<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 03, 2005

No.0133
Xá lợi Phật được trưng bày tại New Orleans-USA

Nola.com (The Associated Press), 11 tháng 12, 2004

New Orleans-USA: Xá Lợi Phật thiêng liêng, được cúng dường từ vòng quanh Á Châu, đã đựợc trưng bày tại trung tâm Phật Giáo New Orleans, một trong những địa điểm của cuộc triễn lãm lưu động Xá Lợi Phật vòng quanh thế giới để gây quỹ cho kế hoạch 250 triệu đô la, liên hợp với các tu viện và các Bảo Tàng Viện ở miền bắc Ấn Độ.
Ngọc Xá Lợi gồm có những phần của Xá Lợi Răng và Xá Lợi Xương đã được thỉnh từ tro hỏa táng của Đức Phật và các vị Thánh Tăng với sự kết tụ thành thủy tinh mà các Phật tử tin tưởng rằng sự kết tụ này là kết quả của sự thành tựu từ lòng từ bi và trí tuê. Xá Lợi Phật được trưng bày vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại trung tâm Phật Học Vạn Hạnh ở miền đông New Orleans.
Phật tử tin tưởng rằng sự chiêm bái Ngọc Xá Lợi có thể cảm nhận được lòng từ bi dẫn đến hòa bình thế giới.
Thầy Thích Trí Hiền ở Dallas, Texas, làm lễ khai mạc cuộc triễn lãm vào ngày thứ Sáu, tuyên bố rằng khoảng 4,000 người chiêm bái Xá Lợi Phật tại chùa của Thầy vào tháng Sáu năm 2003.
Ngài Dalai Lama và các nhà lãnh đạo Phật Giáo từ các quốc gia Miến Điện, Mã Lai, Thái Lan, Tây Tạng, và Đài Loan cúng dường Ngọc Xá Lợi cho các chuyến triễn lãm kéo dài bảy năm khắp nơi trên thế giới, sẽ kết thúc vào năm 2008.
Các Phật Tử hy vọng rằng các viên Ngọc Xá Lợi sẽ được đặt vào trung tâm của Kim Thân Phật Di Lạc cao 500 bộ (khoảng 152 mét) tại Kushinagar, Uttar Pradesh, Ấn Độ (gần thánh tích Đức Phật Thích Ca Niết Bàn). Theo truyền thống Phật Giáo, Đức Phật Di Lạc chắc chắn là vị Phật tương lai sẽ xuất hiện ở thế giới này trong tương lai.
Những người tổ chức chuyến triễn lãm hy vọng rằng sự cúng dường từ các thiện tín đến chiêm ngưỡng Ngọc Xá Lợi sẽ giúp trả chi phí cho Kim Thân Phật Di Lạc và phong cảnh được tạo thành bởi các tu viện, các viện bảo tàng và một bệnh viện miễn phí.
Các nhà tổ chức tuyên bố rằng kế hoạch này, được gọi là Dự Án Di Lạc, được thiết kế để cung cấp các chương trình xã hội giúp đở người nghèo. Kế hoạch này cũng cung cấp sự giáo dục miễn phí cho 500 học sinh ở Bodhigaya, Ấn Độ.
Dự Án Di Lạc được nghĩ ra do Ngài Lama Thubten Yeshe, một giáo sư Tây Tạng đã cống hiến đời Ngài để đưa Đạo Phật đến cho mọi người trên khắp thế giới. Vị môn đệ chính của Ngài là Ngài Lama Zopa Rinpoche đã tiếp tục kế hoạch sau khi Ngài Lama Thubten Yeshe tạ thế.
Ông Long Huỳnh, thư ký của trung tâm Phật Học Vạn Hạnh đã nói: “Tiền không phải là điều quan trọng, mà chính là những người mở rộng lòng từ bi và tạo nên tình thân ái.”
On the Net:
www.maitreyaproject.org

(tinhtan dịch)


Ancient Buddhist relics on exhibit in New Orleans

Nola.com (The Associated Press), Dec 11, 2004

NEW ORLEANS, USA -- Sacred Buddhist relics donated from around Asia were on display at a New Orleans religious center, part of a worldwide tour to raise money for a planned $250 million complex of temples and museums in northern India.
The relics include fragments of teeth and bone collected from the ashes of cremated spiritual figures along with crystalline deposits that Buddhists believe are formed as a result of the realization of compassion and wisdom. They were on display Saturday and Sunday at the Van-Hanh Buddhist Center in eastern New Orleans.
Buddhists believe viewing the relics can inspire loving kindness that can lead to world peace.
Thich Tri Hien, a Dallas monk from Texas who officiated at Friday's opening of the exhibit, said about 4,000 people viewed the relics at his temple in June 2003.
The Dalai Lama and Buddhist leaders from countries including Myanmar, Indonesia, Thailand, Tibet and Taiwan donated relics for the seven-year worldwide tour, which will end in 2008.
Buddhists hope to place the relics in the heart of a 500-foot Maitreya Buddha statue in Uttar Pradesh, India. According to Buddhist tradition, Maitreya Buddha is the future Buddha who is expected to manifest himself in the world in the future.
Tour organizers hope donations from people viewing the relics will help pay for the statue and a landscaped complex including temples, museums and a public hospital.
The plan, called the Maitreya Project, is designed to provide social programs for the poor, organizers said. The project also provides free education to 500 students in Bodhgaya, India.
The Maitreya Project was conceived by Lama Thubten Yeshe, a Tibetan teacher who devoted his life to making Buddhism available to people worldwide. His main disciple, Lama Zopa Rinpoche, has continued the plan after his death.
"Money is not the important part" of the tour, said Long Huynh, secretary of the Van-Hanh Buddhist Center. "It is that people will open their hearts and create kindness."
On the Net:
www.maitreyaproject.org
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,400,0,0,1,0