<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 17, 2005

No. 170

Một Cuộc Sống phiêu lưu ky` thú tại Sugarbush


Tháng 03, ngày 16, 2005

Warren, Vermont -- Mầu trắng là mầu của hy vọng, theo y' của Ann Taylor. Khi người huấn luyện ngành chỉnh hi`nh và trợt tuyết 53 tuổi đã được chuẩn đoán bị bịnh ung thư ngực loại di căn vào năm 1994. Bà ta khám phá ra một cách để chống trọi lại căn bịnh bằng cách tiếp tục trợt tuyết trên những ngọn núi chung quanh thành phố Salt Lake.

"Tôi tiếp tục trợt tuyết," bà Taylor đã nói như vậy, hiện thời bà đang sống trong thành phố Burlington và là một người huấn luyện viên tại Sugarbush. " Trợt tuyết thi` mang lại một kinh nghiệm vui sướng, tôi gọi là một môn thể thao thích thú."

Kinh nghiệm của Taylor trong sự chống lại căn bịnh là dùng niềm vui trong sự trợt tuyết để đánh đuổi những phiền muộn sự khủng khoảng đến từ sự chuẩn đoán căn bịnh của bà ta "Cuộc sống phiêu lưu" vào cuối tuần sẽ được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ Nhật này tại Sugarbush Resort.

Trọn hai ngày sẽ được dành cho những ai bị chứng bịnh ung thư và đó là một cuối tuần dành trọn cho cuộc vui, phiêu lưu, chia sẻ, thương yêu và giúp đỡ. Cuộc vui sẽ bao gồm trợt tuyết, trợt tuyết với tấm ván, trợt tuyết bằng giầy và khóa hành thiền được hướng dẫn bởi vị Tăng sĩ Shambhala người Tây Tạng.

Và cũng có khóa huấn luyện viên từ một nhân vật nổi tiếng trên thế giới phiêu lưu trợt tuyết John Egan.

"Nó thi` cho phép một sự tiến triển; đó là cái gi` về cuối tuần" Taylor giải thích về cuộc sống phiêu lưu. " Chúng tôi dùng núi như là phép ẩn dụ cho sự sợ hãi, ti`m kiếm sự vui, sự cảm xúc mạnh mẽ, và khám phá cái lực chữa bịnh của thiên nhiên."

Chương tri`nh "Phiêu lưu trong cuộc sống" sẽ bắt đầu vào buổi tối thứ Sáu với sự tiếp đón tại khách sạn Sugarbush cho đến tối Chủ Nhật. Chi phí bao gồm chỗ nghỉ ngơi, dụng cụ trợt tuyết, và huấn luyện viên là 399 Dollars.

(Minh Hạnh dịch )

Adventures in Living at Sugarbush

March 16, 2005 - 4:14 PMBy AlpineZone News

WARREN, Vermont — The color of hope is white, according to Ann Taylor. When the 53-year-old physical therapist and ski instructor was diagnosed with metastatic breast cancer in 1994 she discovered one way to fight the disease was to continue skiing the mountains surrounding her Salt Lake City home.

"I just continued skiing," said Taylor who now lives in Burlington and is a ski instructor at Sugarbush. (Skiing) is such a joyful experience; I call it fun therapy." Taylor's experience fighting the disease using skiing as a way to overcome the depression that comes with the diagnosis is the crux of her "Adventures in Living" weekend being held this Saturday and Sunday at Sugarbush Resort. The two-day event is open to all who have been touched by cancer and is a weekend devoted to fun, adventure, sharing, love and support. It includes skiing, snowboarding, snowshoeing and meditation sessions lead by a Shambhala Tibetan Buddhist. There will also be coaching sessions from world-renowned adventure skier John Egan. "It's that empowerment process; that's what the weekend is about," says Taylor about Adventures in Living. "We use the mountain as a metaphor for overcoming fear, finding our joys and passions, and discovering the healing power of the outdoors." The Adventures in Living weekend kicks-off this Friday night with a welcome reception at the Sugarbush Inn and runs through Sunday evening. The cost for the entire weekend, including lodging, lifts and coaching, is $399. Call 800_53_SUGAR to reserve a space.
http://news.alpinezone.com/3767/


No. 0169
Phật tử tu tập tùy theo văn hoá địa phương

Viết bởi Rick Cousins.,Published March 05, 2005

Theo truyền thống đạo Phật thi` sự tu tập tại các quốc gia Á Châu được giảng dậy rằng đó là con đường thoát khổ, có sự đau khổ khi những dục vọng khởi lên, và đau khổ hết khi dục vọng chấm dứt.

