<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 20, 2006

No. 0751 (TK Giác Nguyên)

VIỆN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI MIẾN ĐIỆN

( INTERNATIONAL THERAVADA BHUDHIST UNIVERSITY )

Được xem là một học viện cao cấp của Phật Giáo Miến Điện, trường toạ lạc trên mảnh đất lý tưởng nhất của ngọn đồi thiêng Dhammapala gần chùa Phật Nha nổi tiếng ở Rangoon, thủ đô Miến Điện. Học viện được khánh thành và bắt đầu hoạt động từ năm 1998. Trong chủ hướng đưa đạo vào đời và xây dựng một Phật Giáo thích ứng thời đại, học viện đã đưa ra những tiêu chí căn bản trong giáo trình giảng dạy :

§ Bảo trì tư tưởng tinh khôi nguyên thủy của Phật Giáo truyền thống.
§ Mở ra những cánh cửa tiếp thông văn hoá thế giới hiện đại, từ văn hoá xã hội đến tư tưởng triết học.
§ Không chấp nhận cách học mọt sách. Biến mọi kiến thức trở thành phương tiện sinh động cho công phu tu học và hoằng pháp.
§ Từ những tiêu chí trên, mọi sinh viên tốt nghiệp đều phải có khả năng giảng dạy, nghiên cứu và hoằng pháp.
Chương trình đào tạo của học viện gồm trong mười năm liên tục với ba học vị :

1. Hoàn tất ba năm đầu tiên cho học vị B.A Phật Học
2. Hoàn tất ba năm tiếp theo (chương trình M.A ) cho văn bằng M.A Phật học.
3. Hoàn tất bốn năm sau cùng (chương trình Ph.D ) cho văn bằng tiến sĩ Phật học.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIỀN ĐẠI HỌC

§ Phải trãi qua kỳ thi khảo hạch về Phật học sơ cấp (Pathamagyi) do hội đồng giáo sư của học viện tổ chức.
§ Có trình độ căn bản về tiếng Pàli hoặc Prakrit.
§ Có thể sử dụng Tam Tạng hệ Pàli (khả năng tra cứu, trích dẫn)
§ Nói và viết thành thạo Anh Ngữ.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH B.A.

§ Đã có bằng tốt nghiệp từ một trong hai trường Sàsanadhaja Dhammacariya University hoặc Sàsanatakkasila Dhammacariya University. Nếu không, phải có chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp Pàli (Intermediate level) tính theo tiêu chuẩn Miến Điện, bất luận từ đại học nào.
§ Nói và viết thông thạo tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH M.A

§ Đã có bằng B.A Phật học hoặc Pali ở Miến Điện hay một văn bằng nào đó tương đương, về hai chuyên khoa này.
§ Nói và viết thông thạo Anh Ngữ.
§ Trình độ căn bản tiếng Miến Điện.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH PH.D

§ Phải có bằng M.A về Phật học hay Pali ở đại học nào đó nhưng trình độ dựa trên tiêu chuẩn Miến Điện
§ Nói và viết thông thạo tiếng Miến Điện.

NHỮNG CHI TIẾT CẦN BIẾT

§ Mỗi năm học gồm hai học kỳ : Học Kỳ I từ tháng 06 đến tháng 10, Học Kỳ II từ tháng 10 đến tháng 03. Mùa nghỉ hè gồm hai tháng 04 & 05.
§ Ngoài thư viện của trường, sinh viên của học viện được đặc quyền sử dụng thư viện của Vụ Tôn Giáo Quốc Gia ( Library of the Ministry of Religious Affairs – ở chùa Kaba Aye, nằm gần khu nội trú của sinh viên ).Thư viện lưu trữ 45.223 đầu sách và 12.265 tờ bối diệp viết tay.
§ Để trau dồi khẩn cấp khả năng Anh Ngữ, sinh viên có thể cùng lúc ghi danh ở Học Viện Truyền Giáo Quốc Tế cũng ở Rangoon.
§ Chổ ăn ở của sinh viên sẽ do học viện bố trí.
§ Mọi liên hệ về thủ tục nhập học và khảo thí có thể liên lạc trực tiếp với Học Viện ở Miến Điện hoặc Đại Sứ Quán Miến Điện ở quốc gia mình đang cư trú. Về một số nhu cầu căn bản, sinh viên ngoại quốc được hưởng quyền ưu tiên.


Địa chỉ liên lạc học viện
The Registrar, International Theravada Buddhist University
Dhammapala Hill, Mayangone P.O. Yangoon, Myanmar
Fax: 0-951-650700
Phone: 095-1-650702


TK Giác Nguyên tổng hợp từ các nguồn Internet
No. 0716 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Lâm thiền Ẩn Xá Tiễn Giang- Arrow River Forest Hermitage, Canada

The Arrow River Forest Hermitage là một tu viện Phật Giáo Nguyên Thủy và trung tâm hành thiền tại Nam Ontario, 50 miles phía Tây Nam của Thunder Bay. Chúng tôi có 92 acres đất trong một khu rừng xinh xắn.Hiện nay nơi đây có 5 chỗ ở trên khu đất như là thiền đường, nhà trai sọan, nhà vệ sinh và phòng sinh hoạt hội họp.

