<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 21, 2006

No. 1051(Upekha dich)
Nhóm Phật Tử Việt Nam dự định thành lập tu viện tại trung bộ tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Sunday July 16, 2006

YEAGERTOWN, Pa. (AP)Một nhóm Phật Tử thành lập bởi những người di dân Việt Nam đang có kế hoạch biến một ngôi trường học ở trung bộ tiểu bang Pennsylvannía thành một tu viện đầu tiên trong vùng.

Sau một loạt quy hoạch phân vùng vào mùa xuân này, tổ chức Phật Giáo United Buddhist Church of America đang chuẩn bị mua một trường học xây dựng vào năm 1930 tại quận hạt Mifflin vào tháng này. Nhóm này thuộc thành phần liên đoàn Phật Tử, phần nhiều là cư dân California và Virginia.

Thượng Tọa Thích Vân Đàm nói Thầy gặp được khu đất trong khi tìm kiếm bất động sản được đấu giá qua mạng Ebay trên máy vi tính của Thầy tại vùng Washington, DC, và Thầy có hứng thú với nó ngay lập tức.

“Vị thế khu đất rất gần gũi với thiên nhiên, có nhiều núi non, gần giống ngôi chùa tại Việt Nam của tôi,” Thầy Vân Đàm nói với sự thích thú khi ngắm nhìn cảnh quang ngôi trường với đồng cỏ và núi rừng trong khi viếng thăm tuần qua. Thầy nói tiếp “Nó gợi lại hình ảnh 40 năm qua , khi tôi bắt đầu xuất gia".

Thầy Vân Đàm nói giá cả tu viện khoảng hơn $300,000 và sẽ bỏ vào thêm $ 700,000 để tân trang lại, sẽ đón chào các Phật Tử và những người không phải Phật Tử, những ai muốn học hỏi Phật Pháp.

Có khoảng hơn 45 Tăng, Ni và những người khác có thể trú ngụ tại khu vực 25,000 mét vuông chung quanh tu viện. Thầy dự trù sẽ bắt đầu với 4 học sinh và phát triển đến 15 trong vòng 5 năm.
Một ít cư dân địa phương không ưa thích, số khác lại rất thích nếu tu viện được hoạt động

Lou Ann Yoder, thư ký tại Friendship Bookstore gần đó, chống đối tu viện trước tiên.

“ Nhưng sau đó tôi đã nghĩ đến quyền tự do được công nhận, và tôi cảm thấy có niềm tin về điều đó.” bà nói. “Tôi là một tín đồ dòng Menno.Tôi đến đây bởi vì tự do tôn giáo”.

Ngôi chùa này sẽ không phải là đơn vị đầu tiên của tôn giáo Đông Phương trong miền thôn dã Pennsylvania, có một ngôi chùa Phật Giáo tại quận hạt Lancaster, một cơ sở Hare Krishna farm tại quận Juniata và một khu hành hương hồng thạch Ấn Giáo tại quận Schuylkill.

Allen Richarson , một chuyên gia tôn giáo tại Cedar Crest College, người nghiên cứu các hiện tượng tôn giáo nói .” Ở các vị trí hẻo lánh cũng có vài nơi hấp dẫn với giá rẻ và sự riêng tư như khu vực này. ”

Ray North, của Reedsville,công nhân hưu trí ngành thép nói. “ Vấn đề khó khăn duy nhất mà tôi thấy là tôn giáo này đến đất nước của chúng tôi và có nhiều quyền lợi hơn chúng tôi .

Nhưng Tom Ranger, thợ điện , nói ông nghĩ Phật Tử “có quyền tin tưởng những gì họ tin tưởng”.

Về phần TT Vân Đàm, Thầy nói nhóm chúng tôi chỉ muốn làm người láng giềng tốt. “Dưới hiến pháp Mỹ Quốc. Tôi có quyền thực hành tôn giáo của tôi”, Ông nói. “ Tôi không gây ra bất cứ thiệt hại nào ”

Buddhist group set to establish monastery in central Pa.
Sunday July 16, 2006

YEAGERTOWN, Pa. (AP) A Buddhist group founded by Vietnamese immigrants is planning to turn a central Pennsylvania school building into its first monastery on the East Coast.

