<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 9 16, 2006

No. 1136 (Upekha dịch)

Trains to run through Buddhist circuit
The Hindu, Sept 15, 2006

New Delhi, India -- Ever fancied visiting Buddhist religious places? Is travelling across India, visiting tourist and cultural destinations, one of your long-cherished dreams? If yes, the Indian Railways Catering and Tourism Corporation has tailor-made travel programmes.


The latest from the corporation is the Buddhism circuit. The train will run from Thiruvananthapuram to major Buddhist centres and return. The circuit is likely to be launched in October, and negotiations are on with tour operators for finalising the itinerary, says K.P. Damodaran, Kochi regional manager of the corporation.

Though tourists from Sri Lanka are the target, the corporation expects others also to join. The Bharat Darshan programme is one of the major travel initiatives of the corporation. The first programme covered Agra, Delhi, Amritsar, Chandigarh, Kulu, Manali and Allahabad in 15 days. The fare of Rs. 8,000 met all expenses, such as hotel fare and sightseeing, food and related costs.

The tourists are put up in hotels at night, and local partners of the corporation take care of travel and other arrangements. Special second-class sleeper trains are run. The fare now depends on the number of passengers for each trip, and once the programme stabilises, it will be cut, Mr. Damodaran says.

At present, a private tour operator is running the programme for the corporation. However, the latter plans to run the Buddhism circuit on its own.

The next Bharat Darshan train will leave on September 22 and end its journey on October 3. The tour is of Agra, Chandigarh, Amritsar and New Delhi, and the fare is Rs. 6,818. Those keen on visiting Shimla will have to pay Rs. 1,000 more.

Short-duration travel programmes are being finalised for the Kerala region, and expressions of interest have been invited from local travel and tour operators, Mr. Damodaran says.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,3174,0,0,1,0
No. 1126 ( Upeckha dịch)
No. 1126 ( Upeckha dịch)

Một Ấn Ðộ nhỏ ở Trung Quốc

September 12, 2006 11: 37 IST


Lạc Dương, Trung Quốc. September 12, 2006. Như một phần nỗ lực nhằm kết chặt mối tình hữu nghị và văn hóa giữa Ấn Độ và Trung Quốc, một ngôi tháp Phật Giáo uy nghi theo phong cách Ấn Độ trên mô hình của Di Sản Thế Giới Ðại Tháp Sanchi (World Heritage Sanchi Mahayana), đang xây dựng tại Lạc Dương, một thành phố chùa chiền lịch sử thuộc tỉnh Hà Nam .

Nằm về phía Tây của ngôi chùa Bạch Mã cổ xưa, ngôi tháp là một sự hợp tác đầu tư như một phần hợp đồng đã được ký kết giữa Thủ Tướng Manmohan Singh và đối tác của ông thủ tướng Ôn Gia Bảo trong thời gian viếng thăm sau cùng vào cuối tháng 4 năm vừa qua

Ý tưởng này được nêu lên lần đầu tiên do thủ tướng thời bấy giờ Atal Bihari Vajpayee khi ông thăm viếng Bạch Mã Tự trong cuộc du lịch đến thành phố Lạc Dương vào năm 2003.

Bên cạnh việc yểm trợ ngân quỹ 10 triệu yuan cho công trình xây cất, Ấn Độ cung cấp đồ án kiến trúc, xây dựng vườn hoa công viên và vật liệu cần thiết khác trong khi Bạch Mã Tự cung ứng 2,667 mét vuông địa trạch.

Trung Hoa đang chính thức đề nghị hợp tác và cung cấp giấy phép nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho các kiến trúc Ấn Độ và chuyên gia ngành xây dựng lui tới dễ dàng

Ngôi tháp bắt đầu xây dựng vào tháng 6 năm nay và sẽ kết thúc trong vòng 310 ngày.” Shi Yin Le Viện trưởng ngôi chùa HongLu thông báo như trên .Công Ty UNI thăm viếng khu vực thành lập tiến hành công trình trang bị thiết bị tối tân nhất. Công trình trang trí bên ngoài hành lang và ngôi tháp cao 27 ft đang thực hiện cùng lúc, phần sườn cột đã hoàn thành với các cột trụ cốt sắt .

