<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 9 08, 2005

No. 0518 (Hạt Cát dịch)
Hội Từ Tế và những nỗ lực cứu trợ Katrina tiếp theo.
Reliefweb, Sept 6, 2005

Bản tin được đăng trên trang Reliefweb, ngày 06 thánh 09, 2005
SAN DIMAS, Calif. (USA) -- Sau 40 giờ lái xe, Chiếc Xe Y Tế lưu động của tổ chức Phật Giáo Từ Tế đã đến Houston để giúp đỡ nạn nhân bão lụt Katrina hôm thứ Tư 07 tháng 09. Xe y tế lưu động này rời Los Angeles vào sáng sớm thứ Ba.

Hai tài xế tình nguyện viên Từ Tế đã thay phiên nhau điều khiển tay lái và chỉ dừng lại trong vài giờ để ngủ để có thể tới được Houston càng sớm càng tốt. Hai người này nói đó là cả một sự thách thức khi lái chiếc xe vận tải thiết bị y tế cao 12 bộ tức khoảng 3 mét trên xa lộ xuyên bang dài 1,500 miles từ Los Angeles đến Houston, bởi vì mỗi khi có một chiếc xe vận tải hạng nặng nào qua mặt thì có thể cảm nhận chiếc xe đang lắc lư bên cạnh nhau.

Một tuần sau khi cơn bão Katrina ập vào vịnh Mexico, nạn nhân vẫn tiếp tục đổ về Houston, lấp đầy trung tâm Astrodom và những trung tâm tạm cư khác. Nhu cầu y khoa và nha nha ở khu vực này rất lớn, vì vậy xe Y Tế Lưu Ðộng Từ Tế đến đã kịp thời đáp ứng phần nào như cầu. Xe Y Tế lưu động này được trang bị với hai trạm nha khoa, máy chụp quang tuyến và một số thiết bị khác. Ðiều hành xe Y Tế Lưu Ðộng Từ Tế là một nha sĩ và hai phụ tá, tình nguyện viên Từ Tế là những người thuộc Hiệp Hội Y Tế Từ Tế Quốc Tế rời Los Angeles hôm tối thứ Ba và đến Houston sáng thứ tư ngày 07 tháng 09, 2005. Cùng với nhóm tình nguyện viên Từ Tế Houston gồm một số bác sĩ và nha sĩ, cả đoàn y tế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chữa răng và chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân Katrina.

Chương trình cứu trợ thiên tai của Từ Tế bắt đầu hôm thứ Bảy 3 tháng 09 với sự thiết lập một bàn cứu trợ tại Beaumont Park, một nhà tạm trú cũng ở Beaumont, Texas. Beaumont cách văn phòng phía Nam Houston của Hội Từ Tế khoảng một giời rưỡi lái xe. Từ Tế đã trao tặng thẻ mua sắm đến khoảng 2,000 trong số 6,000 người tị nạn ở tại Beaumont. Thẻ này cho phép người tỵ nạn mua sắm thực phẩm, nước uống, áo quần và thuốc men cùng những vật dụng nhu yếu khác trong nếp sống hằng ngày.

Mặc dù dành cho một số nhu cầu thiết yếu căn bản như thức ăn, nước uống và thực phẩm dinh dưỡng trẻ con, thẻ mua sắm của Từ Tế còn giúp người tỵ nạn có thể mua những vật dụng cần thiết khác. Một người đàn ông nhận được thẻ trong cuối tuần qua trở lại nói cảm ơn hội Từ Tế bởi vì cuối cùng anh ta đã có thể mua được xà bông để giặt quần áo, một lưỡi dao để cạo bộ râu một tuần lễ dài của anh ta cùng với một cái bấm móng tay.

Tzu Chi mobile clinic arrives in Houston will provide dental and medical assistance to Katrina evacuees

Reliefweb, Sept 6, 2005

SAN DIMAS, Calif. (USA) -- After 40 hours of driving, the Tzu Chi Mobile Clinic finally arrived in Houston to help the evacuees of Hurricane Katrina. The mobile clinic left from the Buddhist Tzu Chi Free Clinic in the Los Angeles area, early Tuesday morning.

