<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 12 24, 2005

No. 0694 ( Hạt Cát dịch)

Phái đoàn Y Tế Phật Giáo Ðài Loan đến Tích Lan nhân tưởng niệm một năm sóng thần.

Bản tin được đăng tải trên trang Web cna.com.tw ngày 21 tháng 12, 2005

Taipei, Dec. 21 (CNA). Ðài Bắc, 21 tháng 12, 2005. Với sự gần kề lần tưởng niệm một năm cơn sóng giết người ở Ðông Nam Á, một phái đoàn y tế Phật Giáo đã đến Tích Lan hôm thứ Tư để bắt đầu cho dự án phục vụ hai tuần tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Một nhóm 17 thành viên của tổ chức Văn Hóa Giáo Dục Pháp Cổ Sơn, Ðài Loan, đã mang theo nhu yếu phẩm và dụng cụ y tế cũng như hằng trăm phần quà nhỏ để trao tặng cho trẻ em

Với sự nghèo nàn phương tiện y tế và kiến thức về sức khỏe bị thiếu thốn tại Tích Lan, phái đòan y tế dự định đi đến những trại tạm cư dành cho cư dân bị ảnh hưởng để cung cấp các dịch vụ y tế căn bản và truyền bá thông tin về sức khỏe công cộng.


BUDDHIST MEDICAL DELEGATION HEADS FOR SRI LANKA

2005-12-21 19:00:40

Taipei, Dec. 21 (CNA) With the approach of the first anniversary of the killer tsunami in South Asia, a Buddhist medical delegation headed to Sri Lanka Wednesday to begin two weeks' service in the affected areas.

The 17-member group of the Dharma Drum Mountain Culture and Education Foundation carried medical supplies and equipment, as well as hundreds of small gifts to be distributed to children.

As medical resources in Sri Lanka are insufficient and health knowledge is lacking, the medical team is planning to go to shelter centers for the affected residents to provide basic medical services and spread public health information.

(By Lilian Wu)

enditem/mw

http://www.cna.com.tw/eng/cepread.php?id=200512210031
No. 0693 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Sóng thần sau một năm :Một cách sử dụng quỹ cứu trợ có hiệu quả

Trong một ngôi chùa Phật Giáo tại Hikkaduwa, Galle, cách 3 giờ xe từ Colombo, một nhóm trẻ sinh họat vui vẻ cùng với nữ dễn diên Mã Lai Á Ida
Sóng thần Tsunami đã phá hủy Aceh, Thailan và một phần khu vực của Mã Lai Á, ngôi chùa Phật Giáo trở thành sân khấu phục vụ những thú vui chung cho quần chúng.

Trình diễn là một phần chương trình nghệ thuật của hội từ thiện Sunera với mục đích dùng phương tiện sân khấu như liệu pháp giúp đỡ cho những nạn nhân bị thiên tai sóng thần còn sống sót tại Galle, Ampara, Matara, Jaffna,Hambantola và Trincomalee.

Bà Ida, phát ngôn viên của dự án, đã thâu hình phim video mỗi ngày khi bà ở nơi đó từ đầu tháng mười một.

Chương trình nghệ thuật sân khấu là một trong 6 quỹ được yểm trợ bởi cơ quan (FON), chương trình biểu diễn mà mà đa số quần chúng Mã Lai nhìn nhận là nhà tổ chức đã mang về nhiều diễn viên có tên tuổi, bao gồm the Black Eyed Peas, Wyclef Jean Anastasia.

Cho đến nay, tổ chức đã chi tiêu 1 triệu 500 ngàn Mã Kim trong số 12 triệu RM thâu vào từ những buổi trình diễn.
Nhưng ông giám đốc Steve Mc Coy không gấp rút sử dụng quỹ cứu trợ
Ngoại trừ phải chi tiêu cho việc văn phòng hành chánh theo thường lệ, hội có kế hoạch dùng quỹ cứu trợ một cách có hiệu quả

Ông nói “Việc trao tặng tiền thì dể, nhưng dùng đồng tiền có trách nhiệm thì khó khăn

Đó là lý do mà những dự án được yểm trợ bởi quỹ FON đều dài hạn và xoay quanh sự sinh tồn nhân loại, giống như là chương trình giàng giải chữa bệnh nhằm trau giồi kiền thức cho các học sinh giỏi.

