<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 14, 2005

No. 0361( Hạt Cát dịch)

Phật Giáo Ấn Ðộ phủ nhận thống kê tôn giáo
10 June, 2005 INDIA

Lãnh đạo Phật Giáo Ấn Ðộ phàn nàn rằng thống kê của chính phủ đã xếp Phật giáo vào Ấn Giáo, giảm con số tín đồ từ 50 triệu xuống thành 8 triệu.

New Delhi (AsiaNews/Agencies) – Lãnh đạo Phật Giáo Ấn Ðộ đả kích chính phủ về Thống kê Tôn giáo được chính phủ công bố gần đây đã ghi chép con số tín đồ Phật Giáo trong nước là 8 triệu thay vì con số thực sự gần 50 triệu.

Chuyên gia dân số Ashis Bose đã nghiên cứu cộng đồng Phật Giáo quốc gia với tư cách thay mặt cho Hiệp Hội Thiểu Số Quốc Gia. Tài liệu của ông ta cho thấy con số đã không thay đổi trong suốt thời gian 10 năm qua, nó vẫn luôn nằm ở mức 79.55 lakh (- 1 lakh = 100,000)

Theo các lãnh đạo Phật Giáo, kể cả đại diện Ðức Dalai Lama ở Ấn Ðộ, Ngài Tenzin Ngodupa, các nhà làm thống kê đã cố ý ghi danh hằng trăm ngàn Phật tử thành Ấn Giáo.
Lãnh đạo Maharashtra đã giận dữ với sự "cố ý bỏ sót" do đó một số Phật tử mới đã bị ghi danh thành Ấn Giáo.
Chủ tịch Hiệp Hội Thiểu Số Quốc Gia Tarlochan Singh nói rằng ông ta sẽ đòi hỏi chính phủ trung ương tôn trọng sự trách cứ này và tái xét con số chính xác trong tài liệu thống kê.
Indian Buddhists reject religious census
10 June, 2005 INDIA


Buddhist leaders complain that the government census treats Buddhists as if they were Hindu, reducing their numbers from 50 to 8 million.

New Delhi (AsiaNews/Agencies) – Buddhist leaders have slammed the government for its recently released Census of Religions, which puts the number of Buddhists in the country at 8 million. They claim instead that the actual number of Buddhists in India “is closer to 50 million”.

Population expert Ashish Bose studied the country’s Buddhist community on behalf of the National Commission for Minorities (NCM). His findings suggest that its numbers have not changed over the past ten years and have “remained constant at 79.55 lakh [one lakh equals 100,000] for over a decade”

For Buddhist leaders, including the Dalai Lama’s representative in India Tenzin Ngodupa, census takers deliberately registered hundreds of thousands of Buddhists as Hindus.

The leaders from Maharashtra were angry over the “deliberate omission” whereby new Buddhists were registered as Hindus.

NCM chairman Tarlochan Singh, chairman said that he would ask the central government to appraise Buddhist leaders’ grievances and reconsider the accuracy of the census data.
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=0f940ac3393361bd&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0359 ( Khánh Văn dịch)

Nghiên cứu trên tu sĩ hành thiền cho thấy khả năng thực sự của bộ não
13, tháng 6, 2005

Brisbane, Úc Châu— Một số Khoa học gia người Úc đã cho vài tu sĩ hành thiền một cuộc thí nghiệm bằng cách nhìn vào hình ảnh để tìm hiểu về khả năng huấn luyện bộ não để chỉ tập trung vào một đối tượng kích thích.

Kết quả của cuộc thí nghiệm này đã mở rộng một lối đi cho khoa học hiểu thêm khả năng về bộ não của loài người.

Trong cuộc thí nghiệm này, những người tham gia được nhìn vào 2 bức hình cùng 1 lúc. Trong khi hầu hết tâm trí tất cả mọi người đều lẫn lộn giữa 2 bức ảnh mà họ nhìn thì những hành giả tu tập thiền, lại có thể tập trung sự chú ý vào một bức ảnh mà thôi.

Được ghi lại trong tạp chí Curent Biology (Sinh Vật Học Ngày Nay), khoa học gia kết luận rằng cuộc thí nghiệm vừa qua cho thấy phương cách để huấn luyện bộ não.

Bà Olivia Carter, một khoa học gia ở trường đại học Queensland, nói rằng :” những tu sĩ hành thiền đã chứng minh họ có thể ngăn chận lại những ngoại cảnh.” Đây là bước tiến đầu tiên để hiểu rõ sự hoạt động của bộ não. “ Giai đoạn kế tiếp là dùng phương pháp tạo ảnh để tìm hiểu một cách chính xác sự khác nhau giữa bộ não của những người tập thiền và không.

