<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 19, 2006

No. 1008 ( Hạt Cát dịch)
Du lịch hành thiền thu hút giới cà vạt cổ cồn.

2006-06-19 17:12

Trung Quốc - ZaZen, Hán Việt dịch là Tọa Thiền. Gần đây dịch vụ du lịch kết hợp tọa thiền đã trở thành một phong trào có ảnh hưởng khá hiệu quả đối với áp lực của công việc văn phòng. Sở Du Lịch Quốc Tế Quảng Châu và Hội Phật Giáo Quảng Ðông đã hợp tác tổ chức hành trình du lịch thiền tọa dành cho giới cổ cồn làm việc trong văn phòng.

Một buổi lễ trình diện được hoạch định tổ chức tại Tu Viện thành phố Quangxiao vào ngày 25 tháng 06, 2006 và sẽ có một chương trình du lịch hành thiền tại đây.

Tua du lịch hành thiền gần đây trở nên khá phổ thông ở các nước Ðông Nam Á. Mỗi tua gồm có tham quan vãn cảnh tại các tu viện, nghe chư Tăng thuyết pháp, thọ trai, ngồi thiền một vài giờ trong khung cảnh thiên nhiên. Phong trào du lịch thiền tọa được nhìn nhận bởi nhiều du khách hạng sang như là một phương pháp hữu hiệu để tiết giảm áp lực và thanh tịnh đời sống.

Các tua Trung tâm du lịch thiền tọa Quảng Châu chỉ tiếp nhận du khách công dân từ 18 tuổi trở lên.

Cô Cao, người vừa mới trở về từ một chuyến du lịch hành thiền ở Ấn Ðộ được tổ chức bởi công ty cô làm việc hồi đầu năm, nói cô rất hoan hỷ với kinh nghiệm ở Ấn Ðộ nên Cô đến ghi tên tham dự tua du lịch đến Tu Viện Guangxiao “Ðó là một cách học hỏi và thư giản tuyệt vời”, Cô nói.

Một viên quản lý tại công ty du lịch nói rằng họ nhận được nhiều cú phone yêu cầu từ khách hàng, đa số là những người thuộc giới làm việc trong văn phòng .

Zazen tour to monasteries hot among white-collars
(CRI)
Updated: 2006-06-19 17:12

Guangzhou Holiday International Travel Agency and the Guangdong Buddhist Association have jointly designed 3 'zazen-style' itineraries for the city's white-collar sector.
A debut ceremony has been planned to take place at the city's Guangxiao Monastery on June 25th.

Zazen Tours have recently been a popular choice for tourists in many Southeast Asian countries and regions. They include sightseeing at monasteries, religious discussion with senior monks, and sampling Buddhist vegetarian food. It is regarded by many big-spending travelers as an effective way to relieve stress and "purify life."

The Guangzhou agency's zazen tour is only open to citizens above 18 years of age.

Miss Gao, who has just returned from a Yoga Tour in India organized by the company earlier this year, said she was very pleased with her experience in India so she came to sign up for the zazen tour to the Guangxiao Monastery. "It is a great way to learn and relax," she said.

A manager at the company said they had received numerous inquiry calls from citizens, many of whom are white-collar workers.

http://www.chinadaily.com.cn/citylife/2006-06/19/content_620725.htm
No. 1006 (Hạt Cát dịch)
Thái Lan muốn tái tạo tượng Phật bị Taliban phá hủy

Bangkok, June 18 (AP): Thái Lan lên tiếng tình nguyện tiếp nhận phần vỡ vụn của hai tượng Phật khổng lồ 1,600 năm tuổi đã bị chính phủ quá khích cựu trào Taliban cho nổ tung hồi tháng 03, năm 2001, để tái tạo lại.

Thủ Tướng Thaksin Shinawatra nói ông đã đệ đạt bản dự thảo tái tạo các pho tượng đã bị chính thể cựu trào Taliban phá hủy đến cho Tổng Thống Afghan Hamid Kazai vào một buổi họp bên lề trong một phiên họp thượng đỉnh bảo an.

“Tôi đã nói với Tổng Thống Kazai rằng Thái Lan , một quốc gia Phật Giáo, lấy làm tiếc rằng Taliban đã phá hủy các pho tượng Phật , và tôi đã thỉnh cầu về những phần vụn vặt còn lại để chúng ta có thể chắp nối tái tạo nó ”. Thủ Tướng Thaksin nói như trên.

Kazai nói đó là một ý kiến hay và ông sẽ thảo luận với chính phủ của ông.

