<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 12 12, 2005

No. 0670 (Hạt Cát dịch)
10,000 Phật tử thắp nến nguyện cầu trong một buổi lễ chúc phúc
BY LEE YUK PENG
Monday December 12, 2005
Bản tin đăng tải trên tờ The Star, Mã Lai ngày 12 tháng 12, 2005

Kualalumpur, Mã Lai Á - Hơn 10,000 Phật tử sùng tín đã thắp sáng ánh nến liên hoa để nguyện cầu cho sức khỏe và hạnh phúc tại buổi lễ chúc phúc trọng đại hôm tối thứ Sáu trong khi đóng góp cho Quỹ Ung Thư Thích Ca Viện (Seck Kia Eenh), Mã Lai Á.

Vào lúc kết thúc cuối đêm, hơn 200,000 Mã Kim từ tiền bán nến, mỗi ngọn 20 Mã Kim, đã được thu nhận thêm cho Quỹ Ung Thư.

Chủ tịch tổ chức buổi lễ, Joy Chan nói ông đã ngập tràn xúc động bởi sự ủng hộ của tín chúng.
Quỹ Ung Thư, thành lập bởi Chan, một nạn nhân ung thư sống sót, vào ngày lễ Wesak năm 2000 tổ chức phối hợp với lễ kỷ niệm 80 năm chùa Seck Kia Eenh – Thích Ca Viện , đã từ đó giúp đỡ cho hơn 150 bệnh nhân từ nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau.

Buổi lễ chúc phúc trọng đại được tổ chức phối hợp với Hội Nghị Tăng Già Trẻ Tuổi Thế Giới lần thứ hai tại Thích Ca Viện với sự tham dự của 300 tăng sĩ .

Chư Tăng, từ các hệ phái chính Nguyên Thủy, Phật Giáo Phát Triển và Kim cang thừa thay phiên nhau tụng niệm tại buổi lễ.

Chư tăng tham dự hội nghị đến từ 25 nước, kể cả Hoa Kỳ, Ấn Ðộ, Trung Quốc, Úc Châu, Ðại Hàn, Nhật, Pháp, Anh Quốc, Thái Lan, Mông Cổ và Mã Lai Á


10,000 devotees seek blessing at ceremony

BY LEE YUK PENG
Monday December 12, 2005

MORE than 10,000 Buddhist devotees lit up lotus candles seeking health and happiness at the grand mass blessing ceremony on Friday night while contributing to the depleting Seck Kia Eenh Cancer Fund.

At the end of the night, over RM200,000 proceeds from the sale of the candles, priced as RM20 each, was collected for the fund.

Organising chairman of the blessing ceremony, Joy Chan, said he was overwhelmed by the support shown by the devotees.

The cancer fund, set up by Chan, a cancer survivor himself on Wesak Day in 2000 in conjunction with the 80th anniversary of Seck Kia Eenh Temple, had since helped more than 150 patients from various races and religions.

The grand mass blessing ceremony was held in conjunction with the second World Buddhist Sangha Youth (WBSY) conference held at Wisma Seck Kia Eenh and attended by 300 monks.

The Buddhist monks, mainly from Theravada, Mahayana, and Vajirayana schools of thought, took turn to chant at the blessing ceremony.

The monks were from 25 countries, including the United States, India, Nepal, China, Australia, Korea, Japan, France, England, Thailand, Mongolia and Malaysia.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/12/12/southneast/12839609&sec=southneast
No.0669 (Hạt Cát dịch)
Tây Tạng lưu vong kỷ niệm năm thứ 16 Ðức Ðạt Lai Lạt Ma được giải Nobel Hòa Bình
Monday December 12 2005 00:00 IST
ANI
Bản tin đăng tải trên trang Web ANI ngày 12 tháng 12, 2005

DHARAMSHALA: Dân Tây Tạng sống lưu vong tại Ấn Ðộ đã tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 16 Ðức Lạt Lai Lạt Ma được giải Nobel Hòa Bình hôm thứ Bảy vừa qua.

