<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 19, 2005

No. 0262 (TinhTan dich)

Một thành viên của Thiền viện Dhammasala, anh John Marshall đã được thọ giới tỳ khưu ở Thai Lan

Tin tức từ mạng Dhammasala.org, ngày 18 tha’ng 4, 2005

Image hosted by Photobucket.comPerry, Michigan (USA) – Anh John Marshall, trước đây là một cư dân sống ở tiểu bang Michigan, vừa mới được thọ giới tỳ khưu ở Tu Viện Wat PhraRam 9 Kanjanapisek tại Bangkok, Thailan với Sư Trú trì Venerable Phra Thepyanawisit và được đặt pháp danh là Tỳ khưu Kusalo. Trong phạn ngữ Pali, chữ “Kusalo” có nghĩa “thông minh” hay “thiện xảo”. Tu viện Wat PhraRam 9 Kancanapisek, được thành lập năm 1991 dưới sự bảo trợ của Hoàng Gia Vương Quốc Thái Lan, Điện hạ Bhumipol Abduliadech và Công chúa Thepratanarachasuda. Một số thiện tín từ hai Tu Viện Wat PhraRam 9 Kancanapisek và Wat Dhammasala đã hộ độ cho Tỳ khưu Kusalo (Anh John Marshall). Thân mẫu của Sư, bà Ellen Marshall cùng hai vị tỳ khưu và một số thiện tín từ Perry, Trung Tâm Thiền MI - Dhammasala Forest Monastery – sẽ từ Mỹ du hành tới Thái Lan để tham dự lễ thọ giới tỳ khưu. Sau buổi lễ này, Ngài Venerable Ajahn Khemasanto là Sư Trú trì Tu Viện Dhammasala và Tu viện Ajahn Nanthagul đã đưa Tỳ khưu Kusalo đến Tu Viện Wat Phu Sangko Forest Monastery ở đông bắc Thái Lan thuộc quận Udon Thani. Tỳ khưu Kusalo sẽ tu học một thời gian tại tu viện này dưới sự giám hộ của Ngài Venerable Ajahn Wanchai là vị thầy cũ của Sư Trú trì Ajahn Khemasanto, và sẽ tiếp tục học Phật Pháp và ngôn ngữ Thái.
Tỳ Khưu Kusalo (Anh John Marshall) đã là một “sa di” tại Thiền viện Dhammasala Forest Monastery ở Perry, Michigan trước khi đến Thái Lan để thọ giới tỳ khưu.

(tinhtan dich)

Dhammasala Member John Marshall Ordained in Thailand

Dhammsala.org, April 18, 2005

Perry, Michigan (USA) -- John Marshall, former mid Michigan resident, was recently ordained as a Buddhist monk at Wat PhraRam 9 Kanjanapisek in Bangkok, Thailand. He was ordained by the Abbott, the Venerable Phra Thepyanawisit and given the name Kusalo Bhikku. In Pali, "Kusalo" means "clever" or "skillful".
Wat PhraRam 9 Kancanapisek, was established in 1991 under royal patronage by Thailand's King, His Royal Highness Bhumipol Abduliadech and under the auspices of Her Royal Highness, Princess Thepratanarachasuda. Kusalo Bhikku (John) was supported by a number of Dhamma practitioners from both Wat PhraRam 9 Kancanapisek and Wat Dhammasala. His mother, Ellen Marshall, two monks, and a number of practitioners from the Perry, MI meditation center - Dhammasala Forest Monastery - traveled to Thailand to be present for the ordination.
After his ordination Ajahn Khemasanto, abbot of Dhammasala and Ajahn Nanthagul brought Kusalo Bhikkhu to Wat Phu Sangko Forest Monastery in the northeast Thai province of Udon Thani. Kusalo Bhikkhu will spend some time at this monastery under the tutelage of the Venerable Ajahn Wanchai, the former teacher of Ajahn Khemasanto. He will continue to study Buddhism and the Thai language.
Kusalo Bhikkhu (John) was a 'novice' at Dhammasala Forest Monastery of Perry, Michigan prior to going to Thailand.