Two Tzu Chi volunteers who drove the vehicle took turns and stopped only to catch a few hours of sleep so that they can get to Houston as soon as possible. Tzu Chi volunteers said it was a challenge to drive the 12-foot tall mobile clinic on the interstate for 1,500 miles from Los Angeles to Houston because every time a large truck passed by, you could feel the vehicle sway side to side.

One week after Hurricane Katrina hit the Gulf Coast, evacuees continue to arrive in Houston, filling up the Astrodome and other evacuation centers. Medical and dental needs are great in this area, so the Tzu Chi Mobile Clinic arrived to give assistance. The mobile clinic is equipped with two dental stations, x-ray and sanitation capabilities. To help operate the mobile clinic, one dentist and two dental assistants, Tzu Chi volunteers who are part of the Tzu Chi International Medical Association (TIMA), left Los Angeles late Tuesday evening and arrived in Houston early this morning. Along with Houston's Tzu Chi volunteer doctors and dentists, the team is ready to provide dental and medical assistance to evacuees.

Tzu Chi's disaster assistance began on Sept. 3 as volunteers set up tables at the Beaumont Ford Park, a shelter in Beaumont, Texas. Beaumont is an hour and a half by car from Tzu Chi's Southern regional office in Houston. Tzu Chi has given gift cards to about 2,000 of the 6,000 evacuees staying in Beaumont, so far, 2,000 people have received Tzu Chi's gift cards. Volunteers also gave 30-minute pre-paid phone cards. Tzu Chi's emergency gift cards will allow families to buy daily necessities, food, water, clothing and prescription medicine.

Although there are some basic items such as food, water and baby formula, Tzu Chi's gift cards give people a chance to purchase what they really need. A man who received the gift card this weekend, came back to Tzu Chi volunteers to say "thank you" because he was finally able to buy detergent to wash his clothes, a razor for shaving his week-long beard and nail clippers.

Tzu Chi will continue distributing gift cards in Beaumont as long as there is a need. Elsewhere in the United States and in 22 countries around the world including Canada, Paraguay, Malaysia, Australia, and Singapore, Tzu Chi volunteers have begun raising funds to assist those affected by Hurricane Katrina.

To help those impacted by Hurricane Katrina, please write checks to Tzu Chi and mail to Tzu Chi Foundation, 1100 S. Valley Center Avenue, San Dimas, CA 91773. For more information, please call (909) 447-7799.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1652,0,0,1,0
No. 0516 (Hạt Cát dịch)

Tu sĩ Phật Giáo biến đổi niềm tin với chủ nghĩa tư bản

Bản tin đăng trên trang web Tân Hoa Net ngày 07 tháng 09, 2005
Shanghai, China- Trong giáo lý nhà Phật, làm ra tiền không phải là con đường đưa đến niết bàn, nhưng trên đà gia tăng trong vấn đề phá bỏ giới luật ở Trung Hoa, có lẽ nó sẽ là một sự biến đổi trong niềm tin. Ðây là một điều đáng buồn.

18 tu sĩ tại Thượng Hải đã ghi danh khóa học quản trị kinh doanh với hy vọng họ sẽ điều hành ngôi chùa của họ tốt hơn, phóng viên thông tấn Tân Hoa Xã đã báo cáo như trên.

“Xuyên qua chương trình này, chúng tôi muốn học hỏi xem thế giới thế tục được điều hành như thế nào”. Tân Hoa xã đã trích dẫn lời của Chang Chun, một tu sĩ Thiền Tông và là tổng quản lý của ngôi chùa chùa 100 năm tuổi Bích Ngọc của thành phố.

Ðại Học Giao Thông Trượng Hải vừa phát khởi một khóa học nửa năm về Quản Trị Kinh Doanh dành cho tu sĩ điều hành các ngôi chùa Phật Giáo.


Khóa học cống hiến các môn kinh tế căn bản và kế toán cũng như điều hành tự viện và triết học và thị trường sản phẩm tôn giáo.

Khóa học cũng đòi hỏi kiến thức đọc sách kể cả chiến lược thương lượng trong kinh doanh từ nhà binh pháp nổi tiếng Tôn Tử “Tôn Tử Binh Pháp”, quyển sách tiêu biểu trong hầu hết các lớp Quản Trị Kinh Doanh trên thế giới ngày nay.

Trung Quốc với khuynh hướng xa rời lý tưởng cộng sản và hướng về hình thức kinh tế thị trường, các nghiệp vụ thương mại về những nơi chốn thiêng liêng hoặc di tích tôn giáo đã trở thành hiện tượng phổ thông.

