<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 9 14, 2006

No. 1129 (Hạt Cát dịch)
Phật Giáo Pháp Cổ Sơn tổ chức Ngày Thế Giới Phòng Ngừa Tự Tử
Taipei Times, Sept 11, 2006

Taipei, Taiwan --Tổ chức Phật Giáo Pháp Cổ Sơn hôm Chủ Nhật 10 tháng 09, 2006 đã cử hành một buổi lễ Ngày Thế Giới Ngăn Ngừa Tự Tử”phát động chiến dịch kêu gọi thế giới ngăn ngừa tự tử.
Thủ tướng Ðài Loan Tô Trinh Xương và Thị Trưởng Ðài Bắc Mã Anh Cửu đã hợp tác tham gia buổi lễ do Sư Bà Chứng Nghiêm Phật Giáo Từ Tế cũng thuộc Pháp Cổ Sơn do Ngài Thánh Nghiêm sáng lập.

Trong bàì diễn văn trước đại chúng , ông Tô nói rằng người anh em rễ của ông đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ văn phòng của ông ta trên một cao ốc ở Ðài Bắc hồi tháng rồi.

Ông Tô nói cái chết của thân nhân ông – thêm một trường hợp vào kỷ lục đang gia tăng của Ðài Loan – đã để lại cho gia đình ông một nỗi đau buồn vô hạn nhưng không có chút manh mối nào cho thấy tại sao nạn nhân lại hành động như vậy.

Ông Tô nói tỷ lệ tự tử ở Ðài Loan thấp hơn ở Nhật và Ðại Hàn, nhưng tình hình hiện đang tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Ðài Loan đã dần dần giảm xuống.

Ông thủ tướng đã gửi lời tán thán đến tổ chức Pháp Cổ Sơn và các hội đoàn tôn giáo khác cho việc yểm trợ ngăn ngừa thói quen tự tử.
Nhấn mạnh rằng lực lượng của chính phủ và tài nguyên quốc gia vốn bị giới hạn trong công việc ngăn ngừa tự tử, Ông Tô kêu gọi công chúng hãy nhập cuộc với nỗ lực cứu vớt mạng sống con người.

Ông Mã Anh Cửu, thị trưởng thành phố Ðài Bắc, cũng là chủ tịch đảng KMT- cho biết trong bài diễn văn của ông rằng tổng số nạn nhân tự tử ở Ðài Loan đã tăng lên gấp đôi trong vòng năm năm qua, từ con số khoảng 2,000 người vào năm 2000 đã tăng lên thành 4000 trong năm ngoái. Hơn 16,000 người dân Ðài Loan đã tự tử trong vòng năm năm qua. Ông nói chính phủ thành phố Ðài Bắc cũng đã khuyến khích ngành thể thao để giúp đỡ phần nào trong việc

Taiwanese Premier and Taipei Mayor join forces against suicide at Buddhist event
Taipei Times, Sept 11, 2006
Taipei, Taiwan -- Premier Su Tseng-chang and Taipei Mayor Ma Ying-jeou attended an event yesterday sponsored by the Buddhist Dharma Drum Mountain Foundation to mark World Suicide Prevention Day.

Addressing those in attendance, Su said his brother-in-law killed himself by jumping from his office in a high-rise building in Taipei last month.

The relative's death -- a suicide that added one more to the country's rising record -- has left the family grief-stricken but with no clue as to why he did it, Su said.

Su said Taiwan has a suicide rate lower than those of Japan and South Korea, but the figure has continue to rise in recent years, even though Taiwan's unemployment rate has declined gradually.

The premier offered his appreciation to the foundation and other religious groups for helping prevent suicidal behavior.

Noting that the government's strength and resources are limited in terms of suicide prevention, Su invited the public to pitch in with efforts to save lives.

Also addressing the event, Ma, who is also chairman of the opposition Chinese Nationalist Party (KMT), said the total number of Taiwanese who committed suicide has doubled in the last five years -- from around 2,000 people in 2000 to some 4,000 in last year. More than 16,000 Taiwan people have killed themselves over the past five years, Ma lamented.

Ma said the Taipei city government has promoted sport to help prevent suicidal behavior.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=48,3150,0,0,1,0