Để chấm dứt sự đau khổ là mục tiêu cần phải đạt đến. Sự thực hành bát chánh đạo, nghĩ chân chánh và thực hành chân chánh (chánh kiến) là bước thứ nhất trong bát chánh đạo.

Làm việc thiện và thực tập thiền tuệ để bồi đắp thiện nghiệp cho đời sống kế tiếp của mỗi cá nhân, mục tiêu cuối cùng là tự dập tắt và đạt tới cõi niết bàn.

Không giống như những tôn giáo Tây phương, trong Đạo Phật không có chúa, không có thiên đàng và không địa ngục. Đức Phật thi` không là Đức Trời, nhưng là người đã "Giác Ngộ", đó là người đạt được trạng thái tâm định xuyên qua thiền định. Và mặc dầu có những thần thánh siêu việt đã được hi`nh dung bởi những thần tượng, họ không phán xét xử nhân loại, nhưng đôi khi đã hiển lộ chức năng như Đức Chúa Trời cổ xưa LaMã, và có những hi`nh thù giống con người, cũng có những suy tư và lo`ng ham muốn, và họ đã tạo được lo`ng tin cho những Phật tử theo đó làm lời gương mẫu hay điểm ly' tưởng. Những người đó thi` rất nhiều chung quanh chúng ta.

Nhưng một nhóm nhỏ những người phụ nữ đã tụ họp lại tại nhà của Bonnie Carter, Hightway 96 trong thành phố League là một nhóm khác của tôn giáo to lớn này.

“Mục tiêu của chúng tôi thi` giống nhau, nhưng đường lối tu thi` khác," Carter giải thích. "Những người tới đây thi` có nhiều niềm vui trong sự yêu thương, cởi mở và có lo`ng từ mẫn."

Bà tóm tắt sự đồng nhất giữa các phái Diamond Way thiền Zen và những trường phái Phật giáo bằng cách kể truyện. Trong câu truyện của bà ta, một con cọp xuất hiện làm cho mọi người lo sợ. "Đó là một con cọp nguy hiểm có thể làm tai hại cho xóm làng, một số người muốn giết nó, một số người muốn bắt nó." bà ta nói rằng; có nghĩa là mi`nh loại trừ những lo sợ đó là con đường những người Phật tử chọn. Nhưng trong nhóm Diamond Way,"Chúng tôi cưỡi con cọp." Đó là phải vượt qua sự sợ hãi.

Đêm họp mặt đầu tiên được bắt đầu phương thức dễ dàng với chuỗi hạt. Hai người phụ nữ trước kia theo đạo Catholic, đã học cầu nguyện như người Phật tử lần chuỗi hạt đeo cổ theo kiểu xưa. "Tôi đã tham khảo trong nhiều tôn giáo, nhưng tôi đã luôn luôn không hứng thú khi tôi hỏi tới chuyện đầu thai." Margie Perkins giải thích. "Đạo Phật là tôn giáo tôi được biết khi tôi trưởng thành." Bà ta đã nhớ lại thời gian bà là đứa trẻ ba tuổi sống tại Columbia.

"Tôi đã đi ti`m những sự khác biệt cho tâm hồn." Tôi lớn lên trong nhà thờ và trường học của Catholic, nhưng tôi nhận thấy rằng Đức Trời không có thể phán xét bạn về việc bạn đã làm." Patricia Holdaway nói như vậy. Sau khi ti`m kiếm trên mạng, bà ta đã kiếm ra nơi họp tại nhà Carter. Bà là người có 6 tháng kinh nghiệm thự tập với nhóm này. Hội Diamond Way con đường tu tập là không đi tới tự diệt để dẫn tới Niết Bàn. "Không có Đức Trời phán xét hay xử phạt" Carter đã nói như vậy. "Chúng tôi tin tưởng rằng không có nguyên do từ bên ngoài: Chúng ta tạo ra tương lai của chúng ta."

