<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 20, 2005

No. 0332( Như Trúc dịch)

Buddhism 'could ease unrest'

Bangkok Post, May 19, 2005


Image hosted by Photobucket.comHer Serene Highness Princess Siriwanwaree Mahidol presents alms to a Chinese monk at the opening of the Visakha Bucha celebrations at Buddha Monthon yesterday. — Chanat Katanyu


Bangkok/Nakhon Pathom (Thailand) ── Somdej Phra Buddhajarn yesterday inaugurated an international meeting of Buddhists by suggesting Buddhist teachings be used to ease unrest around the world.
The meeting, attended by more than 1,500 Buddhist monks and followers from 41 countries, is being held at Buddha Monthon's main auditorium in Nakhon Pathom and at the United Nations convention centre on Ratchadamnoen Nok Avenue until Sunday _ Visakha Bucha Day.

Somdej Phra Buddhajarn, who chairs a panel acting on behalf of the Supreme Patriarch, told the meeting that celebrating Visakha Bucha Day internationally was in line with the way the Lord Buddha wanted his teachings to bring peace and happiness to the world.

The meeting had also brought leading Buddhists of both the Theravada and Maha Nikaya sects together, he said.

''Thailand is in peace because of the Lord Buddha's teachings and all Thai monarchs' conformity to these teachings. I want to tell all Buddhists that the Thai monarch is a Buddhist like all of you and he has done everything in a wonderful way to support this religion, so Buddhism is stable all across Thailand with temples in every village and Thais living together peacefully. All of you, please help foster the Lord Buddha's teachings for the benefit of all those who live on earth amid unrest. The Lord Buddha's teachings will help relieve the unrest,'' Somdej Phra Buddhajarn said.

Phra Thepsophon, rector of Maha Chulalongkorn Ratchawithayalai Buddhist University, said the meeting would harmonise the work of Buddhist organisations and set up Buddhist networks, teach young people about Buddhism, decide how to better promote Buddhism and how to organise next year's Visakha Bucha celebrations to avoid conflicts among sects.

source: http://www.bangkokpost.com/News/19May2005_news17.php
No. 0331( Chánh Hạnh dịch)

Thái Lan hướng tới việc trở thành trung tâm Phật giáo thế giới.


BANGKOK (Thailand) -Bắt đầu từ con số khiêm nhường ở Nepal, Đạo Phật hiện nay đã lan rộng và trở thành một tôn giáo lớn mạnh ở Châu Á có khả năng lan rộng toàn cầu được Liên Hiệp Quốc thừa nhận và công bố Visakha Bucha, ngày mà Phật tử khắp nơi trên thế giới kính mừng Phật Đản, Thành Ðạo và Niết Bàn, là một ngày lễ quan trọng quốc tế.
Ngày nay, nếu chính phủ Thái thực hiện được đường lối họ chủ trương, chú trọng vào đạo Phật như là một sức mạnh toàn cầu, có thể khiến Thái Lan trở thành một trung tâm Phật giáo thế giới.

Ðược chọn lựa làm quốc gia chủ tọa lễ kỷ niệm Visakha Bucha trên toàn cầu năm nay, Thái lan hy vọng sẽ tăng số người ngoại quốc đến Thái Lan tầm cầu giáo pháp.

Nhằm phát triển quốc tế hóa tín ngưỡng của Thailan, một buổi họp tại Buddhamonthon, đã được tổ chức, để các vị lãnh đạo tín đồ Phật Giáo của cả hai tông phái truyền thống Mahayana và Theravada, từ 41 quốc gia, đến thảo luận các phương thức đạo Phật có thể thực hiện để mang lại lợi lạc cho xã hội và thế giới.

Những diễn giả trong buổi hội thảo bao gồm đại diện của Vua Sãi Thái Lan, viện trưởng Ðại Học Phật Giáo Thailan và các vị lãnh đạo Phật giáo từ Trung Quốc, Sri Lanka và Campuchia
Theo Tiến Sĩ Chakratham Thammasak, giám đốc văn phòng Phật giáo, Thailan bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ để trở thành trung tâm Phật giáo toàn cầu.
Một đất nước hòa bình so sánh với vài quốc gia Phật giáo láng giềng, Thailan kiêu hãnh là một vương quốc Phật giáo với Phật Pháp được ủng hộ và xúc tiến đẩy mạnh như một phần của chính sách quốc gia.
Tiến Sĩ Chakratham, cùng với chính phủ hy vọng rằng Thailan cố gắng trở thành trung tâm tín ngưỡng thế giới không phải chỉ mong thấy được sự gia tăng con số người nước ngoài đến vương quốc cho các hoạt động tôn giáo, mà còn đẩy mạnh niềm hãnh diện của công dân Thailan và khuyến khích thế hệ trẻ hoan hỷ đến với đạo Phật.

Thailand gears up to become world Buddhism centre

MCOT, (TNA), May 19, 2005

BANGKOK (Thailand) ── From its humble beginnings in Nepal, Buddhism has spread out to become the major religion of parts of Asia, and has won sufficient global recognition for the United Nations to declare Visakha Bucha, the day on which Buddhists celebrate the Buddha’s birth, enlightenment and death, a day of international importance.

But now, if the Thai government gets its way, the focus of Buddhism as a global force could shift towards Thailand as a world Buddhism centre.

Chosen to host this year’s global Visakha Bucha celebrations, Thailand is hoping that increasing numbers of foreigners will come to Thailand to undertake dharma study.

The increasing internationalisation of Thailand’s religious affairs was exemplified yesterday by a meeting of Buddhist leaders of both the Mahayana and Theravada traditions from 41 nations, who flocked to Buddhamonthon to discuss how Buddhism could be used to benefit society and the world.

Addressing the meeting were speakers, including a representative of the Supreme Patriarch, the dean of Thailand’s principal Buddhist university, and Buddhist leaders from China, Sri Lanka and Cambodia.

According to Dr. Chakratham Thammasak, director of the Bureau of Buddhism, Thailand is now fully prepared to become a global Buddhism centre.

A peaceful country in comparison with some of its Buddhist neighbours, Thailand can also boast a Buddhist monarch, while Buddhism is supported and promoted as part of government policy.

Dr. Chakratham, along with the government, hopes that Thailand’s bid to become a world religious centre will not only see increasing numbers of foreigners come to the kingdom for religious activities, but will also boost the pride of Thai citizens and encourage an interest in Buddhism among Thailand’s young people.

source: http://www.mcot.org/query.php?nid=38611