<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 9 14, 2006

No. 1133 NEW (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma lại được Hoa Kỳ trao tặng tước hiệu công dân danh dự tối cao .

[ 14 Sep, 2006 2058hrs ISTIANS ]

DHARAMSALA: Vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng phần thưởng công dân danh dự tối cao với Huy Chương Vàng Danh Dự , căn cứ theo một đạo luật được thông qua bởi Hạ Viện.

Một phát ngôn viên của chính phủ lưu vong Tây Tạng đã xác nhận hôm thứ Năm 14 tháng 09, 2006 tại Himachal Pradesh

Giải thưởng nhằm tán dương Ngài về sự tích cực trong vấn đề dung hòa tôn giáo, bất bạo động và nhân quyền trên khắp thế giới, và nỗ lực của Ngài trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Tây Tạng qua đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, phát ngôn viên chính phủ lưu vong Tây Tạng cho biết như trên.

Ông nói “Ðạo luật được thành viên lưỡng đảng thuộc Thượng và Hạ Viện quốc hội ủng hộ với số phiếu 387, hơn 2/3.”

Lodi Gyaltsen Gyari, đại diện đặc biệt của Ngài Ðạt Lai Lạt Ma nói “ Là một người Tây Tạng, tôi cảm động sâu sắc vì nghĩa cử này của Quốc Hội Hoa Kỳ. Cùng với tước hiệu công dân danh dự mà gần đây chính phủ Canada đã trao tặng cho Ngài, phần thưởng này là một sự biểu lộ về việc ngưỡng mộ và tán thán cống hiến của Ngài trong việc thiết lập một thế giới khoan hòa hơn”.

Những người trước kia đã nhận được loại Huy Chương vàng danh dự này gồm có George Washington, Ðức Giáo Hoàng John Paul II và các nhà đoạt giải nobel hòa bình như Nelson Mandela và Elie Wiesel.
Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật trên nghị bản của Thượng Viện với sự ủng hộ của đa số.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã đến California hôm thứ Hai để tham dự một hội nghị hòa bình vào cuối tuần này và sau đó sẽ đi New York
Trong tháng tới Ngài sẽ đến Washing Ton DC

Dianne Feinstein, một thành viên Quốc Hội thuộc đảng Dân Chủ nói “Ðức Ðạt Lai Lạt Ma xứng đáng nhận lãnh Huy Chương Danh Dự này. Ngài là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo vĩ đại nhất , đã sử dụng lòng từ bi , can đảm và sức thuyết phục như là những dụng cụ dành cho việc khai phá một con đường cho hòa bình. Trong nửa thế kỷ qua, Ngài đã cật lực đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân Tây Tạng. Trong công việc này, Ngài đã là một ánh sáng đối với tất cả những cuộc đấu tranh cho tự do vòng quanh thế giới.

Highest US civilian honour for Dalai Lama
[ 14 Sep, 2006 2058hrs ISTIANS ]


DHARAMSALA: The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, is to be awarded the highest US civilian honour, the Congressional Gold Medal, according to a bill passed by the House of Representatives.

A spokesperson of the Tibetan government in exile confirmed this on Thursday in this northern Indian town of Himachal Pradesh.

"The award is in recognition of his advocacy of religious harmony, non-violence and human rights throughout the world, and for his efforts to find a peaceful solution to the Tibet issue though dialogue with the Chinese leadership," the spokesperson said.

"The bill enjoyed broad bipartisan support, with 387 cosponsors drawn from both sides of the aisle in the House and Senate, representing more than two-thirds of Congress," he said.

Lodi Gyaltsen Gyari, special envoy of the Dalai Lama, said: "As a Tibetan, I am deeply touched by this gesture of the US Congress. Together with the honorary citizenship recently bestowed upon his holiness by the Canadians, this award is an indication of continued admiration and appreciation of his contribution towards creating a more harmonious world."

Past recipients of the Congressional Gold Medal include George Washington, Pope John Paul II and other nobel peace laureates, such as Nelson Mandela and Elie Wiesel.

The US House of Representatives passed the bill on the Senate version with overwhelming support.

The Dalai Lama arrived in California on Monday to attend a peace conference later this week. He will then leave for New York. Next month he will visit Washington.

Dianne Feinstein, a Congress member belonging to the Democratic Party, said: "The Dalai Lama is a worthy recipient of the Congressional Gold Medal. He is one of the greatest religious leaders and has used human compassion, courage and conviction as his tools in carving a path for peace. For half a century, he has struggled to better the lives of the Tibetan people. In doing so, he has been a shining light to all those fighting for freedom around the world."

The Dalai Lama fled Tibet in 1959 after a failed uprising against the Chinese communist regime. He is based in the hill town of Dharamsala.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1992398.cms