<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 23, 2005

No.0099

Tổng Thống phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm Anunayake mới: Cac giá trị Phật giáo đang bị thách thức từ việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá

bài viết của Asanga Warnakulasuriya từ Kandy

<<>>tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Ngày hôm qua tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga đã lưu ý rằng các giá trị Phật giáo và bản thân hàng tín đồ Phật giáo đang bị thách thức và chịu ảnh hưởng bởi việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá.
Tổng Thống bình luận như vậy sau khi trao quyết định bổ nhiệm Anunayake mới cho Ngài Niyangoda Vijithasiri Thera , thuộc chi nhánh Malwatte, Siyam Nikaya tại buổi lễ đơn giản ở tại Magul Maduwa thuộc Sri Dalada Maligawa.
Tổng Thống đã cho biết rằng việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá có đề ra một sự thách thức nghiêm trọng đối với giá trị Phật giáo từ sức ảnh hưởng rất mạnh bên ngoài. "Đạo Phật trong nhiều thế kỷ qua đã chịu đựng tất cả những sự thăng trầm và chống lại những tấn công để tồn tại cho đến ngày hôm nay, cũng như tiếp tục giáo dục người dân và củng cố sức mạnh tâm linh của người dân trong nước, với những giá trị quan trọng và giáo pháp của thời nguyên thủy." Bà cho biết " Với tư cách của một tôn giáo hùng mạnh, đạo Phật có tất cả những giáo pháp cần thiết để dẫn dắt dân tộc chúng ta, đương đầu với những khó khăn, thử thách." Bà Tổng Thống đã xác nhận rằng chính quyền luôn luôn sốt sắng bảo vệ và che chở đạo Phật.
Từ khi đạo Phật được tôn làm quốc giáo trong Hiến Pháp năm 1972, cũng như trong Hiến Pháp hiện nay, chính phủ luôn luôn có những hoạt động nhằm nâng đỡ đạo Phật.
Bà Tổng Thống cho biết rằng thật là một vinh dự rất lớn cho bà khi trao tặng danh hiệu "Sannas Pathraya” cho ngài Niyangoda Vijithasiri và bà xem giây phút đó như là một giây phút hiếm hoi, quí giá trong cuộc đời của bà." "Từ những ngày mà tôi được tiếp cận với ngài Thera cùng với những sự tu học của ngài, tôi biết được ngài là một vị mẫu mực, khiêm tốn, và nhân phẩm uyên bác, là mẫu người mà tôi tin chắc rằng, những đóng góp tối cao của ngài sẽ làm hưng thịnh Phật giáo trong nước."

(Dharma10 chuyển dịch, sc Lieu Phap hieu dinh)


President at presentation of Act of Appointment to new Anunayake :
Buddhist values under challenge from open economy and globalisation


by Asanga Warnakulasuriya in Kandy

President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga yesterday noted that Buddhist values and the Buddhist race itself has come under the challenge and influence of the open economy and globalisation.
The President's comments followed her presentation of the Act of Appointment to the new Anunayake of the Malwatte chapter of the Siyam Nikaya, the Ven. Niyangoda Vijithasiri Thera at a simple ceremony at the Magul Maduwa of the Sri Dalada Maligawa.
The President said that the open economy and globalisation have posed a serious challenge to Buddhist values from outside forces.
"Buddhism for centuries has withstood all vicissitudes and attacks against it to survive to this day to continue to nurture and spiritually fortify our countrymen with its pristine values and teachings", the President said. She said "As a powerful religion, Buddhism has all the necessary teachings to guide our people to face any threat posed to it."
The President noted that the state had always come forward to safeguard and protect Buddhism.
Since Buddhism was enthroned as the country's foremost religion in the 1972 Constitution and also the present Constitution the Government in power had always worked towards the uplift of Buddhism.
The President said she was greatly honoured to present the "Sannas Pathraya to the Ven. Niyangoda Vijithasiri thera and considered it a rare moment of her life. "Since the days of my close association with the Ven. Thera with religious activities, I know him to be an exemplary, modest and erudite personality who I am certain would contribute his utmost for the uplift of Buddhism in the country", the President said.