FON cũng có bảo trợ cho Acehese ,những sinh viên y khoa đã phải hoàn tất năm học cuối của chúng trong những trường đại học y khoa khác khi bệnh viện Zaibak Abidib trong Banda Aceh đã bị phá hủy

Với sinh viên y khoa, FON đã cộng tác với MPF để chi trả kinh phí nơi cư ngụ của 100 sinh viên học năm cuối.Ông Mc Coy nói: “ Không có trường học, sinh viên đã không có bệnh nhân để thực tập như thế chúng ta gởi chúng đến Nam Dương để hoàn thành niên học của chúng.

Những chương trình khác bao gồm thành lập một thiết bị kỹ thuật nhằm giúp đỡ sự kiến thiết lại Aceh và chương trình 2 năm với Ðại Học Kyoto để nghiên cứu giải pháp xây dựng lại những khu vực ảnh hưởng.

Đề án được hưởng ứng mạnh mẽ và hội từ thiện được khuyến khích bởi nhiều hội đoàn và dân chúng địa phương.
Ông Mccoy nói: “ Đó là việc giúp đỡ thiết thực nhứt đến ngừoi dân Aceh, nhằm đẩy mạnh cho họ có nơi được thuận lợi dễ dàng

Nhưng những nỗ lực cứu trợ có nhiều khó khăn trở ngại . Khó khăn lớn nhứt là mỗi cá nhân điều có lòng tốt
.Sóng thần Tsumani là một trong những thiên tai thu nhận qũy cứu trợ tốt nhất và trở nên nhiều trường hợp gian lận. Ðã có rất ít thông tin và quản lý có nghĩa là vài hội đoàn đã nhận nhiều hơn những gì cần thiết.

Vào thứ hai , chiến dịch “Một năm Sóng thần Stumani” sẽ được thành lập để kêu gọi quần chúng đóng góp đến những người còn sóng sót và nhu cầu của họ.

Từ ngày 26 tháng 12 đến 2 tháng một, hội sẽ tổ chức một cuộc triển lãm, nữ diễn viên Mã Lai Á Datuk Michelle Yeo được sắp xếp tham dự cùng với Hiệp hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh Trung hoa Mã Lai trình bày 170 hình ảnh của Aceh và Tích Lan.

TSUNAMI A YEAR AFTER: Making effective use of funds
Sean Augustin
Dec 18:


IN a Buddhist temple in Hikkaduwa, Galle, a three-hour drive from Colombo, a group of children interact merrily with Malaysian actress Ida Nerina.
Spared by the tsunami that devastated other parts of the country, Aceh, Thailand and parts of Malaysia, the temple became a makeshift stage for drama workshops.

The workshop is part of the Sunera Foundation’s Theatre Outreach Project which uses drama tools as therapy to help victims cope with the disaster in Galle, Ampara, Matara, Jaffna, Hambantota and Trincomalee.

Ida, the project’s spokesperson, recorded a video diary when she was there in early November.

The project is one of six funded by the Force of Nature aid foundation (FON), which most Malaysians recognise as the concert organiser that brought in a multitude of performers, including the Black Eyed Peas, Wyclef Jean and Anastasia.

Thus far, the organisation has spent RM1.5 million of the RM12 million collected from the concert.

But FON chief executive officer Steve McCoy is not rushing to spend the funds.

Apart from the fact that their spending is based on a cycle, the organisation has plans to use the funds effectively.

"Giving money is easy, but using money responsibly is difficult," he said.

"If throwing money at a problem would solve it we would have certainly done so. But in this case, money isn’t the problem."

That is why the projects funded by FON are long-term and revolve around developing human capital, like the remedial teaching programme to improve academic performances of students.

