<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 4 14, 2005

No.0252
Thiền Zen của việc đan áo


Viết bởi Mary Kaye Ritz, Advertiser Religion & Ethics Writer, April 11, 2005

Những người phụ nữ trẻ tuổi, một người trong đó với mái tóc đỏ óng ánh đã làm rớt cuộn len xuống bàn tại Mocha Java ở trung tâm Ward.

Thỉnh thoảng họ nhi`n những người chung quanh, họ đã dừng lại một lúc để chào hỏi những người bạn mới đến rồi lại tiếp tục công việc đan.

Và rồi sự im lặng bao phủ lấy mọi người trong tư thế cúi xuống với đôi tay làm việc.

Nếu họ không đan áo, bạn nghĩ rằng họ cầu nguyện.

Đúng vậy họ cầu nguyện.

Một người đã nói rằng bà ta là một Phật tử, bà nói: "Tôi đã từng hành thiền. Tôi học thiền tại trường học. Và rồi một y' nghĩ xuất hiện trong tôi là tôi muốn làm một cái gi` đó như đan áo chẳng hạn. Sau đó tôi đã đan áo, tôi nhận thấy rằng sự đan áo đã đưa tôi vào trạng thái an tịnh, khi tôi chỉ chú y’ vào việc làm sao để đan từng mũi chỉ , sự chú tâm này giống như khi tôi hành thiền vậy."

Một người phụ nữ khác cũng nói bà ta là Phật tử, Makaha 30 tuổi.

Một nhóm ba người đã nói chuyện là ngoại trừ khi họ có những chiếc áo cầu ky` khi đan có nhiều trở ngại, thi` khi đó đan áo có thể không giống như một tôn giáo. Nhưng họ có thể nhận lấy được sự điềm tỉnh từ trong công việc là chú tâm vào cây kim đan và sợi chỉ, làm sao cho công việc đan của mi`nh được hoàn chỉnh, đó chính là cơ sở căn bản của sự hành thiền. Và đó là ly' do tại sao có nhiều người làm tại đây.

Họ trong một tổ chức đan áo: The Knitting Guild Association, tổ chức này có 53 triệu người trên thế giới có thể đan và móc áo, có khoảng 51% tăng lên trong một thập niên vừa qua. Và hội đồng len chỉ của Hoa ky` đã thăm do` như vậy, trong số đó có 150% gia tăng bởi những người phụ nữ trẻ tuổi từ 25 tới 34 tuổi đã chọn lựa việc đan áo.

Minh Hạnh dịch

The zen of knitting

By Mary Kaye Ritz ,Advertiser Religion & Ethics Writer

Several young women, one with electric-red hair, plopped down at a table at Mocha Java in Ward Centre.

Excited to see the others, they spent a few moments catching up on friends and goings-on.

Then a hush fell over the group. They had assumed the position: eyes down, hands together.

If it weren't for the knitting needles, you'd think they were in prayer.

She says she's Buddhist: "I know how to meditate. I'm in a meditation school. It occurred to me that what I wanted to do all the time was knit. When I thought about it, knitting got me to the same place internally that meditation did."

"You can call me a Buddhist," said the Makaha resident, 30.

The trio talked about how, when they have more challenging projects, knitting may not seem nearly as spiritual. But then they take up something calming. That's why there's several works in progress here. For example, Kiehm, the lifelong knitter, has a delicate, lace-work shawl. And Ni is making a cherry blossom scarf of her own design

We all know knitting has gotten huge: The Knitting Guild Association estimates 53 million people in the nation can knit or crochet, a 51 percent increase from a decade ago. And a Craft Yarn Council of America poll found that from 2002 to 2004, there was a 150 percent increase among women ages 25 to 34 who picked up knitting.

http://the.honoluluadvertiser.com/article/2005/Apr/11/il/il01p.html
No.0251
Tháng Tư là tháng hành hương

Manila Bulletin - Apr. 12, 2005

Nếu tháng Năm là tháng của hội hè, của liên hoa, thi` tháng Tư là tháng hành hương. Tháng Tư mọi người khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau đi hành hương, đi đến những nơi được coi là thánh địa trong tôn giáo của họ. Cuộc hành hương này là để hoàn tất một phần những lời khấn nguyện, bổn phận, ước vọng, mong muốn để giử vững niềm tin thiêng liêng. Tháng Tư là tháng thuận lợi để cam kết hứa hẹn tích cực công quả cho tôn giáo của mi`nh.

