<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 28, 2005

No. 0494 ( Như Hạnh dịch)
DHARAMSHALA CHỨNG KIẾN SỰ LƯU TRÚ BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NGOẠI QUỐC.

Posted on 27 Aug 2005 # ANI

Bản tin đăng tải trên trang Web ANI ngày 27 tháng 08, 2005
DHARAMSHALA, ẤN ÐỘ : Vùng đất được xem như là thủ đô của dân Tây Tạng lưu vong tại Ấn Ðộ, được mệnh danh là Nữ Hoàng vùng cao nguyên, đã tụ tập hàng ngàn người ngoại quốc đến từ các quốc gia khác nhau để nghiên cứu Phật Giáo Tây Tạng.

Họ rất được hoan nghênh khi đến đây, nhưng giờ thì những gì gây nên sự quan tâm của dân chúng là nhiều người trong số họ đang ở lại quá lâu sau khi chiếu khán của họ hết hạn.

Cảnh sát vừa rồi đã bắt giữ một đôi vợ chồng người Nhật ở vùng thượng du McLeodgainj vì ở lại quá lâu. Họ bị bắt theo đạo luật dành cho người ngoại quốc là đã không cập nhật chiếu khán của họ.

" Đôi vợ chồng này bị bắt sau cuộc bố ráp nhắm vào các khách sạn và nhà nghỉ. Họ đến đây từ 1997. Chiêú khán của họđã hết hạn từ lâu và họ đã quên gia hạn dù là việc này rất thuận tiện. Ông SP Singh, Sứ Quán cảnh sát quận Kangra nói rằng: "Họ luôn bận rộn trong việc tìm học giáo lý Tây Tạng và các giáo lý khác của xứ sở chúng tôi".

Tuy nhiên, các viên chức xã hội và địa phương trách cứ chính quyền là đã không làm đầy đủ phận sự để kiểm soát sự lưu trú bất hợp pháp của họ.

“Bất cứ ai không phải người Ấn độ đều là người ngoại quốc. Họ phải chắc rằng chiêú khán và hô` sơ du lịch của họ phải được kiểm soát đầy đủ. Nếu chiếu khán hết hạn thì họ phải nghĩ đến gia hạn sau khi trình bày với giới chức liên hệ. Có máy vi tính để kiểm soát khi chiếu khán ai hết hạn và ai chưa. Có nhiều giới chức triển khai cùng sự việc đó. Nhưng không có nhiều việc được hoàn tất”. Prem Sagar, một nhân viên cơ sở du lịch cho biết như trên.

Cư dân lo sợ rằng sự lưu trú của Đức Đalai Lama sẽ nhanh chóng biến Dharamshala thành trung tâm của những người ngoại quốc cư trú bất hợp pháp, điều đang có ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dharamsala witnessing illegal overstay of foreigners:

Posted on 27 Aug 2005 # ANI

Dharamshala: Queen of the hills, Dharamshala, is thronged with thousands of foreigners coming from different countries to study Tibetan Buddhism.

These foreigners were welcomed, but what is causing concern, now, is that many of them are overstaying after their visas have expired.

Recently the police booked a Japanese couple from the Upper McLeodganj area for overstaying. They were arrested under the Foreigners Act for not having their visas updated.

“A Japanese couple has been arrested after raids were conducted in hotels and guest houses. They came here in 1997. Their visas have long expired and very conveniently they forgot to get their visas renewed. They have been keeping themselves busy learning about Tibetan religion and other religions of our country”, says SP Singh, Superintendent of Police, Kangra district.

Social workers and locals are, however, agitated that the administration is not doing enough to control the illegal stay.

“Any person who is a Non- Indian is a foreigner. He is expected to have his visa and other travel documents checked. If the visa expires then he is expected to renew it after speaking to the concerned authority. There is a computer to check as to who’s visa has expired and who’s has not. There are also officials deployed for the same. But nothing much is done”, says Prem Sagar, a travel agent.