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1056,0,0,1,0
No. 0265 ( Hạt Cát dịch)

"Chấm dứt Bom nguyên tử", nhóm "Bộ Hành Hòa Bình" viếng thăm trung tâm 3 Miles Island.

Autor(a): peacehq Fecha: 6:48pm Martes 19 Abril

Harrisburg. PA-Hôm thứ hai, một tổ chức quốc tế gồm khỏang 35 người, kể cả 3 tu sĩ và một ni sư Phật Giáo sẽ thực hiện một buổi cầu nguyện hòa bình bên ngoài lò phản ứng hạt nhân “ Three Miles Island”. Cuộc đi bộ “ Quốc Tế Bộ Hành Hòa Bình chấm dứt bom nguyên tử” bắt đầu từ Baughman United Methodist Church tại New Cumberland khoảng 8:00 giờ sáng và đi bộ 15 dặm để tới Trung Tâm Three Miles Island “Tam Lý Ðảo” vào lúc 3:00 chiều. Sau một buổi cầu nguyện, họ sẽ tiếp tục tới nhà thờ Grace United Methodist ở Harrisburg. Thăm viếng trung tâm nguyên tử là một phần trong chương trình 7 tuần lễ hành hương từ Cổng Y-12 TrungTâm Vũ Khí Hạch Nhân tại Oak Ridge tới Tổng Hành Dinh của Liên Hiệp Quốc ở New York.


Họ bắt đầu khởi hành vào hôm thứ hai 14 tháng 03 tại Cổng Y-12, nơi yểm trợ chế tạo quả bom "Cậu bé con- Little Boy" đã tàn phá Hiroshima, Japan, 60 năm về trước tính tới tháng Tám này. Nhóm Bộ Hành sẽ tới thành phố New York vào đầu tháng Năm, đồng hành với họ là Thị Trưởng của thành phố Hiroshima và 2 nạn nhân sống sót. Sự có mặt của họ trùng hợp với đợt Hội Nghị Duyệt Xét Hiệp Ước Hạn Chế Vũ Khí Nguyên Tử Hủy Diệt Hàng Lọat( NPT), trung tâm quôc tế thỏa hiệp giải trừ vũ khí nguyên tử. Bất kể Hoa Kỳ đã ấn ký Hiệp Ước NPT và tình nguyện giải giới, Y-12 vẫn tiếp tục chế tạo các bộ phận vũ khí và nâng cấp kho hạch nhân quốc gia.

Nhóm Bộ Hành tụ tập lại từ nhiều nơi trên địa cầu, có đại diện Úc, Nhật, Tây Phi, Áo, và Hoa Kỳ. Họ dự định cất lên tiếng nói phản đối Hoa Kỳ trên đà vi phạm Hiệp Ước NPT đến Hội Nghị và khẳng định rằng duy trì và chế tạo vũ khí hạch nhân làm xâm hại đến việc xây dựng cộng đồng quốc tế và hòa bình thế giới.

Dọc theo lộ trình, nhóm bộ hành đã trao đổi với các tổ chức chính trị, thánh đường và các tổ chức cộng đồng về Hiệp Ước NPT và Trung Tâm Vũ Khí Hạch Nhân Y-12. Họ mang theo những bức thư của Thị Trưởng Hiroshima ủng hộ nhóm Bộ Hành Hòa Bình và mời mọc các Thị Trưởng thành phố gia nhập chiến dịch quốc tế "Thị Trưởng của Hòa Bình", hoạt động nhắm tới việc tiêu hủy hoàn tòan hạch nhân vào năm 2020.