There is also the sponsorship of Acehnese medical students who had to complete their final year in other medical colleges when their Zainal Abidin Hospital in Banda Aceh was destroyed.

As with the medical students, FON collaborated with the Muslim Professional Forum (MPF) to finance the living expenses of a 100 final year students.

"Without the college, students had no patients for practice so we sent them around Indonesia to complete their studies," said McCoy.

Other projects include the setting up of an engineering faculty to help in the reconstruction of Aceh and a two-year project with Kyoto University to study solutions in the rebuilding of affected areas.

The response to the projects has been great and the foundation is encouraged by the co-operation shown by the local community.

"It’s a real privilege to witness the unity of the people of Aceh, which puts us in a good position to facilitate the aid," McCoy said.

But relief efforts have their share of problems with bureaucracy and corruption, both frustrating tasks. The biggest problem though may be the generosity itself.

"The tsunami was one of the best-funded disasters and it became a case of too many cooks. There was very little communication and co-ordination and this meant some communities got more than they needed."

Haphazard planning by other campaigns also saw winter clothing sent to Sri Lanka and consumed by cows while a consignment in Banda Aceh has yet to be distributed.

"We can’t carry on like this. We have to learn to work smarter," said McCoy.

Currently, the foundation is ironing out details with MPF to help the next batch of medical students in Aceh.

On Monday, the "Tsunami — One Year On" campaign will be launched to raise public awareness on survivors and their needs.

From Dec 26 till Jan 2, the foundation is organising an exhibition, which Malaysian actress Datuk Michelle Yeoh is scheduled to attend with the Malaysian Chinese Photojournalist Association showcasing about 170 pictures of Aceh and Sri Lanka.

http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Sunday/National/20051218084822/
Article/indexb_html
No. 0686 (ÐÐ Chánh Kiến dịch)
QUỸ “TỪ TÂM” BAN PHÁT TÌNH THƯƠNG
by Anne Beaty, Airdrie Echo Editor, 21/12/ 2005

Sáng lập viên quỹ từ thiện vùng Airdrie thiết lập một cõi riêng biệt cho những mảnh đời của các em nhỏ bên rìa sống-chết.

Bản tin được đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel ngày 21 tháng 12, 2005.
Airdrie, Alberta (Canada) – Cười nói, rồi yêu thương, rồi khóc hận, chúng cùng đi học, và ăn, ngủ, nô đùa như bao trẻ khác. Nhưng các thiếu niên ở Trung Tâm Nhân Từ (Mercy), Vọng Các, Thái Lan này là những cô nhi trong một cơn bão táp phong ba của trời già nhưng còn ghen tương với những hạnh phúc mà chúng chưa kịp có.
Chúng, một số trong khoảng 25,000 trẻ mồ côi ở Thái Lan mà khi sanh ra đã bị nhiễm HIV/ AIDS, chúng sẽ chết trước khi bắt đầu sống.

Hiện nay, một cư dân vùng Airdrie đã hiến tặng thời gian còn lại của cuộc đời cho việc hỗ trợ các thiên thần mang kiếp đọa đày này. Ðầu tháng 11, Charles Darwent – một luật sư về hưu, người đã từng lăn lóc trong luật lệ chốn dương trần ở Calgary 1 phần tư thế kỷ, thiết lập Quỹ Từ Tâm, một hội đòan từ thiện hợp pháp để quyên góp chút tiền lẻ tiền chẳn nhằm ủy lạo cho cuộc sống các em này êm đềm hơn.

Về Darwent, chính anh ta đang đối diện với cái chết gần kề, kết quả của bệnh "xơ cứng động mạch", sứ mạng từ thiện của anh ta cho những người bạn nhỏ đồng hành trong tương lai đã rõ rệt.