Mỗi quốc gia đều có nhiều thánh địa thiêng liêng cho dân chúng đến chiêm bái. Từ cổ chí kim, những vùng này luôn luôn lôi cuốn rất nhiều khách thập phương.

Ở Nam Mỹ có các thánh địa của dân da đỏ. Vùng Trung Đông thi` có các thánh địa của đạo Hồi. Và đạo Thiên Chúa có thánh địa là JeruSalem.

Ấn Độ có hàng ngàn thánh địa. Trong Ấn Độ, tất cả chùa chiền, đền thờ đều được coi là những thánh địa. Trung Hoa thi` có đền thờ Đức Khổng và một số chùa chiền nổi tiếng của Phật giáo, co`n Nhật Bản là vùng của đạo Phật Shintoism.

Phi Luật Tân cũng có nhiều thánh địa. Nơi đó có nhiều ngôi nhà thờ cổ xưa và dẫy núi Banahaw và San Cristobal đã thu hút hàng ngàn khách hành hương, đặc biệt là trong tuần lễ Thánh.

Trong tháng tư hành hương này, chúng ta trở về với vùng thánh địa của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy tâm hồn được gột rửa, hay tái sinh, chúng ta thoát ra khỏi những y' nghĩ bất thiện, để chúng ta có thể có một đời sống an lành, tươi mát.

Bản dịch Minh Hạnh


April is Pilgrimage Month

Manila Bulletin - Apr 12, 2005

IF May is the Month of Festivals, April is the Month of Pilgrimages. April is the month when people from various walks of life from different countries go on a religious journey to a place that is sacred to one’s religion. This journey is part of fulfilling one’s religious vow, duty, wish, or desire for spiritual renewal. April is the month favorable for one to undertake this religious activity.

Every country has many pilgrimage sites. From ancient to modern times, these sites have remained attractive to people.

Teotihuacan, Chichen Itza, and Izamal in South America; Thebes and Karnak in Egypt and Baalbek in Syria; Delphi and Ephesus in Greece – these were famous pilgrimage sites in ancient times. In Christendom, Rome is the site where Sts. Peter and Paul died as well as the headquarters of the Catholic Church. Bethlehem is the birthplace and Jerusalem is the site of the teaching, trial, and crucifixion, and resurrection of Jesus. Fatima, Portugal; Guadalupe, Spain; Lourdes, France; Czestochowa, Poland; and Walsingham, England – these are apparition sites of the Virgin Mary.

Saudi Arabia is famous to the Muslim World. For the Muslim faithful, the Hajj or pilgrimage to the Holy Ka’aba, to the birthplace of the Prophet Muhammad and the various places he frequented in Makkah, Madina, and Jeddah are important sites.

India has thousands of sacred sites. In India, all temples are considered sacred places. China has its Confucian and Buddhist sites and Japan is the seat of Shintoism.

The Philippines has many sites, too. Its centuries-old churches nationwide and the mountains of Mt. Banahaw and San Cristobal draw tens of thousands of pilgrims, especially during the Holy Week.

In this pilgrimage month of April, let us trek back to a site of our choice, and there undergo the process of spiritual renewal, or rebirth, cleansing our hearts and minds of evil thoughts, so that we can lead refreshed lives.

http://www.mb.com.ph/OPED2005041332512.html

No. 0248

Nepal chiêu mãi ngôi chùa trị giá 200 triệu Yen triển lãm tại Hội Chợ Thế Giới AiChi, Nhật Bản.

