<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 03, 2006

No. 0848 ( Hạt Cát dịch)
Triển lãm Nghệ thuật hiện đại Phật Giáo từ Trung Quốc tại Ðại Học Connecticut.

New London, Connecticut, Hoa Kỳ, 02 tháng 04, 2006 - Ning Qiang, Chu-Niblack Phụ Giảng ngành Lịch Sử Nghệ Thuật tại Ðại Học Connecticut sẽ có buổi diễn thuyết trong lễ khai mạc cuộc triển lãm nghệ thuật Á Châu mùa xuân với đề tài “Nghệ Thuật Hiện Ðại Phật Giáo từ Trung Quốc: Hội Hoạ bởi Cao Sơn và Vương Phong” vào ngày Thứ Tư 12 tháng 04, 2006 lúc 4:30pm tại Phòng Ðọc Sách trong Thư Viện Shain

Công chúng được mời tham dự miễn phí. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến 12 tháng 05, 2006.

Nghệ thuật Phật Giáo có một chiều dài lịch sử tại Trung Quốc và những quốc gia Á Châu khác. Như đa số các thể loại văn hóa khán thưởng thời Trung Cổ Trung Hoa, nghệ thuật Phật Giáo đại diện cho tâm thức xã hội và niềm tin tôn giáo của quần chúng Trung Hoa trong 2000 năm cho đến khi xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966- 1976) dưới thể chế Cộng Sản. Các nghệ thuật gia đương thời bắt đầu tái thẩm nghiệm truyền thống vĩ đại này sau khi Mao Trạch Ðông tạ thế vào năm 1976 và đã cố gắng thành lập một nền tảng mới cho nghệ thuật tôn giáo, đặc biệt là nghệ thuật Phật Giáo kể từ đó.

Cuộc triển lãm này trình bày công trình của các nghệ thuật gia Cao Sơn và Vương Phong, những người đã nghiên cứu nghệ thuật này trong hang động tại Ðôn Hoàng, khu thánh tích của nghệ thuật Phât Giáo truyền thống tại sa mạc miền đông bắc Trung Hoa trong thập niên 80 và đã sản xuất một con số lớn họa phẩm mới dựa trên sự am hiểu và diễn dịch của họa phẩm và điêu khắc cổ xưa.

Ðược xếp hạng giữa các nhóm nghệ thuật tự do tư nhân chọn lọc nhất giữa các đại học trong nước, Ðại học Connecticut tiếp nhận 1900 sinh viên nam nữ từ 42 tiểu bang và 41 quốc gia . Ðại học Connecticut nổi tiếng về việc chuyển tải nghệ thuật tự do vào hành động xuyên qua nghiên cứu nhiều ngành học thuật, chương trình quốc tế, quỹ giáo sinh thực tập, thiết bị nghiên cứu và phục vụ học tập cho sinh viên. Thành lập năm 1911, tọa lạc tại số 270 đường Mohegan thuộc thị trấn New London, cách hai giờ lái xe từ New York và Boston. Với khuôn viên 750 mẫu, học viện như một khu rừng ngắm nhìn về phía nam Long Island trong 84 năm qua.


'New Buddhist Art From China´ opening at Connecticut College
The Buddhist Channel, April 2, 2006
NEW LONDON, Conn. (USA) -- Ning Qiang, Chu-Niblack Associate Professor of Art History at Connecticut College, will give a gallery talk at the opening reception for the Charles Chu Asian Art Reading Room spring exhibition, "New Buddhist Art from China: Paintings by Gao Shan and Wang Feng" on Wednesday, April 12, at 4:30 p.m. in the Chu Reading Room in Shain Library.

The public is invited to attend this free event. The exhibition will continue through May 12.

Buddhist art has a long history in China and other East Asian countries. As a major genre in the visual culture of medieval China, Buddhist art represented the social mentality and religious passion of the Chinese people for 2,000 years until the Cultural Revolution (1966- 1976) under Communist rule. Contemporary artists started to re-examine this great tradition after Chairman Mao´s death in 1976 and have been trying to establish a new foundation for religious art, particularly Buddhist art, since then.

This exhibition features works by artists Gao Shan and Wang Feng, who studied the cave art at Dunhuang, the holy site of traditional Buddhist art in the desert of northwestern China, in the 1980s and produced a great number of new Buddhist paintings based upon their understanding and interpretation of the ancient paintings and sculptures.

Ranked among the most selective private liberal arts colleges in the nation, Connecticut College enrolls 1,900 men and women from 42 states and 41 countries. The college is known for putting the liberal arts into action through interdisciplinary studies, international programs, funded internships, student-faculty research and service learning. Founded in 1911, the college operates under an 84-year-old honor code. The college is located at 270 Mohegan Ave, New London, about two hours by car from Boston and New York. The 750-acre campus is an arboretum overlooking Long Island Sound. For more information, visit www.connecticutcollege.edu.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,2502,0,0,1,0
No. 0846 NEW(Hạt Cát dịch)

Tuần lễ nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Gandhara 2006 tại Pakistan.