Anh ta giải thích rằng, ”Metta” từ Phạn ngữ nghĩa là từ tâm trong một sự nhận thức biến mãn nhất”

Ghi khắc điều ấy, mục đích của Darwent là kêu gọi $50,000 cho Trung Tâm Nhân Từ (Mercy) thông qua Quỹ Từ Tâm. Nếu anh ta lên thiên đường trước 25,000 vị thiên thần non nớt kia và trước khi có đủ $50,000 thì con gái anh - Rebecca Darwent, sinh viên năm thứ nhất (2005) ngành Hoạt động Xã hội Quốc tế và Tacita Clarke, sinh viên cao học Chính Trị Học, Ðại Học Calgary, sẽ kế thừa giấc mộng của anh.

Charles trầm ngâm, “Tôi đã sẵn sàng gặp Tử Thần, nên Quỹ vẫn cứ diễn tiến khi tôi đã giảm được gánh nặng mặc cảm của người đi ủy lạo, xin xỏ.”

Trung Tâm Nhân Từ (Mercy), nơi ban phát chỗ ăn ở, y phục, thuốc men và y tá chăm sóc, được thành lập bởi Cha Joe Maier. Là thành viên của Giáo Hội Cứu Rỗi Cơ Ðốc La Mã, Cha đã sống hơn 30 năm ở khu ổ chuột, nhà không số, đường có tên: Klong Toey, Vọng Các, nơi mà Trung Tâm hùng cứ. Cha đã điều hành Trung Tâm như là một cơ sở không thuộc tôn giáo, một tổ ấm cho tất cả trẻ em mà phần đông là con Phật, có thể cư ngụ để dưỡng nuôi thể xác, dưỡng nuôi tinh thần trong tiếng Kinh cầu và dưỡng nuôi trí tuệ ở trường lớp. Không hề có mục đích cải đạo nhưng vẫn có bầu không khí nuông chiều dễ chịu, thoải mái.

Rebecca nói rằng, “Dù thuộc đạo Chúa, họ vẫn để yên cho trẻ em tin Phật, tin gì cũng tốt cả”… thật ra thì chúng còn sống bao lâu đâu mà nhẫn tâm cưỡng ép niềm tin.

Lần đầu Charles được giới thiệu tới Vọng Các, Thái Lan vào năm 1957-58. Là quân nhân của Anh Quốc, làm đại diện cho Anh tai SEATO (Tổ Chức Hiệp Ước Ðông Nam Á). Kinh nghiệm sống còn lưu lại những ấn tượng sâu lắng, tình cảm và tinh thần sống hòa nhập của Charles sau nhiều năm tháng, đã gắn bó anh với xứ sở chùa tháp này. Và như thế, tình thương từ mẫu của anh về những hoàn cảnh bi đát của trẻ mồ côi đã tác động mạnh đến gia đình, bạn bè và đồng sự của anh. Vài tuần sau khi được khai sinh, Quỹ Tâm Từ (Metta) được nâng đỡ khá mạnh tay, với nhiều hỗ trợ từ đòan thể các luật gia. Giờ thì Charles cũng muốn vươn cánh tay ủy lạo rộng hơn tới các Mạnh Thường Quân, với hy vọng kêu gọi tình thương, vun đắp nhận thức về tình ngưòi, mong mỏi làm gia tăng tâm từ bi bác ái cũng như tài chánh ủng hộ.

Anh nói, “Chúng tôi muốn dựng quầy trong các khu thương mại đông người!”

Rebecca, một thành viên của Nhóm Nhận Thức AIDS Toàn Cầu (GAA) ở khuôn viên trường Ðại Học, cũng dự định tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ.

Kề bên máy vi tính trên bàn của Charles là hình ảnh của vài trẻ em Thái Lan đặc biệt cần được quan tâm vì đã tới lúc xuôi tay với AIDS. Cho dù cái chết của chúng thật khó để thấu hiểu hay chấp nhận được, tinh thần của những thiên thần non nớt mang kiếp đọa đày này luôn sống trong tâm Darwent.

Anh nói, “Chúng nhắc nhở tôi rằng mỗi ngày tôi cần phải làm cái gì đó ích lợi thiết thực, ít nhiều không quan trọng”

Rồi anh còn thêm câu cuối cùng, “Chúng không đáng để chết!!!”

