<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 07, 2006

No 1030 ( Upekha dịch)
Hòa Thượng Tinh Vân đến Chicago chủ trì lễ Quy Y.
By Himani Kumar
Daily Herald Staff Writer
Posted Sunday,
Chicago- July 02, 2006. Một vị danh tăng Phật Giáo trong chuyến du hành Mỹ Quốc sẽ dừng chân tại Elmhurst, và đã thu hút tín chúng từ các thành phố ngoại ô và xa hơn nữa tận Mississipi.

Hòa Thuợng Tinh Vân, 80, người sáng lập Phật Giáo Phật Quang Sơn tại Đài Loan. đã đến thăm viếng Trường Trung Học York để chủ trì buổi lễ “ Thọ trì Tam Qui”và Ngũ Giới.

Jackie Tung, đến cùng với bạn của cô từ St.Louis để dự lễ Thọ trì Ngũ Giới, phát nguyện rằng “ Tôi xin vâng giữ điều học là không nói dối, không trộm cắp, không sát sanh và không tà dâm.

Mặc dù phần đông dân chúng đến Đại lễ từ Chicago, một số ít đến từ xa tận Detroit, Kansas và cả Mississippi. Giới đàn được thiết trí một pho tượng Phật với kim bài có khắc lời nguyện bằng Hoa ngữ.

Judy Kord , Chủ tịch Giáo hội Phật Giáo Phật Quang Sơn Quốc Tế chi nhánh Chicago nói“Buổi lễ thọ giới Tam Quy cũng gần giống như lễ rửa tội trong Cơ Đốc Giáo,”

Buổi lễ cho phép những ngươi tham dự thọ trì tam quy của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Năm giới cấm cho cư sĩ tại gia là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và các uống các chất say.

Hòa Thượng Tinh Vân người thành lập Giáo hội Phật Giáo Tiến Bộ Quốc Tế tại Darien và thành lập hơn 200 trung tâm trên thế giới.

Đoàn thể Phật Giáo của Ngài là một tổ chức phi chính phủ duy nhất đã trở thành hội viên của Liên Hiệp Quốc.

Gần đây, chính Phủ Thụy Sĩ đã cúng dường khu đất cho Ngài để xây dựng Trung Tâm Hội Nghị Phật Giáo tại Geneva.

Buddhist master stops in Elmhurst
By Himani Kumar
Daily Herald Staff Writer
Posted Sunday, July 02, 2006


Mississippi- A Buddhist master touring the United States stopped Saturday in Elmhurst — and drew followers from throughout the suburbs and as far as Mississippi.

Master Hsing Yun, 80, is the founder of the Fo Guang Shan Buddhist order in Taiwan.

Yun visited York Community High School to lead the ritual “Taking Refuge,” and perform the Five Precepts ceremony.

“I came here to make a promise to myself not to lie, not to steal, not to eat meat and not to indulge in sexual misconduct,” said Jackie Tung, who had come with her friends from St. Louis to take part in the Five Precepts ceremony.

Although the majority of people who had come for the ceremony were from Chicago, some came from as far as Detroit, Kansas and even Mississippi. The stage was set with a gold-plated statue of the Buddha and prayers were said in Chinese.

“Taking Refuge ceremony is similar to what baptism is in Christianity,” said Judy Kord, president of the Chicago chapter of the Buddha’s Light International Association.

The ceremony allows participants to take refuge in the Buddha and his teachings.

The Five Precepts are life rules calling for abstinence from killing, stealing, sexual misconduct, lying and intoxicants.

Master Yun is a founder of the International Buddhist Progress Society in Darien and has founded more than 200 centers around the world.

His Buddha’s Light religious group is the only non-governmental organization to become a member of the United Nations.

Recently the Swiss government donated land to Yun to build a World Buddhist Conference Center in Geneva.

http://www.dailyherald.com/news/dupagestory.asp?id=204518&cc=d&tc=&t=
No. 1035 ( Hạt Cát dịch)
Liên Hoan Phim Ảnh Phật Giáo tại Ấn Ðộ
Wednesday, June 28th, 2006
New Delhi – Năm 2006 đánh dấu ngày sinh lần thứ 2550 của Ðức Phật và Liên Hoan Phim Ảnh Á Châu Osian’s-Cinefan lần thứ 8 được tổ chức để chào mừng sự kiện trên bằng chương trình trình chiếu những cuốn phim về cuộc đời của Ngài.