Tatsuhiro Morishige Yomiuri Shimbun Staff Writer
Image hosted by Photobucket.com
Tổ chức The Nepal Pavilion tại Hội Chợ Thế Giới AiChi 2005 ở Nhật Bản đang kêu giá 200 triệu Yen để bán vật thể chính trong cuộc triển lãm là một ngôi Phật tự.

Một vài ngôi tự viện ngoại quốc tham gia hội chợ đã trưng bày nhiều vật kỷ niệm đắt giá để bán như là tấm thảm Ba Tư 10 triệu Yen hoặc nhẫn bích ngọc 3 triệu Yen, nhưng một viên chức của Hiệp Hội Chợ Phiên Nhật Bản 2005 nói “ Ngôi Phật tự này là món hàng cao giá nhất tại đây”.

Tổ chức Nepal Pavilion không có kế hoạch di chuyển ngôi chùa này về Nepal sau khi cuộc triển lãm kết thúc. Roshan Shakya, giám đốc ngôi tự viện nói “Chúng tôi muốn người Nhật giữ lại một phần văn hóa chúng tôi”. Ông nói thêm “Chúng tôi muốn tiết kiệm phí tổn tháo gỡ và phí tổn di chuyển ngôi chùa trở lại Nepal”.

Ngôi chùa mái vàng cao khoảng 8.5 mét, rộng 16 mét vuông và được thiết kế theo kiểu mẫu các tự viện Nepal hồi thế kỷ 14, 15.

Dùng loại gỗ được lấy từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, khoảng 200 tay thợ thủ công đã trải qua thời gian hơn một năm để xây dựng ngôi chùa bằng tay, hoàn tất với hoa văn phù điêu chạm trổ và dát vàng trên các đẵn gỗ. Không có một cây đinh nào được dùng vào việc được lắp ráp ngôi chùa, và 8 tượng Phật chạm trổ trên cột kèo có khuôn mặt khác nhau. Ông Shakya nói rằng đã tốn ít nhất là 100 triệu Yen cho việc xây dựng ngôi chùa.

Tất cả các vật thể đã trưng bày trong ngôi chùa tại cuộc triển lãm cũng được kêu bán. Gần đây, một người Nhật đã quyết định mua một tác phẩm Mạn đà la với giá 10 triệu Yen.

Căn cứ theo ông Shakya, phí tổn cho việc tháo gỡ và di chuyển ngôi Phật tự trở lại Nepal vào khoảng 8 triệu đồng Yen, và bởi vì vứt bỏ những phần vụn vặt khi tháo gỡ ngôi chùa là việc lãng phí nên những vị có trách nhiệm đồng ý phát mãi. Ông Shakya nói “Nghệ thuật thủ công của ngôi chùa thuộc vào hàng thượng đẳng, chúng tôi ấn định giá trị của nó trên phí tổn xây dựng, di chuyển và một vài yếu tố khác, nhưng chúng tôi có thể hạ thấp trị giá của nó xuống khoảng 150 triệu đồng Yen”.