After a series of zoning hearings this spring, the United Buddhist Church of America is set to buy the 1930s-era school building in Mifflin County this month. The group is a federation of temples, most of them in California and Virginia.

Thich Van Dam, a Buddhist monk, said he found the building while searching the eBay online auction site on his computer in suburban Washington, D.C., and loved it at once.

``This location is very natural. Close to mountains. Just like my temple in Vietnam,'' said Van Dam, admiring the school's views of meadows and forested hills during a visit last week. ``It recalls me back 40 years ago, when I first start my Buddhist manhood.''

The monastery, which Van Dam said cost more than $300,000 and will take an additional $700,000 to renovate, will welcome Buddhists and non-Buddhists who want to study the religion.

As many as 45 people monks, nuns and others will be able to live at the planned 25,000-square-foot monastery. Van Dam expects to start with four students and grow to 15 within five years.

While some area residents have expressed hostility, others have been very open to the diversity the monastery will add to the community.

Lou Ann Yoder, a clerk at nearby Friendship Bookstore, opposed the monastery at first.

``But then I thought about the freedom issue, and I feel strongly about that,'' she said. ``I'm Mennonite. We came here because of religious freedom.''

The temple will not be the first outpost of an Eastern religion in rural Pennsylvania, either. For instance, there is a Buddhist temple in Lancaster County, a Hare Krishna farm in Juniata County and a pink stone Hindu pilgrimage site in Schuylkill County.

Some of the attraction to such areas revolves around cheap land and the privacy that is afforded by remote locations, said Allen Richardson, a religion professor at Cedar Crest College, who studies the phenomenon.

``The only problem I have is these religions come to our country and have more rights than we do,'' said Ray North, of Reedsville, a retired steelworker.

But Tom Rager, an electrician, said he thinks the Buddhists ``have a right to believe the way they believe.''

For his part, Van Dam said the group just plans to be a good neighbor.

``Under the U.S. Constitution, I have the right to exercise my religion,'' he said. ``I don't do any harm.''

(Copyright 2006 by The Associated Press. All Rights Reserved.)

http://kdka.com/pennsylvaniawire/PA--BuddhistMonastery_d_n_0pa--/resources_news_html
No. 1061 (tinhtan dich)

Monks allege Buddhist holy tree's branch sold to Japan

Indo-Asian News Service

Patna, July 21, 2006 . Buddhist monks have alleged that the branch of the 110 year old holy tree in Bihar that was cut off by unidentified people earlier this week has been sold to a Japanese buyer for millions. They also demanded a probe by the central government.

Reports on Thursday said a branch of the tree in Mahabodhi temple in Bihar's Bodh Gaya town - where Lord Buddha attained enlightenment 2,550 years ago, was found chopped.

Bhante Anand, president of the Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM), an influential body of Buddhist monks, said: "We have information that the branch was sold to some Japanese for money in connivance with the temple management committee."

Anand added that he suspected involvement of international mafia.

He said there was a high demand of holy tree leaves, wood and soil of its root in Japan, where Buddhism has a large following.

Early Friday Bihar home secretary visited Bodh Gaya to inquire into the incident after the Prime Minister's Office sought a detailed report from the state government.

The tree behind the 1,500-year-old temple grew from the original banyan tree under which Buddha attained enlightenment. Buddhist pilgrims carry back leaves from the tree, believed to be the sixth regeneration of the original banyan tree.

The Mahabodhi temple was declared a World Heritage Site in 2002.

http://www.hindustantimes.com/news/181_1749735,000900030002.htm
No. 1055(tinhtan dich)

Cơn giông bão mãnh liệt gây tổn thương hàng chục Phật tử tại Vermont

The Associated Press, Thứ Tư ngày 19 tháng 07, 2006.

