<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 4 23, 2006

No. 0891 (Thông Thanh Khánh )

PHÚ QUÍ, HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG DI SẢN PHẬT GiÁO
---o0o---

Nằm ở vùng biển đông mênh mông sóng nước – đảo phú quí như con cá thu khổng lồ đang trồi lên mặt nước chở trên mình một bức tranh thiên nhiên với vốn di sản cổ xưa quí giá. Hòn đảo được hình thành là dấu tích của hoả diệm sơn đã tắt qua nhiều lớp phun thạch của miệng hoả sơn – chuỳ taọ thành núi cao nhô lên khỏi mặt biển với sự bồi tụ của lượng cát biển hàng năm tạo thành một loại đất màu nâu , vàng hay xám đen khiến ta liên tưởng đến nét rêu phong cổ xưa của những ngôi tháp cổ sừng sửng giữa trời xanh biếc. Từ xưa hòn đảo này đã có nhều tên gọi khác nhau đối vói cộng đồng người Chăm đây là khu Kulau Koh Klong còn đối với cư dân Qủang Nam – Đà Nẵng thường gọi là Thuận Tịnh, cù lao Khoai Xứ hay cù lao Thu, tên gọi Phú Quí chỉ xuất hiện vào thời Thiệu Trị thứ 4 (1844) vì nơi đây có tầm quan trọng lớn đối với việc quan hệ buôn bán và khả năng quân sự.

Nền văn hoá hình thành khá sớm được đánh dấu bằng những di chỉ cổ xưa mà nhân dân nơi đây tìm thấy như rìu, chum vò lớn, đồ trang sức bằng đá với kỷ thuật chế tác khá tinh sảo. Căn cứ những di chỉ trên ta có thể đoán được chủ nhân của nền văn hoá phú quý thuộc văn hoá Sa Huỳnh tồn tại cách ngàynay từ 3000 – 4000 năm. Nói thế để thấy con người đã khám phá ra hòn đảo này từ rất sớm, có thể nói tộc người Chăm từ Qủang Nam – Đà Nẵng trở lại thường gọi là thị tộc Dừa hay từ Phú Yên trở vào ( thị tộc này có tên gọi là Cau), có phải vì là nơi giao lưu hành hoá – văn hoá từ khu vực Đông Nam Á hay không mà dư âm Phật giáo còn ảnh hưởng khá sâu sắc ở hòn đảo này. Từ tính cách đến tín ngưỡng, từ việc tế lễ đến sinh hoạt cộng đồng, đều mang âm hưởng tư tưởng Phật với bản sắc của ngư dân vùng biển. Tuy khiêm tốn về diện tích nhưng đảo Phú Qúi đã có trên 6 ngôi chùa được xây dựng có nhiều ngôi chùa lâu năm như Thạch Lâm, Linh Quang….

Tiêu biểu cho 6 ngôi chùa trên Phú Qúi, đó là cùa Linh Quang Tự: xét về thời gian chùa được xây dựng năm 1747 đời vua lê cảnh hưng thứ 8 do các nhà sư theo các thương buôn từ đất liền ra tạo lập. Ban đầu chỉ là mái tranh vách dứa nhưng do sự đóang góp nảo trì của nhiều phật tử, ngôi chùa ngày một xây dựn trang hoàng và tôn nghiêm hơn. Theo cách đánh giá của nhiều nhà sử học, đây là chùa cổ nhất của tỉnh Bình Thuận, ngoài những nét cấu trúc hài hoà, chùa còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị nghệ thuật dân gian rất lớn. Nhiều pho tượng cổ với thể loại và chất liệu khá phong phú như đá, đất nung, gỗ, cùng nhiều nét chạm khắc sắc sảo, tào hoa những nghệ nhân đất đảo đã để lại cho đời sau vốn giá trị nghệ thuật lớn lao. Các pho tượng được thờ ở chùa Linh Quang phần lớn có niên đại vào thế kỷ XVII, XVIII, XIX, đặc biệt những bức tượng được xem cóa niên đại sớm hơn như tượng Quan Thế Aâm Bồ Tát, Phật Nhiên Đăng… Xét về đặc điểm nhân chủng, tượng phật được lưu giữ tại chùa Linh Quang hầu như mang âm hưởng của tính cách tượng phật tìm thấy ở đại hữu, đồng dương thuộc nguồn gốc phật giáo Đại Thừa Chămpa. Với khuôn mặt bầu tròn, môi dày mũi tẹt, đôi lông mày gần giao nhau ùng với sự phóng khoáng mô típ tạc trong thế đứng hay ngồi đưa tay về thiên hướng cảm thụ ngệ thuật hơn là để dùng trong việc tôn thờ đã cho ta thấy ảnh hưởng trong tâm thức tạc tượng Chămpa thật sự đang hiện diện trong vùng đảo xa khơi. Điều này là một trong những gợi hướng mở cho chúng ta hiểu thêm về đời sống tín ngưỡng – tôn giáo của người dân đất đảo và sự giao thoa tuyệt vời của hai nguồn văn hoá Chămpa – Đại Việt mà ngôi chùa Linh Quang là một biểu tượng cần được tìm hiểu. Một điều làm cho chúng ta chú ý hơn là sự xuất hiện của tượng Phật Nhiên Đăng được tôn thờ ở đây như là biểu hiện rõ hơn về cuộc sống ngư dân biển. Ngược lại đối với ngư dân khu vực ven biển miền Trung thường thấy rất ít khi xuất hiện quan nịêm thờ hay tạc tượng Đức Phật Nhiên Đăng có lẽ đây là nét biểu hiện rõ nhất về phật giáo Chămpa còn lại. Đến phú quuý, đến tâm thanh nhìn lên trên đồi cao Linh Quang Tự đứng sừng sững oai nghiêm với cổng Tam Quan, với tầm vóc ngguy nga cho ta thấy sự sùng tín đạo phật của người dân hun đúc tự bao đời. Hiểu được tầm vóc quan trọng đó nên vừa qua bộ văn hoá – thông tin đã công nhận chùa Linh Quang là di sản văn hoá quốc gia và trước đó nhiều thế kỷ vào thời Nguyễn các vua Nguyễn đã phong tặng gồm 10 sắc phong cho ngôi chùa này. Cuốn Thiền phả, loại văn tự cổ của chùa cũng đã ghi chép khá tỉ mỉ về sự hình thành của chùa cũng như sự truyền bá và thịnh hành phật giáo trên đảo.