Ngôi đền sẽ được mở cửa vào tháng 4 năm 2007 với sự tham dự của trưởng lão người Ấn Độ và các viên chức Trung Quốc, bên cạnh các Tăng Sĩ.

Phật tử tại Trung Quốc đặt niềm kính trọng vào Ấn Độ và người dân Trung Quốc bình thường không thể tham gia du lịch đến Ấn Độ, hiện nay có thể nhìn thoáng qua một “ Ấn Độ Nhỏ ”tại đó.

Chính quyền Trung Hoa đang khuyến khích những biện pháp phục hưng Phật giáo, một tôn giáo được nhìn nhận là phương thuốc chữa trị cho tất cả mọi vấn đề của một xã hội đang tiến lên phát triển kinh tế.Now, 'Little India' in China

September 11, 2006 11:37 IST

As part of efforts to boost ties of friendship and culture between India and China, a majestic Indian-style Buddhist stupa on the pattern of the World Heritage Sanchi Mahayana stupas, is taking shape in Luoyang, a historic temple town in Henan province.

Located on the western side of the ancient White Horse Temple, it is a joint venture as part of an agreement inked between Prime Minister Manmohan Singh and his Chinese counterpart Wen Jiabao during the latter's visit in April last year.

The idea was first mooted by the then prime minister Atal Bihari Vajpayee when he visited Bai Mai Si Temple on a trip to Luoyang City in 2003.

Besides funding 10 million yuan for construction, India is providing architectural design, landscape planning and other related material while the Bai Ma Si has allotted 2,667 sq m.

China is offering official cooperation and permits to facilitate the travel of Indian architects and other construction experts.

"Stupa construction began in June this year and will take 310 days for completion," says Honglu Temple Abbot Shi Yin Le. A UNI correspondent visiting the site found construction progressing in top gear. Work on outer corridors and the 27-ft-high stupa is underway simultaneously. Foundation beams have been completed while iron rods have been fixed for columns.

The shrine will be formally declared open on April 26 next year in the presence of senior Indian and Chinese officials, besides monks.

Buddhists in China hold India in high esteem and ordinary Chinese, who cannot afford to make a trip to India, can now have a glimpse of 'little India' there.

The Chinese government is taking encouraging steps for revival of Buddhism, which is considered panacea for all problems related to the country's rapid social and economic development.

UNI
http://ia.rediff.com/news/2006/sep/11china.htm

No. 1130 ( Hạt Cát dịch)
Khai trương tuyến đường xe cáp lên đỉnh núi tôn trí Kim Thân Ðại Phật Hong Kong
September 12 2006 at 10:54AM
Hong Kong - Một loại xe cáp Hong kong kiểu mới được thiết kế để chuyên chở du khách lên đỉnh Landau, nơi tôn trí pho tượng Kim Thân Ðại Phật lộ thiên lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu khai trương vào ngày 18 tháng 09 tới đây, sau gần ba tháng bị đình trệ vì sự cố kỹ thuật..
Tuyến đường xe cáp không vận mang tên Ngang Bình 360, nguyên ủy dự trù đưa vào hoạt động phục vụ du khách hồi tháng 6 nhưng đã bị đình hoãn vô hạn định trong lúc các chuyên viên điều tra nguyên nhân của sự cố bị trục trặc khiến 500 hành khách bị treo lơ lững trên không hai tiếng đồng hồ trong các toa xe bất động.
Bill Calderwood, giám đốc điều hành Công ty Skyrail, nói rằng ngày khai trương đã được xác định sau một đợt thử nghiệm một tuần lễ thành công tốt đẹp.
Ông nói “Thêm vào khung cảnh ngoạn mục khi thăm viếng khu vực bằng xe cáp với cảnh trí hùng vĩ của Công Viên Lạn Ðầu (Lantau) và Vịnh Ðông Dũng ( Tung Chung Bay), du khách có thể chắc chắn rằng tuyến đường xe cáp và các hệ thống thiết bị hỗ trợ của nó sẽ cống hiến một tiện nghi đáng tin cậy, thoải mái và kinh nghiệm hài lòng cho du khách”.
Loại xe cáp này, đã mất thời gian 2 năm để chế tạo lắp ghép, sẽ lướt qua đoạn đường 5 km 7 trên các đỉnh đồi đến một ngôi làng văn hóa gần khu vực Kim Thân Ðại Phật trên đỉnh Lantau, Hong Kong.