**********

Moi chi tiet xin lien lac Metta Foundation (Quy Tam Tu):
tel: (403) 261-9048 hay email: darwent@walla.com


Metta Foundation offers kindness, compassion
by Anne Beaty, Airdrie Echo Editor, December 21, 2005

Airdrie area charity founder touches the lives of dying children a world away

Airdrie, Alberta (Canada) -- They laugh, they love, they cry. They go to school, eat, sleep and play like any other children. But the young people of Mercy Centre, in Bangkok, Thailand, are orphans in the storm. They are among the 25,000 orphaned children in Thailand who were born HIV/AIDS-infected. And they will all die before their lives have really even begun.

Now, an Airdrie area resident has devoted the remainder of his life and beyond to helping these children. At the beginning of November, Charles Darwent – a retired barrister and solicitor who practised law for 25 years in Calgary – established the Metta Foundation, a registered charitable organization dedicated to raising funds to help ease the short lives of the Bangkok orphans.

For Darwent, who himself is facing imminent death as a result of ALS (arterial lateral sclerosis, or Lou Gehrig’s disease), his mission is clear.

"‘Metta’ is a Sanskrit word for loving kindness and compassion in the broadest sense," he said.

With that in mind, Darwent’s goal is to raise $50,000 for Mercy Centre through the foundation. Should he die before that goal is reached, his daughters – Rebecca Darwent,a first-year University of Calgary student who plans to be an international social worker, and Tacita Clarke, a political science master’s student at U of C – will carry on with his dreams.

"I’ve already passed my expiry date," Charles said. "So (the Metta Foundation) will go on when I am relieved of the indignities."

Mercy Centre – which provides a loving home, food, clothing, medication and nursing care – was founded by Father Joe Maier, a Roman Catholic priest. A member of the Redemptorist Order, Maier has spent more than 30 years in the Klong Toey slum district of Bangkok, where the centre is located. He runs Mercy Centre as a non-denominational facility, a home in which all the children, the majority of whom are Buddhist, can live, pray and go to school. The aim is not to convert, but to comfort.

"Even though it’s a Catholic group, they still let the children have their Buddhist beliefs," Rebecca said. "Having faith in something is critical."

Charles was first introduced to Bangkok and Thailand in 1957-58. As a member of the British army, he was a U.K representative to SEATO (South East Asia Treaty Organization) and saw first-hand the hopelessness of Klong Toey. The experience left a deep impression and his emotional and spiritual ties to the country have remained throughout the years. As such, his passion about the plight of the orphaned children has impacted his family, friends and former colleagues. Support has been strong in the first few weeks of Metta’s existence, with much assistance coming from the law community. Now, he is also reaching out to the community at large, with hopes of raising awareness, as well as money.

"We want to set up a booth in the malls," he said.

Rebecca, a member of the Global AIDS Awareness (GAA) group on campus, is also planning a club night and benefit dinner.

On the desk beside Charles’ computer are photographs of some of the special Thai children who have succumbed to AIDS. Although their deaths have been difficult to fathom or accept, their spirits live on in Darwent.

"They remind me that every day I must do something, no matter how small," he said.

"They don’t deserve to die," he added.
For more information, call the Metta Foundation at 261-9048 or e-mail to: darwent@walla.com

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2095,0,0,1,0
No. 0696

Female monk causes a stir
Madison group supports woman in Thailand who challenges male role in Buddhism
By SHEILA B. LALWANI
slalwani@journalsentinel.com
Posted: Dec. 23, 2005

Bangkok, Thailand - As Buddhist monks roam busy streets swathed in saffron robes, as they lecture in universities and counsel politicians, one monk stands out.

Dhammananda Bhikkhuni, a slight woman with a soft voice and a shaved head, is a female ordained monk in Thailand challenging the male patriarchy of her country. Male monks call her a heretic for getting ordained, which is technically outlawed in Thailand. When she helps other women become ordained, they get angrier.

"We have to prove to society that it is possible that women can lead ordained lives," she says in an interview.

The International Committee for the Peace Council, a non-profit group in Madison, is championing her mission. The council, which believes peace is possible through inter-religious collaboration, offers its moral support and has sent $27,500 since 1996 to assist her.