No.0098
Tổng Thống phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm Anunayake mới: Cac giá trị Phật giáo đang bị thách thức từ việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá

bài viết của Asanga Warnakulasuriya từ Kandy

<<>>tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Ngày hôm qua tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga đã lưu ý rằng các giá trị Phật giáo và bản thân hàng tín đồ Phật giáo đang bị thách thức và chịu ảnh hưởng bởi việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá.
Tổng Thống bình luận như vậy sau khi trao quyết định bổ nhiệm Anunayake mới cho Ngài Niyangoda Vijithasiri Thera , thuộc chi nhánh Malwatte, Siyam Nikaya tại buổi lễ đơn giản ở tại Magul Maduwa thuộc Sri Dalada Maligawa.
Tổng Thống đã cho biết rằng việc mở rộng nền kinh tế và toàn cầu hoá có đề ra một sự thách thức nghiêm trọng đối với giá trị Phật giáo từ sức ảnh hưởng rất mạnh bên ngoài. "Đạo Phật trong nhiều thế kỷ qua đã chịu đựng tất cả những sự thăng trầm và chống lại những tấn công để tồn tại cho đến ngày hôm nay, cũng như tiếp tục giáo dục người dân và củng cố sức mạnh tâm linh của người dân trong nước, với những giá trị quan trọng và giáo pháp của thời nguyên thủy." Bà cho biết " Với tư cách của một tôn giáo hùng mạnh, đạo Phật có tất cả những giáo pháp cần thiết để dẫn dắt dân tộc chúng ta, đương đầu với những khó khăn, thử thách." Bà Tổng Thống đã xác nhận rằng chính quyền luôn luôn sốt sắng bảo vệ và che chở đạo Phật.
Từ khi đạo Phật được tôn làm quốc giáo trong Hiến Pháp năm 1972, cũng như trong Hiến Pháp hiện nay, chính phủ luôn luôn có những hoạt động nhằm nâng đỡ đạo Phật.
Bà Tổng Thống cho biết rằng thật là một vinh dự rất lớn cho bà khi trao tặng danh hiệu "Sannas Pathraya” cho ngài Niyangoda Vijithasiri và bà xem giây phút đó như là một giây phút hiếm hoi, quí giá trong cuộc đời của bà." "Từ những ngày mà tôi được tiếp cận với ngài Thera cùng với những sự tu học của ngài, tôi biết được ngài là một vị mẫu mực, khiêm tốn, và nhân phẩm uyên bác, là mẫu người mà tôi tin chắc rằng, những đóng góp tối cao của ngài sẽ làm hưng thịnh Phật giáo trong nước."

(Dharma10 chuyển dịch, sc Lieu Phap hieu dinh)


President at presentation of Act of Appointment to new Anunayake :
Buddhist values under challenge from open economy and globalisation


by Asanga Warnakulasuriya in Kandy

President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga yesterday noted that Buddhist values and the Buddhist race itself has come under the challenge and influence of the open economy and globalisation.
The President's comments followed her presentation of the Act of Appointment to the new Anunayake of the Malwatte chapter of the Siyam Nikaya, the Ven. Niyangoda Vijithasiri Thera at a simple ceremony at the Magul Maduwa of the Sri Dalada Maligawa.
The President said that the open economy and globalisation have posed a serious challenge to Buddhist values from outside forces.
"Buddhism for centuries has withstood all vicissitudes and attacks against it to survive to this day to continue to nurture and spiritually fortify our countrymen with its pristine values and teachings", the President said. She said "As a powerful religion, Buddhism has all the necessary teachings to guide our people to face any threat posed to it."
The President noted that the state had always come forward to safeguard and protect Buddhism.
Since Buddhism was enthroned as the country's foremost religion in the 1972 Constitution and also the present Constitution the Government in power had always worked towards the uplift of Buddhism.
The President said she was greatly honoured to present the "Sannas Pathraya to the Ven. Niyangoda Vijithasiri thera and considered it a rare moment of her life. "Since the days of my close association with the Ven. Thera with religious activities, I know him to be an exemplary, modest and erudite personality who I am certain would contribute his utmost for the uplift of Buddhism in the country", the President said.