<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 4 10, 2005

N0.0240

Palpung monks express condolence to Pope John Paul II

Situ Dharmakara Foundation, April 8, 2005

New Delhi, India -- Yesterday the envoy of Palpung Sherabling and 12th Tai Situ Rinpoche, Lama Tenam presented the condolence letter to the Secretariat of the State of Vatican City to express sincerely the condolence for the loss of His Holiness, Pope John Paull II.
In the letter of the condolence, 12th Tai Situ Rinpoche expressed his deep sadness for the loss of the great spiritual leader, His Holiness, Pope John Paul II, who was one of the most outstanding Spiritual Leaders of modern times, and a great humanitarian. The world acknowledges the fact that he has devoted his entire life for the sake of well being of humanity, and his efforts at unifying the human race.12th Tai Situ Rinpoche indicated also that the loss of His Holiness, the Pope John Paul II is a loss not only for the Catholic communities, but it is a loss for humanity as a whole.Foe the detail and reference, the condolence letter of 12th Tai Situ Rinpoche is hereto attached.CONDOLENCE MESSAGEI, on my behalf and on behalf of the congregation of Palpung Sherabling Tibetan Buddhism Monastery, wish to condole the loss of the great spiritual leader, His Holiness, Pope John Paul II, who was one of the most outstaynding Spiritual Leaders of modern times, and a great humanitarian. The world acknowledges the fact that he has devoted his entire life for the sake of well being of humanity, and his efforts at unifying the human race.I, as the XII Kenteng Tai Situpa, the head of Palpung congregation of Tibetan Buddhism have great respect for His Holiness, the Pope John Paul II and have very pleasant memories of meeting with him on two occasions. I have special memories of his remarkable contribution for my ACTIVE PEACE PILIGRIMAGE in 1989, which commenced from Bodhgaya, the holy place where Lord Buddha attained enlightenment, and culminated at the Vatican. The support and encouragement extended by His Holiness the Pope John Paul II during the ACTIVE PEACE PILIGRIMAGE is an illustrateon of his great compassion and his concern for the unity of all humanity and for religious peace and harmony.Today, the loss of His Holiness, the Pope John Paul II is a loss not only for the Catholic Church, but it is a loss for humanity as a whole.I along with 500 monks of Palpung Sherabling Tibetan Buddhism Monastery, Himachal Pradesh, India, join in prayer on the occasion of the passing away of His Holiness, and send our sincere condolence to his congregation and followers, and to the administration of the Vatican.


With Sincere Payers
Yours in the Holy Dharma
The Twelfth Kenteng Tai Situpa
The head Palpung congregation of Tibetan Buddhism
April 3, 2005
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1011,0,0,1,0
(Chanh Niem se dich)
No.0239 (Tinh Tan dich)
Tuy khiếm thị nhưng vẫn thấy Giáo Pháp

Viết bởi PENCHANG CHAROENSUTHIPHAN, Báo Bangkok Post, 7 tháng Tư, 2005

Cuộc cắm trại cho thấy những người trẻ tuổi dù bị mất thị lực nhưng không tăm tối trên con đường dẫn đến Giác ngộ.

Bangkok, Thailand – Vào khoảng 40 thanh thiếu niên khiếm thị tham gia cuộc cắm trại để học Giáo Pháp tại trung tâm Sathian Dharma Satharn tại vùng Ram Intra đã nhận thức rằng thị lực không phải là điều thiết yếu để đạt được hạnh phúc hay giác ngộ.
Trung tâm và Hội Khiếm Thị Thái Lan đã tổ chức cắm trại cho những thanh thiếu niên bị mất thị lực trong thành phố. Một cuộc cắm trại tuơng tự trong 3 ngày sẽ được tổ chức trong các quận.


Anh Noppadol Boonleelakul, một sinh viên 23 tuổi ở Đại Học Srinakharinwirot, đã nói rằng đó là một cơ hội tốt nhất cho anh để thực hành Giáo Pháp và lắng nghe Chư Tăng và một Ni Sư giảng dạy Giáo Pháp.

Anh nói rằng kinh nghiệm làm cho anh bớt căng thẳng và cho anh một viễn ảnh mới về đời sống dưới sự chính yếu của Giáo Pháp và Triết học.

Anh nói: “Tôi thật vui mừng, đặc biệt trong khi đi thiền hành, khi tôi chú tâm đặt chân xuống đất. Mặc dù chúng tôi không thấy sự vật, chúng tôi cảm nhận mọi vật chung quanh chúng tôi – bóng cây và tiếng châu chấu.”