Vào ngày 14 tháng 07, Phim “Valley Of Flowers- Thung Lũng Ngàn Hoa” của đạo diễn Pan Nalin’s với các diễn viên Naseeruddin Shah và Milind Soman sẽ mở đầu khai mạc liên hoan phim ảnh nhằm mục đích bồi dưỡng những quan hệ của các nên văn hóa khác nhau trong nước để cải thiện phẩm chất của ngành điện ảnh Ấn Ðộ.

Phim ảnh Ấn Ðộ không chiếm được một phần trăm khán giả trên thị trường phim ảnh thế giới. Ấn Ðộ đã không nuôi dưỡng các mấu chốt nối kết những nền văn hóa khác nhau, đó là lý do vì sao thị trường phim ảnh Ấn Ðộ quá yếu kém. Ít nhất những bộ óc tài ba của tất cả các nền văn hóa họp lại với nhau chúng ta không thể không làm nên được các phim ảnh giá trị. Naville Tuli đã nói như trên trong một cuộc họp báo.

Các bộ phim về ÐứcPhật được trình chiếu gồm có “ Siddharth”, “Angry Monk – Reflections On Tibet”, “Little Buddha”, “ The Last Monk” và “The Sandstorm”.

Liên hoan phim ảnh không chỉ thuần túy là phim ảnh, nó còn cung cấp một cơ hội mổ xẻ để thảo luận về tương lai của điện ảnh Ấn Ðộ, ví dụ việc gì sẽ xảy ra cho ngành điện ảnh đại vĩ tuyến và chúng ta nên làm những gì để cải thiện, Ông Aruna Vasudev, người sáng lập công ty Cinemaya nói như trên.

Lễ hội liên hoan phim ảnh kéo dài 10 ngày sẽ trình chiếu khoảng 125 cuốn phim từ 40 quốc gia mô tả các nền văn hóa đa dạng xuyên suốt Á Châu. Bên cạnh đó, một số công trình giá trị nhất của điện ảnh Á rập cũng sẽ được trình chiếu.

Spotlight on Buddha at Osian film festival

Wednesday, June 28th, 2006

New Delhi - The year 2006 marks the 2,550th birth anniversary of the Buddha and Osian’s-Cinefan 8th Festival Asian Cinema is set to celebrate that by screening films showing his life.

On July 14, Pan Nalin’s ‘Valley Of Flowers’ starring Naseeruddin Shah and Milind Soman will kick-start the festival that aims at nurturing the links between different cultural groups in the country to improve the quality of Indian cinema.

‘Indian films don’t have even one percent of share in the world film market. India has not nurtured all the links that join different cultures together, that’s why the Indian film market is so weak. Unless fine minds of all cultures come together we can’t make good cinema,’ said Neville Tuli at a press conference here Wednesday.

Films to be screened on the Buddha are ‘Siddharth’, ‘Angry Monk - Reflections On Tibet’, ‘Little Buddha’, ‘The Last Monk’ and ‘The Sandstorm’.

‘The festival is not only about films, it also provides an opportunity to film buffs to discuss the future of Indian cinema - for example what happened to parallel cinema - and what all we should do to improve it,’ said Aruna Vasudev, the founder of Cinemaya.

The 10-day-long festival will showcase around 125 films from 40 countries depicting diverse cultures spread across Asia. Apart from that some of the best works of Arab cinema will also be screened.

This year 11 films, including Onir’s ‘Bas Ek Pal’, Santosh Sivan’s ‘Eternally Secure’ and Girish Kasaravalli’s ‘In the Shadow Of The Dog’, have been selected for the Indian Competition section.

In the Tribute section, the spotlight will be on Ritwik Ghatak and Stanley Kwan.

http://indiaenews.com/2006-06/13005-spotlight-buddha-osian-film-festival.htm