Theo truyền thống của Đạo Phật câu trả lời về sự đau khổ và những bất hạnh khác với những điều của tôn giáo Tây phương.

"Đạo Phật tại các quốc gia Á Châu nhi`n sự truyền đạo của đạo Tin lành qua những sách vở và qua y học và họ thi` đã rất chú y' tới. Nó nói nên rằng cứ một người Tây phương chuyển sang đạo Phật thi` có thể có 5 người Á Châu chuyển qua đạo Tin Lành.

Bản dịch của Minh Hạnh

Local Buddhist group takes different path

By Rick Cousins Correspondent Published March 5, 2005

Traditional Buddhism as practiced throughout Asia teaches that suffering exists, that this suffering arises from desiring things and that suffering ceases when the desire ceases.Freedom from suffering becomes the proximate goal. Practicing the Eightfold Path, which directs right thinking and action, is the first step along that path.Good works and meditation can build individual karma throughout successive reincarnations toward the eventual goal of self-extinction, or nirvana. Unlike most Western religions, in Buddhism there is no God, no heaven and no hell. Buddha is not viewed as a god, but a man who had ‘awakened,’ that is, one who obtained a state of mental potential through meditation. And although there are supernatural beings who are symbolized by idols, they do not judge humans, but are sometimes portrayed as functioning more like ancient Roman gods as reflections of various human traits and appetites whereas other Buddhists take them as pointers or ideals.It’s a lot to wrap your mind around. But the small group of women gathered in Bonnie Carter’s house just off state Highway 96 in League City on Tuesday night is from a different branch of this massive religion.“Our goal is the same, but our path is different,” Carter explained. “The people who come here are more fun-loving, outgoing, exuberant and compassionate.” She sums up uniqueness of the Diamond Way versus Zen and other schools of Buddhism by telling a story. In her tale, a tiger stands in for the entire range of human emotions.“If a dangerous tiger threatens a village, some would kill the tiger and some would cage it,” she said, meaning that eliminating emotion or stoically restricting it are the paths chosen by most Buddhists. But in the Diamond Way, “We ride the tiger.” Ideally, this means using their emotional responses to facilitate the path to enlightenment. The night’s meeting begins simply with beading. The two formerly Catholic women who were there were learning to make Buddhist prayer bead necklaces according to an ancient pattern.“I had looked into many religions, but I was always turned off when I asked about reincarnation,” explained Margie Perkins. “This is the closest to what I grew up knowing.” She has remembered a past life since she was a 3-year-old child in Columbia.“I’d been looking for a different way of doing things spiritually. I was brought up in a Catholic church and school, but I felt that there could not be a God who would punish you for things that you do,” said Patricia Holdaway. After searching the Internet, she found the meetings at Carter’s house. She is on a six-month trial experience with the movement.The Diamond Way path also does not hold to an end in the self-extinction of universal union called nirvana. “There is no judging or punishing God,” Carter said. “We believe that there is no external cause: We create our own future.”Traditional Buddhist responses to suffering and disaster differ from those of Western religions. Carter observed: “The Buddhists in Asia see the Christian missionaries coming over with books and medicine and they are very impressed with that. It is said that for every person in the West who coverts to Buddhism, there are probably five people in Asia who covert to Christianity.”
http://galvestondailynews.com/story.lasso?ewcd=a1f519fc418cb1f4
No.0168

Cộng đồng Phật tử tại Silkkim tổ chức một buổi cầu nguyện cho thế giới hoà bình


New Keral, India - March 13, 2005

(India News): Gangtok, Cộng đồng Phật tử Sikkim đã làm một việc nổi bật là tổ chức một buổi cầu nguyện cho thế giới hoà bình tại một tu viện mới xây trong tỉnh Gangtok vào cuối tuần này.

Ngài Tulku Sang-ngag Rinpoche là người chủ tri` buổi lễ theo nghi thức truyền thống. Buổi lễ sẽ bao gồm việc xây tháp, bói toán, bói đất và những môn thuốc của người Tây Tạng

"Buổi lễ cầu nguyện này được tổ chức cho sự thọ mạng lâu dài của nhân loại. Nó không chỉ dành riêng cho cộng đồng chúng tôi mà cho tất cả nhân loại. Cầu nguyện để mang lại sự tốt đẹp cho một thời đại mà bạo động và ô nhiễm môi sinh đang đe dọa toàn cầu. Chúng tôi cầu nguyện cho những điều đó." Karma Namgyal, vị phó chủ tịch của cộng đồng Phật tử Sikkim đã nói như vậy.