Một ví dụ hiển nhiên là ngôi chùa Thiếu Lâm 1,500 tuổi tại trung bộ tỉnh Hà Nam, nơi tràn ngập du khách, tu sĩ của tu viện và hành giả chỉ còn lại vài nơi yên tĩnh để thiền quán hoặc để luyện tập võ nghệ. AFP

Buddhist monks take a capitalist leap of faith
07 Sep 2005 16:54

Shanghai, China- In Buddhist teachings, making money is an unlikely path to nirvana, but in increasingly iconoclastic China it just may well be a leap of faith.

Taking a page from their Communist Party brethren, 18 monks in Shanghai have signed up for master of business administration (MBA) classes in hopes of better managing their temple, Xinhua news agency reported on Wednesday.

"Through this programme, we want to learn how the secular world is managed," Xinhua quoted Chang Chun, a Zen Buddhist monk and general manager of the city's century-old Jade Buddha Temple, as saying.

Shanghai's Jiaotong University has just launched a special half-year MBA course for monks running Buddhist temples.

The course offers basic economics and accounting as well as temple management and philosophy and religious product marketing.

Required reading also includes divining business negotiating tactics from China's most renowned military expert, Lao Tsu's work The Art of War, mandatory on almost any MBA course around the globe today.

As China has moved away from communist ideals and towards market-system reforms, commercialisation of sacred or religious sites has become common.

One egregious example is the 1 500-year-old Shaolin Temple in central Henan province, which is inundated by tourists.

The monastery's monks and practitioners have few places left for quiet contemplation or the rigorous practice of kung fu. -- AFP
http://www.mg.co.za/articledirect.aspx?area=&articleid=250309
No. 0515(Hạt Cát dịch)
Hội Từ Tế Phật Giáo và những nỗ lực cứu trợ nạn nhân bão lụt.
ReliefWeb, Sept 5, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Relief Web số ra ngày 05 tháng 09 , 2005
Texas, USA - Tổ chức Phật Giáo Từ Tế Ðài Loan đã khởi sự cung ứng nhu cầu cấp bách cho nạn nhân Katrina tại Texas với chương trình thành viên toàn thế giới bắt đầu quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ.

Hội Từ Tế đã chuyển giao 4 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ khẩn cấp cho nạn nhân được di tản từ New Orleans tới Beaumont, Houston và Dallas.

Vào hôm Chủ Nhật 04 tháng 09, ngày đầu tiên Hội Từ tế giúp đỡ trực tiếp đến nạn nhân, 710 người đã đến văn phòng cứu trợ thành lập trong trung tâm tị nạn ở Beaumont, cách năm giờ xe từ New Orleans.

Hội viên Từ Tế chào đón nạn nhân một cách ấm áp như người trong gia đình, không phải tị dân. Mỗi người được tặng một thẻ mua sắm trị giá $100.00 đô la tại cửa hàng bách hóa Wal-Mart, một thẻ gọi phone 30 phút và một bức tâm thư từ Sư Bà Chứng Nghiêm, người sáng lập hội Từ Tế.

Trong bức thư, Sư Bà Chứng Nghiêm diễn tả mối cảm thông về nỗi đau khổ của họ. Bà nói “Chúng tôi hy vọng rằng những phẩm vật mà chúng tôi gửi đến quý bạn cũng sẽ là một nguồn an ủi, hỗ trợ - cho quý bạn hiểu được rằng nó chuyên chở tình thương và những lời chúc tốt lành từ tất cả mọi người trên thế giới".

Nói với nạn nhân rằng “sống trên hành tinh này, chúng ta đều có liên hệ lẫn nhau”, Sư Bà bảo đảm rằng Từ Tế sẽ ở lại bên cạnh sát cánh giúp đỡ họ vượt qua tai họa và phục hồi đời sống.

Ngay sau khi cơn bão tàn khốc đánh ập vào New Orleans và các thành phố khác trong vùng vịnh Gulf, Sư Bà Chứng Nghiêm đã thúc giục hội viên trên toàn thế giới thành lập một quỹ cứu trợ. Bà nói “Những ai đang an toàn hãy mở rộng vòng tay xoa dịu những người đang đau khổ”.

