<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 1 17, 2006

No. 0744 (Hạt Cát dịch)
Tu sĩ, học giả Trung Hoa bộ hành theo dấu lộ trình Ngài Huyền Trang.
www.chinaview.cn 2006-01-16 23:15:52

Bản tin được đăng tải trên trang Web Chinaview.cn ngày 16 tháng 01, 2005
Bắc Kinh, Jan. 16 (Xinhuanet) -- Bốn Phật tử Trung Quốc, sẽ theo dấu lộ trình của Ngài Huyền Trang Ðường Triều ( 618-907) và trao tặng Tu Viện Phật Giáo Nalanda, Ấn Ðộ một tuyệt phẩm Phật Giáo Trung Quốc.

Ðại Ðức Thích Học Thành, phó chủ tịch Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc nói với phóng viên hôm thứ Hai rằng có bốn Phật tử gồm hai tu sĩ và hai học giả sẽ được tuyển chọn từ Hoa Lục, Ðài Loan, Hương Cảng và Áo Môn. Họ khởi hành vào tháng Năm và sẽ đi bộ trong sáu tháng xuyên qua Trung Quốc, Pakistan và Nepal, cuối cùng họ sẽ đến Nalanda, nơi Ngài Huyền Trang đã từng sống và học tập tại đó.

Ðại Ðức Học Thành nói “Phật Giáo khởi nguyên tại Ấn Ðộ và đã hưng thịnh ở Trung Quốc”. Ngài Huyền Trang đã đến Ấn Ðộ khoảng 1,300 năm trước và bây giờ, để đáp lại, Trung Quốc sẽ trao tặng Ấn Ðộ tư tưởng Phật Giáo Trung Quốc. Ðây là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong lãnh vực giao lưu văn hóa và tôn giáo giữa Trung Hoa và Ấn Ðộ.

Căn cứ theo theo Ð Ð Học Thành, quyển Pháp Bảo Ðàn Kinh mà Phật Giáo Trung Quốc trao tặng Ấn Ðộ sẽ được khâu vào trong một phiến lụa dài 32 mét trong dạng thức thư pháp Trung Hoa. Cùng với quyển kinh, họ còn mang theo một tác phẩm điêu khắc Ðức Thích Ca Mâu Ni và quyển “Ðại Ðường Tây Vực Ký” do Ngài Huyền Trang trước tác và đệ tử Ngài là Pháp Sư Biện Cơ biên sọan.

ÐÐ Học Thành nói “Ngài Huyền Trang cống hiến cả cuộc đời của Ngài nghiên cứu ngôn ngữ Ấn Ðộ để thấu suốt Phật pháp và để truyền bá văn hóa Trung Quốc. Theo dấu lộ trình của Ngài Huyền Trang là khám phá di sản văn hóa của cả hai nước Trung Quốc và Ấn Ðộ, và tư tưởng sâu sắc của tổ tiên chúng ta, những người ôm ấp lý tưởng hòa bình và bác ái”.

Vào cuối thu năm 628, Ngài Huyền Trang bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm đến miền Nam Á Châu. Ngài đã bộ hành qua 25,000 kilomet và trải qua 19 năm trong cuộc đời tu học Phật Pháp tại Ấn Ðộ. Ngày nay, Phật Giáo Ấn Ðộ xem Ngài như là một học giả tiên phong và tiểu sử cũng như cuộc hành trình của Ngài đã được đưa vào sách giáo khoa tiểu học Ấn Ðộ. Tri ân nỗ lực của Ngài, Trung Quốc và Ân Ðộ đã có một lịch sử liên hệ ngoại giao lâu dài có thể truy nguyên từ đời Ðường.

Chinese Buddhists to follow trail of Monk Xuan Zang

www.chinaview.cn 2006-01-16 23:15:52

BEIJING, Jan. 16 (Xinhuanet) -- Four Chinese Buddhists will follow the trail of Monk Xuan Zang of the Tang Dynasty (618-907), and present the Indian Nalanda Buddhist temple with a Chinese Buddhist master piece.

