinh thái hoang dã.

Theo một tổ chức bảo vệ động vật ẤnÐộ, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm chỉ việc thiêu hủy này trong tuần trước, có 9 người bị bắt giam về tội phá rối công cộng và t ội cấu kết với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Một số lượng da, lông thú trị giá khoảng 75 triệu đã được thiêu hủy tại riêng miền đông Tây Tạng. Một nhà sư Tây Tạng, Lobsang Choephal, 35 tuổi,người đã lén thu hình ảnh vào phim video cuộc thiêu hủy lông thú ở Tây Tạng cho biết như trên.
Cuộn phim video đã được trình chiếu cho giới báo chí hôm thứ Sáu tại Dharmasala, tổng hành dinh của chính phủ lưu vong Tây Tạng, cho thấy hàng ngàn người dân Tây Tạng tụ tập tại TuViện Kirti thuộc miền đông Tây Tạng, ném những chiếc áo truyền thống Tây Tạng có trang sức lông thú vào trong đống lửa khổng lồ.

Căn cứ theo nhóm TibetInfoNet đặt cơ sở tại Ðức, các nhà tổ chức đã dự định đưa chiến dịch “chống sử dụng da lông thú” lên cao điểm với một cuộc thiêu hủy khổng lồ tại một tu viện vào ngày chủ nhật nhưng nhà cầm quyền đã ban hành lệnh cấm trước khi sự kiện được thực hiện.

Tổ chức Bảo Vệ Ðộng Vật Hoang Dã Ấn Ðộ, tổ chức đã phơi bày sự sử dụng lông da thú tại Tây Tạng cho biết có hai người Trung Hoa và 7 người Tây tạng bị bắt giam trong vụ thiêu đốt lông thú này. Sư Losbang Choephal nói “Những sự kiện đầy ý nghĩa này đã cho thế giới và nhất là Trung Quốc thấy rằng người dân Tây Tạng ở khắp mọi nơi đều tuân phục vị lãnh đạo tâm linh của h và sẵn sàng hy sinh nếu Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cần đến họ”.

Tibetans respond to call by Dalai Lama, burn animal skins

LAST UPDATE: 2/18/2006 12:45:45 AM

DHARMSALA, India (AP) - Thousands of Tibetans have burned rare animal pelts and skins in response to a call by the Dalai Lama, their exiled spiritual leader, to give up products made from endangered animals, Tibetan exiles said Friday.

The wearing of coats trimmed with fur from tigers, leopards, otters and other rare animals recently became stylish in Tibet, prompting warnings from environmental groups of the damage to wild populations.

The Chinese government reportedly banned the burnings last week and, according to an Indian animal rights group, arrested nine people for "public unrest and colluding with the Dalai Lama."

An estimated $75 million worth of animal skins have been burnt in the eastern Tibet alone, said Lobsang Choephal, a 35-year-old monk who smuggled video footage of the burning out of Tibet.

The footage, shown to the press Friday in Dharmsala, headquarters of the Tibetan government-in-exile, shows thousands of Tibetans gathered in the Kirti Monastery in eastern Tibet throwing traditional Tibetan dresses lined with animal fur into a giant bonfire.

Organizers planned to bring the anti-skins campaign to a climax with a mass burning at a monastery on Sunday, but authorities issued a ban shortly before it was to take place, according to TibetInfoNet, a group based in Germany.

The Dalai Lama, a winner of the Nobel Peace Prize, fled Tibet amid an aborted uprising against Chinese rule in 1959 and is routinely accused by Beijing of being a religious charlatan and separatist bent on gaining independence for Tibet.

The Dalai Lama has said repeatedly that he does not want independence for Tibet - only more autonomy.

On Friday, 37 Nobel laureates released a joint letter released an open letter to China's President Hu Jintao urging China to grant autonomy to its western Tibetan regions, citing Hong Kong as an example of China's "one country, two systems" approach.

The Wildlife Trust of India, which helped expose the use of endangered skins in Tibet, said two Chinese and seven Tibetans were arrested for the burnings.

"These events are significant for us as they show the world and especially to China that Tibetans all over listen to the Dalai Lama and are willing to make sacrifices if he wishes so," said Choephal, the monk who smuggled out the videos of the burning.

©2006 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

http://www.wkrc.com/news/world/story.aspx?content_id=61B9B804-E80B-4CEC-AD28-A5C9D61B83E2
No. 0770 (Thiện Ngự dịch)

Cd “Thiền cho người bận rộn“ của ngài Bodhipaksa.

Cd “Thiền cho người bận rộn“ của ngài Bodhipaksa giúp chúng ta đưa thiền vào đời sống thường nhật.

Newmarket, New Hampshire (PRWEB via PR Web Direct) February 7, 2006 --Có phải Bạn muốn học thiền nhưng chỉ có thể gói gọn trong 30 phút? Cd mới được phát hành của thầy Bodhipaksa là thứ bạn đang tìm. Nhờ CD “Thiền cho người bận rộn “ ai ai cũng có thể tận dụng được thời gian để hành thiền. Phần lớn 9 bài tập trong cds đều có độ dài khỏang 8 phút, có bài 3 phút do đó cho người bận rộn nhất cũng tham thiền được đểgiảm căng thẳng . Thầy Bodhipaksa cho biết việc thực hiện Cd này là do yêu cầu của các học trò của thầy „ Nhiều học trò của tôi nói rằng họ không thể nhín ra 30 đến 40 phút đẩ mà hành thiền được vì lịch làm việc kín mít do đó tôi nghĩ ra sáng kiến sao để họ cũng có thể thành thiền trong vài phút ngắn ngủi cũng được“
Thầy Bodhipaksa hướng dẫn phương pháp hành thiền rõ ràng và cặn kẽ . Các phương pháp hành thiền dành cho cà người bắt đầu và những người đã có thời gian tu tập. Phương pháp hành thiền trong Cd dựa vào phương thức hành thiền nguyên thủy , bạn không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực tập theo . „ Thở ra, hít vào “ là hình thức ngắn gọn nhất của phép Quán Niệm hơi thở “Liên kết cảm nhận“ giúp bạn cảm nhận được những thứ xung quanh cuộc sống của bạn.

