<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 9 16, 2006


No. 1130 ( Hạt Cát dịch)
Khai trương tuyến đường xe cáp lên đỉnh núi tôn trí Kim Thân Ðại Phật Hong Kong
September 12 2006 at 10:54AM
Hong Kong - Một loại xe cáp Hong kong kiểu mới được thiết kế để chuyên chở du khách lên đỉnh Landau, nơi tôn trí pho tượng Kim Thân Ðại Phật lộ thiên lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu khai trương vào ngày 18 tháng 09 tới đây, sau gần ba tháng bị đình trệ vì sự cố kỹ thuật..
Tuyến đường xe cáp không vận mang tên Ngang Bình 360, nguyên ủy dự trù đưa vào hoạt động phục vụ du khách hồi tháng 6 nhưng đã bị đình hoãn vô hạn định trong lúc các chuyên viên điều tra nguyên nhân của sự cố bị trục trặc khiến 500 hành khách bị treo lơ lững trên không hai tiếng đồng hồ trong các toa xe bất động.
Bill Calderwood, giám đốc điều hành Công ty Skyrail, nói rằng ngày khai trương đã được xác định sau một đợt thử nghiệm một tuần lễ thành công tốt đẹp.
Ông nói “Thêm vào khung cảnh ngoạn mục khi thăm viếng khu vực bằng xe cáp với cảnh trí hùng vĩ của Công Viên Lạn Ðầu (Lantau) và Vịnh Ðông Dũng ( Tung Chung Bay), du khách có thể chắc chắn rằng tuyến đường xe cáp và các hệ thống thiết bị hỗ trợ của nó sẽ cống hiến một tiện nghi đáng tin cậy, thoải mái và kinh nghiệm hài lòng cho du khách”.
Loại xe cáp này, đã mất thời gian 2 năm để chế tạo lắp ghép, sẽ lướt qua đoạn đường 5 km 7 trên các đỉnh đồi đến một ngôi làng văn hóa gần khu vực Kim Thân Ðại Phật trên đỉnh Lantau, Hong Kong.

Cable car to Hong Kong's Big Buddha to open

September 12 2006 at 10:54AM

Hong Kong - A new Hong Kong cable car designed to take tourists to the world's largest outdoor statue of Buddha will open on September 18, nearly three months after technical glitches delayed the launch.

The launch of Ngong Ping 360, originally set for June 24, had been postponed indefinitely while operators investigated the cause of a breakdown that left 500 visitors hanging in mid-air in motionless cabins for two hours.

Bill Calderwood, managing director of Skyrail, said the opening date was now set following the successful completion of the seven-day trial run.

"In addition to the spectacular cable car ride with panoramic views of the North Lantau Country Park and Tung Chung Bay, our guests can be assured that the cableway and its supporting systems will offer a reliable, comfortable and fun tourism experience," he said in a statement.

The cable car, which took over two years to build, will glide 5,7km over hills to a culturally-themed village near Hong Kong's Big Buddha statue.

http://www.iol.co.za/index.php?from=rss_Travel&set_id=14&click_id=&art_id=qw1158009487821T614