Lời người dịch: Cũng nên nói thêm, Hội Chợ Quốc Tế AiChi dịch Việt là Ái Tri 愛知( Huyện Ái Tri, Nhật Bổn ) đang diễn ra tại Nagoya Eastern Hills (Nagakute Town, Toyota City và Seto City) từ ngày 25 tháng 03 đến 25 tháng 09 năm 2005, với sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới. Hội Chợ triển lãm vật thể trong nhiều lãnh vực khác nhau từ lịch sử đến văn hóa, tôn giáo, kỹ thuật qua kiến trúc, phong cảnh, v.v… trong đó có một khu vực trưng bày các ngôi tự viện kiến trúc cổ từ nhiều quốc gia trên thế giới, được xây dựng với kích thước bằng với kích thước thật, mà Nepal là một trong những quốc gia đã góp mặt với ngôi tự viện trị giá 200 triệu đồng Yen nói trên.
Ái Tri là sinh quán của ba nhà lãnh đạo quân sự Tokugawa (1542-1616) Ðức Xuyên Mạc Phủ (徳川幕府), Oda Nobunaga (1534-82) Chức Ðiền Tín Trường (織田 信長), Toyotomi Hideyoshi(1536-98) Phong Thần Tú Cát (豐臣秀吉), đã hình thành lịch sử tiền cận đại Nhật Bản. Nối dài văn hóa từ đông sang tây của Nhật Bản, khu vực Ái Tri đã phồn thịnh lên như là một trong những thị trấn dẫn đầu về lầu đài trong suốt thời kỳ Edo (江戶時代)và ngày nay vẫn hãnh diện với nhiều di tích lịch sử tại đó. Du khách thăm viếng Hội Chợ sẽ có cơ hội thưởng ngọan nhiều kiến trúc cổ của các ngôi tự viện lâu đời Nhật Bản cũng như của những quốc gia tham dự triển lãm.

Xin tham khảo thêm tại:


http://www.aichi-kanko.jp/english/history/index.html
http://www.aichi-kanko.jp/english/

http://www.aichi-kanko.jp/chc/
Hạt Cát dịch


AICHI EXPO 2005 / Nepal offers temple for 200 mil. yen

Tatsuhiro Morishige Yomiuri Shimbun Staff Writer

The Nepal Pavilion at 2005 World Exposition Aichi is offering to sell its main exhibit--a Buddhist temple--for 200 million yen.

Several foreign pavilions at Aichi Expo have expensive souvenirs for sale, such as a 10 million yen Persian carpet or a 3 million yen diamond-studded emerald ring, but an official of the Japan Association for 2005 World Exposition said, "The temple must be the most expensive item offered here."

The Nepal Pavilion has no plan to move the temple after the expo ends. "We would like Japan to keep a part of our culture," Roshan Shakya, director of the pavilion, said. He added that the country wants to save costs of dismantling the temple and transporting it back to Nepal.

The golden-roofed temple is about 8.5-meters high, has a floor space of 16 square meters and is modeled after Nepalese temples from the 14th and 15th centuries.

Using wood from the Himalayas, about 200 craftsmen spent over a year constructing the temple by hand, complete with carving and gold inlay on the timbers. No nails were used and the eight Buddhist statues carved into the beams each have different faces. Shakya said it cost at least 100 million yen to construct the temple.

In addition to ordinary souvenirs, the pavilion offers all of its exhibits for sale. Recently a Japanese man decided Saturday to buy a mandala on display for 10 million yen.

According to Shakya, since it would cost about 8 million yen to dismantle and transport parts back to Nepal, and because throwing away the dismantled pieces of the temple would be wasteful, those in charge of the pavilion decided to offer the temple for sale.

"The handcrafted temple is a fine structure. We set the price based on how much it cost to construct, transport and other factors, but we could maybe lower the price to 150 million yen," Shakya said.

http://www.yomiuri.co.jp/newse/20050414wo41.htm
Hat Cat dich
No.0250
Giáo pháp của Đức Phập,con đường hiệu quả nhất để chống lại sự căng thẳng

Viết bởi Stefanie Marsh, Báo Times 8/4/2004

London, UK—Trường hợp hơn 20 thế kỷ của cuộc hành trình tôn giáo giáo điều dẫn đến sự hài hoà và cân bằng không thuyết phục được bạn, các nhà khoa học bây giờ đã chứng minh được tín đồ đaọ Phật đã sử dụng thiền để làm dịu sự căng thẳng.

Các nhà nghiên cứu ở trường Đại Học Wisconsin giám sát những hoạt động trí óc của 25 trường hợp chọn lựa một cách ngẫu nhiên riêng biệt và đã đi đến kết luận rằng thiền Phật giáo có tác dụng đáng kể giảm thiểu nỗi lo lắng , gia tăng niềm an lạc.

