<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 12, 2006

No. 1123 ( Minh Châu dịch)
Nữ tài tử Zoe Lucker: "Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã chữa lành chứng khủng hoảng thần kinh trầm trọng của tôi"

Ngày 9 tháng 9, 2006

Cô đã bị những tai tiếng xấu, nhưng Zoe Lucker tiết lộ rằng cuộc sống đầy căng thẳng của cô đã được biến đổi bởi một nhân vật rất đặc biệt...đức Ðạt Lai Lạt Ma.

Cô Zoe, người đã đóng vai cô Tanya Turner nghiện ngập trong loạt show TV nổi tiếng Footballers’sWives, nói rằng những lời dạy của vị đạo sư Phật giáo đã chữa lành chứng bệnh trầm cảm của cô và ngăn chặn những cơn khủng hoảng thần kinh đã tác hại đến sự nghiệp của cô.

Từ một diễn viên chưa có tên tuổi với một vai nhỏ trong Coronation Street and Holby City, cô Zoe cảm thấy việc cô bỗng nhiên nổI tiếng đã gây nhiều khó khăn cho cô. Ðời sống riêng tư của cô trở thành những tiêu đề trên báo chí, với những câu chuyện bịa đặt rằng cô đang dan díu với những đồng nghiệp của cô, đã góp phần làm đổ vỡ cuộc hôn nhân 15 tháng qua của cô với nhà địa ốc Richard Forshaw.

Cô đã sống ẩn dật sau chiếc cổng sắt của căn nhà nhỏ ở North London, chỉ rời nhà để đi làm mà thôi. Nhưng sau đó một người bạn đã giới thiệu với cô quyển The Art of Happiness của ngài Ðạt Lai Lạt Ma, quyển sách này đã thay đổi cuộc đời cô. Cô nói “Ngay khi tôi đọc những dòng chữ đầu tiên của Ngài tôi đã cảm thấy yên lòng và được an ủi.”

Cô Zoe vừa hoàn tất vai Rani trong cuốn phim Dr Who, cũng vừa thực hiện một cuộc hành trình cùng với một đồng nghiệp của cô, cô Sarah Barrand, để gặp đức Ðạt Lai Lạt Ma tại Dharamsara, miền Bắc Ấn Ðộ.

Chuyến hành trình được thu hình cho một chương trình show có hai phần của ITV đã vượt xa chủ nghĩa khoái lạc và không chút gì giống trong Footballers’s Wives khi hai cô tham dự nhiều cuộc lễ nghi kỳ quái trong khi truy tìm sự chứng đạt về tâm linh của họ, kể cả việc bị chôn dưới cát đến tận cổ bởi một vị shamen trần truồng, đi chân không giữa 10,000 con chuột bọ trong Rat Temple of Deshnore, chứng kiến người đi trên lửa và lễ hỏa táng ngoài trời.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ với đức Ðạt Lai Lạt Ma đã tác động sâu xa nhất đối với cô Zoe. Cô nói “Khi vừa gặp ngài toàn thân tôi có một cảm giác rất lạ kỳ”.

‘Chúng tôi vừa đến Hy Mã Lạp Sơn bằng xe bò và đã có cả rừng người đang chờ để gặp ngài. Nhưng lại yên lặng một cách lạ thường. Rồi ngài đi ngang qua chúng tôi, cách khoảng 3 feet, và vẫy tay. Ðây là lần đầu tiên trong đời tôi như bị thôi miên.’

Cô Zoe lớn lên trong một gia đình đạo dòng Ki Tô Giáo ở Huddersfield, West Yorkshire, nhưng cô thấy giáo lý của đạo Phật dễ lôi cuốn hơn giáo lý của nhà thờ nơi cô từng sống lớn lên với nó.

“Tôi không tu theo đạo Phật”, cô nói. “Tôi không tụng kinh. Tôi không đến các chùa Phật giáo. Tôi sung sướng với những gì đã đến với tôi. Tôi chỉ thử kiểm nghiệm lại các sự việc.”