Burlington (AP) (USA) – Một cơn giông bão mãnh liệt đã làm gãy đổ cây cối và đường dây điện tại miền đông bắc Vermont vào trưa thứ Ba, gây tổn thương hàng chục Phật tử đang tu học và thổi dạt chiếc thuyền tuần tiểu của cảnh sát khoảng 40 feet, các viên chức đã nói.
Vài bản tường trình rằng một cơn trốt đã xoáy xuống tỉnh Barnet và các nhà khí tượng từ Đài Khí Tượng quốc gia tại Burlington đã đến vùng này vào hôm thứ Ba để cố gắng xác định rằng nếu cơn trốt đã gây thiệt hại hay đó chỉ là một cơn bão dữ dội, Đài Khí Tượng Quốc gia do nhà khí tượng Ông Eric Evenson đã cho biết.
Ông Evenson đã nói: “Thật rõ ràng một cơn bão mãnh liệt gây kết quả thiệt hại trầm trọng.”
Cường độ dữ dội của một phần cơn bão đã kéo dài đến 20 phút và sự thiệt hại nặng nề nhất được tường trình gần ngã tư đường 5 và hướng Tây đường Barnet.
Đã có nhiều cây bị đổ xuống theo tường trình tại Barnet, Ryegate, và Peacham.
Ông Evenson nói tiếp: “Khí hậu đang gây ra thời tiết tệ hại quanh vùng Littleton, New Hampsire và tôi tin rằng cơn bão đã di chuyển hoàn toàn về vùng Maine.”
Cơn bão đã làm mất điện khoảng 2000 cư dân trong vùng Barnet-Ryegate, Bà Dotty Schnure, một xướng ngôn viên tại Điện Lực Núi Xanh đã nói như trên.
Cơn bão đã làm đứt hai đường dây cao thế phục vụ cho mỗi cộng đồng.
Công ty điện lực đã nối lại đường dây cao thế tại vùng Ryegate vào khoảng 3 giờ chiều và các nhân viên điện lực bây giờ đang phục hồi lại đường dây điện cho vùng Barnet.
Vào 6 giờ chiều, 1,000 cư dân vẫn chưa có điện ở vùng này.
Bà Schnure nói rằng đường dây cao thế phục vụ vùng Barnet đã được sửa chữa vào khoảng 8:30 sáng. Sau đó, các nhân viên điện lực bắt đầu phục hồi điện cho từng nhà. Bà không biết sẽ mất đến bao lâu để hồi phục điện lực lại cho tất cả người tiêu thụ.

(tinhtan dich)

Severe storm injures a dozen in Vt.

The Associated Press
Wednesday, July 19

BURLINGTON (AP) — A severe thunderstorm knocked down trees and power lines in northeastern Vermont at midday Tuesday, injuring about a dozen people at a Buddhist retreat and moving a sheriff's cruiser about 40 feet, officials said.
There were some reports that a tornado touched down in Barnet and meteorologists from the National Weather Service office in Burlington were in the area Tuesday trying to determine if that's what caused the damage or if it was just a severe thunderstorm, said National Weather Service Meteorologist Eric Evenson.
"It was definitely a very intense storm that was very prolific in producing severe damage," Evenson said.
The intense portion of the storm lasted about 20 minutes and most damage was reported near the intersection of U.S. Route 5 and West Barnet Road.
There were trees reported down in Barnet, Ryegate and Peacham.
"It was producing severe weather around the Littleton, New Hampshire, area," Evenson said. "I believe that storm went all the way into Maine."
The storm knocked out power to about 2,000 customers in the Barnet-Ryegate area, said Dotty Schnure, a spokeswoman for Green Mountain Power.
The storm knocked out two transmission lines serving each community. The utility rerouted power into Ryegate by about 3 p.m. and line crews are now working to restore the line serving Barnet.
At 6 p.m. 1,000 customers were still without power in Barnet.
Schnure said the transmission line serving Barnet was repaired by about 8:30. After that crews began working to restore power to individual customers.
She didn't know how long it would take to restore power for all customers.

http://www.benningtonbanner.com/region/ci_4068674