Phật giáo Sikkim có mối quan hệ mật thiết với Phật Giáo Tây Tạng, vốn được chia ra thành phái mũ đỏ và mũ vàng. Phái mũ đỏ bao gồm Nyingma, Kargyu và Sakya, còn phái mũ vàng thì của Gelugapa.

Các môn phái này khác nhau ở những nghi thức truyền thống và sự cầu nguyện, kỷ luật của tu viện và người sáng lập môn phái. Tuy nhiên sự khác biệt không rõ ràng lắm, vì nghi thức của môn phái này cũng hơi giống với nghi thức của môn phái khác.

Những tu viện và những toà nhà trong Sikkim thì được trang trí đặc biệt với những dấu hiệu và những biểu tượng đặc biệt. Những biểu tượng này được vẽ trên tường hoặc trên những bức Tankas. Những bức hoạ này mô tả cuộc đời của Đức Phật và các vị thánh tăng Tây Tạng, vòng luân hồi hay là những vị chư thiên được bao quanh bởi những vị chư thiên nhỏ hơn.
KhánhVăn-Minh Hạnh Lược Dịch, Sư cô Liễu Pháp Hiệu Đính
.


Sikkim's Buddhist community holds prayer for world peace

ANI, March 13, 2005

Gangtok, Sikkim (India) -- Sikkim's predominant Buddhist community held an auspicious ceremony prayer for world peace in a newly build monastery in Gangtok over the weekend.
The prayer was led by Tulku sang- ngag Rinpoche who is recognized as the Dzogchen master and a master of Buddhist ritual art as well. This includes stupa construction, divination, geomancy and Tibetan medicine.
" This prayer is being held for long life of humanity. This is not isolated to our society but it is for all the human beings. For the well being of today's era of violence and unpleasant environment, we are holding this prayer," said Karma Namgyal (Vice President) of Sikkim Buddhist Association.
Buddhism in Sikkim has strong links to the Buddhism practiced by Tibetans, which is divided into the "Red" and "Yellow" sects. The Red sect comprises of the Nyingma, Kargyu and Sakya lineages and the Yellow sect consists of the Gelugapa lineage.
The sects and lineages are differentiated from each other by the rituals and prayers performed, the monastic discipline promoted and who is the founder of a particular sect or lineage. However, the differences tend to blur with rituals of one lineage do overlap with the other.
Monastries and many buildings in Sikkim are richly decorated with symbols and icons. These symbols are painted or embossed on the walls or on Tankas. These paintings may depict the life of Buddha or some Tibetan saint, the Wheel of of Life or a diety surrounded by lesser deities.
The original inhabitants of Sikkim are said to be Lepchas. They existed much before the Bhutias and Nepalese migrated to the state. Before adopting Buddhism or Christianity as their religion, the earliest Lepcha settlers were believers in the bone faith or mune faith. This faith was basically based on spirits, good and bad.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,882,0,0,1,0
No.0167

Lãnh tụ phụ nữ Phật giáo nhận giải thưởng

The Rising Nepal, March 15, 2005


<<>>Stela Tamang

KATHMANDU, Nepal--- 20 vị lãnh tụ phụ nữ Phật giáo, bao gồm bà Stela Tarmang từ Nepal được trao tặng “ giải thưởng phụ nữ Phật giáo” nhân dịp kỷ niệm lần thứ 95 hội phụ nữ thế giới liên họp vào ngày 7 tháng 3 ở Thái Lan, nhằm ca tụng sự đóng góp để phụng sự hòa bình thế giới.

Giải thưởng được trao tặng cho bà Stela Tarmang để tuyên dương công sức phục vụ hòa bình và công bằng trong vùng cũng như trên thế giới. Bà Tamang, người đã sáng lập trường học Bhrikuti Madhyamik Vidyalaya, rất nhiệt tình bênh vực quyền lợi phụ nữ và trẻ em, tung tâm AKDC (Alternative Knowledge and Development Centre) đưa ra lời nhận định trên.

