<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 25, 2006

No. 1014 (Tinh Tấn dịch)

Trên 6. 5 triệu đồng baht Thái Lan được quyên góp tại tỉnh Phuket cho sự giáo dục của Chư Tăng Phật giáo .
ThaisNews, ngày 20 tháng 06, 2006.

Phuket, ThaiLand – Một ngân quỹ khoảng 6.5 triệu đồng tiền baht Thái ( khỏang 169 ngàn Mỹ Kim) đã được quyên góp và trình đến Ủy viên hội đồng cơ mật Ông Kamthon Sinthawanond là người đã viếng thăm tỉnh Phuket vào thứ Bảy.

Ủy viên hội đồng cơ mật Ông Kamthon là chủ tịch của quỹ Giáo dục Hoàng gia cho Chư Tăng Phật giáo. Quỹ này được đóng góp từ 17 quỹ trong tỉnh Phuket như Hội Phật Giáo, Trường Khajornkiatseksa và quỹ Anchalee Vanit Theppabutra.

Quyên góp này được tiến hành dưới sự cộng tác của Tổ chức Chính quyền Tỉnh Phuket, Văn phòng Phật giáo tại Phuket và điện thờ Jui Tui đã tổ chức quyên góp từ thiện từ tháng Năm.

Chương trình hoàng gia ủng hộ Phật học cho Chư Tăng đã được đề xướng bởi Quốc Vương HM (HM the King Bhumibol Adulyadej) để khuyến tấn sự tu học chính đáng cho Chư Tăng và Sadi Phật giáo.

(tinhtan dịch).

Over 6.5 million baht was raised in Phuket for Buddhist monks’
education under the King’s initiative

ThaisNews, June 20, 2006

Phuket, Thailand -- Around 6.5 million baht fund was raised and presented to the privy councilor Kamthon Sinthawanond who came down to Phuket on Saturday.

Privy councilor Kamthon is the chairman of the Royal Education fund for Buddhist Monks. The fund has been collected from 17 funds in Phuket such as Buddhism Association, Khajornkiatseksa School and the Anchalee Vanit Theppabutra fund.

These donations came under the work of the Phuket Provincial Administration Organization, Buddhism Office in Phuket and Jui Tui shrine which organized charity donations since May.

The royal program in support of Buddhist monks’s education was initiated by HM the King to promote accurate study on Buddhism for monks and novices.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2849,0,0,1,0


No. 1018 (Hạt Cát dịch)
Thăm viếng Trung Quốc cần thiết cho dự thảo xây chùa tại Úc Châu.

Australian Broadcasting Corp, June 19, 2006
Shoalhaven, Australia -- Thị Trưởng thành phố Shoalhaven Greg Watson đã trở về từ Trung Quốc với hợp đồng về dự án một ngôi chùa tại thành phố miền duyên hải phía nam Shoalhaven. Ngôi chùa Phật giáo Thiền Tông đã ký kết hợp đồng mua 1,200 hectares đất tại Comberton Grange miền nam Nowra.

Dự án được quy hoạch xây dựng một tổng thể ngôi chùa ba tầng với hai ngôi tháp, một khách sạn 500 phòng, một Viện Võ Học, một sân golf và một khu gia cư.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn chờ chính phủ phê chuẩn việc tái phân vùng của khu vực này từ nông thôn thành khu dân cư.

Thị Trưởng Watson nói rằng , bỏ qua việc này, chuyến du hành của ông là thiết yếu.

Ông nói “Có quá nhiều cơ sở công chính địa phương phải viếng thăm, sự ký kết văn kiện v.v… Là cả một sự mất thể diện kinh khủng nếu như ông không cùng đi với dự án đó”.

China visit 'essential' for temple proposal
Australian Broadcasting Corp, June 19, 2006

Shoalhaven, Australia -- Shoalhaven Mayor Greg Watson has returned from China with a deal for a Shoalin temple on the south coast. The Zen Buddhist temple has signed a contract to buy 1,200 hectares of land at Comberton Grange south of Nowra.

The proposal is for a three tier temple complex with two pagodas, a 500 room hotel, a kung fu academy, a golf course and a residential subdivision.

However, the proposal has still to gain State Government approval as the area has to be rezoned from rural to residential.

Councillor Watson says despite this, the trip was essential.

"There was a lot of local publicity generated by the visit, the signing of the documentation, the reality is the abbot is well and truly locked in now, it would tremendous loss of face if he didn't go on with the proposal," he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=27,2844,0,0,1,0