Có được như ngày hôm nay Phú Quý đã trải qua những biến suy rồi hưng thịnh, nhiều thế hệ với những công sức to lớn đã góp nên một Phú Quý như hiện nay, bản sắc văn hoá được bảo tồn, đời sống kinh tế ngày càng thêm ổn định. Tuổi trẻ Phú Quý với tinh thần Phật sự đang được củng cố và bồi đắp là nìêm tin chắc chắn là sự bảo trì vốn van hoá đặc sắc của quê hương mình góp chung vào nền văn hoá đa màu của dân tộc Việt Nam.
No. 0890 ( Hạt Cát dịch)

Nghệ thuật Chép Kinh – Shakyo trong Phật Giáo Nhật Bản

Chép Kinh là một sinh hoạt cổ xưa của Phật Giáo.

Có nhiều lý do để thực hành việc chép kinh. Một số người chỉ nghĩ đơn giản là để luyện tập thư pháp, một số khác nhắm vào việc phát triển khả năng tập trung, còn một số khác thì coi đó như một phương pháp hành thiền- làm tĩnh lặng tâm trí và mang lại trạng thái nội an sau những khi chìm nổi trong một ngày .

Ở một cấp độ sâu xa hơn, sự thực hành shakyo được nhìn nhận rất quan trọng như là một công đức - thực hành shakyo là tích lũy công đức cho mình hay hồi hướng cho một ai đó hoặc tạo phước thay thế cho người nào đó.

Phương pháp thực hành .

Chép Kinh – dù thực hiện với bất cứ mục đích nào, hoặc để tập trung, hành thiền hoặc tạo phước v.v… đều luôn luôn cần một sự thực hành trang trọng.

Kinh chép ra theo truyền thống được viết bằng bút lông và mực trên giấy tốt. Cũng có thể dùng bút thường nhưng nên dùng loại tốt. (Nên nhớ đây là một sự thực hành đặc biệt và trang trọng, không phải viết một danh sách đi mua sắm mà là tham gia một nghi lễ mang tính cách tôn giáo).

Ở Nhật, người ta có thể chấp nhận chép kinh từ bản Nhật Văn với dạng tự kanji, tuy nhiên, được ưa chuộng hơn là bản dạng tự bonji tức là Phạn văn – Sankrist

Có nhiều phương pháp thực hiện việc Chép Kinh. Dưới đây là một thí dụ:

- Chọn một bài kinh để chép( Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh ngắn nhất, rất thích hợp cho những người mới thực tập)

Bạn bắt đầu thanh lọc thân thể bằng cách rửa tay, súc miệng v.v.. Sau đó thì thực hành một kỹ thuật thiền đơn giản như là theo dõi hơi thở trong vài phút để quân bình tâm ý và cảm xúc .

Khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng, hãy chấp tay xá lễ bài Kinh. Ðọc đề tựa bài kinh 3 lần.

Xua đuổi tất cả mọi tư tưởng trong tâm trí, vứt bỏ hết mọi vướng mắc và tập trung vào hiện tại. Lấy giấy, bút một cách trang trọng, và với chánh niệm, bắt đầu đồ theo bản kinh mẫu.