Bà Stela phát biểu trong buổi họp rằng tương lai của nhân loại phần lớn sẽ tùy thuộc vào phẩm chất nền giáo dục mà họ nhận được.

Bà nói thêm, nền giáo dục hiện nay không xem trọng vấn đề đạo đức, và điều này phải được thay đổi.

Đối với sự khủng hoảng thế giới hiện nay, vai trò phụ nữ rất quan trọng vì họ có khả năng để thay đổi những tư tưởng xấu thành tư tưởng tốt, bà đã nói như thế.
Khánh văn lược dịch


Buddhist women leaders awarded

The Rising Nepal, March 15, 2005
KATHMANDU, Nepal -- Twenty Buddhist women leaders including Stela Tamang from Nepal have been awarded with the ‘Outstanding Women in Buddhism Award’ on the occasion of the 95th ‘United Nations International Women’s Day’ on March 7 at a programme in Bangkok for their contribution to world peace.
The award was presented to Tamang for her contribution to peace and justice at the national and international level. Tamang, the founder principal of Bhrikuti Madhyamik Vidyalaya has been actively involved in the empowerment of women and children, a press statement of Alternative Knowledge and Development Centre (AKDC) said.
Speaking at the programme Stela Tamang said that the future of the human beings hinges largely on the type and quality of education they receive.
But, it is necessary to redefine the present education system where the human values and norms have been neglected, she told the programme.
The role of women was important in the present time of crisis in the world because they had the capacity to translate the negative thinking into positive, she said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,895,0,0,1,0
No. 0166
Chuẩn bị tái thiết chùa chiền ở Phangnga

Bangkok Post Wednesday 16 March 2005

Phangnga - Cần ít nhất là hai tháng nữa cho việc tẩy uế và tân trang hai ngôi chùa Wat Bang Muang và Wat Yanyao tại vùng Takua Pa, Phangnga, nơi mà trước nay đã dùng làm nhà xác và trung tâm nhận diện nạn nhân Tsunami kể từ cuối tháng 12, 2004

Pol Gen Nopadol Somboonsub, Giám Đốc đặc trách trung tâm nhận dạng nạn nhân Tsunami Thái Lan ngày hôm qua đã nói rằng phần tử thi còn lại sẽ được di chuyển tới nhà xác ở Bang Maruan cũng trong khu vực này trước khi hai ngôi chùa được tu bổ lại để cho dân chúng có thể lui tới lễ bái.

Lớp đất trên mặt ở hai ngôi chùa này sẽ được đào xới sâu ít nhất là 30 cm (khoảng 3 tấc) và di chuyển đi nơi khác bởi vì lớp đất này đã bị thấm dung dịch chảy ra từ các tử thi hằng tháng trời. Lớp đất từ nơi khác sẽ được chở đến để lấp lại. Công cuộc tẩy uế tại hai ngôi chùa được bao gồm cả việc thay thế lớp gạch nơi đã chất chứa tử thi.

Công cuộc nhận dạng tử thi còn lại tại nhà xác sẽ phải mất ít nhất là một năm vì khó khăn kỹ thuật và những trở ngại khác, kể cả việc thử nghiệm DNA. Một vài quốc gia Âu Châu đã tình nguyện cung cấp chuyên viên và thiết bị tới Thái Lan đễ hỗ trợ cho việc nhận dạng.

Sư Phra Tunya Suthajitto chùa Wat Yanyao nói rằng 10 tăng sĩ thường trực đã trở lại chùa, và khuôn viên chất chứa tử thi sẽ được tân trang hoàn toàn với hy vọng bộ mặt mới mẻ sẽ thu hút trở lại đồ chúng đến cầu siêu từng bị ma quái làm cho sợ hãi.

Sư Phra Sunan Yantasilo of Wat Bang Muang nói rằng ngôi chùa này chỉ bị hư hại một giếng phun vì dung dịch tử thi thấm vào khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Một buổi Lễ Cầu Siêu sẽ được tổ chức tại cả hai ngôi chùa đầu tháng tới trước khi công cuộc tân trang khởi sự. Tỉnh trưởng Phangnga, ông Anuwat Metheevibulwuth sẽ thỉnh cầu ngân sách Bộ Nội Vụ hai tới ba triệu baht cho phí tổn của công trình tái tạo này.
( Như Như dịch)Plan prepared to restore Phangnga temples

Bangkok Post Wednesday 16 March 2005
ACHADTAYA CHUENNIRAN

Phangnga _ At least two months will be needed to clean up and renovate the Wat Bang Muang and Wat Yanyao temples in Takua Pa district of Phangnga which had served as morgues and body identification centres for tsunami victims since the end of December.