Một số đông đảo dân chúng kể cả các bộ trưởng của Chính Phủ lưu vong đã tụ tập tại tu viện Namgyal tại Dharmashala, nơi mà học sinh hát những bài ca hân hoan trong khi những học sinh khác khiêu vũ theo nhịp điệu của tiếng trống.

Thubten Samphel, phát ngôn nhân của Chính Phủ lưu vong nói “Trước đến nay, kể từ khi chúng tôi bắt đầu lưu vong vào năm 1959, dưới sự dìu dắt của Ngài, tỵ dân Tây Tạng đã có thể thành lập cộng đồng dân chủ, hệ thống điều hành và một lòng đoàn kết. Ðiều này có được nhờ sự nỗ lực hết mình của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma”.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma điều hành một chính phủ lưu vong tại văn phòng trụ sở trên đồi Dharmasala. Vị lãnh đạo tâm linh Phật Giáo 70 tuổi đã đào thoát tới Ấn Ðộ sau một cuộc nổi dậy không thành công của người Tây Tạng năm 1959, 9 năm sau khi Quân Ðội Trung Quốc xâm nhập vào Tây Tạng áp đặt chính thể cộng sản.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ mục đích của một nước Tây Tạng độc lập. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn gán ghép Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vào tội danh tiếp tục nỗ lực đòi hỏi độc lập cho 2.7 triệu dân Tây Tạng và từ chối không cho phép Ðức Ðạt Lai trở về Tây Tạng.

Bắc Kinh, chính phủ đã áp dụng thể chế cộng sản trên đất nước Tây Tạng sau khi quân đội xâm nhập Tây Tạng năm 1950, hồi năm 1979 đã thành lập mối quan hệ trực tiếp với Ðức Lạt Lai và cho phép Ngài gửi đại biểu trong nhiệm vụ tìm kiếm hòa bình.

Nhưng các cuộc đàm phán chính thức- hầu hết là qua lãnh sự Trung Quốc tại New Delhi, đã bị đình hoãn từ năm 1993, và chỉ duy trì thỉnh thoảng các cuộc đàm phán không chính thức cho đến năm 2003.

Ðức Ðạt Lai nói rằng Trung Quốc thiếu thiện chí trong việc xác định vấn đề nhạy cảm và thực tế của Tây Tạng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối thừa nhận Tây Tạng như một khu tự trị theo kiểu mẫu của Hong Kong và Ma Cau.

Tibetans celebrate 16th anniversary of Dalai Lama's Nobel Prize

Monday December 12 2005 00:00 IST
ANI

DHARAMSHALA: Tibetans living in exile in India celebrated the 16th anniversary of conferment of Nobel peace Prize to the Dalai Lama on Saturday.

A large number of Tibetans including ministers of the Government in exile gathered at the Namgyal monastery in Dharmashala where school children sang songs of joy while others danced to the tune of drumbeats.

"Ever since we came into exile in 1959, under his leadership, the Tibetan refugees have been able to establish a functioning, cohesive, and democratic community. This is because of the immense effort made by his holiness the Dalai Lama," said Thubten Samphel, the spokesman of the Tibetan Government in exile.

The Dalai Lama runs a government-in-exile in the hill station of Dharamsala. The 70-year old Buddhist spiritual leader had fled to India after a failed uprising by Tibetans in 1959, nine years after China's People's Liberation Army marched into Tibet to establish communist rule.

The Dalai Lama has renounced the goal of an independent Tibet. While, China had been accusing the Dalai Lama with continuing to spark separatist efforts for the 2.7 million Tibetans and refuses to allow him back inside its borders.

Beijing, which imposed Communist rule on Tibet after its troops entered in 1950, established direct contacts with the Dalai Lama in 1979 and allowed him to send representatives on four fact-finding missions, the last of which was in 1985.

But it suspended official dialogue, mostly through the Chinese embassy in New Delhi, in 1993 and maintained only sporadic and unofficial contacts until 2003.

The Dalai Lama has said that China lacked the political will to address the issue of Tibet "sensibly" and "pragmatically". Beijing, however, has refused to grant Tibet autonomy on the pattern of Hong Kong and Macau.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEP20051211035529&Page=P&amp;amp;amp;amp;Title=Nation&Topic=0&