Các hành giả, đã từng thiền 14 giờ trong giai đoạn hơn 8 tuần, biểu lộ cả̃m xúc tăng ở mức độ tập trung lên trán, vùng não thường cảm thấy khoẻ mạnh và an lạc.

Trong khi nhập thiền và thư giản đã cho thấy huyết áp thấp hơn, “quan tâm huấn luyện” là gián tiếp làm giãm những triệu chứng đó với sự chuẩn đoán bệnh tâm thần ăn sâu.

Theo thiền sư Tây Tạng, Ngài Lama Yeshe Losal Rinpoche, một hành giả đặc biệt đã đạt được cho những kết qủa rỏ ràng. Những thể thức khác của thiền như là thể thức thực tập yoga . Yogis làm đơn giản tâm trí óc nhưng ít có hiệu qủa như Thiền.

“Hành giả thực hành các thể thức khác nhau của thiền nhưng chung quy đều giải thoát cho tâm chúng ta 5 loại chất độc – tham, sân, si, kiêu man., ganh tị” Ông ta nói

Các thể thức thiền khác đã nói lên rằng thời gian bạn tìm thấy an lạc trong tâm hồn nhưng không thể giải quyết cội nguồn của phiền não. Cũng giống như vậy có thể nói là sự khác nhau của những loại thiền khác cũng có thể nói rằng giảm thiểu sự căng thẳng. Ngay cả đánh vỏ thuật hay bơi lội cũng yêu cầu đầu óc phải linh hoạt, vì vậy không thể xảy ra việc thay đổi cơ bản

Ngài Lama, người có rất nhiều sự ủng hộ ở Anh quốc, bao gồm những người làm ở Ngân Hàng, luật sư, và nhân viên nhà nước, lên tiếng dân Anh đã trở nên thụ động.

Ông ta nói “Theo qui luật tự nhiên nhiều người đã trở thành thụ động trong cuộc sống hưởng thụ bởi vì họ không biết phải làm gì ngoại trừ việc ngồi trước TV”

“ Họ bị cô lập trong lãnh vực chuyên môṇ, qúa chán nản những kỷ năng lập đi lặp lại, mất đi nổ lực cầu tiến trong nhiều thứ. Nhiều ngươì Anh trở thành thụ động , và họ rất thích thú khi đánh giá người khác và ngay chính bản thân họ. Họ trở thành mụ mẫm và không biết làm thế nào để được sự lạc quan.

“Trong Đạo Phật bạn sử dụng thiền như một mục đích. Bạn cần phải nhận định những phiền não và chuyển hóa chúng thành niềm an lạc

Ngài Lama đến nước Anh vào thập niên 60 và bây giờ là viện trưởng tu viện Kagyu Samye Ling tu viện ở Scotland. Ông la ̀thiền sư siêu hạng và đặc biệt là đã mang được thiền vào cuộc sống hàng ngày

Đức Lamas, hay thiền sư, đề nghị mỗi ngày thiền 15 phút vào buổi sáng. Trong “7 mục về tư thê” ví dụ như có thể giữ hay chéo chân trên sàn hay ngồi trên ghế, tập trung chánh niệm nhận biết từ chổ ngồi lên đ̣ến mắt, xương sống, vai, ót, cổ, miệng và lưỡi.́

“Hãy ngồi xuống và dành ưu tiên cho những gì mà bạn cần cho cuộc sống, hãy cố gắng đạt được mục tiêu cho những điễm yếu trong cuộc sống.

Đạo Phật ở Tây Tạng trở lại AD 173, khi kinh Phật đến miền Nam Tây Tạng từ Ấn Độ trong thời gian Thothori Nyantsen thống trị, Vua thứ 28 của Tây tạng

Có 152,000 tín đồ ở Anh. Diệt trừ lòng sân hận , tính tham lam và sự ngu dốt, là trọng tâm dẫn đến sự sùng bái Phật giáo.