"She's working to restore equality for women in a particular context that is important in Thai society and all of Southeast Asia," council executive director Daniel Gomez-Ibanez says. "So we support what she is doing."

Miles from the heart of Bangkok's bustling city center and glittery golden temples, Dhammananda set up the headquarters to her religious revolution in a simple, wooden temple in Nakhon Pathom. Several women there are training to be monks. Nearly three years after becoming a full monk, Dhammananda and the issues she fights for remain mired in controversy.

Most residents are Buddhist
Out of the roughly 65 million people living in Thailand, about 95% claim Buddhism as their religion. Buddhism, one of the world's largest religions, was founded in present-day Nepal around the 5th century B.C. and later spread across Asia.

In Thailand, the majority of people practice Theravada Buddhism, the oldest and most conservative form of Buddhism.

There are roughly 300,000 bhikkhus, or male monks, and 25,000 temples in Thailand where men can learn about and practice Buddhism. Only a handful of temples focus on women. Women can become nuns, shave their heads and live a religious life, but they receive fewer privileges than male monks.

The issue of women's ordination in the Theravada sect of Buddhism is highly controversial in Thailand and many Asian countries, says Jan Nattier, a professor of Buddhist studies at Indiana University-Bloomington.

It is believed that the Buddha established the bhikkhuni, or female monastic order, 2,500 years ago to give women equal access to spiritual practices. Nattier says the female monks' community disappeared from the Theravada tradition around the 11th or 13th century A.D.

Critics argue that to ordain a female monk, other female and male monks must be present. They say that because ordained female monastics died out in Thailand and the rest of the Theravada world, ordaining a female monk is impossible.

Supporters for women's ordination argue that the Buddhist hierarchy is missing a chance to update its tradition in a time of rapid change for Thailand.

When some Buddhists in Sri Lanka decided several years ago to attempt to restore the order, the first ordinations had to be conducted with the help of Korean and Taiwanese female monastics from different Buddhist traditions, Nattier says.

The issue in Thailand is especially complicated because in 1928, the patriarch of Thailand issued an edict that monks must not ordain women. But, Nattier says, women can still take preliminary monastic vows.

Female ordained monks in Thailand risk social alienation. Some have been imprisoned.

Recalling her calling
At first, Dhammananda says, she wasn't sure she wanted to enter a religious life. She remembers a life that was spent teaching at a local university, writing books and hosting talk shows.

"I was rebellious. It was my life. To be a priest, you have to have that calling from God," she says.

Since 1996, the Peace Council has lent its moral support and contributed money to assist her social missions for women. She has opened a shelter for ex-prostitutes in Thailand. She also serves as a peace advocate with the group.

In 2004, she brought the Wisconsin-based committee to Thailand to address women in religion. At the end of the four-day conference, a statement calling for women's equal rights was proclaimed.

"What she has done, we endorse," says Joseph Elder, a friend and a trustee with the Peace Council.

Raising money
As she continues to advocate for women, Dhammananda says she looks to American Buddhists as role models. They are less focused on gender and more focused on the spirituality, she says.

These days, she's mostly busy with fund-raising for various social causes and advocating for women in Buddhism. Despite intense controversy, she plans to continue helping other women become ordained monks. She says her religion facilitates her being a feminist.

"Whether we are accepted or not, we are here," she says.

Sheila B. Lalwani of the Journal Sentinel staff traveled to Thailand in November to study religion and society through the Asia Foundation as part of a delegation of young Americans.

http://www.jsonline.com/lifestyle/religion/dec05/380201.asp
No. 0695 ( Hạt Cát dịch)
Phật Giáo Ðài Loan xây dựng Làng Bác Ái cho nạn nhân sóng thần
December 25, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web thejakartapost.com ngày 25 tháng 12, 2005
TAIPEI (DPA): Một tổ chức Phật Giáo Ðài Loan đã xây dựng hơn 4,000 ngôi nhà cho nạn nhân sóng thần sống sót tại Nam Dương và Tích Lan, tổ chức đã cho biết như trên hôm thứ Bảy.