Từ Tế đã thiết lập một văn phòng hợp tác cứu trợ tại Houston và đã huy động hàng trăm tình nguyện viên cho nỗ lực cứu trợ.

Hội Từ Tế đang gửi các bác sĩ tình nguyện liên kết với Hiệp Hội Y Tế Từ Tế Quốc Tế để cung ứng dịch vụ y tế miễn phí cho nạn nhân. Ba xe y tế lưu động của cơ sở Bệnh Xá Miễn Phí Los Angeles đang sẵn sàng trực chỉ Texas. Ðang trong vòng nghiên cứu là một dự án cung cấp bữa ăn nóng cho nạn nhân tại Dallas.

Trong suốt cuối tuần qua, hội viên Từ Tế tại hơn 12 quốc gia trên thế giới bắt đầu quyên góp tài chánh, kể cả Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Á Căn Ðình, Mã Lai Á, Nam Dương, Tích Lan, Phi Luật Tân, Pháp, Áo, Ðài Loan và Paraquay, một quốc gia láng giềng của Á Căn Ðình thuộc Nam Mỹ Châu.

Tại Gia Nã Ðại, hội viên Từ Tế ở Vancouver đã quyên góp tài chánh tại buổi Lễ Hội Văn Hóa Ðài Loan được tổ chức hằng năm của thành phố. Trrong buổi lễ, Thị Trưởng Vancouver, Larry Campbell chính thức tuyên bố ngày 04 tháng 09 là “ Ngày Từ Tế” của thành phố.

Bên cạnh việc đóng góp tài chánh, ông thị trưởng còn ăn vận đồng phục tình nguyện viên, mang thùng công đức đến tận nơi kêu gọi mọi người đóng góp. Hội viên Từ Tế tại Gia Nã Ðại trước nay đã chuyển giao một triệu Mỹ Kim cho nỗ lực cứu trợ.

Tzu Chi provides assistance to hurricane evacuees

ReliefWeb, Sept 5, 2005

Texas, USA -- The Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation has begun providing emergency assistance to Hurricane Katrina evacuees in Texas, as Tzu Chi members across the world started to raise funds for the relief efforts.

Tzu Chi has committed US$4 million for emergency help to the victims who have been evacuated from New Orleans to Beaumont, Houston and Dallas.

On Sept. 4, the first day of Tzu Chi's providing direct aid to the victims, 710 evacuees visited the Tzu Chi relief office set up inside the refugee reception center in Beaumont, which is about five hours by car from New Orleans.

Tzu Chi members greeted the evacuees warmly, as if they were family, not refugees. Each evacuee was given a US$100 Wal-Mart shopping card, a 30-minute telephone card and a letter from Dharma Master Cheng Yen, founder of Tzu Chi.

In the letter, Master Cheng Yen expressed heartfelt sympathy for their suffering. She said, "We hope the aid that we give can also be a source of comfort and support to you -- knowing that it contains the love and good wishes of people around the world."

Telling the victims that "living on this planet, we are all connected to one another," the Master assured the victims that Tzu Chi will remain by their side to help them overcome this disaster and rebuild their lives.

Soon after the devastating hurricane struck New Orleans and other Gulf Coast cities, Master Cheng Yen urged Tzu Chi members across the world to launch a fundraising drive. "Those who are safe should reach out to those who are suffering," she said.

Tzu Chi has set up a relief coordination office in Houston and has mobilized hundreds of volunteers for the relief effort.

Tzu Chi is sending its volunteer doctors affiliated with the Tzu Chi International Medical Association (TIMA) to provide free medical services to the evacuees. Three roving medical vehicles of the Los Angeles-based Tzu Chi Free Clinic are ready to leave for Texas. Under consideration is the plan to provide hot meals for evacuees in Dallas.

During the weekend, Tzu Chi members in more than a dozen countries started to raise funds, including the United States, Canada, Argentina, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, the Philippines, France, Austria, Paraguay, and Taiwan.

In Canada, Tzu Chi members in Vancouver raised funds at the city's annual Taiwanese Culture Festival. At the event, Vancouver Mayor Larry Campbell officially proclaimed Sept. 4 as "Tzu Chi Day" of the city.

Besides donating money, the mayor even wore Tzu Chi's volunteer vest and carried a donation box to solicit donations. The Tzu Chi members in Canada have so far committed US$1 million for relief efforts.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1645,0,0,1,0