Lama Zangmo là người phụ nữ phương Tây ̣̣đầu tiên của Lama ở nươć Anh. Bà cũng là Giám Đốc của trung tâm Phật gíao Tây Tang ở Luân Đôn

Bà nói “thiền là giây phút hiện taị và học hỏi trong cuộc sống, cuộc sống của chúng ta trọn vẹn trong những giây phút hiện tại

“ Phật giáo đặc biệt làm sao!, bạn có thể nhận ra bạn trong cuộc sống hàng ngày . Nó rất khác với trạng thái bình tĩnh qua việc tập yoga hay thuật châm cưú.”
Chánh Hạnh dịch


Buddha's way is best if you want to combat stress


By Stefanie Marsh, The Times, April 8, 2004

London, UK -- IN CASE more than 20 centuries of grueling spiritual journeys towards harmony and balance have not persuaded you, scientists have now proved that Buddhist meditation relieves stress.

Researchers at Wisconsin University monitored the brain activity of 25 randomly chosen individuals and concluded that Buddhist meditation causes a significant reduction in anxiety and correspondingly increased levels of positive emotions.

Members of the group, who meditated for 14 hours over an eight-week period, exhibited a dramatic increase in levels of activity in the prefrontal cortex, the region of the brain that is most commonly associated with well-being and happiness.

The only problem now is to resolve which form of meditation is the most successful in combating what has been labelled Britain’s “stress epidemic”. Nine out of ten workers claim to suffer from stress and almost a million people claim incapacity benefit for mental strain.

While transcendental meditation has been shown to lower blood pressure, “mindfulness training” is reported to decrease symptoms in those with confirmed psychiatric diagnoses.

According to the Tibetan spiritual teacher, the Venerable Lama Yeshe Losal Rinpoche, it is specifically Buddhist meditation that yields the most positive results. Other forms of meditation, such as the form practised in yoga where yogis attempt simply to clear their minds, were less effective.

“Buddhist meditation is different from other forms of meditation because it attempts to rid the mind of what we call the five poisons — desire, attachment to material things, pride, jealousy and anger,” he said.

“Other forms of meditation say that in time you will find inner peace but do not treat the root cause of unhappiness, and the same can be said for various other forms of so-called stress-busting. Even karate or swimming require the mind to be active, so there is no fundamental change occurring.”

The Venerable Lama, who has a large following in Britain, including bankers, lawyers and government officials, accused the British of being too negative.

“Physically a lot of people have become incapable of enjoying their lives because they do nothing but sit in front of the television,” he said.

“They have become so focused on their professions, which often require very boring repetitive skills, that they lose motivation for everything. A lot of people in Britain are very negative and are very happy to judge other people and also themselves. They have become paralysed and don’t know how to be positive.

“In Buddhism you learn to use meditation as a target. You need to find out your poison and transform that into a positive.”

The Venerable Lama came to Britain in the 1960s and is now the abbot of Kagyu Samye Ling monastery in Scotland. He is a meditation master and specialises in bringing meditation into everyday life.

Buddhist Lamas, or teachers, recommend 15 minutes of meditation every day, preferably in the mornings. In the “seven-point posture”, for example, which can be held either cross-legged on the floor or sitting in a chair, the focus moves from the seat to the eyes, spine, shoulders, back of the neck, mouth and tongue.

“Sit down and prioritise what it is you want from your life and try to target the weakest point in your life.”

Tibetan Buddhism dates back to AD173, when Buddhist scriptures arrived in southern Tibet from India during the reign of Thothori Nyantsen, the 28th king of Tibet.

There are 152,000 Buddhists in Britain. The elimination of hatred, greed and ignorance are core to the Buddhist faith.

Lama Zangmo is the first western female Lama in Britain. She is also the spiritual director of the Tibetan Buddhist Centre in London.

