<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 18, 2006

No. 0818 ( Hạt Cát lược dịch)

TrungQuốc chuẩn bị chủ trì Diễn Ðàn Phật Giáo Quốc Tế
Fri Mar 17, 2006 12:51 AM ET

By Benjamin Kang Lim
BEIJING (Reuters) - Trung Quốc đang chuẩn bị để chủ tọa một hội nghị Phật Giáo quốc tế quan trọng kể từ năm 1949 để đáp ứng chiến dịch “ xây dựng một xã hội hài hòa” của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào và đánh bóng hình ảnh lu mờ của Trung Quốc trên tự do tôn giáo. Khoảng 1000 tu sĩ và chuyên gia Phật Giáo từ 10 quốc gia khác nhau cùng với TrungQuốc, Hồng Kông, Ðài Loan sẽ có mặt ở thành phố nên thơ Hàng Châu thuộc miền đông tỉnh Triết Giang để tham dự Diễn Ðàn Phật Giáo Thế Giới khai mạc vào ngày 13 tháng Tư, 2006 tới đây.

“ Tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng lớn lao trong việc xây dựng một xã hội hài hòa của Trung Quốc” Xiao Wunan, phó chủ tịch Hội Phật Giáo Hòa Bình Thế Giới đã nói với hãng thông tấn Reuters khi được hỏi có phải hội nghị chỉ cho một sự dung hợp chính thức lớn lao hơn cho tôn giáo. Một tiêu đề in trên tập cẩm nang của diễn đàn như sau “Một thế giới hài hòa bắt đầu từ trong tâm thức”

Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào đã khởi xướng chiến dịch xây dựng một “ xã hội hài hòa” khi xã hội Trung Hoa trở nên đa dạng nhiều hơn nhưng cũng trở nên bất quân bình nhiều hơn. Chính phủ vẫn tiếp tục kềm chế việc thực hành giáo lý, nhưng cũng tìm kiếm phương pháp né tránh sự phê phán quốc tế bằng cách nhấn mạnh vào sự đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng của Trung Quốc.

Các nhà quan sát nói rằng diễn đàn tại Hàng Châu là một chuyển biến mà mức độ liều lĩnh thấp thỏi có thể giúp làm phai nhạt bớt hình ảnh không mấy sáng sủa của Trung Quốc và Hồ Cẩm Ðào bởi việc chính phủ đàn áp thẳng tay đối với phóng viên báo chí, tác giả trên Internet, các nhà tranh đấu dân quyền và các ngành học thuật trong những năm qua.

Bốn ngày hội nghị sẽ chuyển tới một địa điểm gần thành phố Chu San vào ngày 15 tháng Tư, nơi các đoàn đại biểu sẽ cử hành nghi lễ nguyện cầu hòa bình thế giới.

China set to host Buddhist forum
Fri Mar 17, 2006 12:51 AM ET

By Benjamin Kang Lim
BEIJING (Reuters) - China is set to host its first major international forum on Buddhism since 1949 to complement President Hu Jintao's campaign to build a "harmonious society" and burnish China's tarnished image on religious freedom.

Some 1,000 monks and experts on Buddhism from about 10 countries and China, Hong Kong and Taiwan will descend on the scenic city of Hangzhou in the eastern province of Zhejiang for the World Buddhist Forum opening on April 13.

"Religion will play a big role in China's creation of a harmonious society," Xiao Wunan, vice-chairman of the World Buddhist Peace Foundation, told Reuters when asked if the forum indicated a greater official tolerance for religion.

A theme of the forum printed on brochures reads: "A harmonious world begins in the mind."

Hu has launched a campaign to build a "harmonious society" as Chinese society has become more diverse but also more unequal. The government continues strict curbs on religious practice, but has also sought to fend off international criticism by underscoring the country's diversity of beliefs.

Many Catholics worship in underground churches and Protestant preachers have been detained for peddling unauthorized versions of the Bible.

