<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 15, 2006

No. 1124 NEW (Minh Châu dịch)
Nữ tu sĩ Phật giáo được Liên Hiệp Quốc vinh danh .
Ngày 9 tháng 9, 2006
ROSEMEAD - Làm một nữ tu Phật giáo là điều vượt xa ngoài sự hoạch định của Ni Sư Yifa vào lúc thiếu thời.
Ni Sư đã muốn làm một chính trị gia. “Tôi đã có nhiều tham vọng”. “Tôi muốn cải tổ cả guồng máy”.
Nhưng rồi Ni Sư đã thay đổi ý định một cách đột ngột trong lúc dự khoá tu học mùa hè vào năm 20 tuổi. Trong khóa tu, Ni Sư Yifa đã tập ngồi thiền, nhận ra những lời Phật dạy, và đã tìm ra một hứớng đi mới. Ni Sư Yifa, nay đã 47 tuổi, nói rằng “đạo Phật là đạo của trí tuệ”.
Năm 1979, Ni Sư Yifa đã bắt đầu sự nghiệp của một nữ tu tại Tu viện Phật Quang Sơn ở Ðài Loan. Ni Sư là một trong số tu sĩ được Hòa Thượng Tinh Vân thu nhận vào cuối năm 1970, nhằm đáp ứng sự cần thiết của giới trẻ trong hàng ngũ những người tin Phật.
Ni Sư giải thích rằng trước đó có rất nhiều tăng ni lớn tuổi, các vị này đợi đến lúc con cái trưởng thành rồi mới dành cuộc đời cho đạo. Ni Sư nói “Lúc đó, tôi nhận ra rằng muốn cho đạo Phật phát triển, cần có thành phần trí thức và thuộc tầng lớp trẻ tuổi hơn”. “Tôi nghĩ rằng giới tăng sĩ trẻ và có học thức sẽ khiến cho mọi người nhìn đạo Phật khác hơn”.
Ni Sư Yifa đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ luật khoa ở National Taiwan University, bằng tiến sĩ triết học ở University of Hawaii, và bằng thạc sĩ tôn giáo ở Yale University, Ni Sư sẽ được vinh danh vào ngày 18 tháng 10 do quá trình làm việc trong nhiều năm qua với tư cách một nữ tu và một vị lãnh đạo phong trào liên hiệp các tôn giáo khác nhau.
Bằng khen này sẽ được trao tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York, vinh danh những tu sĩ và cáclãnh đạo tôn giáo đã đề xướng sự liên hiệp những tôn giáo khác nhau.
Ni Sư đặc biệt được khen thưởng vì đã phục vụ cho Humanistic Buddhist Monastic Life Programs, đã giúp cho giới trẻ những bước tu tập tâm linh đầu tiên; cũng như những buổi hội thảo giữa những tôn giáo khác nhau, kể cả sự hợp tác với các nữ tu Thiên Chúa Giáo, và quyển sách “Safeguarding the Heart: A Buddhist Response to Suffering and September 11.’
Ni Sư Yifa nói rằng những cuộc tấn công của quân khủng bố vào ngày 11 tháng 9, 2001 không chỉ là một vấn đề của đạo Tin Lành hay Hồi Giáo, mà là một sự kiện ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Ni Sư Yifa đã viết “Phản ứng đầu tiên của tôi” trước sự cố này là thấy rằng nước Mỹ cần được xoa dịu”. “Và khi nhìn thấy hai tòa cao ốc bị sụp đổ, tôi có cảm giác trái tim tôi cũng tan vỡ theo”.
Ni Sư Yifa, người đã nhận chức hiệu trưởng University of the West từ năm 1991, sẽ nhận bằng khen cùng với các nhân vật chủ trương hoà bình được đề cử, kể cả nhà báo đã bị giết, ông Daniel Pearl. Thân phụ ông sẽ là người đến nhận bằng khen này.

Buddhist nun honored for life's work
By Christina L. Esparza Staff Writer
San Gabriel, CA, 9/9/2006
ROSEMEAD - Being a Buddhist nun is a far cry from what the Venerable Yifa had set out to do in her younger life.

She wanted to be a politician.

"I was very ambitious," Yifa remembered. "I wanted to shake up the system."

But her priorities changed dramatically during a summer retreat she took at the age of 20. There, Yifa learned to meditate, discovered the lessons of Buddhism and found a new path.

"The teaching of Buddhism is the teaching of wisdom," Yifa, now 47, said.

In 1979, Yifa started a career as a nun at Fo Guang Shan Monastery in Taiwan. She was one of the monastics the Venerable Master Hsing Yun recruited in the late 1970s to bring a much-needed infusion of young people into the Buddhist faith.

Before that time, many monks and nuns were elderly, having waited to commit their lives to Buddhism after their children had grown, she explained.

"At that time, I recognized that to help Buddhism, you need people who are well-educated and from a younger generation," Yifa said. "I think that well-educated and young \ could really attract people to look at Buddhism differently."

Yifa, who has a law degree from the National Taiwan University, a master's degree in philosophy from the University of Hawaii, and a doctorate in religious studies from Yale University, is set to be honored Oct. 18 for her work over the years as a Buddhist nun and a leader in the interfaith movement.

The award, which will


--------------------------------------------------------------------------------
Advertisement


--------------------------------------------------------------------------------be given at the United Nations headquarters in New York, recognizes secular and religious leaders who have promoted interfaith alliances.

She is being honored specifically for her work with the Humanistic Buddhist Monastic Life Programs, which gives youth first-hand spiritual practice; her interfaith dialogues, including working with Catholic nuns, and her book, "Safeguarding the Heart: A Buddhist Response to Suffering and September 11."

Yifa said the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, were not just a Christian or Muslim issue, but an event that affected all.

"My first response to this incident was that America would need healing," Yifa wrote. "And when I saw the towers collapse, I felt my heart collapsing with them."

Yifa, who in 1991 became the first president of University of the West, will receive the honor alongside other noted peace advocates, including slain journalist Daniel Pearl. His award will be accepted by his father.

http://www.sgvtribune.com/news/ci_4311028