ISLAMABAD, Pakistan,Thông tấn APP, April 1, 2006-- Pakistan là quê hương của một số các khu vực khảo cổ và tôn giáo cổ xưa nhất thế giới, những khu vực có thể thu hút số lớn du khách, đặc biệt là từ những quốc gia Phật Giáo miền Ðông Nam Á. Bộ Trưởng Bộ Du Lịch Pakistan, Dr. Jamal cho biết hôm thứ Sáu.

Ông nói Bộ Du lịch sẽ tổ chức một “Tuần Lễ Gandhara” từ ngày 24 tháng 04 nhằm nâng cao con số du khách trong nước. Ông nói sự kiện này đã được tổ chức năm ngoái rất tốt đẹp, và một số lớn du khách ngoại quốc, kể cả các học giả, các sử gia, các nhà khảo cổ, phóng viên và văn gia từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm Pakistan để tham dự phiên triển lãm. Ông nói rằng những sự chuẩn bị rõ ràng nên được thực hiện để làm cho cuộc triển lãm thành công. Ông nói rằng sự kiện cũng đồng thời là một cơ hội để thực hiện một hình ảnh cụ thể về quốc gia ở nước ngoài.

Ông nói thêm rằng bộ Du Lịch sẽ nỗ lực hợp tác với chính phủ NWFP - Các Tỉnh Miền Tây Bắc, bởi vì du khách sẽ thăm viếng các khu di tích lịch sử như Swat, Takhtbai, Mardan và Peshawar. Ông nói Ðại Ðế Alexander của Macedonia đã xâm lấn lục địa nhỏ này vào năm 326 trước Tây lịch, và theo chân Alexander, ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp đã đến với khu vực này của thế giới kể từ đó.
Ông nói rằng sau đó, trong thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch, Phật Giáo được xem như quốc giáo trong khu vực mà hiện nay gồm có Taxila, Swat và Charsaddah. Và một nền văn hóa thống nhất đã được thành hình do sự dung hợp giữa Phật Giáo và văn hóa Hy Lạp, nền văn hóa này đã hưng thịnh trong vùng hơn 1000 năm và trở thành một trung tâm quan trọng cho mậu dịch và học thuật.

Hàng trăm tu viện Phật Giáo và đền tháp đã được xây dựng trong những thị trấn như Sirkap và Sirsukh ở Taxila. Từ khu vực đó, một nền nghệ thuật điêu khắc thống nhất bắt nguồn từ trường phái Gandhara đã được thành hình . Ông nói nghệ thuật điêu khắc Gandhara đã chiếm lĩnh một vị trí nổi bật trong các viện bảo tàng của Anh, Pháp, Ðức, Hoa Kỳ, Nhật, Ðại Hàn, Ấn Ðộ, Trung Quốc, A Phú Hãn và trong nhiều bộ sưu tập tư nhân .

Tuy nhiên, biểu tượng của nghệ thuật Gandhara, tượng Ðức Phật Khổ Hạnh, thì đang ở tại Pakistan và được trưng bày trong viện bảo tàng Lahore.


'Gandhara Week 2006’ in Pakistan
APP, April 1, 2006
ISLAMABAD, Pakistan -- Pakistan is home to some of the world’s oldest archaeological and religious sites which can attract a large number of tourists, especially from Buddhist South East Asian states, Tourism Minister Dr GG Jamal said on Friday.

He said that the Tourism Ministry would hold ‘Gandhara Week’ from April 24 to boost tourism in the country. He said that the event was held last year as well and a large number of foreign tourists, including scholars, historians, archaeologists, journalists and writers, from all over the world visited Pakistan to participate in the event. He said that foolproof arrangements would be made to make the event a success. He said that the event was also an opportunity to project a positive image of the country abroad.

He said that the ministry would coordinate its efforts with the NWFP government because the tourists would visit historical sites in areas such as Swat, Takhtbai, Mardan and Peshawar. He said that Alexander of Macedonia had invaded the subcontinent in 326 BC and with him, the Greek cultural influence came to this part of the world.

He said that later, in the 2nd century BC, Buddhism was adopted as the state religion in the area that now includes Taxila, Swat and Charsaddah. He said that a unique culture was created due to the fusion of Buddhist and Greek cultures that flourished in the area for over 1,000 years and became an important centre for trade and learning.

Hundreds of Buddhist monasteries and stupas were built in towns such as Sirkap and Sirsukh in Taxila. It was from this area that a unique art of sculpture originated which is known as Gandhara art, he said. He said that Gandhara art sculptures occupied a prominent position in museums of England, France, Germany, USA, Japan, Korea, China, India and Afghanistan and in a number of private collections. However, the icon of Gandhara Art, the fasting Buddha, is in Pakistan and is on display in the Lahore Museum, he said.


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2499,0,0,1,0