<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 12, 2005

No. 0243
500 Gia Đình Dalits Ðổi Sang Phật Gíao


Thứ Hai 11/4/2005

Cuddalore: Khoảng hơn 500 gia đình Dalit đổi sang Đạo Phật có khả năng được tổ chức tập thể bởi Đảng Cộng Hòa của Ấn Độ và Hội Ðòan Thanh Niên Phật Giáo Quốc Tế ở Neyveli vào ngày 23/4.

Phát biểu trên trang web của tờ báo này, chủ tịch đảng Cộng Hòa khu vực Neyveli K Nagarai nói : “Những gia đình Dalits sẽ theo bước chân của Tiến Sĩ Ambedkar chuyển sang đạo Phật nhân cơ hội này ”.

Thêm vào sự kiện, ông ta nói “Sự chuyển đổi sang Phâṭ Giáo sẽ đi một chặn đường dài hướng đến chấm dứt bạo động chống đối Dalits. Gần đây chúng tôi đã thấy rõ tầm quan trọng của sự việc thay đổi tôn giáo”. Prakash Ambedkar, lãnh tụ Đảng Cộng Hòa C K Thamizharasan và Chư Tăng từ nhiều nơi, bao gồm Vellore và Mumbai sẽ tham dự buổi cải đạo tập thể này.
(Chánh Niệm dịch, Hạt Cát hiệu đính)

500 Dalit families to convert to Buddhism

Monday April 11 2005 00:00 IST

CUDDALORE: As many as 500 Dalit families are likely to convert to Buddhism at a function jointly organised by the Republican Party of India (RPI) and International Buddhist Youth Congress in Neyveli on April 23.

Speaking to this website’s newspaper, party district president K Nagaraj said, ‘‘The Dalits will follow the footsteps of Dr Ambedkar by embracing Buddhism on the occasion.’’

Elaborating on the matter, he said, ‘‘Converting to Buddhism would go a long way in putting an end to atrocities unleashed against Dalits. Only recently we realised the importance of getting converted.’’

Prakash Ambedkar, RPI faction leader C K Thamizharasan and host of Buddhist monks from many places, including Vellore and Mumbai, will participate.

(Chanh Niem se dich)
http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IET20050410095542&Topic=&Title=Southern%20News%20-%20Tamil%20Nadu&Page=
No.0242
Nơi hòa bình cho Phật tử

Ngày 12 tháng 4 năm 2005
Từ sơn nhà cho đến sửa tường, các tình nguyện viên đã làm việc liên tục trong tám tháng.


Kingston-upon-Hull, England -- Hiện nay một trung tâm Phật Giáo trị giá 125,000 Anh kim đã bắt đầu hoạt động trong thành phố. Trung tâm Phật Giáo Khedrupje tại đường Colman, phía tây thành phố Hull, đã quyết định tìm một ngôi nhà mới trong vùng để thích ứng với số hội viên của trung tâm đang phát triển từ tháng Giêng năm vừa qua.
Sau một cuộc nghiên cứu cẩn thận, họ tìm ra một địa điểm hoàn hảo, chỉ cách chổ cũ sáu căn nhà.
Vào ngày thứ Bảy, Thị trưởng của Hội đồng Thành Phố Hull, Ông John Fareham đã chính thức khai mạc Trung tâm mới sau khi 30 tình nguyện viên đã trải qua hàng tháng để tu bổ lại tòa nhà.