Tỳ khưu thường trú là Ajahn Punnadhmmo, người đã học tập và thực hành Phật Pháp từ năm 1979 và được gởi đến Thailand trong truyền thống lâm thiền của Ngài Ajahn Chah trong năm 1990. Giữa năm 1990 và 1995 ông đã ở tại Wat Pah Nanachat. Thailand. Sư Punnadhammo gốc dân Canada, sanh trưởng tại Michael Dominskyj tại Toronto vào năm 1955. Ông đã bắt đầu học Phật Pháp dưới sự chỉ dẫn Kema Ananda,và là thiền sư đầu tiên tại Arrow River Center

Tất cả mọi người thuộc mọi môn phái đều đươc tiếp đón viếng thăm ẩn xá và có thể sắp xếp ở lại ngắn hạn hay dài hạn.

Lịch sử của Arrow River .

The Arrow River Community Centre được thành lập bởi Kema Ananda, trước tên là Eric James Bell, vào năm 1975. Kema Ananda là học trò của Ven.Anna Bodhi ( sau này là Namgyal Rinpoche ) Kema đã thọ giới Sadhi nhưng ông đã chọn lựa bỏ áo tu sĩ và giảng dạy thực hành như người người thế tục sau một năm làm tu sĩ. Ông là chuyên gia trong pháp thiền Burmese Insight method of Mahasi Sayadaw và đã truyền trao nó lại cho Ven.Punnadhammo.

Từ năm 1975 năm đến cuối năm 1980, Trung Tâm đã hoạt động như một trung tâm thiền tập với hy vọng có thể trở thành một trung tâm tự túc. Để yểm trợ cho việc này, một công xưởng chế biến đồ đạc trong nhà được thành lập và chúng tôi đã sản xuất nhiều mặt hàng dưới nhãn hiệu “ Artisans of Devon.”Kế hoạch này bắt đầu suy thóai sau một trận hỏa họan tai hại đã phá hủy công xưởng của chúng tôi.

Suốt thời gian này có nhiều sự giúp đỡ cá nhân từ những phương tiện và các khóa giảng dạy của Trung tâm trong các chương trình tịnh tu ngắn hay dài hạn . Nhóm tu học hai tuần một đợt đã giữ vững mỗi năm cũng giống như chương trình cá nhân được sắp xếp từ 3 tháng đến 3 năm. Bản thân Kema Ananda đã ẩn tu 3 năm trong thời gian 1983-86, sau khi những gì ông tập trung trong các bài thuyết giảng bắt đầu thay đổi. Thực hành theo truyền thống như là sự niệm tâm từ và chánh niệm hơi thở bắt đầu được giảng dạy nhiều hơn cũng như nâng cao về đời sống tâm linh.

Ven.Punnadhammo đã bắt đầu sống tại trung tâm vào năm 1979 và đã ẩn dật một năm 1988_1989 ở đó. Sau năm này ông đã đến Thái Lan để xin thọ giới. Trong thời gian này Kema Ananda cùng Woon, vợ ông tiếp tuc giảng dạy.Vào năm 1995 Kema Ananda bị ung thư phổi và đoán trước cái chết của ông, ông đã thỉnh Ven.Punnadhammo trở lại Canada và để gánh vác quản lý trung tâm. Punnadhammo đã trở lại với sự chúc lành của các vị Cao Tăng trong tháng 11 của năm đó và đã có thể dùng một ít thời gian gần gũi với vị thầy khả kính của ông trước khi thầy qua đời.


The Arrow River Forest Hermitage, Canada.
formerly the Arrow River Community Center

The Arrow River Forest Hermitage is a Theravadin Buddhist monastery and meditation center located in Northern Ontario, fifty miles southwest of Thunder Bay. We have 92 acres of land in a beautiful mixed forest. There are presently five all-weather dwelling places on the property as well as a meditation-hall and kitchen, a sauna and a well-equipped workshop.

The resident bhikkhu is Ajahn Punnadhammo who has been studying and practicing Buddhism since 1979 and was ordained in Thailand in the forest tradition of Ajahn Chah in 1990. Between 1990 and 1995 he was based at Wat Pah Nanachat, Thailand. Punnadhammo is a Canadian, born Michael Dominskyj in Toronto in 1955. He began studying the Dhamma under Kema Ananda, the founder and first teacher at the Arrow River Center.

Lay people are welcome to visit the Hermitage and short or long term retreats can be arranged. We require the ongoing presence of at least one lay person to act as monastery steward. This can be a rewarding experience for the right person.