Shi Xuecheng, vice-chairman of the Buddhism Association of China, told reporters here Monday that the four Buddhists will be selected from the Chinese mainland, Taiwan, Hong Kong and Macao. They will undergo six months of bitter walking across west China, Pakistan and Nepal, and eventually arrive in Nalanda, where Monk Xuan Zang once lived and studied.

"Buddhism originated in India and was highlighted in China," Shi said. Monk Xuan Zang went to India some 1,300 years ago and now, in return, the Chinese will present India with Chinese Buddhism thinking. The move is of great significance in cultural and religious communication between China and India.

According to Shi, the Chinese Buddhist book will be sewed onto a piece of 32-meter-long silk cloth, in the form of Chinese calligraphy. Along with the book, the Chinese Buddhists will also bring with them a sculpture of Sakyamuni, and a book written by Xuan Zang's follower Monk Bian Ji.

Monk Xuan Zang devoted his entire life to learning Indian approaches to Buddhism and spreading Chinese culture, Shi said. "To follow his trail is to explore the cultural heritage of both China and India, and the great thoughts of our ancestors who cherished peace and love."
In the late autumn of 628, Monk Xuan Zang started his brave journey to South Asia. He walked 25,000 kilometers and spent 19 years of his life learning Indian Buddhism. Nowadays, he is seen as a front-rank scholar by Indian Buddhists and his story is even written into Indian primary school textbooks, Shi said. Thanks to his efforts, China and India have a long history of diplomatic ties that can be traced back to the Tang Dynasty. Enditem

http://news.xinhuanet.com/english/2006-01/16/content_4060084.htm
Two monks to retrace Buddhist odyssey

www.chinaview.cn 2006-01-17 08:35:53

BEIJING, Jan.17 -- Xuanzang, a Buddhist pilgrim who endured a 17-year trip from China to India 1350 years ago, now has successors to his odyssey.
Two Buddhist monks from the Chinese mainland and Taiwan, with two scholars from Hong Kong and Macao, are scheduled to set out this May from the ancient city of Xi'an, in Northwest China's Shaanxi Province.
In a six-month trip, they will follow in the footsteps of Xuanzang, crossing Pakistan and Nepal to Nalanda, the once famous centre of Buddhist learning in India where Xuanzang used to reside.
But unlike Xuanzang, his successors are not looking for Sanskrit texts. Instead, they are hoping for better communication and cultural exchange between the two countries, said the Venerable Xuecheng, vice-president of the Chinese Buddhist Association, at a Beijing press conference yesterday.
He described the trip as "very significant," as this year marks the Year of China-India Friendship. The journey will also give the public a better understanding of Buddhism, he said.
As a representative from Taiwan's Fo Guang Shan Religious Affairs Committee, the Venerable Huikuan said that peace and harmony among peoples are the two ultimate goals of the trip.
"Having a Taiwan monk in the trip may also promote cultural exchange between the mainland and Taiwan."
The group will carry valuable gifts for Nalanda, including a Liuzu (Huineng, a famous monk in 632-713) Altar Sutra embroidered on silk, a Sakyamuni Statue and a copy of an ancient Chinese book, "Records of the Western Regions of the Tang Dynasty" by Xuanzang's disciple Bianji.
"The embroidered Liuzu Altar Sutra is the most valuable gift as it is the only Sutra originated in China," said Shi Zhongyao, secretary-general of the trip organizing committee. "Others were all translated from Sanskrit," he added.
He also confirmed that four candidates have already been chosen, but no details were available. He said the four candidates will walk part of Xuanzang's path but travel by vehicle for the rest. "We don't have enough time to walk the whole way," he said. "It would take at least two years if we were to do so."
The Taiwan-based Eastern TV and Hong Kong-based Phoenix TV will follow the trip and give live broadcasts. Also with the trip are two traditional Chinese painters who will record the journey in calligraphy and paintings.
The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, the Chinese Buddhist Association and the Chinese Cultural Promotion Society will jointly stage the trip.
Other activities to celebrate the Year of China-India Friendship include two ancient Indian music concerts at the Jiayu Pass, the western end of the Great Wall in Northwest China's Gansu Province and Kuche in Northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.
Photo and painting exhibitions will also be held in Beijing and New Delhi after the journey's completion.Enditem


No. 0739 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Tác phẩm cổ Phật Giáo VN được dịch ra Pháp văn.

