<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 11 15, 2005

No. 0622 (Hạt Cát dịch)
Như Lai Thiền Tự, California bị thiêu rụi mái nhà vì bất cẩn với nến.
By Gregory Alan Gross
UNION-TRIBUNE BREAKING NEWS TEAM

10:28 a.m. November 14, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web signonsandiego.com số ra ngày 14 tháng 11, 2005
Ngọn lửa bốc cháy bởi các ngọn nến đã dẹp đi sau khóa lễ ngày Chủ Nhật. Nhân viên sở cứu hỏa cho biết như trên.

SAN DIEGO -Một ngọn lửa bốc lên vào lúc rạng sáng thứ Hai 14 tháng 11, 2005 đã thiêu hủy toàn bộ nóc mái Như Lai Thiền Tự trên đường Central ở City Heights, California. Kiến trúc của ngôi chùa đã gây trở ngại cho nhân viên cứu hỏa trong việc cứu chữa ngôi chùa trị giá khoảng $1.2 triệu Mỹ Kim, phần tòa nhà $ 750,000 và thiết bị vật dụng $500,000. Ðược biết là ngôi chùa vừa mới khánh thành hồi tháng 9, 2005 sau bốn năm tái xây dựng.

Ngọn lửa bắt cháy do một ngọn nến đã được dẹp đi cùng với vài ngọn khác được dùng trong khóa lễ ngày Chủ Nhật. Các ngọn nến đã được đưa vào góc nhà gần nơi cất giữ kinh sách và nhang nhưng nến chưa được dập tắt hẳn. Phát ngôn viên sở cứu hỏa San Diego, Luque cho biết như trên.

Ngọn lửa bắt cháy ở tầng dưới, nơi dùng làm chỗ hành lễ, và lan lên tầng gác bên trên, nhân viên sở cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa từ phía bên trong chùa nhưng họ đã không thể lên nóc nhà từ phía bên trong.

Carle, Sở Trưởng Cứu Hỏa nói “Không có cầu thang đi lên tầng hai, cách duy nhất để lên là một cái thang nhỏ mà chư tăng dùng. Vì vậy chúng tôi không thể sử dụng hệ thống cứu chữa bên trong. Toàn bộ nóc nhà bị thiêu rụi, từ đầu này đến đầu kia.”

Nhân viên cứu hỏa đã dùng thang chữa lửa từ trên xe cứu hỏa để chuyền vòi nước phun vào mái nhà dập tắt ngọn lửa, nhưng sự bất lực trong việc lên mái nhà từ bên trong đã làm cho nỗ lực cứu chữa bị trì trệ và việc kiểm soát xem ngọn lửa có hoàn toàn dập tắt hay không trở nên khó khăn hơn.

Một nhân viên cứu hỏa bị thương nhẹ vi đinh nhọn đâm vào giày bốt. Chưa có con số ước đoán về thiệt hại của ngôi chùa.

Các nhà điều tra, kể cả viên chức thuộc liên bang từ Cục Kiểm Soát Chất Say, Thuốc Lá và Vũ Khí đã lục soát bên trong ngôi chùa sau khi ngọn lửa được dập tắt.

Carle, người trải qua 19 năm làm công việc điều tra hỏa họan nói rằng không có dấu hiệu của sự cố ý gây hỏa hoạn. Ông nói cơ quan liên bang tự động điều tra những sự kiện có liên hệ đến các nơi thờ phượng.

Thành viên ngôi chùa nói rằng tòa nhà ở tại vị trí hiện nay đã có 15 năm và được xây dựng lại vào khoảng bốn năm trước nhưng họ chưa bao giờ có thể bảo hiểm cho kiến trúc này được .Chúng tôi cố gắng và cố gắng nhưng không thể mua bảo hiểm cho nó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cộng đồng để sửa chữa ngôi chùa.

Candle blamed for Buddhist temple fire in City Heights

By Gregory Alan Gross
UNION-TRIBUNE BREAKING NEWS TEAM

10:28 a.m. November 14, 2005

The blaze was caused by a candle that had been put away with several other candles used in Sunday night services, said San Diego Fire Department spokesman Maurice Luque.
SAN DIEGO – A predawn fire tore through the roof of a Buddhist temple Monday morning in City Heights, and the building's layout made things tough for firefighters.
Damage to the Nhu Lai Thien Tu temple, on Central Avenue near Thorn Street, was put at $1.2 million – $750,000 to the building and $500,000 to the contents.

The blaze was caused by a candle that had been put away with several other candles used in Sunday night services, said San Diego Fire Department spokesman Maurice Luque. It was placed in a corner where books and incense are also stored and apparently it had not been extinguished, Luque said.

The fire started there on the first floor, where religious services are held, and spread upward into the attic, Fire Department Division Chief Jeff Carle said. Firefighters tried to get at the blaze from inside the two-story temple, but couldn't reach the roof from inside.

"There are no stairs going up to the second floor," Carle said. "The only way up was this skinny little ladder the monks use. We had to abandon our interior attack.

"The whole roof was on fire, from one end to the other."

Firefighters resorted instead to a pair of ladder trucks that poured streams of water into the roof and pushed back the flames, Carle said, but their inability to get to roof from the inside slowed efforts to make sure the fire was completely out.

One firefighter suffered minor injuries when a nail went through his boot, Carle said. There was no immediate estimate of damage.

Arson investigators, including federal investigators from the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, combed through the interior of the temple after the fire was out.

Carle, who spent 19 years as an arson investigator, said there were no immediate signs that the fire had been deliberately set. He said the federal agency automatically investigates fires involving places of worship.


Members of the temple said the building had been at its current location for 15 years and had been rebuilt about four years ago, but that they had never been able to insure the structure.

"We tried and tried, but we could not get insurance," said Tien Lien Nguyen. "We need help from the community to fix the temple."

http://www.signonsandiego.com/news/metro/20051114-1028-bn14temple3.html