Ông Noppadol, học dương cầm và đã xuất bản quyển nhạc đầu tiên “Joe, Dương cầm thủ”, nói rằng thị lực của ông bị hư hại, nhưng tâm linh thì không, và ông thông hiểu được Phật Pháp nhiều. Ông đã có kinh nghiệm đầu tiên về nghiệp sau khi lấy cắp tờ giấy chữ nổi Braille của người bạn. Ông sẽ cố gắng làm giảm nghiệp xấu bằng những hành động thiện và dạy dương cầm cho các người mù tại trường Bangkok.

Em Onchaporn Shinsrisook, 15 tuổi, một nữ học sinh trường Sri Ayutthana, đã nói rằng em rất cảm kích sự lưu tâm của Ni Sư Sansanee Sathiansut là người mù có thể làm cho đời sống của họ có ý nghĩa bằng những hành động thiện. Em nói: “Con thường buồn bực và tức giận và cãi nhau với bạn khi chúng chọc ghẹo con. Tóm lại, mù lòa là một sự kiện con nên chấp nhận. Con nên sống một cách thông minh. Con sinh ra bị mù, nhưng con đủ tốt để làm bất cứ việc gì mà người sáng mắt có thể làm.” Em Onchaporn mơ ước trở thành một giáo viên dạy người mù.

Bà Sasima Mameemai, một thành viên trong ban tổ chức của Hội Người Mù Thái Lan, nói rằng cuộc cắm trại đã cho phép những người trẻ này học và áp dụng Giáo pháp vào đời sống hằng ngày, nhờ thế họ có thể sống hạnh phúc và đạo đức mặc dù có những chướng ngại.
Bà cảm ơn Ni Sư Sansanee là vị chịu trách nhiệm cho Trung Tâm Sathian Dharma Satharn, đã cho phép trẻ mù tham dự cuộc cắm trại.

Tại buổi cắm trại, Ni Sư Sansanee đã thuyết giảng dưới bóng mát của một cội cây Bồ đề lớn ở trong trung tâm. Ni Sư dạy những thanh thiếu niên sống một đời sống khoan dung, yêu thương, và rộng lượng. Ni Sư nói: “Chúng ta nên sống một đời sống giúp đỡ người khác mà không thiên vị, giống như bóng cây che mát mọi người một cách đồng đều.”

(tinhtấn dịch)

Blind clearly see Buddhism's light


Story by PENCHAN CHAROENSUTHIPHAN, The Bangkok Post, April 7, 2005
Camp shows young people that visual disabilities do not obscure path to enlightenment


<<> >Youths with visual disabilities from the Thailand Association of the Blind practise meditation at a camp for the blind at Sathian Dharma Satharn centre in Ram Intra. -- CHANAT KATANYU

Bangkok, Thailand -- About 40 blind youths who joined a dharma camp at Sathian Dharma Satharn centre in the Ram Intra area have learned that sight is not essential for achieving happiness or enlightenment.
The camp was organised by the centre and the Thailand Association of the Blind for visually disabled youths in the city. A similar three-day camp will take place in the provinces.
Noppadol Boonleelakul, a 23-year-old student at Srinakharinwirot University, said it was a great opportunity for him to practise dharma and listen to Buddhist teachings from monks and a nun.
He said the experience made him relaxed and gave him a new perspective about living under dharma principles and philosophies.
''I'm happy, especially while doing meditation walks, when I set my feet consciously on the ground. Though we can't see things, we feel everything around us - the shade of trees and the sounds of grasshoppers,'' he said.
Mr Noppadol, who studies piano and has released his first album, Joe the Pianist, said he was impaired visually, not spiritually, and he understands Buddhist teachings well.
He had first-hand experience with karma after stealing friends' Braille paper when he was a child. He will try to make up for bad karma by doing good deeds and teaching piano at the Bangkok school for the blind.
Onchaporn Shinsrisook, 15, a student from Sri Ayutthaya School, said she was impressed by Nun Sansanee Sathiansut's remarks that the blind could make their lives worthwhile by doing good deeds.
''I am often upset and angry and quarrel with friends when they tease me. In fact, blindness is a fact that I should accept. I should live my life wisely. I was born blind, but am good enough to do anything sighted people can do,'' she said.
She dreams of being a teacher for the blind.
Sasima Mameemai, a Thailand Association of the Blind staff member, said the camp allows young people to learn and apply Buddhist teachings to their everyday lives so they can live happily and virtuously despite obstacles.
She thanked Nun Sansanee, who owns Sathian Dharma Satharn centre, for allowing blind children to join the camp.
At the camp, Nun Sansanee preached under the shade of a large bodhi tree in the centre compound. She told young people to live their lives with tolerance, love and generosity. ''We should live our lives by helping others without bias, like the shade of a tree which benefits everyone equally,'' she said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1004,0,0,1,0