<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 1 10, 2006

No. 0733 (Hạt Cát lược dịch)

Amavati sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu Phật Giáo thế giới.

Bản tin được đăng tải trên trang Web Business-Standard.com ngày 10 tháng 01, 2006.
Amaravathi, January 10- Tổng bộ trưởng thuộc tỉnh bang Andhra Pradesh, YS Rajasekhar Reddy, với bài diễn văn trong một cuộc họp báo tại đây hôm Thứ Hai đã nói rằng “Chính phủ tỉnh bang Andhra Pradesh sẽ không tiếc nỗ lực trong việc phát triển Amaravati trở thành một trung tâm nghiên cứu và du lịch Phật Giáo”.

Ông tổng trưởng đã đáp ứng sự diễn đạt xúc cảm của Ðức Lạt Lai Lạt Ma về tương lai rực rỡ của Amaravati, đặc biệt sau lễ hội quán đảnh Kalachakra, với lời phát biểu như trên.

Trả lời cho một câu hỏi, ông Tổng trưởng YSR nói rằng chính phủ không làm mất lòng chính phủ Trung Quốc bất cứ trong chiều hướng nào bởi việc nới rộng những gì đã được nhìn nhận trong một số phạm vi được coi là “quá giới hạn” trong sự hiếu khách đối với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn tu sĩ, Phật tử và người Tây Tạng.

Ông nói tiếp “Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã là một vị khách đáng kính của Chính Phủ Ấn Ðộ trong gần 5 thập niên. Trong cương vị lãnh đạo tỵ nạn, Ngài được đãi ngộ với sự hiếu khách. Ngài không phải là một đối thủ chính trị của TrungQuốc, mà chỉ là một vị lãnh đạo tôn giáo”.

Trước đó, trong bài diễn văn gửi đến khoảng 10,000 tu sĩ và hàng ngàn người tại hội trường lễ hội Kalachakra, ông tổng trưởng hy vọng rằng tỉnh bang sẽ hưởng được lợi lạc từ lễ hội quốc tế quán đảnh Kalachakra với linh chú được tụng niệm bởi cả một biển người tu sĩ sẽ khiến môi trường có thể dung nạp một năng lượng tích cực mang ảnh hưởng tốt đẹp đến cho quần chúng.

Ông nói thêm “Tỉnh bang tràn ngập vô số thánh tích Phật Giáo và đền thờ, kể cả cuộc khai quật gần đây tại Thotlakonda và Baavikonda, và có một tiềm lực phong phú cho việc thu hút du khách”

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, trong khi chúc phúc và tạ ân ông tổng trưởng trong việc hợp tác tổ chức lễ hội quán đảnh, đã bày tỏ một cách kín đáo rằng chính quyền tỉnh bang có đủ khả năng phát triển Amaravati trở thành một trung tâm quốc tế nghiên cứu Phật Giáo với ý nghĩa triết lý của Ngài Long Thọ.

------
Amaravati to be made intl Buddhist learning centre
Our Correspondent / Amaravathi January 10, 2006

Amaravathi, January 10-The state government will spare no effort in developing Amaravati as an international Buddhist learning and tourist centre, said Andhra Pradesh chief minister Y S Rajasekhar Reddy while addressing the media here on Monday.

The chief minister was responding to the sentiments expressed by the Tibetan spiritual leader the Dalai Lama for the glorious future of Amaravati, particularly after the Kalachakra festival.

Answering a question, YSR said the government was not displeasing the Chinese government in any way by extending what was considered in some circles as ‘excess’ hospitality to the Dalai Lama and thousands of monks, Buddhists and Tibetans.

“The Dalai Lama has been a revered guest of the Government of India for almost five decades. As a refugees’ leader, he is entitled to the hospitality. He is not a political adversary of the Chinese, but only a religious head.”

Earlier, addressing about 10,000 monks and thousands of people at the Kalachakra preaching site, Rajasekhar Reddy hoped that the state would benefit out of the international Kalachakra empowerment congregation as the holy mantras recited by a sea of monks would charge the environment with positive energy and do good to people.

“The state is full of innumerable Buddhist holy sites and shrines, including the recently excavated Thotlakonda and Baavikonda, and has a vast potential to attract world tourists,” he said.

The Dalai Lama, while blessing the chief minister and thanking him for the cooperation extended by the state in holding the tantrik meet, expressed confidence that the state administration was capable of developing Amaravati as an international learning centre of Buddhism with stress on Nagarjuna’s philosophy.

He said there were Tibetan settlements in Karnataka, which housed monastic universities exclusively on Nagarjuna’s Buddhism. Nagarjuna was called the second Buddha.

