<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 09, 2006

No. 0731 (Hạt Cát lược dịch)
Công ty Google có thể sẽ tìm kiếm một khuôn mặt đóng vai Ðức Phật
Bản tin được đăng tải trên trang Web Business Standard ngày 09 tháng 01, 2006
Kolkata-09. Bộ phim Ðức Phật, tác phẩm sẽ được thực hiện tại phim trường Hollywood của tập đoàn sản xuất BK Modi, đang dự định kết hợp với công ty tìm kiếm hàng đầu thế giới, Google, để thành lập một mạng lưới tìm kiếm một khuôn mặt phù hợp với vai trò chính -Ðức Phật- trong bộ phim, một cuộc mạo hiểm tốn kém $120 triệu của tập đoàn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho tờ báo Business Standard, chủ tịch tập đoàn làm phim “Ðức Phật”, Ông Modi, hiện là chủ tịch Hội Ðại Bồ Ðề Ấn Ðộ, người đang có văn phòng tại Hồ Ly Vọng, nói rằng thảo luận sơ khởi đã được thực hiện với Google cho việc săn lùng nhân tài trên toàn cầu.

Ông nói rất nhiều người đó đây trên thế giới tỏ ra thích thú trong vai trò Ðức Phật, nhưng không ai phù hợp với hình dung của Ðức Phật.

Ông nói “Một diễn viên hàng đầu của nền Ðiện Ảnh Nhật Bản đã tìm đến chúng tôi để nhận vai trò này. Nhưng nó không phải là một ý tưởng thích ứng. Chúng tôi muốn làm một bộ phim với chiều hướng mà nó sẽ trở thành một ví dụ điển hình đúng đắn về Ðức Phật cho Phật tử và nhân loại.

Căn cứ theo Modi, thể thức cuộc tìm kiếm vẫn còn đang được thảo luận với Google.

Ông tuyên bố rõ ràng rằng cuộc săn lùng sẽ dựa trên hình dung của Ðức Phật được sáng tạo bởi các kỹ sư đồ họa thiết kế vùng Thung lũng Silicon.

“Các nhu liệu đồ họa đã cho ra những hình ảnh tuyệt vời dựa trên lịch sử và những nguồn thông tin từ nhiều xã hội Phật giáo khác nhau, chúng tôi cần một khuôn mặt thích ứng với những hình ảnh đó. Tính chất của diễn viên đóng vai Ðức Phật cũng quan trọng”

Một vài tông phái cùng lúc đã tạo tác hình ảnh của Ðức Phật khác nhau. Ðức Phật đản sinh 6 thế kỷ trước Ðức Chúa tại Ca Tỳ La Vệ ở mộtvùng biên giới giữa Nepal và Ấn Ðộ hiện nay, trong một hoàng tộc và đã cấm đoán tạo tác bất cứ hình ảnh nào của Ngài.

Ðức Phật được biểu hiện bằng một ngai trống, hoặc một đôi chân hay một bánh xe
Tôn trọng lời khuyến cáo của Ðức Phật, Phật tử không tạo tác bấy cứ hình ảnh nào của Ngài cho đến 500 năm sau khi Ngài nhập diệt, khi các nghệ thuật gia của trường phái Gandhara tại Kandahar phối hợp ảnh hưởng Ấn -Hy và điêu khắc Ấn Ðộ ở Mathurađã tạo tác hình ảnh đầu tiên của Ngài.

Ba hình ảnh gây kinh ngạc của Ðức Phật đã bị Taliban phá hủy tại đồi Bamiyan, A Phú Hãn trong những năm vừa qua. Kiểu mẫu những hình ảnh như thế còn có thể được tìm thấy ở các hang động Ajanta và Ellora. Ấn Giáo, tôn trọng đức thánh của Ngài nhưng họ nói Ðức Phật là thân tái sinh của thần Vishnu và tạo tác thêm một số kiểu mẫu hình ảnh khác của Ðức Phật

Kinh điển đương thời miêu tả Ðức Phật như một người đã tỏa sáng an bình nội tại và Niết Bàn mà Ngài đã đạt được trong cuộc đời, là một người với tướng hảo phi thường.
Phim ÐứcPhật là bộ phim đầu tiên của tập đoàn làm phim Modi.,
với đạo diễn Shekhar Kapoor.
Ông cũng nói thêm rằng các kỹ sư đồ họa được chỉ định tạo tác hình ảnh Ðức Phật chính là những người đã tạo tác hình ảnh trong bộ phim ăn khách Hồ Ly Vọng “ Lord of The Ring”

Google may search for Buddha

Udit Prasanna Mukherji & Pradeep Gooptu / Kolkata January 09, 2006

BK Modi scouts for a face for $120 mn Shekhar Kapur film.

Kolkata- Buddha Films, the Hollywood-based entertainment outfit of the BK Modi group, is planning to tie up with the leading search engine of the world, Google, to launch a global hunt for the face that will play the title role in the film Buddha, the $120 million venture of the group.

In an exclusive interview with Business Standard, the chairman of Buddha Films, BK Modi, who is now based in Beverly Hills, said preliminary discussion were on with Google for the global talent hunt.

He said a lot of people across the globe had shown interest in playing the role of the Buddha, but not one matched the image of the Buddha.

“A leading actor of the Japanese film industry has approached us for the role. But it was not an ideal match. We want to do the film in a way that it becomes a reference point for Buddhists and for mankind,” he said.