She said: “Meditation is about the present moment and learning to live our lives to the full in the present moment.

“What’s special about Buddhism is that it enables you to bring something with you into your everyday life. It’s very different from becoming calm through yoga or acupuncture.”

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,8122-1067483,00.html

No. 0253

Diễn hành đông đảo kỷ niệm Ambedkar Jayanti

TIMES NEWS NETWORK[ THURSDAY, APRIL 14, 2005 11:24:59 PM ]

PUNE: Lễ kỷ niệm Ambedkar Jayanti được cử hành trọng thể với một nhân số chưa từng thấy trong thành phố, một đoàn diễn hành đông đảo tụ tập tại tượng đài của ông Ambedkar hôm thứ năm để mừng sinh nhật thứ 114 của vị cha già Hiến Pháp Ấn Ðộ.

Ðoàn diễn hành tiến bước với âm nhạc truyền thống, tràng hoa xanh khắp thành phố, và khung ảnh của Dr. Ambedkar tại những góc đường đánh dấu ngày hân hoan nhất của người Dalits, những người đã khiến ông tranh đấu.Tuy nhiên, tất cả mọi giai cấp trong xã hội và các nhà chánh trị đều tham dự buổi lễ.

Trong khi các ca khúc tán dương ông được trổi lên bên đường tại vài khu vực trong thành phố, đặc biệt là Yerwada and Bopodi thì tín chúng họp mặt nhau trong các tu viện Phật Giáo và các tụ điểm văn hóa, kể cả diễn thuyết và trò giải trí, tất cả được tổ chức để vinh danh ông.

Tại trường Ðại học thành phố Pune, viện phó Ashok Kolaskar đặt vòng hoa kỷ niệm tại tượng đài ông Ambedkar. Giám đốc Sở Giao Thông Thành Phố Chandrashekhar Kapote cũng đã đặt vòng hoa tại tượng đài vị đại lãnh tụ ở PMT.
Thị trưởng Rajani Tribhuvan, MLAs Ramesh Bagwe, Chandrakant Chhajed, thị trưởng thành phố Shiv Sena, Nana Wadekar, lãnh đạo phe đối lập MahadevBabar và nghiệp đòan Ajay Bhosale đã hiện diện tại buổi lễ này.

Hạt Cát dịch

Huge processions mark Ambedkar Jayanti

TIMES NEWS NETWORK[ THURSDAY, APRIL 14, 2005 11:24:59 PM ]

PUNE: Ambedkar Jayanti was celebrated on an unprecedented scale in the city,as large processions thronged the Ambedkar statue outside the district collectorate on Thursday to celebrate the 114th birth anniversary of the father of the Indian Constitution.

Processions preceded by traditional dhol-tasha musicians, blue coloured festoons across city streets, and photo frames of Dr B.R. Ambedkar at street corners marked the most joyous day for Dalits, whose cause he championed.

However, people from all sections of society and the political spectrum joined in the celebrations.

While songs in praise of Ambedkar were played from street side pandals in several parts of the city, especially Yerwada and Bopodi, prayer meets were held in Buddhist vihars and cultural events, including lectures and plays, were organised in his honour.

The district collectorate area bore the look of a village fair as crowds thronged various stalls selling flowers and other articles.
At the University of Pune, vice-chancellor Ashok Kolaskar garlanded Ambedkar’s statue. Pune municipal transport chairman Chandrashekhar Kapote also garlanded the great leader’s statue at the PMT depot.

