<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 9 16, 2006

No. 1126 ( Upeckha dịch)
No. 1126 ( Upeckha dịch)

Một Ấn Ðộ nhỏ ở Trung Quốc

September 12, 2006 11: 37 IST


Lạc Dương, Trung Quốc. September 12, 2006. Như một phần nỗ lực nhằm kết chặt mối tình hữu nghị và văn hóa giữa Ấn Độ và Trung Quốc, một ngôi tháp Phật Giáo uy nghi theo phong cách Ấn Độ trên mô hình của Di Sản Thế Giới Ðại Tháp Sanchi (World Heritage Sanchi Mahayana), đang xây dựng tại Lạc Dương, một thành phố chùa chiền lịch sử thuộc tỉnh Hà Nam .

Nằm về phía Tây của ngôi chùa Bạch Mã cổ xưa, ngôi tháp là một sự hợp tác đầu tư như một phần hợp đồng đã được ký kết giữa Thủ Tướng Manmohan Singh và đối tác của ông thủ tướng Ôn Gia Bảo trong thời gian viếng thăm sau cùng vào cuối tháng 4 năm vừa qua

Ý tưởng này được nêu lên lần đầu tiên do thủ tướng thời bấy giờ Atal Bihari Vajpayee khi ông thăm viếng Bạch Mã Tự trong cuộc du lịch đến thành phố Lạc Dương vào năm 2003.

Bên cạnh việc yểm trợ ngân quỹ 10 triệu yuan cho công trình xây cất, Ấn Độ cung cấp đồ án kiến trúc, xây dựng vườn hoa công viên và vật liệu cần thiết khác trong khi Bạch Mã Tự cung ứng 2,667 mét vuông địa trạch.

Trung Hoa đang chính thức đề nghị hợp tác và cung cấp giấy phép nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho các kiến trúc Ấn Độ và chuyên gia ngành xây dựng lui tới dễ dàng

Ngôi tháp bắt đầu xây dựng vào tháng 6 năm nay và sẽ kết thúc trong vòng 310 ngày.” Shi Yin Le Viện trưởng ngôi chùa HongLu thông báo như trên .Công Ty UNI thăm viếng khu vực thành lập tiến hành công trình trang bị thiết bị tối tân nhất. Công trình trang trí bên ngoài hành lang và ngôi tháp cao 27 ft đang thực hiện cùng lúc, phần sườn cột đã hoàn thành với các cột trụ cốt sắt .

Ngôi đền sẽ được mở cửa vào tháng 4 năm 2007 với sự tham dự của trưởng lão người Ấn Độ và các viên chức Trung Quốc, bên cạnh các Tăng Sĩ.

Phật tử tại Trung Quốc đặt niềm kính trọng vào Ấn Độ và người dân Trung Quốc bình thường không thể tham gia du lịch đến Ấn Độ, hiện nay có thể nhìn thoáng qua một “ Ấn Độ Nhỏ ”tại đó.

Chính quyền Trung Hoa đang khuyến khích những biện pháp phục hưng Phật giáo, một tôn giáo được nhìn nhận là phương thuốc chữa trị cho tất cả mọi vấn đề của một xã hội đang tiến lên phát triển kinh tế.



Now, 'Little India' in China

September 11, 2006 11:37 IST

As part of efforts to boost ties of friendship and culture between India and China, a majestic Indian-style Buddhist stupa on the pattern of the World Heritage Sanchi Mahayana stupas, is taking shape in Luoyang, a historic temple town in Henan province.

Located on the western side of the ancient White Horse Temple, it is a joint venture as part of an agreement inked between Prime Minister Manmohan Singh and his Chinese counterpart Wen Jiabao during the latter's visit in April last year.

The idea was first mooted by the then prime minister Atal Bihari Vajpayee when he visited Bai Mai Si Temple on a trip to Luoyang City in 2003.

Besides funding 10 million yuan for construction, India is providing architectural design, landscape planning and other related material while the Bai Ma Si has allotted 2,667 sq m.

China is offering official cooperation and permits to facilitate the travel of Indian architects and other construction experts.

"Stupa construction began in June this year and will take 310 days for completion," says Honglu Temple Abbot Shi Yin Le. A UNI correspondent visiting the site found construction progressing in top gear. Work on outer corridors and the 27-ft-high stupa is underway simultaneously. Foundation beams have been completed while iron rods have been fixed for columns.

The shrine will be formally declared open on April 26 next year in the presence of senior Indian and Chinese officials, besides monks.

Buddhists in China hold India in high esteem and ordinary Chinese, who cannot afford to make a trip to India, can now have a glimpse of 'little India' there.

The Chinese government is taking encouraging steps for revival of Buddhism, which is considered panacea for all problems related to the country's rapid social and economic development.

UNI
http://ia.rediff.com/news/2006/sep/11china.htm