Bản tin được đăng tải trên trang Web VNN ngày 13 tháng 01, 2006
Việt Nam- Một tác phẩm Phật Giáo Việt Nam lâu đời đươc phiên dịch ra tiếng Pháp và được xuất bản tại Pháp hồi tháng 10, 2005 bởi nhà Ðông Phương Học, Dr Philippe Langlet.

Tác phẩm gồm 56 bài thơ và những cuộc đàm thoại của chư Tăng Việt Nam từ thế kỷ 10 và 12. Tác phẩm được trích từ một văn bản tiếng Hán cùng với bản dịch tiếng Pháp và phiên bản Việt Nam.
Nhà Đông Phương học cũng là dịch giả, Dr Langlet đã thuyết trình về quyển sách này tuần qua vào ngày 10 tháng 01, 2006 tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp ( L’Epace) ở Hà Nội.

Ông nói. “Tôi là một nhà giáo sử học. Tôi biết và thích quyển sách này từ lâu. Trong những bài giảng của tôi, tôi thường sử dụng những bài thơ này như một thí dụ về Việt Nam”

Đó là quyển sách được biết là xưa cổ nhất của Phật Giáo Việt Nam,đề cập đến thời kỳ Đạo Phật ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vào xã hội Việt Nam.”

Nhiều học giả tin tưởng quyển sách sẽ có tác dụng với đời sống tâm linh, giúp đỡ mọi người hiểu được luân hồi và đau khổ, những ý tướng đó tiếp tục tác động đến đời sống hiện tại.

Langlet đã dùng nguyên bản gốc tiếng Hán như ông có thể nhưng vài từ ngữ có thế nói đã lạc mất hay phiên dịch sai, ông nói rằng rất khó mà phiên dịch chính xác một số thành ngữ từ tiếng Việt Nam sang tiếng Pháp. Đó là hành trình dài, Ông nói thêm, từ nghĩa bản gốc trong tiếng Hán và Việt Nam sang tiếng Pháp và sưự nghiên cứu đòi hỏi nhiều chuyến thăm viếng các ngôi chùa.

Langlet nói: “ Tôi hy vọng đọc giả Việt Nam suy nghĩ về giá trị tập quán tục lệ và hãnh diện về mình.

French researcher translates ancient Buddhist text
11:40' 13/01/2006 (GMT+7)
Dr Philippe Langlet (right).

An ancient work on Vietnamese Buddhism has been translated into French and published in Paris by Orientalist, Dr Philippe Langlet.

The work includes 56 lyric poems and dialogues by Vietnamese monks from the 10th and 12th centuries. It was extracted from a text on China with attached French and Vietnamese versions.

An orientalist and translator, Dr Langlet held a lecture on the book last week at the Hanoi Centre for French Culture (L’Epace).

“I am a history teacher. I have known about and loved this book for a long time. In my lessons, I frequently take these poems as examples of Vietnam,” he said.

“It is the oldest known book on Vietnamese Buddhism to date, which shows an important time when Buddhism strongly affected Vietnamese society.”

Scholars believe the book will be a way to inspire spiritual living, helping people understand transmigration and pain, ideas that continue to affect contemporary life.

Langlet used as much of the original document as he could but said some words may have been lost or incorrectly translated, saying it is difficult to find terms that translate exactly from Vietnamese to French. It was a long journey, he added, from the original meaning in Chinese and Vietnamese to French and the research required many trips to pagodas.

“I hope Vietnamese readers think about the traditional value and are proud of it,” Langlet said.

(Source: Tien Phong)

http://english.vietnamnet.vn/lifestyle/2006/01/532119/