Pol Gen Nopadol Somboonsub, deputy director of the Thai Tsunami Victims Identification centre, said yesterday that the remainder of the corpses would be transferred to the Bang Maruan morgue in the same district before the two temples receive a facelift and the locals can again use the temples for religious functions.

The soil surface at both temples would be removed to the depth of 30cm because the temple grounds were soaked with lymph fluid from corpses for months. The surface will then be refilled with earth from elsewhere. The clean-up at both the temples would include the replacement of floor tiles where the corpses were kept.

The job of identifying the remaining corpses at the morgue should take at least a year due to technical and other problems, including DNA contamination. Some European countries have offered to deploy staff and equipment in Thailand to assist with the identification.Phra Tunya Suthajitto of Wat Yanyao said 10 resident monks had returned to the temple and that the pavilions where corpses were kept would be completely renovated in the hope that the new look would draw back merit makers who were afraid of ghosts.

Phra Sunan Yantasilo of Wat Bang Muang said the temple had lost its one and only artesian well because lymph fluid had seaped into it and contaminated the water. Merit-making ceremonies will be held at both temples early next month before the renovation work begins. Phangnga governor Anuwat Metheevibulwuth will seek two or three million baht from the Interior Ministry for the restoration work.
No.0165
VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Theo tờ The Indian Express, ngày 13 tháng 3 từ New Delhi,

New Delhi và Bắc Kinh đang rất quan tâm đến chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo để cải thiện quan hệ song phương. Thay vì phá hoại cuộc viếng thăm này, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại quyết định tạo điều kiện cho Ấn Độ và Trung Quốc gặp gỡ một cách dễ dàng hơn vào tháng tới.Vào ngày thứ năm vừa qua, trong một bài phát biểu nhân kỷ niệm lần thứ 45 ngày Tây Tạng nổi dậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ thiện chí chính trị của mình đối với Trung Quốc. Ngài còn đi xa hơn bằng cách khẳng định rằng ngài không đòi hỏi sự độc lập của Tây Tạng từ Trung Quốc nữa.Ngài cũng tuyên bố rằng ngài không đòi hỏi một vai trò chính trị nào cho chính bản thân ngài hay cho thể chế của ngài ở Tây Tạng nếu có một sự dàn xếp thoả mãn giữa hai bên về tương lai của khu vực được thực hiện ở Bắc Kinh. Không rõ thiện chí của ngài có ảnh hưởng trực tiếp nào đến cuộc hội đàm hiện nay giữa Trung Quốc và Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không. Nhưng thiện chí này đã tạo nên một môi trường chính trị tốt cho cuộc viếng thăm của thủ tướng Ôn.Mối quan hệ hay thay đổi bất thường của Trung Quốc và Ấn Độ từ những năm 40 đến nay cũng gắn liền với cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài luôn hiện diện trong nhũng lúc có những sự căng thẳng trong môi quan hệ của hai nước. Ngài là người duy nhất còn sống trong số những người quan trọng thời bấy giờ như thủ tướng Nehru và thủ tướng Chu Ân Lai, những người đã cố gắng vô vọng trong việc tìm cách dàn xếp hoà bình cho vấn đề Tây Tạng. Mặc dầu cả hai bên đều không công khai thừa nhận, nhưng New Delhi và Bắc Kinh đều biết rằng họ không thể cải thiện quan hệ song phương nếu không được sự ủng hộ của Đức Đạt Lai Lạt Ma về mặt chính trị. Vì vậy mà hiện nay cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều đang thở phào nhẹ nhõm vì ngài đã bày tỏ thái độ chính trị hết sức mềm dẻo của ngài trong sự cam kết với Trung Quốc. Một thái độ cứng rắn hơn sẽ làm hỏng những cố gắng hiện nay trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ để đặt ra những nguyên tắc mới nhằm giải quyết những tranh chấp về biên giới đã kéo dài lâu nay. Sự tranh chấp này liên quan đến biên giới giữa Tây Tạng và các vùng giáp ranh của Ấn Độ. Cầm con dao hai lưỡi, Đức Đạt Lai Lạt Ma là thành viên thứ ba trong việc giải quyết vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Tây Tạng mặc dù vai trò của ngài không hề được nhắc đến. Và ngài đã hành động với tinh thần trách nhiệm rất cao. Chỉ cần ngài nói rằng sự nhượng bộ biên giới đang được thảo luận là xâm phạm quyền lợi của Tây Tạng thì thì cả Bắc Kinh lẫn New Delhi đều gặp khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp biên giới này.Người dân Tây Tạng mong muốn có được sự giải quyết cho những vấn đề của chính họ song song với những dàn xếp của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc tranh chấp biên giới. Do đó, Ấn Độ có đủ lý do để thúc đẩy cuộc đàm phán hiện nay giữa Tây Tạng và Bắc Kinh, và Trung Quốc cũng có một cơ hội dựa vào những sự nhượng bộ chính trị gần đây của Đức Dạt Lai Lạt ma.
Liễu Pháp lược dịch