The government is generally less fearful of Buddhism with its home-grown roots, but maintains tight control on monasteries, especially in Tibet where nuns and priests have been jailed for expressing sympathy with the exiled Dalai Lama.

It was unclear whether Hu or the Communist Party's 24-member decision-making Politburo had given their blessings to the forum, organized by China's Buddhist Association and the China Association for Religious and Cultural Exchanges.

"Government support for such a big event is very important," Xiao, a 41-year old convert to Tibetan Buddhism, said in an interview. He declined to elaborate or confirm whether any member of the Politburo would attend.

LOW RISK

Observers said the forum in Hangzhou was a low-risk move that could help counter damage to Hu's and China's image caused by government crackdowns on journalists, Internet writers, civil rights campaigners and academics in the past year
"My guess is it needs Hu's approval ... It'll change his image but it's also the safest, the least troublesome and an easy event to control," said Xu Youyu, an expert on philosophy at the Chinese Academy of Social Sciences, a government think-tank.

The four-day forum is to move on April 15 to nearby Zhoushan, where delegates will pray for world peace.

Hu's policy on religion appears to extend changes made by his predecessor, Jiang Zemin, who banned the Falun Gong spiritual movement and jailed thousands of adherents but also sought to raise the profile of officially approved religions.

Under Jiang, China refused to recognize the boy chosen by the Dalai Lama as the reincarnation of the second holiest monk in Tibetan Buddhism and anointed its own Panchen Lama.

China's atheist Communist leaders are deeply suspicious of religion and see it as a tool to help control a population of 1.3 billion, the biggest in the world. But the end of Mao Zedong's personality cult after his death in 1976 has left an ideological vacuum which the party has been unable to fill.

In January, Jia Qinglin, ranked fourth in the Communist Party hierarchy, warned against foreign infiltration using religion.

Two of the top lamas of Tibetan Buddhism will be absent from the forum. The Dalai Lama has lived in exile in India since 1959 when he fled his Himalayan homeland after an abortive uprising.

The Karmapa Lama, the third ranking monk in Tibetan Buddhism, joined the Dalai Lama in India in 1999.

"The time is not ripe. But we do not rule out the possibility in the future," Xiao said when asked why they were not invited.

It was unclear whether the Beijing-anointed Panchen Lama, ranked second behind the Dalai Lama, would attend. The boy chosen by the Dalai Lama has disappeared from public view.
http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2006-03-17T055103Z_01_PEK63374_RTRUKOC_0_US-RELIGION-CHINA-BUDDHISM.xml&archived=False
No. 0811 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Phổ Ðà Sơn Triết Giang, Trung Quốc, danh thắng Phật giáo giàu có nhất.
By Channel NewAsia’s China Correspondent Tan Bee Leng.
Posted: 13 March 2006 2107 hrs
Triết Giang, TrungQuốc: Khi nói đến những cao sơn của Phật Giáo Trung Hoa, rất ít các đỉnh núi nổi danh hơn so với Phổ Ðà Sơn ở tỉnh Triết Giang thuộc Trung Quốc.

Mỗi năm , có hơn 2.5 triệu người ồ ạt viếng thăm sùng bái địa điểm này như một trong những danh sơn thánh địa Phật giáo thiêng liêng nhất Trung Quốc.
Đó là một trong những danh địa Phật Giáo lâu đời nhất cuả Trung Quốc.

Một hải đảo cổ xưa trong một thế giới hiện đại, truyền thuyết cho rằng Phổ Ðà Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Quán Âm từ 1,500 năm trước.

Hình ảnh của Ðức Quán Âm chiếm ngự cả hải đảo với pho tượng cao 33 metre nổi bật trên nền trời xanh.

Công trạng này phải dành cho một nhà sư người Nhật, người lần đầu mang pho tượng Quan Âm đến Phổ Ðà từ Ngũ Ðài Sơn- một danh sơn Phật Giáo nổi tiếng khác”

Câu chuyện kể rằng Hòa Thượng Huệ Ngạc dự định mang pho tượng về quê nhà Nhật Bản, nhưng dòng nước ngược khiến ông mắc cạn tại Núi Phổ Ðà.