Residents fear that the abode of the Dalai Lama is fast being converted into a hub of illegal foreigners, which is seriously affecting
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=fc33e54ca4576641&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0493 (Trí Ðạt dịch)
Hãng Mcorp Global thực hiện phim về Cuộc Đời Đức Phật, sẽ được trình chiếu trong năm 2006.

By Bhuvan Lall, Business Standard, August 24, 2005
Bản tin đăng trên tờ Business Standard số ra ngày 24 tháng 8, 2005.
New Delhi, Ấn Ðộ- Đầu năm nay ở phim trường Hollywood có một công bố bất ngờ do ông Bhupendra Kima Modi, chủ tịch sáng lập hãng ModiCorp.

Từ bao lơn của khách sạn Carlton trông ra bờ biển Địa Trung Hải Mediterranean, ông Modi đã lẵng lặng tuyên bố kế hoạch bỏ ra 120 triệu Mỹ kim để làm phim nói về cuộc đời của đức Phật Thích Ca do hãng Mcorp Global thực hiện.

Ông Modi làm chủ công ty ModiCorp với tài sản lên đến 1.2 tỷ (tức 1200 triệu) Mỹ kim. ModiCorp là công ty chuyên về những lảnh vực thông tin, tài liệu điện toán, viễn thông, phone cầm tay, và các dịch vu. Internet.

Ông Modi kiêm luôn chủ tịch của công ty HinduNet Inc, cùng Hội Đại Bồ Đề của Ấn Độ ( The Maha Bodhi Society of India). Ông cũng là tác giả của quyển sách về Ấn Độ giáo như quyển : Sự Thật Của Vũ Trụ.Và tác phẩm "Một Sự Thử Thách của Người Chỉ Huy Điều Hành". Những quyển sách đó đã đưa ông đạt giải thưởng Hoà Bình Thế Giới do Hội Thân Hữu Nhật Bản và Anh Quốc trao tặng.

Từ chức vụ chủ tịch của nhiều lãnh vực kỹ nghệ, giờ đây ông Modi là người đầu tiên đi vào thương trường điện ảnh quốc tế Hollywood. Ông ta đã mở một văn phòng tại Beverly Hills, Hollywood trong chương trình thực hiện phim.

Ông Modi nói : "Tôi hằng ôm ấp ý muốn làm một phim về đức Phật trong 17 năm qua". Đồng thời ông Shekhar Kapur đã liên lạc với ông Modi dự tính thực hiện phim này. Cả hai đều đã thỉnh ý kiến của Ngài Dalai Lama.
Ông Modi nói rằng Ngài Dalai Lama không những cho nhiều ý kiến rất quí giá chi tiết về truyện phim, mà còn kêu gọi vài Phật tử nổi danh của ngài đang làm việc tại Hollywood hãy giúp đỡ dự án thực hiện phim.

Vị thầy Tây Tạng nhiệt tình là thầy Deepak Chopra đang viết phần chi tiết đối thoại, diễn tiến, và dẫn truyện trong phim. Trong khi đó ông Patrick De Bokay là nhà sản suất phim, cùng với ông Pascal Borno là cố vấn về việc tìm thị trường quốc tế cho phim trình chiếu.

Cuộc đời đức Phật đã là một đề tài phổ thông trong những nhà làm phim ở Ấn Độ trong nhiều thế hệ qua. Nhưng gần đây, trong tất cả những câu truyện, bài viết kéo dài nhiều kỳ, Thái Tử Tất Đạt Đa tu thành đạo vẫn chưa từng được đem lên màn ảnh lớn.

Ông Modi cho biết : "Công ty MCorp Global sẽ nhắm tới làm một cuốn phim mô tả thật sự về cuộc đời đức Phật từ thuở niên thiếu của Thái Tử Tất Đạt Đa, rồi Thái Tửi đi tu, trở thành Sa Môn và sau cùng Ngài đạt được giác ngộ đạo quả, trở thành Phật - Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác"

"Vai chính trong phim sẽ là một nam tài tử quốc tế đang nổi tiếng, trong khi vai nữ chính sẽ do một nữ tài tử Ấn Độ thủ diễn." - Ông Modi tiết lộ thêm, ông đang ước muốn nhưng chưa có quyết định, là một trong hai hoa hậu Ấn Độ hoặc cô Aishwarya Rai , hay là cô Priyanka Chopra sẽ có thể thủ vai công chúa Da Du Đà La, vợ của Thái Tử Tất Đạt Đa.