Cựu chính phủ Taliban đã dùng chất nổ và trọng pháo để phá vỡ các pho tượng Phật, nghe nói là từ thế kỷ thứ Năm, hồi tháng 03 năm 2001, bất chấp sự phản kháng của tòan thế giới muốn giữ gìn bảo vật cổ xưa đã được khắc chạm trong vách đá cao vút của thung lũng Bamiyan.

Bamiyan offer

Bangkok, June 18 (AP): Thailand has offered to take the remains of Afghanistan’s blasted Buddhas of Bamiyan and rebuild the two 1,600-year-old statues in the Southeast Asian Buddhist country.

Prime Minister Thaksin Shinawatra said he made the proposal to reconstruct the statues, which were destroyed by the former Taliban regime, to Afghan President Hamid Karzai on the sidelines of an Asian security summit.

“I told President Karzai that Thailand, as a Buddhist nation, is sorry that the Taliban destroyed the Buddha statues, and I asked for the rubble of the statues, so we could reconstruct them,” Thaksin said.

Karzai said it was a “good idea” that he would discuss with his government, Thaksin added.

The Taliban regime used dynamite and artillery to blast the fabled fifth-century Buddha statues in March 2001, disregarding worldwide protests to spare the archaeological treasures that were built into soaring cliffs of the Bamiyan valley.

http://www.telegraphindia.com/1060619/asp/foreign/story_6370598.asp
No. 0985 (Nhị Độ Mai dịch)

Trình chiếu phim về một nữ tu Phật Giáo để gây quỹ giúp trẻ em.

By Sudeshna Sarkar, Indo-Asian News Service, June 8, 2006.

Kathmandu, Nepal –Một cuốn phim nói về hành trình của một nữ tu sĩ trẻ từ nữ tu viện tọa lạc giữa đồi núi vắng lặng đến vùng đồng bằng lớn với “ thành phố đầy dẫy tội ác” và trụy lạc của họ, qua miêu tả sinh động của đạo diễn người Nepal ,sẽ được trình chiếu ở phương Tây để gây quỹ cho các học sinh nghèo tại một tỉnh bang Ấn Độ.

Đạo diễn người Nepal, Isering Rhitar Sherpa muốn phát hành cuốn phim “ Nghiệp Báo” như một đợt trình chiếu từ thiện tại Canada và US nhằm gây quỹ cho trẻ em mồ côi, nghèo khổ và các em học sinh TâyTạng tỵ nạn theo học tại Mussorie thuộc tỉnh bang Uttaranchal Ấn Độ

“Bản thân tôi được học hành ở một trường học ngoại quốc tại Mussoorie,” Sherpa 37 tuổi nói, người đã tạo được tên tuổi cho bản thân với cương vị một nhà làm phim tài liệu có văn phòng ở Kathamandu.” Cho nên tôi biết cảnh ngộ của các trường học trẻ em trước hơn ai hết

Cuốn phim nổi bật nhất của Sherpa cuốn phim “ Mukundo.:The Mask of Desire”là cuốn phim Nepal tham dự giải Oscar 2000.

Tại Mussoorie, nơi có mùa đông khắc nghiệt, các trường học đóng cửa trong suốt mùa nghỉ đông dài và những em trẻ có may mắn được trở về gia đình trong những thành phố của Ấn Độ,Bhutan và Nepal. Tuy nhiên, những em không có gia đình hoặc không có cơ hội du lịch, thời gian nghỉ hè trở nên cô đơn, thiếu thốn và buồn tẻ.

Film on Buddhist nun to help Mussoorie school kids


By Sudeshna Sarkar, Indo-Asian News Service, June 8, 2006.

Kathmandu, Nepal -- A film on the journey of a young Buddhist nun from her sheltered nunnery among remote mountains to the plains with their 'sin cities' and vices, portrayed by an avant garde Nepali filmmaker, is going West to raise funds for underprivileged children studying in an Indian town.

Nepali director Tsering Rhitar Sherpa would release the film 'Karma' at a series of charity screenings in Canada and the US to raise money for orphans, destitutes and children of Tibetan refugees studying in schools in Mussoorie in India's Uttaranchal state.
'I studied in a boarding school in Mussoorie myself,' says the 37-year-old Sherpa, who has today made a name for himself as a documentary maker based in Kathmandu. 'So I know the plight of schoolchildren first hand.'

Sherpa's first feature film 'Mukundo: The Mask of Desire' was Nepal's entry for the Oscar in 2000.

In Mussoorie, where the winters are severe, schools close down during the long winter vacation and the luckier children return to families in other cities of India, Bhutan and Nepal. However, for those who have no families or are unable to afford the trip, the vacation becomes a period of loneliness and deprivation.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,2816,0,0,1,0