Và ông mộng thấy Bồ Tát Quán Âm muốn ông để lại pho tượng nơi đây. Sau đó thì Hòa thượng Huệ Ngạc quyết định xây dựng một ngôi đền để thờ phụng pho tượng.

Ngôi đền sau đó đã trở thành ngôi chùa và mọi người gọi ngôi chùa là “ Bu –Ken-Gu - Bất Khẳng Khứ”. Có nghĩa là “ Không chịu đi”

Khởi đầu từ một câu chuyện nhỏ bé như trên, một hòn đảo nhỏ 12 cây số vuông hiện tại có mật độ chùa chiền và tu viện cao nhất Trung Hoa.

Ông Jiang Baohua, Giám đốc điều hành văn phòng thành phố Chu Sơn Phổ Ðà Sơn, nói: “ Thời cực thịnh của Phổ Ðà Sơn nhằm vào những năm cuối đời nhà Thanh và những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc.

“Tài liệu cho biết đảo có 3 ngôi chùa chính, 88 Tu Viện, 128 am thất và khoảng 4000 tu sĩ. Đó là con số thống kê vào những ngày tháng cực thịnh, thời ấy tất cả các kiến trúc trên núi đều là chùa chiền, tu viện, và tất cả mọi người trên đường phố đều là tu sĩ.

Giá vé thuần túy vào đảo một người US $14, và đi thăm viếng các ngôi chùa thì mỗi nơi có giá biểu riêng.

Giá vé thu nhập tổng cộng hơn 125 triệu Mỹ kim một năm, đó là con số khủng khiếp của việc thu nhập của một hòn đảo nhỏ.

Hiện tại mỗi năm Phổ Ðà quyên cúng hơn 1 triệu Mỹ kim cho việc từ thiện.

Mount Putuo touted as Zhejiang's richest Buddhist site
Posted: 13 March 2006 2107 hrs
By Channel NewsAsia's China Correspondent Tan Bee Leng
ZHEJIANG : When it comes to the height of Buddhism, there are few peaks more popular than Mount Putuo in China's Zhejiang province.

Each year, more than 2.5 million visitors trek up what is widely regarded as one of the country's most "sacred Buddhist mountains".

It is one of China's oldest Buddhist sites.

An ancient island in a modern world, the legend goes that Mount Putuo welcomed the Buddhist Goddess of Mercy or Guanyin 1,500 years ago.

She is clearly the dominant figure there, with a 33-metre high statue of her towering over the island.

A Japanese monk has been credited with bringing the very first Guanyin statue to Mount Putuo, obtained from Mount Wutai - another of the so-called "sacred mountains".

The story goes that Monk Hui' E had planned to take the statue home to Japan, but turbulent waters left him stranded just off Mount Putuo.

While there, he dreamt that Guanyin asked him to leave her statue behind.

Monk Hui' E decided to set up a shrine for the statue in a house.

The house has since then become a temple and the people call the temple "Bu-ken-qu", which means "Unwilling to Leave".

From that small beginning, the small 12 square kilometre island now has the country's highest density of temples and monasteries.

Mr Jiang Baohua, Director of Zhoushan Mount Putuo Management Bureau, says: "Mount Putuo was at its zenith during the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China.

"Records show that the island had three main temples, 88 monasteries, 128 sheds and about 4000 monks. It is said that in those days, all buildings on the mountain were temples and all the people on the streets were monks."

Entry to the island alone costs US$14, and each temple charges a separate entrance fee.

So total ticket revenue amounts to more than US$125 million a year.

It is a staggering amount of loose change for a little isle!

Mount Putuo now donates more than US$1 million each year to charity.

Local authorities have resisted having any air or land links to the island to ensure Mount Putuo remains a true "Kingdom Amidst the Sea". - CNA/de

Copyright © 2006 MCN International Pte Ltd

E-mail this page Print this page Forum