History of Arrow River
The Arrow River Community Center was founded by Kema Ananda, formerly Eric James Bell, in 1975. Kema Ananda was a student of Ven. Ananda Bodhi (later Namgyal Rinpoche.) Kema had been ordained as a Samanera (novice) but opted to disrobe and teach and practice as a layman after one year in robes. He was an expert in the Burmese Insight method of Mahasi Sayadaw and passed these teachings on to Ven. Punnadhammo.

From '75 through the late eighties the Center was run as a lay meditation center with the hope that it would become self-supporting. To this end a furniture manufacturing operation was begun and we produced many fine pieces of craftsmanship under the label "Artisans of Devon." This project began to unravel after a disastrous fire destroyed our shop.

Throughout this period many individuals benefited from the facilities and teachings of the Center by doing short or long term retreats. Two-week group retreats were held annually as well as individual sessions ranging from three-months to three-years. Kema Ananda himself did a three-year retreat in 1983-86 after which the focus of his teachings began to shift. More of the traditional practices such as loving-kindness and mindfulness of breathing began to be taught as well as a heightened emphasis on morality.

Ven. Punnadhammo began at the Center in 1979 and did a one-year solitary retreat in 1988-89. After this he went to Thailand to seek ordination. During this period Kema Ananda continued to teach in partnership with his wife Woon. In 1995 Kema Ananda contracted lung cancer and anticipating his imminent death he asked Ven. Punnadhammo to return to Canada and to assume management of the Center. Punnadhammo returned with the blessing of his seniors in the order in Nov. of that year and was able to spend some time with his beloved teacher before his death.

Arrow River Today and Future Plans
The Arrow River Forest Hermitage is now a monastery but it is our intention to continue the fine tradition established by Kema Ananda. We still offer the opportunity for serious students to pursue the practice of Dhamma in a quiet forest setting. Both men and women yogis are welcome without discrimination. We are ideally set-up for long term retreats and welcome serious enquiries. From the beginning of the Arrow River Center, Kema Ananda emphasized the principle of not charging for the Dhamma and although this policy has sometimes been difficult to maintain in the face of the financial reality we have always adhered to it as guaranteeing the purity of the teaching. We will continue to honour this principle in the future and the Arrow River Forest Hermitage will operate with what is freely given This is the time-honoured Buddhist principle of Dana.

For the foreseeable future we will try to have two or three monks and two or three lay people staying here most of the time. More can stay in the summer months if they are willing to "rough it". Eventually we hope to build additional kutis (dwellings) as resources become available through donation.

We also are willing to consider invitations for monks to travel elsewhere in North America to give teachings on a short-term basis.

In the long term it was Kema Ananda's dream that this Dhamma Center would be an establishment that would outlast him and would be a focal point of light and spiritual truth for centuries. May his dream come true!

Long Term Retreats
The karmic circumstances that allow a being to take human form are rare indeed. It was said by the Buddha that for a being in the lower realms to take human birth is as difficult as for a blind tortoise swimming in the great ocean and surfacing for breath once every hundred years to put his head through a yoke floating at random upon the surface. As rare as this is, rarer yet is the opportunity to pursue the ultimate human experience of transcendental liberation. If a being has the ability and opportunity to practice meditation he would be foolish indeed to let it pass, not knowing how many lifetimes will pass before conditions are again ripe.

Those with the fortunate karmic conditions to find time and energy to practice long retreats in solitude are rare and blessed. The experience of exploring the deep aspects of mind is not easy to obtain. We hope to continue the service of providing space for serious retreatants. There is no fixed charge for doing retreats here, we operate entirely on what is freely given and never refuse anyone because of economic hardship. Your support makes this possible.

Anyone interested in exploring this route to liberation can write us here at Arrow River. Before attempting a retreat of three-months or longer you should have some experience with shorter sessions preferably in a group.

Monastic Steward
According to the vinaya for monks we are not allowed to store our food from day-to-day or to handle any form of money. We can only eat food that is offered to us that day by a lay person. This maintains our dependency on the lay community. In forest monasteries in non-buddhist countries this means that we need at least one lay person living with us at the monastery at all times fulfilling the functions of monastic steward. This is an on-going situation and we hope to keep it happening by having individuals stay for a period of several months. This is a great opportunity for anyone interested in simple country living and learning about traditional Buddhism. We offer only room and board by way of material support and it would be a big asset if you had your own vehicle. The duties are not onerous. Cooking for the monks is easy because we eat only once a day and take whatever is offered. Besides that there is the purchasing of supplies and some general maintenance chores. There is plenty of time for practice or study. Anyone interested in staying here as a steward for at least three months at any time in the future should email or write to us at the Hermitage. For more information go to the Arrow River visitor's section of this web-site.

http://my.tbaytel.net/arfh/center.html