Cuộc bộ hành được bảo trợ bởi chiến dịch "Thị Trưởng của Hòa Bình", " Dấu Chân cho Hòa Bình", "Hành Hương Hòa Bình Quốc Tế", tổ chức Nipponzan Myohoji và Liên Hiệp Môi Trường Hòa Bình Oak Ridge. Nhóm bộ hành sẽ lên đến cao độ với một lực lượng khổng lồ tại Central Park, New York CiTy vào ngày 01 tháng 05.

( Hạt Cát lược dịch)

"Stop The Bombs" Peace Walk Visits 3 Mile Island
Autor(a): peacehq Fecha: 6:48pm Martes 19 Abril


Harrisburg. PA- On Monday, April 18, 2005, an international group of about 35 people, including 3 Buddhist Monks and 1 Buddhist Nun, will hold a peace vigil outside the 3 Mile Island nuclear reactor in Harrisburg . The "Stop the Bombs International Peace Walk" will depart from the Baughman United Methodist Church in New Cumberland around 8am and travel 15 miles on foot to arrive at 3-Mile Island around 3pm. After an interfaith prayer vigil ,they will continue on to the Grace United Methodist Church in Harrisburg. They are visiting the plant as part of their 7-week pilgrimage from the gates of the Y-12 Nuclear Weapons Plant in Oak Ridge, Tenn., to the UN Headquarters in New York City.

The group began walking on Monday, March 14, from the gates of Y-12, which helped to produce the "Little Boy" bomb that destroyed Hiroshima, Japan, sixty years ago this August . The walkers will arrive in New York City on May 1 , accompanied by the Mayor of Hiroshima and 2 bomb survivors. Their arrival coincides with the UN Review Conference of the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT), the central international agreement on nuclear disarmament. Despite America signing the NPT and thus pledging to disarm, Y-12 continues to produce weapons components and upgrade the nation's nuclear arsenal.

"3 mile island is just one link in the radioactive genocide that is affecting communities worldwide . We are visiting this plant in memory of people who lost their lives here and in the hope future generations of this town will not also suffer because of this insidious plant. It is time the spotlight is shone on the nuclear industry, so that victims of accidents such as at 3 Mile Island can be recognised and compensated", said Bilbo Taylor, an Australian walk participant. "It is poignant, 60 years after the Hiroshima bomb to be visiting a nuclear reactor that had a near critical accident, located in the sister city of Hiroshima."

Walkers have gathered from all over the globe, representing Australia, Japan, Cape Verde (West Africa) , Austria, and the United States. They intend to voice their opposition to the United States' ongoing violation of the NPT to the Review Conference and to assert their conviction that the maintenance and production of nuclear weapons undermines attempts to create international community and world peace.

"The U.S. has created an atmosphere that could spark a new Nuclear Arms Race,"
says walk organizer Marcus Atkinson from Australia. "The U.S. and many other nations continue to violate international treaties and we have to hold them accountable to their commitment to disarm .It is time for us to demand that our governments create a safe and peaceful world".

Along the journey, walkers speak to politicians and church and community groups about the NPT and the Y-12 Nuclear Weapons Plant. They carry letters from the Mayor of Hiroshima, advocating the Peace Walk and inviting city Mayors to join the international "Mayors for Peace" campaign, which works toward total nuclear abolition by the year 2020 (www.pcf.city.hiroshima.jp/mayors/english)

The walk is being sponsored by Mayors for Peace, Footprints for Peace, the International Peace Pilgrimage, Nipponzan Myohoji, and the Oak Ridge Environmental Peace Alliance. The walk will culminate in a massive demonstration in Central Park in New York City on May 1.

Throughout the pilgrimage, periodic updates and photos will be posted on
http://stopthebombswalk.peacehq.com.

If you cannot join the walk or be present in New York then find your nearest United Nations office and organize a demonstration for May 1st and 2nd.
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=11d5b98be1e70864&cat=f97ff7b11934dbb6

No. 0264

Birth of Buddha observed locally

by Scott Bransford/Appeal-Democrat
ckaufman@appeal-democrat.com

Tea is poured over a statue of the Baby Buddha at the Marysville Buddhist Church on Sunday to recreate the legend that sweet tea rained from the skies when the Buddha was born in 563 B.C.Image hosted by Photobucket.com

For years, Buddhism was something that Yuba City resident Terry Okimoto practiced only in her memory.