Người phối trí chương trình giáo dục của trung tâm, Ông Jendrik Rohsius đã nói rằng thật sự là một cố gắng của cộng đồng để đưa trung tâm vào hoạt động. Năm nay 31 tuổi, Ông Rohsius nói: “Những người tình nguyện đã làm tất cả các công việc và đưa cộng đồng gần lại với nhau. Mọi người giúp nhau để thu dọn sạch sẽ và làm vườn thêm đẹp.
Trung tâm mới này lớn hơn trung tâm trước nhiều. Chúng tôi đã đập phá hai căn phòng lớn để làm thành một phòng thật lớn dành cho hành thiền.
Chúng tôi phải mua tòa nhà này với giá 125,000 Anh kim và chúng tôi đã tiết kiệm tiền nhờ sự giúp đỡ từ các hội viên thiện nguyện. Vì trung tâm này trước kia là một tòa nhà cũ nên chúng tôi phải mất nhiều thời gian để gỡ bỏ giấy dán tường và sơn lại. Nhưng đây là một sự cố gắng đầy thích thú vì chúng tôi đã có tất cả sự giúp đỡ.
Trung tâm có phòng thiền định yên tĩnh, được trang hoàng với các hình tượng soi sáng bởi những ngọn đèn mạ vàng lung linh chiếu sáng một Kim Thân Phật đúc được mạ vàng cao 3 bộ, phong cảnh là dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và một khu vườn yên tĩnh ở xa xa.
Trung tâm được thành lập ở thành phố Hull đã 12 năm qua nhưng trước kia chỉ có thể thích ứng được 25 người. Các điều kiện mới có nghĩa các Phật tử nay đã có phòng cho các hội viên mới. Hiện nay có 50 hội viên và chỗ rộng hơn có nghĩa là những người muốn gia nhập nhóm sẽ có thể tham gia các sinh họat.
Trung tâm mở những lớp dạy về Phật Pháp và phương pháp tu thiền định để giúp giảm bớt căng thẳng, nóng giận và các vấn đề liên quan.
Những lớp học của trung tâm dạy phương pháp hành thiền để làm tâm thanh tịnh và trở nên an lạc và bình yên.
Phật giáo đã được thực hành trên 2,500 năm và là một truyền thống đặt trọng tâm vào sự phát triển tâm thức.
Phật Giáo phấn đấu để quán sát bản chất thật sự của đời sống và không cúng bái Thượng Đế hay Thần linh.
(tinhtan dịch)


PEACEFUL HAVEN FOR BUDDHISTS

09:30 - 12 April 2005
From painting to plastering, volunteers have been working away for eight months.


Now a new £125,000 Buddhist centre has opened in the city.
The Khedrupje Buddhist Centre in Coltman Street, west Hull, decided to look for a new home in the area to accommodate its growing membership in January last year.
After a painstaking search they found the perfect location, just six doors down from its existing centre.
On Saturday the new centre was officially opened by Lord Mayor of Hull Councillor John Fareham, after 30 volunteers spent months renovating the building.

The centre's education programme coordinator Jendrik Rohsius said it had been a real community effort.
The 31-year-old said: "All the work has been done by volunteers and it has brought the community together.
"People have helped to clean up and get the garden looking lovely.
"The new centre is much grander than the previous one. We have knocked two big rooms through to make a large meditation room.
"The building cost us £125,000 to purchase and we saved on costs with help from our members volunteering.
"Because it is a very old building it has taken us a bit of time to take off all the wallpaper and to paint it but it has been a fun effort because of all the help we have had."
The centre has a peaceful meditation room, which has been decorated with iconic images lit up by golden glow lamps along with a three-foot golden Buddha cast in the foothills of the Himalayan mountains.
There is also a secluded garden.
The centre has been in Hull for the past 12 years but its former premises could only accommodate 25 people.
The new premises means the Buddhists now have room for new members.
There are currently 50 members and the extra space means that people wanting to join the group will be able to go to events.

The group offers classes teaching about Buddhism and how to meditate to help people reduce stress, anger and relationship problems.
The classes teach how to meditate in order to clear your mind and become calm and peaceful. Buddhism has been practised for 2,500 years and is a tradition that focuses on personal spiritual development.
Buddhists strive for a deep insight into the true nature of life and do not worship gods or deities.
Anyone wanting to join the Hull centre can find out more by calling (01482) 324940.

n.harley@hdmp.co.uk

Links

Khedrupje Buddhist Centre

www.meditateinhull.com

UK Buddhist Society

www.thebuddhistsociety.org