According to Modi, the modalities of the hunt were still being discussed with Google.

He made it clear that the hunt would be based on images of the Buddha generated by software engineers in Silicon Valley.

“The software engineers have come up with wonderful images based on history and other information available from various Buddhist societies. We need a face that fits those images. The character of the man who will play the Buddha is also important,” he added.

Several parallel streams have created different images of the Buddha. The Buddha was born six centuries before Christ in Kapilavastu, on the border of present-day India and Nepal, into a princely family, and had forbidden the creation of any image of himself.

The Buddha was represented by an empty throne, or a pair of feet, or a wheel (kala chakra).

Respecting this advice, Buddhists did not create any image of the Buddha till more than 500 years after his death, when artists of the Gandhara school in Kandahar combined Indo-Grecian influences, and Indian sculptors at Mathura created his first images.

Three astounding images of the Buddha were destroyed by the Taliban in the Bamiyan hills in Afghanistan in the recent past. Stylised images of the Buddha can be seen in the Ajanta and Ellora caves. Hindus, respecting his divinity, later said the Buddha was an “avatar” or incarnation of Vishnu, and created another type of image of the Buddha.

Contemporary texts described the Buddha as one who radiated the eternal peace and “nirvana” that he had attained in his life, and one with perfect eyes, elongated ear-lobes and exquisite limbs.

Similar high profile movies on religious personalities, like the recent movie on the last days of Jesus Christ, were preceded by a limited search because the role was narrowed down to Caucasian actors despite the West Asian origin of the founder of Christianity, said a leading Indian producer who had earlier produced Satyajit Ray films.

“Buddha” is the first project of the film company.

It is to be directed by noted director Shekhar Kapoor, known for the epic period movie Elizabeth, on the medieval queen of England. He was in Kolkata for the 2550th Buddha Jayanti celebrations.

Modi is the president of Mahabodhi Society of India.

He pointed out that the software engineers appointed for creating the images of the Buddha were those who created the images in the Hollywood blockbuster Lord of the Rings.

Lord of the Rings got Oscar nomination for its special effects.

After Buddha, the group will produce 2-3 more big budget Hollywood movies which would be launched globally.
http://www.business-standard.com/iceworld/storypage.php?chklogin=&autono=211050&lselect=4&leftnm=lmnu9&leftindx=9
No. 0729 (Hạt Cát dịch)
Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ triển lãm biểu tượng về Ðức Phật tại Hán Thành, Nam Hàn

Bản tin được đăng tải trên trang Web www.hindu.com ngày 8 tháng 01, 2006.

New Delhi, Jan. 8 (PTI): Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ đã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức một cuộc triển lãm về cuộc đời và giáo pháp của Ðức Phật tại Hán Thành từ ngày 17 tháng 01, 2006.

Cuộc triễn lãm, được tổ chức dưới chương trình giao lưu văn hóa giữ hai quốc gia, sẽ trưng bày 51 đề tài nghệ thuật gồm có 41 tác phẩm điêu khắc, hai bản kinh, một bi văn, một số châu báo và tranh ảnh trang hoàng nghệ thuật được Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ sưu tập từ chiều dài và chiều rộng của Ấn Ðộ qua nhiều năm.

Ông Chauhan, Giám Ðốc Viện Bảo Tàng thuộc bộ phận Triển Lãm và Quan Hệ Công Chúng, nói “Sự kiện này nhằm mục đích củng cố 30 năm mối quan hệ văn hóa và ngoại giao giữa hai khối dân chủ và cộng hòa lớn lao nhất Nam Hàn”.

Ông nói thêm“Cuộc triển lãm về Ðức Phật sẽ cống hiến đến dân chúng Hàn Quốc một cơ hội hiếm hoi ngắm nhìn biểu tượng của an bình và từ ái”

Cuộc triển lãm diễn ra tại Cơ Sở Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc ở Hán Thành sẽ kéo dài đến 28 tháng 2 và chưng bày nhiều kiểu mẫu điêu khắc Phật giáo, một số thể hiện thiền quán.

Ông nói rằng 80% dân chúng Nam Hàn có niềm tin Phật giáo. Những tác phẩm được triển lãm sẽ phác họa những biểu tượng nổi bật của Phật giáo và nếp sống theo Phật pháp tại Ấn Ðộ qua nhiều thời đại.


National Museum to showcase Buddha in Seoul
New Delhi, Jan. 8 (PTI): The National Museum of India is all set to organise an exhibition on the life and teachings of Buddha in Seoul from January 17.

The exhibition, being organised under the cultural exchange programme between both the countries, will showcase 51 art objects including 41 Buddhist sculptures, two pieces of manuscripts, one epigraph, some jewellery and pieces of decorative art collected by the National Museum from length and breadth of India over the years.

"The event aims at strengthening 30 years of cultural and diplomatic ties between the largest democracy and the republic of South Korea," says R R S Chauhan, the Director (Exhibition and Public Relations) of the National Museum.

"The exhibition on Buddha will provide a rare chance to the Koreans to see the symbol of peace and compassion," he says.

The exhibition to be conducted at Korea Foundation Cultural Centre in Seoul will continue till February 28 and display Buddhist sculptures of various types, some of them in deep meditation.

He says that nearly 80 per cent of the people in South Korea were followers of Buddhist faith.

The items on display will outline the salient features of Buddhism and the Buddhist way of life in India through ages.

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/002200601081119.htm