<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 7 09, 2006

No. 1037( Upeckha dịch)

Nepal bắt đầu mở cửa mạng mạch Phật giáo cho du khách Trung Quốc.
Kathmandu, July 7- Bộ văn hóa, du lịch và tổ chức hàng không dân dụng (Viết tắt MOCTCA) trong sự tác với Ủy ban Cố Vấn du lịch Nepal(NTB) đã khai mạc các khu mạng mạch Phật giáo cho các chuyến du lịch từ Trung Quốc được thực hiện giữa một chương trình tại Bắc Kinh, vào ngày 5 tháng 7.

Căn cứ theo một nguồn tin báo chí được loan báo bởi Ủy Ban Cố Vấn Du Lịch NTB, chương trình đã được tham dự bởi hơn 140 tua du lịch và phóng viên truyền thông, chương trình mà phái đoàn Nepal đã phổ biến thông tin du lịch mới nhất và cập nhật hóa địa vị của quốc gia cũng như thành lập danh hiệu mới cho đất nước Nepal “ Thiên nhiên Nepal - Một lần chưa đủ"

Govinda P Pandey, thư ký MoCTCA nói rằng hiện nay nền hòa bình đang ló dạng tại Nepal. Ông cũng giải thích rằng Đức Phật đã từng nói với các đệ tử nên viếng thăm 4 thánh địa có tầm quan trọng trong cuộc sống của Ngài kể cả Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản sanh .

Pandey nói chính phủ đang tiến hành chuẩn bị soạn thảo chính sách du lịch mới và lên kế hoạch hướng dẫn du lịch Nepal phát triển và tìm kiếm thị trường. Ông cam đoan với họ về sự hiếu khách nổi tiếng trên thế giới của người Nepal.”Nepal sẽ làm mọi cách để cho những chuyến viếng thăm của du khách được hoàn hảo đáng ghi nhớ .

Suresh Pradhan, trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo tại Sứ Quán Nepal ở Trung Quốc là chú trọng vào các tua du lịch nhắm vào những địa điểm thu hút tại Nepal và yêu cầu tất cả du khách nên liên hệ với Tòa Đại Sứ trong việc tìm hiểu thông tin hay sự trợ giúp khi viếng thăm Nepal.

KB Poudel, giám đốc hàng không Nepal nói Nepal được nối liền từ tuyến đường Trung quốc qua Shanghai, Hong Kong và Bangkok. Ông cũng cam đoan với họ là sẽ có thêm nhiều chuyến bay, nếu việc mở rộng được hình thành. Chương trình đặc biệt du lịch trọn gói sẽ được phát triển trong sự tham vấn với các nhà doanh nghiệp về du lịch ở Nepal và Trung Quốc.

Binay Prakash Shrestha, giám đốc NTB nói Nepal là một cửa ngỏ hoàn hảo cho du khách Trung Quốc hành hương, thám hiểm, thăm viếng các địa điểm văn hóa và thiên nhiên quyến rũ.

Ông đã khai sáng về một danh hiệu mới cho Nepal “ Thiên nhiên Nepal - Một lần chưa đủ” gần đây được phát triển bởi NTB cho việc nhận định thị trường của Nepal.

Nepal throws open Buddhist circuits to Chinese tourist

Himalayan News Service
Kathmandu, July 7:
The ministry of culture, tourism and civil aviation (MoCTCA) in cooperation with Nepal Tourism Board (NTB) has unveiled Buddhist circuits to Chinese tour operators amid a programme in Beijing, on July 5.
According to a press release issued here by the NTB, the programme was attended by over 140 tour operators and media personnel, in which Nepali delegation disseminated latest tourism information and situation updates of the country as well as launched the new Nepal brand ‘Naturally Nepal - Once is not enough’ to Chinese travel trade personalities.
Govinda P Pandey, secretary at MoCTCA said that peace has now prevailed in Nepal. He also explained that Lord Buddha told his disciples to visit four places that hold importance in his life time including Lumbini, his birth place.
Pandey said that the government is in process of preparing and comprehending new tourism policy and master-plan for guiding Nepal’s tourism development and marketing. He assured them of Nepali hospitality which is world renowned.
“Nepal would not leave any stone unturned to make their visit memorable and pleasurable,” he added.
Suresh Pradhan, charge de affaires at the Nepal embassy dwelled on the various tourism attractions of Nepal and requested all to contact the embassy for information or assistance to visit the Nepal.
KB Poudel, acting managing director of Nepal Airlines Corporation said that Nepal is connected to China via Shanghai, Hong Kong and Bangkok. He also assured them of additional flights, if the demand is created. “Special packages would be developed in consultation with the travel trade entrepreneurs in Nepal and China,” he said.
Binay Prakash Shrestha, director at the NTB said that Nepal is a perfect gateway for the Chinese tourists offering pilgrimage, numerous adventures, cultural and natural attractions.
He shed light on the new Nepal Brand ‘Naturally Nepal-Once is not enough’ recently developed by NTB for comprehensive marketing of Nepal.
Bikrum Pandey, a private sector representative, presented in detail the various Buddhist circuits in Nepal and its significance to Buddhist followers.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aBXaza0sfqzpga7Wa4ra.axamal&folder=
aBDasaian729&Name=Business&sImageFileName
=&dtSiteDate=20060708
No. 1034 NEW (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma không được mời tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh TônGiáo Moscow .
Interfax, July 3, 2006


Moscow, Russia --Các nhà tổ chức Hội Nghị Thượng Ðỉnh Tôn Giáo Moscow đã không gửi lời mời thỉnh Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến diễn đàn hội nghị bởi vì họ không muốn gây nguy hiểm cho cuộc đối thoại đang xảy ra với nhà cầm quyền Trung Quốc của vị lãnh đạo tâm linh Phật giáo Tây Tạng. Nhà hữu trách Moscowđã nói với phóng viên đài truyền hình Rossiya như sau.

“Vấn đề trở ngại xảy ra bởi vì Ðức ÐạtLai Lạt Ma, như chúng ta đã biết, Ðức Ðạt Lai có chút vấn đề khó khăn trong liên hệ ngoại giao với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Chúng ta cũng biết rằng đôi bên cũng đã có những bước tiến đến sự hòa giải mà đôi bên đều cần. Chúng ta không muốn tạo thêm khó khăn cho tiến trình này bằng cách mời Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, hoặc ngay cả gây nguy hiểm cho tiến trình trong thời điểm quyết định này”.

Chủ tịch Bộ Tôn Giáo Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị này với tư cách của một vị cố vấn.
Dalai Lama not invited to Moscow Religious Summit
Interfax, July 3, 2006
Moscow, Russia -- The organizers of the Moscow Religious Summit have not invited the Dalai-Lama to the forum because they do not want to endanger the Buddhist spiritual leader's emerging dialogue with the Chinese authorities, Metropolitan of Kaliningrad and Smolensk Kirill, head of the Moscow Patriarchate Department for External Church Relations, told Rossiya television.

"The following problems have arisen regarding the Dalai-Lama. As you know, the Dalai-Lama has quite difficult relations with the leadership of the People's Republic of China," he said.

"We also know that certain steps have been taken to accommodate each other's needs. We would not like to create difficulties for this process by inviting the Dalai-Lama, or even to endanger this process at the most crucial moment," he said.

The chairman of the Chinese department for religious affairs will attend the Moscow summit as a consultant, the metropolitan said. "We very much welcome this visit," he added.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2884,0,0,1,0