"An trú trong ánh sáng“ là bài tập vòng hào quang quạnh bạn luôn bảo vệ bạn và những gì bạn yêu mến. Mục đích của Cd là công cụ đưa thiền vào đời sống hàng ngày. „ Hành thiền là một người bạn trong cuộc sống dù ờ nhà, cơ quan, hay đi du lịch.“ Thầy Bodhipaksa giải thích thêm „ Khi mà con bị căng thẳng thì con cố cảm nhận vầng sáng xung quanh con, những người xung quanh họ cũng không thể nhận ra la con đang thiền.“

Phản ứng đối với Cd hành thiền khá là khả quan như “Tôi an bình khi nghe giọng nói của thầy Bodhipaksa“ Và “Tôi thấy mình an lạc ngay lập tức“. Terri Trespicio, biên tập viên của tạp chí tâm hồn và sức khỏe thật sự ấn tượng với cách phát âm giọng dân Celtic của thầy Bodhipaksa. Cách phát âmtheo tiếng Scốt lan không đến nỗi tệ, cô trầm trồ.
Thầy Bodhipaksa đã học hành thiền từ năm 1982 và là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Tây Phương từ năm 1993 . Sinh ra ở Scotland , bây giờ sống ở New Hampshire. Thầy hướng dẫn các khóa tu thiền cho tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới và trên trang web www.wildmind.org..

Thầy là tác giả cuốn sách “Từng bước một hành thiền“ và rất nhiều Cds hướng dẫn hành thiền được hoan nghênh.

Cd Hướng dẫn hành thiên cho người bận rộn có thể mua trên website www.wildmind.org. hoặc trên amazon Wildmind là tổ chức phi lợi nhuận do thầy by Bodhipaksa thành lập. Nhằm mục đích thúc đẩy sự tỉnh giác và tình thương thông qua cách hành thiền, cũng như cung cấp hướng dẫn hành thiền online và tổ chức các khóa tu , phát hành Cds và hướng dẫn hành thiền cho tù nhân trong trại Concord, New Hampshire.

Bodhipaksa's "Guided Meditations for Busy People" gives people tools that they can bring into daily life.

Newmarket, New Hampshire (PRWEB via PR Web Direct) February 7, 2006 -- Want to learn meditation, but stressed about finding 30 minutes in your packed schedule? A new CD from Buddhist teacher and author Bodhipaksa may be just the thing for you. With Bodhipaksa's "Guided Meditations for Busy People," anyone can find time to meditate. Most of the nine meditations on the CD are around eight minutes long, and the shortest is only three minutes, meaning that even the busiest person can find the time to de-stress.

Bodhipaksa explained that he made this CD in response to demands from potential students. “Many people told me that they wanted to learn meditation but found it stressful even to think about taking 30 or 40 minutes out of their schedule, so I decided that this was an opportunity to create meditations that can be done in just a few minutes,” he said.

Bodhipaksa provides fully guided meditations with clear and detailed instructions. These meditations would be ideal for any skill level from beginner to expert. The meditations on the CD are all adaptations of traditional Buddhist meditations, although you don’t need to be a Buddhist to benefit from them. "Breathing in, breathing out" is a compact version of a common meditation known as mindfulness of breathing. "Interconnectedness" is a nine-minute meditation that connects you with all living things, while "Protected By Light" surrounds you with an aura that can protect you and those you love.

One aim of the CD is to give people tools that they can bring into daily life. “Meditation is a set of skills and approaches to life that you can put into practice at home, at the office, or while traveling,” Bodhipaksa explains. “When you realize that you’re becoming stressed, you can, for example, visualize yourself protected by an aura of light. From the outside, no one would even know you were meditating.”

Reactions to the CD have been very positive. "I was so pleased by Bodhipaksa’s voice,” and “I found myself relaxing immediately,” are typical comments. Terri Trespicio, associate editor of a well-known spirituality and health magazine, was impressed by Bodhipaksa’s soothing Celtic burr. “The Scottish accent doesn’t hurt!” she said.

Bodhipaksa has been practicing meditation since 1982 and has been a member of the Western Buddhist Order since 1993. Born in Scotland, he now lives in New Hampshire. He leads meditation courses internationally, and also teaches online at www.wildmind.org. He is the author of "Wildmind: A Step-by Step Guide to Meditation," and of a number of highly successful guided meditation CD’s.

Meditation for Busy People is available for purchase at www.wildmind.org , a website dedicated to the practice of meditation, as well as on Amazon. Wildmind, a nonprofit organization founded by Bodhipaksa, aims to benefit the world by promoting awareness and compassion through the practice of meditation, and offers an extensive online guide to meditation as well as running online meditation courses, publishing meditation CD’s, and teaching meditation to inmates at the state prison in Concord, New Hampshire.

http://www.prweb.com/releases/2006/2/prweb342869.htm