Importance of being Dalai Lama

Never publicly acknowledged, but Beijing and Delhi know ties can’t go ahead without his political blessings

NEW DELHI, MARCH 13: If there is one man who can spoil the big party New Delhi and Beijing are planning next month—Chinese Premier Wen Jiabao will be here mid-April—he is the Dalai Lama, the revered leader of the Tibetan people, long exiled in India.
New Delhi and Beijing are attaching great importance to Wen’s visit in terms of transformation in bilateral relations. Instead of wrecking the party, the Dalai Lama has consciously chosen to make it easier for India and China to celebrate next month.

On Thursday in Dharamsala, during a speech marking the 45th anniversary of the Tibetan uprising, the Dalai Lama offered a big political gesture to Beijing. He went further than before in affirming that he is not seeking independence from China.
He also declared he seeks no political role for himself or for the institution of the Dalai Lama in Tibet after a mutually satisfactory agreement on the future of the region is worked out with Beijing. It is not clear whether his gesture will have an immediate impact on the current dialogue between China and the Dalai Lama. But it has created the right political ambience for Wen’s visit.
The turbulent history of Sino-Indian relations since the late 1940s is also the life story of the Dalai Lama. He was present at the creation of the key problems in Sino-Indian relations. He is the only one alive among the cast of characters like Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai who struggled in vain to construct a peaceful settlement on Tibet.
While neither side might publicly acknowledge it, both New Delhi and Beijing know they cannot make progress in bilateral relations without the Dalai Lama’s political blessings. For the moment, India and China should be relieved that he has signalled greater political flexibility in his engagement with China.
A harder line would have soured the current attempt to transform Sino-Indian relations by defining a new set of principles to resolve the long-standing boundary dispute.
And this dispute is, in fact, about the boundary between Tibet and the adjacent regions in India. Holding a double-edged sword, the Dalai Lama is the undeclared third party at the Sino-Indian boundary talks. Yet, he has acted with great responsibility. If the Dalai Lama merely whispers that the territorial concessions being discussed are against the interests of Tibet, Beijing and New Delhi will both find it hard to sell a deal on the boundary at home.
This is particularly true of Tawang in Arunachal where China wants major territorial adjustments. It is not merely Beijing that has claims on Tawang, Lhasa has always held Tawang belongs to Tibet. Any principle mutually acceptable to New Delhi and Beijing leading to a settlement on Tawang will need to be endorsed by the Dalai Lama in some form. India and China will need all the wisdom of the Dalai Lama in crafting creative solutions to the Tawang question.
The Tibetans would certainly want to see the resolution of their own political dispute with China in tandem with the settlement of the Sino-Indian boundary dispute. India, then, has every reason to encourage the current dialogue between Tibet and Beijing, and China an opportunity to build on the Dalai Lama’s latest political concessions.

http://www.indianexpress.com/full_story.php?content_id=66432
No.0164
Người Phật Tữ thật sự hạnh phúc và an lạc hơn trong cuộc sống