Mayor Rajani Tribhuvan, MLAs Ramesh Bagwe, Chandrakant Chhajed, city Shiv Sena chief Nana Wadekar, leader of the opposition MahadevBabar and corporator Ajay Bhosale were present on the occasion.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=7be3dafce8e38be2&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0249
Hoà thượng Thích Nhất Hạnh Kết thúc Chuyến về thăm Việt Nam 3 tháng vào tháng tư ngày 11 năm 2005

Tin Từ Việt Nam, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai đã trở về Pháp vào ngày 11 tháng tư năm 2005, kết thúc chuyến đi 3 tháng thăm viếng Việt Nam. Hoà Thượng đã đến dự lễ giỗ tổ Hùng Vương tại phía bắc quận Phú Thọ, Hoà thượng tổ chức các buổi tu thiền và thuyết pháp tại các thành phố Hà Nội, Thừa thiên-Huế và Bình Định trong chuyến đi kéo dài 3 tháng này. Ngoài ra Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh còn giảng dạy vai trò của Phật Giáo trong thời đại tân tiến khoa học kỹ thuật ngày nay và tinh thần cũng như đời sống văn hoá của cộng đồng Hải Ngoại ở Hoa Kỳ , Châu Âu và các nưóc khác tại Việt Nam.
DươngTiêu Dịch


Most Venerable Thich Nhat Hanh and international monks who frequent his Lang Mai pagoda in France left Ho Chi Minh City on April 11, concluding their three-month Viet Nam visit. The French monk of Vietnamese origin paid tribute to the founders of the Vietnamese nation - the Hung Kings - at their temple in the northern province of Phu Tho, and held training courses on Buddhism at pagodas in Hanoi, HCMC, Thua Thien-Hue and Binh Dinh. He lectured on the role of Buddhism in modern times, and the spiritual and cultural life of the overseas Vietnamese community.
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=4688334f7aee85f8&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0244
Phật Giáo được giảng dạy tại trường đại học nổi tiếng UCLA, Tiểu bang California, Hoa kỳ

Trường Đại Học UCLA hiện nay đang có chương trình giảng dạy về Phật Giáo lớn nhất tại Hoa kỳ. Trường Đại Học UCLA có 4 giảng sư toàn phần chuyên môn về Khoa Phật Giáo và 2 giảng sư đặc biệt nghiên cứu về nghệ thuật tranh ảnh và điêu khắc Phật Giáo.
“Chương trình giảng dạy Phật Giáo được công nhận như mọi chuyên ngành khác tại UCLA, nhằm xây dựng và phát triển Khoa Phật Học tại các trường đại học khác trên nước Mỹ. Trung Tâm Phật giáo tại trường Đại học UCLA đã đặt biệt soạn thão 1 bộ bách khoa toàn thư về Phật Giáo hoàn chỉnh nhất được xuất bãn tại Tây Phương bởi nhà xuất bãn Macmillan Reference.
Trung tâm Phật học tại UCLA, được sang lập vào tháng 7 năm 2000, đã quy tụ vô số các chuyên gia và giảng sư chuyên dạy các ngành khác nhau cũa Phật Giáo. Trung Tâm Phật Giáo tại trường đại học UCLA ngoài ra còn giúp đỡ tổ chức các hôị nghị Phật Giáo, các chương trình nghiên cứu, thí nghiệm và tìm hiểu cũng như thực hành Đạo Phật.
DươngTiêu Dịch


Buddhist Studies at UCLA

UCLA Daily Bruin,12 April 05

...UCLA at this time has the largest Buddhist studies program of any university outside Asia. The university has four full-time faculty who are Buddhist specialists, and additionally two faculty members in art history who specialize in Buddhist art.
"It was (established) in recognition of the major commitment UCLA had made to building the premier program in Buddhist studies in the United States. The center was also among the first such centers anywhere in the country devoted specifically to Buddhist studies. The center enabled UCLA to spearhead the compilation of the first complete Encyclopedia of Buddhism to be published in the West," Buswell said. The encyclopedia was published in 2004 by Macmillan Reference.
The Center for Buddhist Studies at UCLA, founded in July of 2000, houses numerous specialists who understand and teach the different facets of Buddhism. The center is research-oriented and regularly sponsors conferences, colloquia, workshops and symposia. ...

http://home1.gte.net/res6zeam/american-buddhist/news.html