<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 9 11, 2006

No. 1125 (Hạt Cát dịch)
Chhattisgarh, Ấn Ðộ: muốn lôi kéo du khách Trung Quốc, Nhật Bản.

By Sujeet Kumar Sep 10, 2006, 12:50 GMT

Raipur, Sep 10 (IANS) India News- Chhattisgarh đã chuẩn bị tất cả để trình bày di sản khảo cổ quý giá Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên nên thơ của tỉnh bang ở Trung Quốc và Nhật Bản trong 10 ngày như một cách mời gọi làm nổi bật một địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách Á Châu.
Bộ trưởng Bộ du lịch tỉnh bang , Mr. Brijmohan Agrawal sẽ khởi xuớng một chiến dịch 10 ngày công du tại Hong Kong với một cuộc gặp gỡ các dịch vụ du lịch và một buổi diễn thuyết tại một hội chợ du lịch quốc tế.

Tỉnh bang Chhattisgarh, thuộc vùng trung bộ Ấn Ðộ, được ưu đãi với một nền di sản văn hóa phong phú và cảnh quang đa dạng của thiên nhiên. Chính phủ đã bỏ ra hằng triệu đồng trong hai năm qua để xây dựng những thiết bị hạ tầng cơ sở có tiêu chuẩn quốc tế trong khoảng 150 địa điểm du lịch trong tỉnh bang, Bộ Trưởng Du Lịch đã noi với phóng viên tờ IANS như trên.

Chuyến công du đến Hong Kong, Nhật Bản và Trung Quốc trên căn bản là để thuyết phục những người yêu thích thiên nhiên đến thăm viếng địa điểm du lịch lý tưởng Chhattisgarh, Agrawal nói như trên.

Agrawal, người sẽ dẫn đầu phái đoàn cao cấp bốn thành viên của bộ du lịch, nói rằng ông sẽ đến Tokyo, Thượng Hải và Bắc Kinh trong 5 ngày để nghiên cứu nguyên tắc căn bản của các hạ tầng cơ sở ở các địa điểm du lịch.

Chuyến du hành đến Nhật và Trung Quốc nhằm mục đích tìm kiếm các nguồn đầu tư ngoại quốc trong lãnh vực phát triển hạ tầng cơ sở địa điểm du lịch và tạo tác một ấn tượng tốt cho những địa điểm du lịch ở Chhattisgarh. Ông Bộ trường nói như trên.

Ông thêm : Chính phủ đã có kế hoạch quy định các mức thuế thương mại, tem thuế nhượng địa cho các tư nhân muốn đầu tư vào các lãnh vực du lịch sinh thái và phát triển hạ tầng cơ sở.

Chhattisgarh hãnh diện về một vài đền đài kỷ niệm cổ xưa, các hang động chạm trổ tuyệt vời , các hang động và đồi núi thung lũng đẹp như tranh vẽ.

Sirpur, 75 km từ Chhattisgarh, là một địa điểm lịch sử Phật Giáomà Ngài Huyền Trang, một học giả cao quý đã thăm viếng hồi thế kỷ thứ VII sau Tây Lịch.
Chhattisgarh Bastar là nơi có hang động sinh sống xưa cổ nhất trên thế giới, và thác nước Chitrakoot, được nghe nói là thác nước lớn nhất Á Châu.
Căn cứ theo các viên chức, chính phủ đã xác định con số nhiều khoảng 105 vị trí du lịch trong tỉnh bang có văn hóa, tôn gíao và lịch sử quan trọng, bên cạnh việc đã được món quà tặng với cảnh trí hữu tình có thể trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng Á Châu.Chhattisgarh to woo Chinese, Japanese tourists
By Sujeet Kumar Sep 10, 2006, 12:50 GMT

Raipur, Sep 10 (IANS) India News- Chhattisgarh is all set to showcase its archaeological splendour, historical Buddhist sites and natural beauty in China and Japan for the next 10 days in a bid to emerge as a dream destination for Asian tourists.

Chhattisgarh Tourism Minister Brijmohan Agrawal will launch the government's 10-day tourism campaign beginning Saturday in Hong Kong with a meeting with travel agents and a speech at an international travel mart Tuesday.

'Chhattisgarh, situated in the heart of India, is endowed with a rich cultural heritage and attractive natural diversity. The government has spent millions in the past two years to create a world class infrastructure facility in and around 105 tourist destinations in the state,' Agrawal told IANS in an interview.

'The trip to Hong Kong, Japan and China is basically to convince nature lovers to come and have a look at dream tourist spots in Chhattisgarh,' Agrawal said.

Agrawal, who will lead a four-member high-level delegation of the tourism department, said he would tour Tokyo, Shanghai and Beijing for five days to study the infrastructure at key tourist points in these places as well.

'The trip to Japan and China is aimed at seeking foreign investment in tourism infrastructure development and creating a good impression about Chhattisgarh's tourist destinations,' the minister said.

He added: 'The government has planned to provide commercial tax, sales tax and stamp duty concessions to private players who want to invest in eco-tourism and infrastructure development.'

Chhattisgarh boasts of several ancient monuments, exquisitely carved temples, caves and picturesque hills and valleys.

Sirpur, which is 75 km from here, is a historical Buddhist site visited by Huen Tsang, a noted Chinese scholar, in the 7th century A.D.

Chhattisgarh's Bastar region is home to Kutumbsar, one of the oldest living caves of the world, and Chitrakoot, said to be the largest waterfall in Asia.

According to officials, the government has identified as many as 105 tourist locations in the state having cultural, religious and historical importance, apart from being gifted with natural beauty that could become popular Asian tourist destinations.

http://news.monstersandcritics.com/india/article_1199818.php/
Chhattisgarh_to_woo_Chinese_Japanese_tourists