Growing up, her family was devoted to the faith, but as a young woman she married a Christian man, joined his church, and focused her attention on the teachings of his faith.

Yet, at the Marysville Buddhist Church on Sunday,

Okimoto returned once again to the rituals of Hanamatsuri, the festival celebrating the birth of the Buddha Siddhartha Gautama in 563 B.C.

Buddhist church members such as Okimoto marked the occasion with a service that included the pouring of tea over a statue of the Baby Buddha, an act symbolizing the events of his birth.

"I'm relearning things I was taught when I was young," Okimoto, 78, said after Sunday's service.

About 80 people attended the service and a party that took place afterward, according to Buddhist Church secretary Miyoko Nakahara.

The festival, which was open to the general public, included a "Buddha Bash" following the religious component, with food and hands-on taiko drumming for children.

The Rev. Molly Kimura of Sacramento, a guest minister, officiated the Hanamatsuri service, which also included a reading of Shotsuki names, or the names of the deceased.

Kimura, a Yuba City native who was ordained as a Buddhist priest 10 years ago, described Hanamatsuri as a joyful occasion that symbolizes the beginning of enlightenment.

"If Baby Buddha did not appear in this world we would be in the dark," said Kimura, 80. "We were born into this life to hear the teaching."

For the tea-pouring ceremony, congregation members put a statue of the Baby Buddha in a hanamido, or miniature altar. The hanamido, decorated with flowers donated by the congregation, represents the garden where the Baby Buddha was born.

Tea was poured over the statue to symbolize the sweet tea that was said to have fallen after his birth.

"It was a joyful day," explained Kimura said, who is also trained in classical Japanese music and traditional floral art. "The whole earth shook with joy. They say that sweet tea rained."

Okimoto said she has gained much from sharing Buddhist teachings.

"This is what I want to do while I'm still on this earth," she said.

Appeal-Democrat reporter Scott Bransford can be reached at 749-4713. You may e-mail him at sbransford@appeal-democrat.com.
http://www.appeal-democrat.com/articles/2005/04/18/news/top_story/news1.txt

No. 0266 (se co nguoi dich)

International hymn tilt on

Wednesday, April 20, 2005

Fo Guang Shan, an international Buddhist secular order with headquarters in Taiwan, is sponsoring once again the annual “Sounds of the Human World,” the Venerable Master Hsing Yun’s Buddhist Hymn Composition Competition.

Past Cebuano winners in this international competition were Rochelle “Raki” Vega, who sang the 2003 winning pieces We Are One, composed by Jude Thaddeus Gitamondoc, and Isang Panalangin, written by Joseph Abella. In 2004, another Cebuana, Rhea Mae Sadaya, bagged a top spot with her interpretation of Silently I Recite the Amitabha’s Name.

After the preliminary selection to be held in IBPS-Manila, whereby six entries will be selected, the Philippine team will fly to Taiwan to compete with teams from other countries from as far as the US, Canada, Brazil, France and Australia.

Grand prize for the final competition is NT$100,000. First prize is NT$50,000. Ten honorary prizes worth NT$10,000 each will be given out.

To qualify, compositions may either use English, Tagalog or Chinese. The lyrics should be taken from or based on the selected verses and poetry of Venerable Master Hsing Yun.

Entries must be new, original compositions; have not been published, entered into any other competition, or be a commissioned work.

Composition must be submitted with musical score and audiotape. There will be no limit as to the number of entries submitted.

Registration is until May 15. Deadline for submission of entries will be on May 31.

Application forms are available at the Chu Un Temple, 246 V. Rama ave. One may call 253-8144.
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=2b8cc6fed50258a9&cat=f97ff7b11934dbb6