Dalai Lama cured my terrifying panic attacks, says Footballer's Wife Zoe
By ANGELA JOHNSON, The Mail on Sunday

Last updated at 22:00pm on 9th September 2006


She's famed for her portrayal of a sex-mad superbitch, but Zoe Lucker has revealed that her stress-packed life had been transformed by a very different character...the Dalai Lama.

Zoe, who played cocaine-snorting Tanya Turner in the hit TV series Footballers' Wives, said that the Buddhist leader's teachings had cured her of depression and stopped the terrifying panic attacks that plagued her professional life.

The 32-year-old actress said being catapulted to fame in the over-the-top ITV drama took its toll on her.

"I felt trapped," she said. "Suddenly I was launched into this world where everyone knew who I was. My private life was no longer private."

As her profile soared, her anxiety increased until she began suffering the debilitating panic attacks. "It started with really bad palpitations before a take," she said. "I wasn't sleeping and I was working 15-hour days.

"It had a lot to do with self-esteem, putting pressure on myself and not wanting to let anyone down. I think it's difficult to look around at what you've got and think, 'I should be happy, I tick all the boxes.'"

From being an unknown bit-part actress in Coronation Street and Holby City, Zoe found her sudden celebrity difficult to handle. Her private life started making headlines, with stories falsely claiming she was having affairs with her co-stars, which contributed to the collapse of her 15-month marriage to estate agent Richard Forshaw.

People began to scream at her in the street, failing to separate the actress from her role as flamboyant Tanya. "One day a woman ran up to me on the street outside my house and screamed in my face, 'Are you going to get off that f****** television or am I going to have to make you?'," she said. "It was horrible."

She retreated behind the iron gates of her North London cottage, leaving only to go to work. But then a friend recommended the Dalai Lama's book The Art Of Happiness, which changed Zoe's life. "As soon as I started reading the Dalai's words I felt this sense of reassurance and comfort," she said.

"It was almost immediate. Before reading the book I had felt I was on my own. That's not a reflection of my friends or family, because they have always been there for me. But I didn't want to impose on anyone.

"You can just be sad, down and lonely at any particular time. I'm inclined to retreat into myself and keep everything inside.

"But that way, you do nothing to exorcise your problems. The main message I got out of the book was that in order to make myself happy, I have to make other people happy. It's all about trust, friendship and the fundamental things in life we take for granted. They're the only way we can find true happiness.

"Once you strip down the other things that bother us - society and the way we live - it's very materialistic.

"Don't get me wrong, I love having a nice house and being able to pay my mortgage. But it's dangerous if they become the main focus in life, because how can that ever lead to, you know, nirvana?"

Zoe, who has just landed the part of intergalactic vamp Rani in Dr Who, recently made a pilgrimage with her Footballers' Wives co-star Sarah Barrand to meet the the Dalai Lama in Dharamsala, northern India.

The trip was documented for a two-part ITV show that is a far cry from the hedonism and excess associated with Footballers' Wives, as the pair participate in a number of bizarre rituals in their quest for spiritual enlightenment, including being buried neck-deep in sand by a naked shamen, walking barefoot among 10,000 rodents at the Rat Temple of Deshnoke and witnessing fire-walking and an open- air cremation.

But it was her encounter with the Dalai Lama that had the most profound effect on Zoe. "When I first saw him my whole body just went into this weird state," she said.

"We'd just trekked the Himalayas and there was this huge sea of people waiting to see him. Yet it was incredibly serene. Then he walked past us, about 3ft away, and waved. It's the first time I've ever been starstruck."

The trip was, she says, life-changing. "It is about taking the focus away from yourself," she said. "Essentially, it comes from the people I met - people who have nothing, but who are constantly smiling. It's very humbling."

Zoe was brought up in a religious family in Huddersfield, West Yorkshire, but says she finds the teachings of Buddhism more alluring than those of the Church she was brought up with. She attended a Methodist youth club and has one uncle who was a vicar and another who was a monk.

"I'm not a practising Buddhist," she said. "I don't chant. I don't go to Buddhist temples. I'm happy the way it works for me. I just try to keep a check on stuff."

Date With The Dalai is on ITV2 at 9pm this Tuesday and the following Tuesday.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=404405&in_page_id=1770