He stayed at Amaravati for a long time, learning, teaching and writing books. The Buddha taught Kalachakra for the first time at Amaravati 2,550 years ago, hence the town was the most sacred shrine for Buddhists the world over.

The Dalai Lama, who continued his discourse on Nagarjuna’s middle path on Monday, the fifth day of the Kalachakra festival, released, along with the chief minister, a special commemorative postal cover on Kalachakra-2006. V Sudhakar, postmaster general, Hyderabad, was present on the occasion.

The Dalai Lama also consecrated the Dhyana Buddha statue and opened the Buddhist Interpretation Centre. The chief minister unveiled Dr B R Ambedkar statue at Sattenapalli road junction and laid stone for a colony named after Kalachakra-2006.

http://www.business-standard.com/common/storypage.php?storyflag=y&leftnm=lmnu2&leftindx=2&lselect=1&chklogin=N&autono=211111
No. 0730 (Hạt Cát dịch)
Tượng Phật cổ trong chùa ở Lộc Uyển, Ấn Ðộ bị mất cắp

HT Correspondent
Bản tin được đăng tải trên trang Web www.hindustantimes.com ngày 9 tháng Giêng, 2006

Varanasi, January 9-Một băng trộm đạo đã đánh cắp một pho tượng Phật cổ bằng vàng trong chánh điện thuộc tu viện Mul Gandha Kuti ở Sarnath hôm tối chủ nhật. Vụ trộm được phát giác trong một thời gian ngắn hôm thứ hai. Sự kiện này khiến cho chư Tăng cũng như tín chúng và sinh viên cư ngụ chung quanh Sarnath bị rúng động.

Ðể thu thập chi tiết vụ trộm, nhân viên công lực đã lập tức đến hiện trường với đội quân khuyển và chuyên gia lấy dấu tay để điều tra sơ khởi nhưng không tìm được dấu tích gì về bọn trộm, tuy nhiên, cảnh sát cũng đã bắt giữ bốn kẻ bị tình nghi để thẩm vấn. Sarnath là nơi khai sinh Phật Giáo với bài pháp đầu tiên Ðức Phật đã thuyết giảng tại đây hơn 2,500 năm trước.

Phật tử và tín chúng trong nước cũng như trên thế giới thăm viếng chiêm bái nơi đây hằng ngày. Xá lợi tro và xá lợi răng Ðức Phật cũng được tôn trí trong một chiếc hộp kiên cố tại đây không thể bị mất cắp. Các bọn trộm đạo cũng đã đánh cắp một số hạt chuỗi giá trị và 3 kg cổ vật làm bằng bạc cùng với một pho tượng bằng vàng cao 8 inches là tặng phẩm của Tích Lan từ 35 năm về trước.

Chủ Tịch Hiệp Hội Hướng Dẫn Du Lịch được chính phủ đề bạt, ông Ashok Kumar Verma, nói rằng sự kiện thật đáng xấu hổ, nó làm tổn thương đức tin và cảm tình của Phật tử trên toàn thế giới. Ðó cũng là trách nhiệm của chính phủ cùng với Hội Ðại Bồ Ðề Ấn Ðộ trong việc bảo đảm an ninh cho Tu Viện Mul Gandha Kuti tại Sarnath.

Buddha statue stolen from Sarnath temple

HT Correspondent
Varanasi, January 9- A GANG of burglars stole an old gold statue of Lord Buddha from the main Buddhist temple situated on Mul Gandha Kuti Vihara campus in Sarnath on Sunday night. The theft came to light in the wee hours on Monday. This caused commotion amongst the devotees and Buddhist monks and students residing in Sarnath.

On getting information, the police officials got on to their toes and rushed to the spot with dog squad and finger print experts for the primary investigation but they could not find any clues about the thieves. However, police have taken four suspects in custody for interrogation. Sarnath is the birthplace of Buddhism where Lord Buddha had delivered his first sermon more than 2500 years back.

Buddhists and devotees across the country and world visit here daily to perform worship of Lord Buddha. The ashes of Buddha and his teeth are also placed in a box here but they could not be stolen. Thieves also stole some valuable beads and 3 kg silver items along with 8-inch high statue of gold gifted to the temple here by a devotee from Sri Lanka 35 years back.

The president of the government approved Tourists Guides Association Ashok Kumar Verma said it was shameful, hurting the faith and feelings of Buddhists throughout the world. It was also the duty of the government to ensure the security of Mul Gandha Kuti Vihara in Sarnath along with Maha Bodhi Society of India, he said.

http://www.hindustantimes.com/news/5922_1594733,0015002500000000.htm