<<>>Buddhism may be good for your mental health

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng họ có đủ chứng cớ đễ chứng tõ rằng Những phật tữ thật sự có cuôc sống an lạc và tinh thần luôn bình tĩnh hơn các tín đồ tôn giáo khác.Những cuộc thữ nghiệm tại Hoa Kỳ đã chứng minh rằng nhiều khu vực não bộ cuả các phật tữ thường có những tâm thức an vui tự tại và linh hoạt hơn các ngươì khác.Ngoài ra Thiền Định Phật Giáo còn giúp đỡ các thiền sinh trỡ nên bình tĩnh và đối ứng với cuọc sống rất hiệu quả.Các nhà Nghiên cưú tại Đại Học California San Francisco Medical Centre đã tìm thấy trong các cuộc thữ nghiệm rằng Thiền định có thể giúp thiền sinh giãm sự sợ hãi trong 1 khu vực đặc biệt cũa bộ não “amygdala”Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy rằng ở những Phật tữ Thiền định lâu năm, sẽ bớt đi những trạng thái giận dữ, buồn bã, tham lam và ngạc nhiên thay vào đó sẽ là trạng thái bình tĩnh và linh hoạt hơn.Nhà khoa học Paul Ekman, đang nghiên cứu về đề tài này, tuyên bố rằng:”Phần lớn những kết quả được nghiên cứu trên các thiền sinh luôn đạt đưọc những kết quã khã quan và bình an hạnh phúc có lẽ đạt được nhờ thiền định lâu năm.”Sự Sinh Hoạt cuã não bộ:Theo những nghiên cứu khác cuả các nhà khoa học tại trường đại học Wisconsin tại thành phố MADISON, đã nghiên cứu sự sinh hoạt cũa hệ thống não bộ ở những thiền sinh bằng những kỹ thuật khoa học tối tân nhất cho chúng ta thấy rằng não trái cuã những thiền sinh luôn tăng sự bén nhạy và ở trạng thái tốt, bình tĩnh , tự chủ và hiểu biết hơn những người bình thường.Theo giáo sư Owen Flanagan của trường đại học DUKE tại tiểu bang North Carolina:” Chúng ta bây giờ có thễ giã thuyết với 1 mức độ khá tin cậy rằng thường những phật tữ với tâm hồn bình tĩnh và vui vẽ hạnh phúc đến từ những nơi như Dharamsala, Ấn Độ”Cũng nên biết rằng Dharamsala là nơi tạm cư ngụ của Đức Đat Lai Lạt Ma Tây Tạng sau khi bị Trung Quốc xâm lăng và chiếm đóng vào năm 1959.Những nghiên cứu này đã được đăng tải và phát hành trên những tạp chí Khoa học lớn tại Hoa Kỳ.
DươngTiêu Lược Dịch.

Buddhists 'really are happier'

Scientists say they have evidence to show that Buddhists really are happier and calmer than other people.
Tests carried out in the United States reveal that areas of their brain associated with good mood and positive feelings are more active.
The findings come as another study suggests that Buddhist meditation can help to calm people.
Researchers at University of California San Francisco Medical Centre have found the practise can tame the amygdala, an area of the brain which is the hub of fear memory.

They found that experienced Buddhists, who meditate regularly, were less likely to be shocked, flustered, surprised or as angry compared to other people.
Paul Ekman, who carried out the study, said: "The most reasonable hypothesis is that there is something about conscientious Buddhist practice that results in the kind of happiness we all seek."
Brain activity
In a separate study, scientists at the University of Wisconsin at Madison used new scanning techniques to examine brain activity in a group of Buddhists.
Their tests revealed activity in the left prefrontal lobes of experienced Buddhist practitioners.
This area is linked to positive emotions, self-control and temperament.
Their tests showed this area of the Buddhists' brains are constantly lit up and not just when they are meditating.
This, the scientists said, suggests they are more likely to experience positive emotions and be in good mood.
"We can now hypothesise with some confidence that those apparently happy, calm Buddhist souls one regularly comes across in places such as Dharamsala, India, really are happy," said Professor Owen Flanagan, of Duke University in North Carolina.
Dharamsala is the home base of exiled Tibetan leader the Dalai Lama.
The studies are published in New Scientist magazine.

http://buddhism.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F1%2Fhi%2Fhealth%2F3047291.stm