<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 9 10, 2006

No. 1113 ( Upekha dịch)
Chùa Thiếu Lâm chủ trì tỷ đấu tuyển chọn “Cao Thủ Võ Lâm Quốc Tế”

Beijing, Sept. 3(PTI): 37 vị võ sư hàng đầu trên thế giới đã tập họp tại ngôi chùa Thiếu Lâm thuộc vùng trung bộ tỉnh Hà Nam Trung Quốc nhằm tham dự trận thi đấu chung kết của một cuộc chọn lựa cao thủ võ lâm.

Khởi đầu, theo thời khóa biểu họ sẽ có 9 ngày luyện tập nhằm chuẩn bị vào chung kết.

Những người vào chung kết gồm có ba võ sư thắng giải trong mỗi trận thuộc 6 trận thi đấu quốc tế đã tổ chức ở Mỹ Quốc, Nga Sô, Úc Châu, Pháp Quốc, Đức Quốc và Ý Đại Lợi, và 5 trận ở Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian thực tập, những người thi đấu, thuộc nhiều văn hóa khác nhau, sẽ trao đổi học hỏi văn hóa Thiếu Lâm và tinh thần võ thuật tại ngôi chùa.

18 vị trưởng lão sẽ biểu diễn kỷ xảo võ thuật duy nhất và thuyết giảng về tư tưởng Phật Gíao cũng như lịch sử võ thuật, Liu Dihong, một trong những người tổ chức thi đấu nói như trên đã được trích dẫn bởi tờ China Daily.

Những người thi đấu phải theo những qui luật của nhà chùa, phải đắp áo cà sa như chư tăng, ăn chay và cạo bỏ tóc, râu. Ông Liu nói rằng không dễ gì mà tìm kiếm tụ tập “ Những ngôi sao võ thuật” quốc tế lại như thế được.

Sau khi giai đoạn khổ luyện đã qua, 37 vị tranh tài sẽ hiện diện trong một buổi lễ. Nơi đây họ sẽ biểu diễn và tỷ đấu với chư tăng Thiếu Lâm trước khi đến quận Guzhang thuộc Hồ Nam và Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Ðông để thực sự bước vào cuộc tỷ đấu nhằm đạt danh hiệu “Ðệ Nhất Cao Thủ Võ Thuật Thế Giới”

Ngôi chùa Thiếu Lâm, tọa lạc tại huyện Ðăng Phong thuộc trung bộ tỉnh Hà Nam, thành lập vào năm 495 sau Tây Lịch được nhìn nhận một cách rộng rãi như là nơi khai sinh của võ thuật Thiếu Lâm.

Shaolin Temple to host international kungfu masters

Beijing, Sept. 3 (PTI): Thirty-seven of the world's top martial arts masters have gathered at the famous Shaolin Temple in central China's Henan Province for the final stage of a supreme kungfu contest.

Initially, they will hold nine days of secluded practice in preparation for the mega finale.

The final contestants included the top three winners in each of its six international competitions held in the United States, Russia, Australia, France, Germany and Italy, and in the five events held in China.

During the practice period, the contestants, belonging to varied cultures, will have a chance to learn Shaolin culture and the essence of martial arts in the temple.

The 18 arhats of the temple will impart unique kungfu skills and give lectures on Buddhist thought and kungfu history, Liu Dihong, one of the contest organisers, was quoted as saying by China Daily.

The contestants must follow temple rules by wearing the kasaya outer vestment worn by Buddhist monks, eat vegetarian meals and shave their heads and facial hair. Liu said it had been no easy task to gather the international "kungfu stars."

After the seclusion period is over, the 37 players will take part in a grand ceremony. Here they will present demonstrations and compete with the kungfu monks at the temple before they leave for Guzhang County in Hunan Province and Shenzhen in Guangdong Province to vie for the title of "World No 1 Kungfu Master."

Located in Dengfeng County in Henan province, the Shaolin Temple, built is 495 AD is widely regarded as the birthplace of Shaolin kung fu.
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/003200609030340.htm