Quần chúng dùng để dàn dựng cảnh trong phim khoảng từ 15 đến 25 tuổi. Phim sẽ được quay cảnh tại Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, và Ắn Độ. Theo ông Modi thì cuốn phim này đưa đức Phật làm hình ảnh tiêu biểu cho xứ Ấn Độ

Đăc biệt là phim được chuyển âm ra nhiều thứ tiếng. Đồng thời phim sẽ được cố gắng hoàn tất để ra mắt trình chiếu ngay ngày kỹ niệm 2550 đức Phật đản sanh, tức năm 2006 Tây Lịch. ./. THE END.

MCorp Global’s commercial film on the life of Buddha will be ready for release in 2006

By Bhuvan Lall, Business Standard, August 24, 2005

B K Modi
New Delhi (India) ── Earlier this year at Cannes, the biggest Hollywood announcement came from a rather unusual source: ModiCorp founder-chairman Bhupendra Kumar Modi.

On the balcony of the Elton John Suite at the Carlton Hotel overlooking the Mediterranean, Modi quietly announced his plans to produce the US$ 120 million film on the life of Gautam Buddha under the banner of MCorp Global.

A self-styled ‘’devout futurist’’, Modi owns the US$ 1.2 billion ModiCorp which has interests in infotech, document processing, telecommunications, cellular telephony and Internet services.

He is also chairman of HinduNet Inc and head of the Maha Bodhi Society of India. He has authored books on Hinduism including The Universal Truth to Performance: A Manager’s Challenge, which has earned him awards like the British-Japan Friendship Association Award for World Peace and the Escorts Book Award.

As founder-chairman of ModiCorp, Modi has several business firsts to his name. Now, he becomes the first Indian industrialist to enter Hollywood.

Committed to the cause of making a Hollywood film, Modi has actually relocated to Beverly Hills and opened an office for his new production vehicle, Buddha Films.

"I have wanted to make a film on Buddha for the last 17 years," says Modi. Meanwhile Shekhar Kapur approached him to make a commercial Hollywood film on Buddha. The duo then sought the blessings of the Dalai Lama.

Modi says that the Dalai Lama not only provided valuable suggestions for the script but has also asked his famous Hollywood disciples to assist the project. Motivational guru Deepak Chopra is writing the script while Patrick De Bokay is the the executive producer and Pascal Borno its international sales consultant.

The life of Buddha was a popular theme among Indian filmmakers of the silent era. But in more recent times, for all the drama and narrative force inherent in the saga, Prince Siddhartha’s attainment of enlightenment has never been recorded on the big screen.

"The film being produced by MCorp Global aims to be an honest and authentic portrayal of the life of the Buddha through his childhood as Siddhartha, as a monk and as Tathagata, after he attained enlightenment," says Modi.

"The lead role would be played by a global actor while the female lead would go to an Indian," adds Modi, tantalisingly not ruling out either former Miss Indias Aishwarya Rai or Priyanka Chopra as probables for the role of Buddha’s wife.

Primarily targeted at the 15-25 age group, the film will be shot in the US, Japan, China, Thailand and India. According to Modi the movie would project India’s image as Lord Buddha’s country.

"The high point of the movie would be that it would be dubbed in several languages," he says. The film is tentatively scheduled for release in 2006, to coincide with the 2,550th birth anniversary of the founder of Buddhism.

source:http://www.business-standard.com/iceworld/storypage.php?chklogin=&autono=198066&amp;amp;amp;amp;amp;amp;leftnm
=lmnu9&leftindx=9&lselect=4