Cable car to Hong Kong's Big Buddha to open

September 12 2006 at 10:54AM

Hong Kong - A new Hong Kong cable car designed to take tourists to the world's largest outdoor statue of Buddha will open on September 18, nearly three months after technical glitches delayed the launch.

The launch of Ngong Ping 360, originally set for June 24, had been postponed indefinitely while operators investigated the cause of a breakdown that left 500 visitors hanging in mid-air in motionless cabins for two hours.

Bill Calderwood, managing director of Skyrail, said the opening date was now set following the successful completion of the seven-day trial run.

"In addition to the spectacular cable car ride with panoramic views of the North Lantau Country Park and Tung Chung Bay, our guests can be assured that the cableway and its supporting systems will offer a reliable, comfortable and fun tourism experience," he said in a statement.

The cable car, which took over two years to build, will glide 5,7km over hills to a culturally-themed village near Hong Kong's Big Buddha statue.

http://www.iol.co.za/index.php?from=rss_Travel&set_id=14&click_id=&art_id=qw1158009487821T614
No. 1034( Hạt Cát dịch)

Dalai Lama urges young people to embrace globalization
Dan Boniface Web Producer

Created: 9/16/2006 12:16 PM MST - Updated: 9/16/2006 12:16 PM MST

DENVER (AP) - Thousands of teenagers gathered for the PeaceJam world convention rose to their feet and cheered Saturday, greeting the Dalai Lama like a rock star.

The second day of Peace Jam took place on Saturday in Denver. 9NEWS at 7 a.m. September 16, 2006.

In his traditional maroon robe, the Dalai Lama spoke for more than an hour at PeaceJam, which brought together 10 Nobel Peace Prize laureates, urging the teens to keep open hearts and practice peace in their daily lives.

"At this moment, in 2006, the major part of this century is in your hands," he told them.

Facing a future with an ever-growing population, more and more demands for energy and food, and huge disparities in wealth, the Dalai Lama said the next generation will have to embrace globalization and accept people from all countries as neighbors and collaborators, not rivals.

"There are no national boundaries. The whole globe is becoming one body," he said. "In these circumstances, I think war is outdated - destruction of your neighbor is actually destruction of yourself."

Destroying another country in war doesn't benefit the victor any more. Instead, it creates environmental problems, trade gaps and humanitarian suffering that everyone must bear, he said.

Current strife is the result of past mistakes, he said, and he urged the teens not to get discouraged or think they have to stop all wars themselves. Instead, their mission is to learn from the previous generation's mistakes and start now by opening dialogue with each other so there are fewer disagreements, misunderstandings and violent clashes in the future.

"If we look carefully, I think we are social animals," he said. "We need a sense of caring, a sense of concern for others."

Earlier speakers criticized the United States and the Bush administration for invading Iraq and Afghanistan and not supporting supporting conventions recognizing the rights of children, and failure to open markets to developing nations.

About 3,000 youths from 31 countries were registered to attend PeaceJam at the University of Denver campus, billed as the largest gathering of Nobel Peace laureates in North America.

Dawn Engle and Ivan Suvanjieff, both 49, started PeaceJam, which aims to bring teenagers face-to-face with some of the world's top proponents of peace.

"We face serious problems and if we don't start dealing with them in earnest and quit thinking it's someone else's problem to deal with, then we're doomed," Suvanjieff said. "I've kind of given up on people my age."

http://9news.com/acm_news.aspx?OSGNAME=KUSA&IKOBJECTID=b7d79d8c-0abe-