Bà còn nói thêm khám phá này tạo điều kiện để chuyên gia mở rộng thêm tầm hiểu biết về ảnh hưởng của việc hành thiền đến bộ não, những gì đang xảy ra trong não bộ khi họ chọn đối tương để tập trung, và diễn trình của tâm trí khi loại bỏ mẫu tin xấu có thể ảnh hưởng đến họ, hoặc là trong những trường hợp khi họ muốn tìm sự yên lặng cho tâm.

Ông tiến sĩ Toby Collins, trung tâm Oxford về khoa học của não bộ, nói với trang nhà tin tức của BBC rằng, “Thiền, là một phương cách chinh phục diễn trình họat động của não bộ.”
Khánh_Văn lược dịch

Study Of Monks Shows Brain's True Capabilities

June 13, 2005 7:03 a.m. EST

Danielle George - All Headline News Staff Reporter

Brisbane, Australia (AHN) - Australian scientists gave Buddhist monks vision tests in which they were able to chart their ability to train their minds to respond to one stimuli.

The results are giving scientists insight into the potential of the human brain.

In the study the monks were given two pictures to view. While most individuals would bounce between the two objects the monks that had meditation training were able to block the two images and solely focus on one.

Writing in Current Biology, the scientists say their ability to override this basic mental response indicates how the brain can be trained.

Olivia Carter, of the University of Queensland, said, "The monks showed they were able to block out external information. "This is an initial step in understanding how their brains work. "It would now be good to carry out further tests using imaging techniques to see exactly what the differences are in the brains of the monks."

She said that could direct researchers to a broader understanding of how meditation influences what happens in the brain when someone is deciding whether to give something their attention, and what happens when they choose not to dwell on bad news, or to calm down.

Dr. Toby Collins, of the Oxford Centre for the Science of the Mind, told the BBC News website that, "Meditation is a way of tapping into a process of manipulating brain activity."
http://www.allheadlinenews.com/articles/2237321258
No. 0360 ( Hạt Cát dịch)

Bạch hóa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa viết bằng máu được dấu kín từ Ðệ Nhị Thế Chiến.

Tuesday June 14, 2005
Other News & Views

Compiled by T.PERIASAMY, TEH ENG HOCK AND CELESTE FONG

Một quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa 92 năm tuổi viết bằng máu của một tu sĩ vừa được bạch hóa trong một buổi lễ trang nghiêm với ít nhất 3,000 tín chúng chiêm bái trong hai giờ đồng hồ tại chùa Tai Kuk Wah Si ở Kuala Lumpur Mã Lai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được viết bởi Hòa Thượng Hui Yan, vị tăng sáng lập ngôi chùa, dùng chính máu của Ngài thay mực, trước kia được dấu kín kể từ Ðệ Nhị Thế Chiến. Quyển kinh này được dấu kín bởi vì người ta e ngại nó bị hủy hoại trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Hòa Thượng Hui Yan, người đã thành lậ và trú ngụ tại ngôi chùa này hai thập niên đã dùng thời gian hai năm để hoàn tất bộ kinh . Phóng viên tờ Sin Chew Daily nói rằng quyển kinh này cuối cùng đã được công khai hóa hôm chủ nhật và tín chúng đã tu tập từ sáng sớm để chiêm bái bộ kinh. Hòa Thượng Wen Zhi trụ trì hiện tại của chùa Tai Kuk Wah Si nói rằng tự viện là nơi mọi người đến để tầm cầu giáo pháp. Ðây không phải là một địa điểm du lịch. Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt để tín chúng có thể tìm một nơi giải tỏa áp lực từ nếp sống căng thẳng tất bật.

Buddhist text hidden since WWII unveiled
Tuesday June 14, 2005
Other News & Views

Compiled by T.PERIASAMY, TEH ENG HOCK AND CELESTE FONG
A 92-year-old Buddhist text written with the blood of a monk was unveiled in an auspicious ceremony where at least 3,000 devotees prostrated for two hours at the Tai Kuk Wah Si Temple in Kuala Lumpur.

The Lotus Sutra, written by temple founder Rev Master Hui Yan using his own blood as ink, was previously preserved and kept out of public viewing since World War II.

It was hidden then due to fears it would be destroyed during the Japanese Occupation.

Rev Master Hui Yan, who spent two decades in the temple, took two years to finish writing the text.

Sin Chew Daily reported that the Lotus Sutra was finally brought out on Sunday and devotees gathered since dawn to prostrate before the text, which contained Buddha teachings on wisdom.

“The temple is a place for anyone seeking dharma. It is not a tourist spot,” said Master Wen Zhi of the 100-year-old temple.

“We will organise activities for devotees so that they can find a place to de-stress themselves from a hectic lifestyle,” he added.
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/6/14/nation/11211025&sec=nation