Người ta nói bạn nên Chép từ trái tim, có nghĩa là làm với tất cả tấm lòng chí thành và điềm tĩnh.

Chú tâm vào những gì bạn đang làm, hãy thong thả, rằng bạn nên để cho mỗi nét bút tự nó cũng tập trung như hành thiền.

Khi bạn đã chấm dứt bản kinh, một lần nữa chấp tay xá lễ Bản Kinh. Niệm đề tựa bài kinh 3 lần.

Nếu bạn thực hiện chép kinh với mục đích tạo phước, bây giờ bạn có thể hồi hướng phước đến mục đích mà bạn chọn lựa

Nếu bạn thực hiện chép kinh cho một người khác, bạn có thể cầu nguyện hướng tặng bản sao chép cho người ấy.

Nói theo cách khác, nếu bạn thực hiện việc chép kinh như là một sự chúc lành cho căn hộ mới thuê, bạn có thể đóng khung bản kinh sao chép và treo nó lên trên tường nhà mới của bạn.

Bản kinh mà bạn đã sao chép nên được đối đãi một cách trang trọng.

Nếu, vì bất cứ lý do nào, ở một vài điểm không thoải mái, bạn muốn hủy bỏ bản kinh thì việc này nên được thực hiện với vài nghi thức. Có lẽ bạn nên đốt vài nén hương, hồi hướng phước lành mà bạn đã tạo và sau đó thì cẩn thận đốt đi tờ giấy đã chép kinh và đổ đi tro tàn một cách nghiêm cẩn. Nếu như trong những bản thực tập có quá nhiều sai sót thì cũng nên hủy bỏ với sự nghiêm cẩn tốt hơn là chỉ đơn giản vo tròn rồi vất vào trong thùng rác.


SHAKYO - THE COPYING OF KYO (SUTRAS)
Copyright © 2003 James Deacon


Kyo (sutra) copying is an ancient Buddhist activity.

There are many reasons people practice shakyo. Some do it simply as a means of improving calligraphic skill; for others it is primarily a means of developing focus and concentration; for yet others still, it is a meditative practice - calming the mind and bringing a state of inner peace after the ups-and-downs of a hectic day.

At a yet deeper level, the practice of shakyo is considered highly important as a 'Meritous activity' - that is, the practice of shakyo is a means by which one can accrue Merit - the Spiritual Blessings or Grace of a Buddha - for oneself - or on behalf of others.

The Way of shakyo

Sutra Copying - whether undertaken as concentration exercise, meditation or in order to gain Blessings - is always a formal practice.

Sutras are traditionally copied with brush and ink on quality paper. You can also use a pen, but it should be a good quality one. [Remember this is a special, formal, practice. You are not jotting down a shopping list, but participating in a Spiritual, meditative ritual.]

In Japan, it is quite acceptable to copy sutras which are written in Japanese using kanji characters, however, it is preferable to copy sutras which are written in in bonji - the sacred characters of the 'Siddham' Script.


There are many ways to undertake shakyo. This is one example:

Choose a sutra to copy, (The Heart Sutra - being the shortest sutra, makes for a good introduction to shakyo practice).

You begin with purifying your body - by washing your hands and rinsing your mouth.

This is followed by practice of a simple meditation technique such as 'watching the breath' for a few minutes in order to clear the emotions and the mind.

When you feel ready, perform Gassho to the Sutra and the 'Light' it embodies. Recite the Sutra's title three times.

Banish all other thoughts from your mind, release yourself from all attachments, and concentrate on the moment. Take up your brush or pen, and, with mindful intent, begin copying the sutra.

It is said you should 'copy from your heart', that is, you should copy with heart-felt dedication and composure.

Focus on what you are doing - take your time - it is said that you should "let each stroke of the brush or pen be a meditation in itself".

When you have completed copying the sutra, once more perform Gassho to the Sutra and the 'Light' it embodies. Recite the Sutra's title three times.

If you are practicing shakyo as a meritous undertaking - you may now dedicate the practice to the individual or purpose it is intended for.


If you have performed shakyo for another person, you may wish to give the copy of the sutra to this person.

If, on the other hand, you performed shakyo, for example, as a blessing for a new apartment, you might frame the sutra copy and hang it on the wall of your new home.

The sutra copy you have made should be treated with respect.

It is a manifestation of the 'Light'.

If, for whatever reason, at some point you should wish to discard it, this should be done with some degree of ceremony.

Perhaps you might light some incense, say a prayer in gratitude for the benefits you have received, then carefully burn the paper on which the sutra is written, and respectfully dispose of the ashes.

It is held that even 'practice' versions or versions containing many errors should be disposed of respectfully, rather than simply crumpled up and dumped in a bin
http://www.geocities.com/fascin8or/jsp_shakyo.htm