Tổ chức Từ Tế Phật Giáo đã xây dựng Làng Bác Ái cho 3,700 gia đình và 5 trường học ở Banda Aceh, Aceh và một Làng BácÁi khác cho 649 gia đình và một trường trung cấp ở Hambantoba, Tích Lan.

Banda Aceh và Hambatoba là những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trong cơn sóng thần ngày 26 tháng 12, 2004 tại Nam Dương và Tích Lan, cơn sóng đã giết hại 230,000 người trên 12 quốc gia.

Nạn nhân sóng thần sống sót sẽ di chuyển vào Làng Bác Ái, là một khu chung cư, vào thứ Hai tuần tới. Các ngôi nhà đã có sẵn đồ đạc như bàn ghế tủ giường v.v…Tổng Thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono sẽ thăm viếng Làng Bác Ái vào thứ Ba tới, thông tấn xã cho biết như trên.

Làng Bác Ái tại Hambantoba sẽ sẵn sàng để đưa vào sử dụng trong vài tháng tới.

Sau thảm họa sóng thần, Tổ chức Từ Tế đã cấp tốc cứu trợ vật chất và đoàn y tế đến những vùng thiên tai. Tổ chức cũng thiết lập chương trình cứu trợ dài hạn và ngắn hạn để giúp xây dựng lại những vùng này.

Cứu trợ của Từ Tế bao gồm 7,000 tấn gạo và 3,700 căn lều cho Nam Dương, 1,196 tấn gạo, 296 căn lều cho Tích Lan và 2,500 chiếc nóp (túi ngủ) và 21 tàu đánh cá cho Thái Lan.
Tổ chức Từ Tế được thành lập vào năm 1966, bởi Sư Bà Chứng Nghiêm, 68 tuổi, được mệnh danh là Mẹ Teresa của Ðài Loan, và đã có hàng chục ngàn thành viên trên 28 quốc gia.

Tổ chức cung cấp hiện kim và cứu trợ vật chất đến nạn nhân các tai họa như lũ lụt, động đất, bão tố ở các quốc gia trên khắp thế giới và xây dựng Làng Bác Ái cho người nghèo khó ở Trung Quốc, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Ðộ, TháiLan, Nam Phi, El Salvador và Paraquay.

Taiwan Buddhist group builds houses in tsunami-hit nations
December 25, 2005
TAIPEI (DPA): A Taiwan Buddhist group has built more than 4,000 houses for tsunami survivors in Indonesia and Sri Lanka, the group said on Saturday.

The Buddhist Tzu Chi Foundation has built a Big Love Village for 3,700 families and five schools in Banda Aceh, Aceh and another Big Love Village for 649 families and a middle school in Hambantoba, Sri Lanka.

Banda Aceh and Hambantoba are Indonesia and Sri Lanka's worst-hit areas in the Dec. 26, 2004 tsunami which has killed more than 230,000 people in 12 countries.

"Tsunami survivors in Banda Aceh will move into the Big Love Village, which is a housing complex, next Monday. The houses have furniture in them. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will visit the Big Love Village next Tuesday," the news release said.

The Big Love Village in Hambantoba will be ready for use in the next few months.

After the tsunami, the Tzu Chi Foundation rushed relief material and medical teams to the disaster areas. It also drew up mid-term and long-term plans to help these areas rebuild.

The foundation's aid also included 7,000 tons of rice and 3,700 tents for Indonesia, 1,196 tons of rice, 296 tents for Sri Lanka and 2,500 body bags and 21 fishing boats for Thailand.

The Tzu Chi Foundation was founded by Master Cheng Yen, 68, nicknamed Taiwan's Mother Teresa, in 1966 and has tens of thousands of members in 28 countries.

It has provided cash and relief materials to flood, earthquake and hurricane-stricken countries all over the world and built Big Love Villages for poor people in China, Iran, Turkey, India, Thailand, South Africa, El Salvador and Paraguay. (***)

http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20051224213924&irec=0